Download
vermaatschappelijking van de zorg n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Vermaatschappelijking van de zorg PowerPoint Presentation
Download Presentation
Vermaatschappelijking van de zorg

Vermaatschappelijking van de zorg

179 Views Download Presentation
Download Presentation

Vermaatschappelijking van de zorg

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Vermaatschappelijking van de zorg Door Julie Sierens

 2. Bronvermelding • Mijn artikel is ‘Vermaatschappelijking van de zorg, in welke maatschappij ?’ van Herman De Dijn • DE DIJN, H. (2011). Vermaatschappelijking van de maatschappij , in welke maatschappij ?. Streven : algemeen cultureel tijdschrift, 78, 208 – 219. • Herman De Dijn : • Vlaamse filosoof • Heeft al vele artikels en boeken geschreven • Professor aan KUL

 3. Wat is vermaatschappelijking van de zorg ? • een internationaal verschijnsel van de VS. • community care of balanced care • Ouderen en mensen met verstandelijke, lichamelijke of psychische handicap in de samenleving opnemen als volwaardige burgers. • Verstrekken van ouderenzorg en zorg voor mensen met beperkingen in de samenleving

 4. Wat is vermaatschappelijking van de zorg ? • Gericht op : • Meer sociale integratie van de zieke • Humanisering van de zorg • Meer aandacht voor de maatschappelijke determinanten van psychische problemen

 5. Wat is vermaatschappelijking van de zorg ? • De nadruk ligt op : Integratie van intramurale en extramurale voorzieningen • Intramuraal : Zorg die wordt verleend binnen de muren van een instelling zoals dag- en nachtverpleging. • Extramuraal : De zorg wordt verleend buiten een ziekenhuis of instelling. Hier gaat het bijvoorbeeld over thuiszorg. • integratie : meer samenwerking tussen de twee, zodat er uiteindelijk één van de twee kan verdwijnen. • zorgverlening zoveel mogelijk naar het extramurale niveau wil overbrengen

 6. Waarom verm’yking van de zorg ? • Externe factoren : • Ontwikkeling in de geneeskunde • Bv psychofarmaca : groep medicijnen die een werking hebben op het CZS + werkzaam zijn tegen psychische aandoeningen • Ontwikkeling in de maatschappij • Financiële draagkracht omtrent GGZ • Ontwikkeling in het recht • Patiëntenrechten

 7. Waarom verm’yking van de zorg ? • Deze verm’yking vindt zijn oorsprong in een streven naar deïnstitutionalisering(= dehospitalitsatie ) : • het tegengaan van institutionalisering*, door het verplaatsen van bewoners van instituten naar woonvoorzieningen dichter bij de samenleving. hangt ook samen met - de wil tot grotere efficiëntie - budgettaire beheersing * Institutionalisering = beperking van de individuele ontplooiing en ontgroeiing aan het eigen milieu door langdurig verblijf in een ziekenhuis of inrichting

 8. Waarom verm’yking van de zorg ? • Sluit goed aan bij het individualistisch mensbeeld • Kritiek : morele dilemma’s • veiligheid vs autonomie • privacy vs delen van informatie

 9. Het heersende mensbeeld • Passiviteituitdrukkende of stigmatiserende woorden Bv patiënt, mentaal gehandicapte,.. • Opdeling gezond/normaal en ziek/abnormaal • Actieve, positieve woorden bv cliënt, andersvalide,.. • Graduele verschillen of diversiteit • Norm vh autonome, het zelfbeschikkende individu • taak vh onderwijs en de zorg om het individu (opnieuw) eigenmachtig te maken • Het beeld van een ongebonden individu

 10. Vermaatschappelijking – in welke maatschappij ? • 60 % vd langdurig opgenomene = geschikt om het ziekenhuis te verlaten • PROBLEEM : waar moeten ze heen ? • Alleenstaanden , stabiele gezinnen • Eisen die de maatschappij en de heersende ideologie aan de individuen stellen : ruimte en bereidheid om ook nog de last van andersvaliden, ouderen of zelfs kinderen te dragen.

 11. Oplossingen ? • Zorg voor ouderen niet enkel in de handen van professionals • Samenleving moet ook steentje bijdragen, zo komt men tot een ‘brede zorg’. • Verzorgers : verantwoordelijkheid opnemen tgo de zorgbehoevende personen. • Door overbevolking id zorgsector : zorgbehoevenden worden een nummer. • Ze moeten als mens gezien worden, en ook zo behandeld worden.

 12. Oplossingen ? • Middenweg tussen paternalisme en marktgerichte zorg zoeken : • Paternalisme = neiging om alles van bovenaf - als een autoritaire vader - te regelen en te beslissen • Marktgerichte zorg = zorg die gericht is op het financiële, het trachten zoveel mogelijk klanten binnen te halen • Gulden middenweg : parentalisme of parentale zorg • andere relatie dan het cliënt- en contractdenken, een relatie uit loyaliteit. • houdt er rekening mee dat er altijd sprake zal zijn van : • Langdurig werkonbekwamen • Langdurig zieken • Langdurig dementen • Volwassen gehadicapten

 13. Einde