1 / 14

VENEZUELA

VENEZUELA. VENEZUELA. VENEZUELA. Glavno mesto je Caracas, Uradni jezik je Španščina, Predsednik je Nicolás Maduro. LEGA. Je na severu Južne Amerike. PREBIVALSTVO. 24.787.670. MOŠKI. ŽENSKI. POSELITEV. Prebivalstvo je neenakomerno razporejeno,

woody
Download Presentation

VENEZUELA

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. VENEZUELA VENEZUELA

 2. VENEZUELA • Glavno mesto je Caracas, • Uradni jezik je Španščina, • Predsednik je Nicolás Maduro.

 3. LEGA • Je na severu Južne Amerike.

 4. PREBIVALSTVO • 24.787.670 MOŠKI ŽENSKI

 5. POSELITEV • Prebivalstvo je neenakomerno razporejeno, • Poselitev je gosta tudi na naftno bogatih območjih, • Več kot polovica prebivalcev mest živi v revnih barakarskih območji, • Večja mesta so Caracas, Maracaibo in Valencia.

 6. GOSPODARSTVO • Ima bogata naftna nahajališča ter nahajilišč zemeljskega plina, • Ima šibko kmetijstvo, • Samo polovica aktivnega prebivalstva ima polno zaposlitev.

 7. KMETIJSTVO • Venezuela ima okoli 22 mil. Hektarjev kmetijskih zemljišč, • Večina zemljišč je v obalnem pasu in obalnem hribovju drugot so samo velike živinorejske farme, • Izvoz kmetijskih pridelkov je skromen, • Za lastne potrebe pridelujejo: riž, koruzo, sladkorni trst, kavo, banane, kakav, sadje in gomolnice.

 8. GOZDARSTVO • Venezuela ima 31 miljonovhekt. Gozdov, • Večinoma tropski deževni gozd v Gvajanskem višavju, • Obsežne nedotaknjene gozdove so zavarovali kot velikanske gozdne rezervate.

 9. INDUSTRIJA • Po ustvarjeni dodani vrednosti sta najpomembnejši  petrokemična in bazična kemična industrija, • Od drugih industrijskih panog so najpomembnejša živilska,kovinska in strojna industrija, tekstilna industrija ter tobačna industrija.

 10. TURIZEM • Kljub velikim možnostim razvoja turizma je razmeroma slabo razvit, • Na leto obišče Venezuelo okoli 600.000 turistov, predvsem ti prihajajo iz ZDA.

 11. PROMET • Cest je 89.700 km (39% asfaltiranih) večina na severu države, • Železniš kih prog je 627 km, • Trgovsko ladjevje ima 270 ladij, od tega polovico tankerjev, • Imajo tudi 20 letališ č  z rednim potniš kim prometom.

 12. ZANIMIVOSTI • Angel Falls, • Mochima National Park, • Morrocoy National Park, • Médanos de Coro National Park, • Miraflores Palace, • Cueva del Guácharo National Park, • National Pantheon of Venezuela.

 13. VIRI: SLIKE: • Wikipedia • Google • Dijask.net Google slike

 14. HVALA ZA OGLED

More Related