1 / 19

Een historische schets van de intensieve zorg in de GGz

Een historische schets van de intensieve zorg in de GGz. Drs. G.J. Cecile aan de Stegge Verpleegkundige/filosofe/historicus De Reehorst, Ede, 17 december 2009. Uitgangspunt:.

winter
Download Presentation

Een historische schets van de intensieve zorg in de GGz

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Eenhistorische schetsvan de intensieve zorg in de GGz Drs. G.J. Cecile aan de Stegge Verpleegkundige/filosofe/historicus De Reehorst, Ede, 17 december 2009

 2. Uitgangspunt: Patiënten fixeren op de gesloten (opname-)afdeling is in Nederland níet populair, maar patiëntensepareren gebeurt te vaak en te lang Is daar een verklaring voor?

 3. Gestichten hadden kleinedolcellen(3,45 m x 1,17 m.) met dikke deuren

 4. 1837: Schroeder van der Kolk’s rede in Utrecht tegenverwaarlozing

 5. 1841: 1e Krankzinnigenwet- asiel wordt ‘geneeskundig’ gesticht - Staatstoezicht wordt geïnstalleerd • C.J. Feith en Schroeder van der Kolk worden de de eerste inspecteurs • Reizen door het land en rapporteren misstanden • Stellen onderscheid tussen groepen en seksen verplicht • Eisen overal een arts aan het bewind

 6. 1842:Johannes van Duuren (1804-1873) krijgt een koninklijke onderscheiding Heeft de ‘dollen’ uit hun dolcellen bevrijd en: • Goed eten gegeven • Goed bed gegeven • Werk gegeven • Humaan behandeld

 7. 1849: modelgesticht Meerenberg te Santpoort volgt John Conolly Moral treatment • Mooi gesticht met tuin • Respect voor de patiënt • Oog voor details • Dagorde • Arbeid Non-restraint • Niet vastbinden • Wel ’vast houden’ • Wel eenzame afzondering

 8. Dwangpak en banden verboden, dezeworden in 20ste eeuw steedskleiner

 9. 1884: tweede Krankzinnigenwet • Eén arts per 200 patiënten • Voldoende plaatsen in elke Provincie • Dwangmiddelenregistratie: vastbinden en isoleren (minister J. Heemskerk), maar door wie? • Geen eisen aan het aantal oppassers

 10. Nieuw dwangmiddel: inwikkeling

 11. Nieuw dwangmiddel: permanent bad

 12. 1926:W.M. Van der Scheer volgt Herman Simonn uit Gütersloh • Patiënten worden beschouwd als verantwoordelijk • Verplegenden worden beschouwd als hun opvoeders • Bij onrust mag alleenkortafgezonderd worden • In de langdurige zorg is dit geen geneeskunde maar opvoeding

 13. De ‘vasthouding’ op weg naar de cel

 14. 1949: Human Resources Management

 15. 1966: ‘Bewaken wordt Begeleiden’

 16. 1964:Stichting Pandora wordt opgericht

 17. 1970-1974: Egodocumenten van patiënten en familieleden

 18. 1975:Dick Dees (VVD) op de bres voor het patiëntenrecht: Commissie van Dijk

 19. Nodig: SMARTdoelstellingen 1) Wekelijks begeleide intervisie voor het afdelingsteam (verpleegkundigen plus psychiater) 2) Een bezettingsnorm, ook voor het verpleegkundigepersoneel 3) Een opleidingsnorm voor wat zij moeten weten en kunnen 4) Een beroepscode voor ggz-verpleegkundigen, omdat de gewone verpleegkundige beroepscode niet ingaat op noodsituaties of dwang (dit werd in 1997 al bepleit door de juriste C.J. van der Klippe).

More Related