T mata p edn ky
Download
1 / 31

- PowerPoint PPT Presentation


 • 101 Views
 • Uploaded on

Témata přednášky. Vyučování SH ve školní tělesné výchově Přístupy k vyučování Možné problémy při výuce Možnosti stanovení úrovně vybraných dovedností ve sportovních hrách pro jejich následnou kultivaci. Vyučování sportovních her ve školní tělesné výchově. ?.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - willow-terry


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
T mata p edn ky
Témata přednášky

 • Vyučování SH ve školní tělesné výchově

 • Přístupy k vyučování

 • Možné problémy při výuce

 • Možnosti stanovení úrovně vybraných dovedností ve sportovních hrách pro jejich následnou kultivaciT mata p edn ky
Kritická analýza různých přístupů k vyučování může být vhodným východiskem k uplatněním pozitivních trendů ve školní Tv

Předkládané hodnocení sledovalo tyto aspekty vyučování:

 • Uspořádání obsahu programu (učiva) SH

 • Způsoby realizace programu SH


Uspo d n obsahu programu u iva sh

Uspořádání obsahu programu (učiva) SH může být vhodným východiskem k uplatněním pozitivních trendů ve školní Tv

- Struktura programu na makro- i mikroúrovni a v časové horizontální a vertikální dimenzi


Zp soby realizace programu sh

Způsoby realizace programu SH může být vhodným východiskem k uplatněním pozitivních trendů ve školní Tv

Procesuální stránka činnosti učitele zahrnující uspořádání a rozvíjení učebních podmínek, didaktickou interakci učitele a vyučovací styly


Koncepce vyu ov n lze tedy rozd lit do skupin
Koncepce vyučování může být vhodným východiskem k uplatněním pozitivních trendů ve školní Tvlze tedy rozdělit do skupin:

 • Nestrukturované vyučování

 • Technické přístupy

 • Integrované přístupy (zahrnující přístupy s postupnou integrací motorických a kognit. komponent HV, kognitivně orientované přístupy


N obecn c l

Náš obecný cíl může být vhodným východiskem k uplatněním pozitivních trendů ve školní Tv

Přispět k vytváření pozitivního vztahu k pohybové aktivitě tak, aby jedinec byl získán pro pravidelnou pohybovou aktivitu po celý život s uvažovanými konsekvencemi zdravotní prevence a aktivního, zdravého životního stylu.


Co se na kol ch objevuje
Co se na školách objevuje… může být vhodným východiskem k uplatněním pozitivních trendů ve školní Tv

 • Všeobecně známá oblíbenost SH

 • Přesvědčení, že Tv by měla být založena na činnostech oblíbených či „přijatelných“.

 • Zkušenost však ukazuje, že sama realizace SH v Tv neznamená požadované efekty!


Poisonous pedagogy

„poisonous pedagogy“ může být vhodným východiskem k uplatněním pozitivních trendů ve školní Tv

Škodlivé až otravné působení Tv


V em je probl m

Vysoká popularita SH u většiny školní mládeže může být vhodným východiskem k uplatněním pozitivních trendů ve školní Tv

Podmínky pro efektivní pohybové učení

V čem je problém?

Prožitek? Ano, ale přílišný důraz na prožitek

je na škodu růstu výkonu

SH "posvátná kráva

a Achillova pata"

vyučovacích programů


Z kladn v chodiska pro vyu ov n sh v sou asn koln tv
Základní východiska pro vyučování SH v současné školní Tv

Dosažení obecného cíle může být podpořeno:

 • pozitivními prožitky a sociální zkušeností,

 • vývojově přiměřeným rozvojem pohybových kompetencí (psychomotorických dovedností),

 • a osvojováním kognitivních dovedností a poznatků.


T mata p edn ky

školní TvJde o vytváření vhodných učebních podmínek pro přiměřený rozvoj pohybových kompetencí a kognitivních dovedností, které by byly zasazeny do příznivého sociálně psychologického klimatu a podmiňovaly by kladné doprovodné pocity. Tato činnost může za určitých podmínek stimulovat aerobní zdatnost“.


Vzd l vac c l aplikace programu sh

Vzdělávací cíl aplikace programu SH školní Tv

Je osvojování herního výkonu zahrnující porozumění podstatě SH a přiměřený rozvoj pohybových kompetencí, podmiňující účast na výkonu družstva v utkání.


V chodiska
Východiska školní Tv

 • Pojetí sportovně herního učiva a vyučovací strategie učitele při vytváření učebních situací

 • Teoretické a didaktické pojetí HV

 • Kognitivní výkonové funkce určující psychickou regulaci pohybového jednání (psychické determinanty)


Anal za r zn ch p stup k vyu ov n sh

Analýza různých přístupů školní Tvk vyučování SH

- Při vědomí vzájemného prolínání se a podmiňování


Nestrukturovan vyu ov n sh
Nestrukturované vyučování SH školní Tv

 • SH učivo se nečlení do menších celků.

 • Obsahem vyučovacích jednotek je výhradně utkání bez herního nácviku.

 • Převládá metodické kritérium „v celku“.

 • Učitel – organizuje utkání, pozoruje a hodnotí jejich výkon, někdy toto přenese i na žáky samotné.

 • Údajně podněcuje samostatnost, pozitivní prožitky.

 • Didaktický styl s autonomním rozhodováním žáků o učivu.

 • Z hlediska učebních efektů není při trvalé aplikaci dostatečně efektivní.


Z hlediska u ebn ch efekt nen p i trval aplikaci dostate n efektivn
Z hlediska učebních efektů není při trvalé aplikaci dostatečně efektivní.

 • Samotná realizace sice může stimulovat učení.

 • Poznatky z tréninkového prostředí – samotné opakování komplex. nestrukturovaného výkonu není nejefektivnější.

 • Pokus – omyl - zbytečně mnoho energie a praxe.

 • Frekvence podnětů k učení je příliš rozptýlená, nahodilá a nízká.

 • Efekty zkušenostního učení (vlastní praxe bez instrukcí a bez vytváření specifických učebních podmínek) – bez ohledu na správnost potlačení x preferování určitého jednání.

 • Méně nebo vůbec strukturované vyučování je vhodnější ve vyšším věku u pohybově zkušenějších. Jinak není jeho efekt jednoznačně přínosný.


Technick p stup k vyu ov n sh
Technický přístup k vyučování SH dostatečně efektivní.

 • Dominance osvojování izolovaných herních dovedností (zbavení herně situačního kontextu).

 • Převládá metodické kritérium „po částech“.

 • Vychází z názoru, že je nutné upřednostnit individuální HČ pro vytvoření dovednostních předpokladů pro účast žáka na utkání.

 • Je vytvářena iluze, že účast v utkání je podmíněna technikou zvládnutí HČ.

 • Vzdělávací cíl je redukován na osvojení HČ.


Z porn momenty technick ho p stupu k vyu ov n sh
Záporné momenty technického přístupu k vyučování SH dostatečně efektivní.

 • Aplikovaná průpravná cvičení jsou „velmi vzdálená“ od proměnlivosti utkání – pozor na ztrátu zájmu o hru.

 • Transfer do utkání je velmi limitován. Mnozí nedokáží použít v PC naučenou dovednost v utkání.

  Učitel:

 • snadno pozorovatelné změny v provedení HČ, snadné dovednostní testy,

 • jednoduchá organizace při nácviku, činnost prováděna podle předpisu,

 • činnost žáků je snadno kontrolovatelná, neuvědomuje si její podmíněnost psychickou komponentou,

 • nedostatečné znalosti učitele o činnostně-situační struktuře SH, procesuálních otázek vyučování SH,

 • podceňování kognitivní komponenty žáků a jejich schopnosti strategicky uvažovat.


Integrovan p stupy k vyu ov n sh
Integrované přístupy dostatečně efektivní.k vyučování SH

 • Jsou založeny na rychlejším rozvinutí HČ a HS,

 • na postupném přechodu od přednostního učení herních dovedností v méně proměnlivých podmínkách k praxi s variabilnějšími podmínkami, která zahrnuje také osvojování taktické stránky individuálních činností při řešení herních úkolů, obsažených v herních situacích.


Pat sem
Patří sem…. dostatečně efektivní.

 • Přístup založený na postupné integraci kognitivní a pohybové komponenty herního výkonu

 • Kognitivně orientované přístupy:

 • Přístup založený na alosterickém modelu učení

 • Přístup založený na porozumění SH


P stup zalo en na postupn integraci kognitivn a pohybov komponenty hern ho v konu
Přístup založený na postupné integraci kognitivní a pohybové komponenty herního výkonu

 • Vychází ze základního osvojování herních dovedností, navazuje na osvojování herních dovedností v proměnlivých podmínkách průpravných her a/nebo, a připojuje se učení základním taktikám.


P klady

Jednotlivé herní dovednosti. pohybové komponenty herního výkonu

Spojování dvou a více dovedností do sekvencí.

Počáteční útočné a obranné strategie.

Utkání podle pravidel, týmová strategie se specializovanými hráčskými rolemi.

Základní dovednosti (vedení míče, odebírání, střelba) jako příprava pro průpravnou hru/utkání 1:1

Dovednosti (přihrávání) a taktiky vycházející z utkání týmů s dvěma až pěti hráči

Příklady


P stup zalo en na porozum n sh taktick
Přístup založený pohybové komponenty herního výkonuna porozumění SH („taktický“)

 • Přivádí nás k problému strukturálního a časového uspořádání osvojování motorické a kognitivní komponenty herních dovedností.

 • Nadřazuje porozumění základním principům SH a rozvoj taktického vědomí (tactical awareness) rozvoji techniky HČ.

 • Vyučování pro porozumění SH


Rysy aplikace taktick ho p stupu
Rysy aplikace taktického přístupu pohybové komponenty herního výkonu

 • Pochopení podstaty SH

 • Vytvoření představ o určité obecné taktice učitelem vybrané a uplatnitelné v širším okruhu situací – získání taktického povědomí.

 • U organizuje PH nebo HC pro prezentaci vybraného taktického problému (HÚ), který je typický pro úsek utkání.

 • Rozhodování a) „Co dělat“ a b) „Jak to udělat?“ – objevování taktických principů pro herní jednání

 • U organizuje PH a HC pro osvojování taktik, PC pro osvojování dovedností.

 • Začleňování psychomotorických dispozic v PH – utkání.


St le se opakuje na vy rovni
Stále se opakuje na vyšší úrovni… pohybové komponenty herního výkonu

1

2

6

Utkání

Pochopení

podstaty SH

Herní výkon

Žák/hráč

Taktické povědomí

5

3

Rozhodování na základě

Otázek Co dělat? Jak to dělat?

Osvojování

Herních dovedností

4


P stup zalo en na alosterick m modelu u en
Přístup založený na alosterickém modelu učení pohybové komponenty herního výkonu

 • Je postaven na neustálém řešení předem stanovených problémů a v nacházení jejich řešení, která se následně uplatňují prakticky.

 • Žáci vstupují do vyučování již s určitými představami, které navenek dokládají svým herním projevem

 • Důležitou součástí se stává vzájemné pozorování tohoto dovednostního výkonu (přímo nebo videozáznamem), analýza herního výkonu, opětovné formulování problému a určení odpovědi.


Alosterick model u en sh
Alosterický model učení SH pohybové komponenty herního výkonu

Analýza herního

projevu

Představa

Odpověď

Problém

P2

P1

Transformace

představy

Reformulace

problému


Mo n nedostatky
Možné nedostatky pohybové komponenty herního výkonu

 • Možná inklinace k teoretickému učení na rozdíl od praktické pohybové realizace,

 • Možné vyšší nároky na časové, materiální a prostorové podmínky.

 • POZOR! Oba kognitivně orientované přístupy vyžadují použití didaktických stylů ležících za kognitivním prahem:styly založené na řízeném a samostatném objevování


P ednosti obou kognitivn ch p stup
Přednosti obou kognitivních přístupů pohybové komponenty herního výkonu

 • Utkání a průpravné hry jsou hlavní formou zdokonalení HV.

 • V průběhu vyučování je zřetelnější vazba učebních činností na HV v utkání. K učení dochází po pochopení podstaty herního jednání.

 • Jsou zvýrazněny kognitivní aspekty vyučování, podmínky pro učení se vytváří podněcováním přetváření představ o předkládaných činnostech.

 • Umožňuje se postupná individualizace přístupu k žákům.

 • Podněty, samostatnost, motivace hledat vlastní řešení.


Odkazy
Odkazy pohybové komponenty herního výkonu

 • DOBRÝ, L., SEMIGINOVSKÝ, B. Sportovní hry. Výkon a trénink. Praha : Olympia, 1988. 197s.

 • PSOTTA, Rudolf, VELENSKÝ, Michael. Vyučování sportovních her ve školní tělesné výchově: hodnocení různých přístupů. Česká kinantropologie, 2001, roč. 5, č. 1, s.75-87. ISSN 1211-9261.

 • BLÁHA, L. Tchoukball (skriptum). Ústí nad Labem : PF UJEP, 2001, 116s. ISBN 80-7044-385-5.