1 / 18

POWERPOINT

POWERPOINT. Stručný sprievodca pre tvorbu prezentácie. Začíname. Rýchla príprava prezentácie podľa ponuky. Šablóna umožňuje prevziať formát a osnovu textu z pripraveného súboru. Všetko si spravíme sami. Otvoríme existujúcu prezentáciu. Na čo slúži PowerPoint. Tvorba prezentácie

wattan
Download Presentation

POWERPOINT

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. POWERPOINT Stručný sprievodca pre tvorbu prezentácie

 2. Začíname Rýchla príprava prezentácie podľa ponuky Šablóna umožňuje prevziať formát a osnovu textu z pripraveného súboru Všetko si spravíme sami Otvoríme existujúcu prezentáciu

 3. Na čo slúži PowerPoint Tvorba prezentácie • Príprava fólií (snímky) pre projektor • Príprava snímok k premietaniu na obrazovke počítača • Text, obrázky, grafy, schémy • Obrazové a zvukové efekty pri striedaní snímok a ich častí • Projekciu je možné ovládať ručne alebo nechať bežať automaticky • Vytvorené snímky môžeme uložiť (zapísať) • na papier • na fólie • ako web stránku

 4. Obecné ovládanie Hlavná ponuka • Je v nej všetko (len to nájsť)  Panely nástrojov • V hlavnej ponuke: Zobraziť/Panely nástrojov • Štandardné – práca so súborom, kopírovanie, späť, … • Formát – písmo, odstavce, odrážky, odsadenie úrovní, … • Kreslenie – rôzne tvary, farby výplne, písma, úpravy objektov (otáčanie, zarovnávanie, prekrývanie) … • Obrázok – vloženie a úpravy obrázkov, orezanie, zmena veľkosti, … • Efekty animácie, Osnova, Tabuľky, … • Môžeme si vytvoriť vlastné panely Kontextová (miestna ponuka) • Pravým tlačidlom myši • Typické príkazy pre zvolený text

 5. Základné zobrazenie prezentácie - Ako snímky uvidíme a čo s nimi budeme robiť Normálne zobrazenie • Snímka, osnova, poznámky Zobraziť snímky • Vidíme jednu snímku, na ktorej pracujeme a robíme jej úpravy Zobraziť radenie snímok • Vidíme všetky snímky z prezentácie • Snímky sa chovajú ako objekty – umožňuje robiť kópie, presuny, nastavenie prechodov snímok, … Prezentácia • „Premietanie“ od práve aktuálnej snímky (zrušíme Esc) Osnova • Môžeme modifikovať textový obsah prezentácie

 6. Predloha snímky Predloha – spoločné vlastnosti všetkých snímok prezentácie • Formát písma, spôsoby zarovnania textu • Vzhľad jednotlivých úrovní zoznamov (odrážok) • Farebná schéma snímky • Vlastnosti textových polí • Nastavenie animačných vlastností • Päta snímky (číslovanie, názov prezentácie, …) Podklad snímky • Farba • Vzorka a textúra • Obrázok Všetky nastavenia si môžeme uložiť do šablóny

 7. Písmo Font, rez, farba, veľkosť (dávajte minimálne 16, optimálne 20, bezpätkové písmo – inak je zle viditeľné, zvlášť pri prezentácii vo väčšej miestnosti) Efekty (podčiarknutie, tieň, reliéf, indexy) Odstavce Zarovnanie Odrážky Medzery medzi odstavcami – riadkovanie Textové pole Ohraničenie (farba, čiara), pozadie (farba, vzorky) Vnútorné okraje Možné zalamovanie textu Prispôsobenie veľkosti poľa veľkosti textu Otočenie textu o 90° Každý text je v nejakom textovom poli Možnosti spracovania textu

 8. Animácie a príprava prezentácie Animácie • Základné animácie je dobré mať v predlohe • Používajte ich uvážlivo • Nastavujeme: • poradie • ako sa bude animovať (automaticky, na čas, na myš) • spôsob animácie Prezentácie • výber snímok do prezentácie • prechod snímok • „časovanie“ snímok

 9. Tvorba obrázkov v PowerPointe Základné tvary • Čiara, čiara so šípkou, obdĺžnik, (textové pole) • Farba, typ čiary, tvar šípky, tiene, priestorové efekty Automatické tvary • Spojovacie čiary a šípky • Ďalšie tvary (srdiečko, plné šípky, hviezdy a popisky) • Tlačidlá akcií • Do väčšiny automatických tvarov sa dá zapisovať ako do textového poľa • Zarovnanie, posun, otočenie objektov • Robíme až na koniec – ak požadujeme prekrývanie cez seba Zmeny poradia Zoskupenie objektov

 10. Spracovanie obrázku zo súboru Vložit / Obrázek / Ze souboru Možnosti úprav závisia na formáte obrázku (rastrový alebo vektorový) • Umiestnenie • Veľkosť • Orezanie • Zmena farieb • Nastavenie priehľadnosti Zarovnanie, posun objektov Zmeny poradia Zoskupenie objektov Je možné kombinovať s objektmi Power Pointu • prípustné formáty • závisí na inštalácii • GIF, JPEG, BMP, TIFF, WMF

 11. Tabuľky Vytvorenie tabuľky • Vložiť tabuľku – pravidelná – počet riadkov a stĺpcov • Nakresliť – nepravidelná – panel nástrojov tabuľky • Naplniť bunky • Nastaviť ohraničenie (farby, tieňovanie.) • V paneli nástrojov Tabuľky iné možnosti • Vloženie tabuľky z Excelu • V Exceli vybereme tabuľku (časť tabuľky) • Skopírujeme do schránky • Prepneme do PowerPointu • Vložíme obrázok zo schránky • „Dvojklikom“ na tabuľku spustíme Excel

 12. Grafy Vytvoriť v PowerPointe • Vložiť graf • Vyplníme vstupné hodnoty • Úpravu vykonáme cez kontextovú ponuku pravým tlačidlom myši podľa toho, ktorú časť grafu máme zvolenú • „Dvojklikom“ na graf vyvoláme opäť editor grafu Vložiť z Excelu • V Exceli máme vytvorený graf • V Exceli: • Vyberieme graf • Skopírujeme do schránky • V Power Pointe: • Vložíme zo schránky

 13. Vzorce Vytvoriť v PowerPointe • Vložiť / Objekt / Microsoft Equation (použitie totožné s Wordem) • Jedno použitie = jeden objekt • Pozor – každý riadok „robíme“ zvlášť Vložiť z iného súboru • Postup je rovnaký ako pri vkladané tabuľky alebo grafu z Excelu

 14. Text Word PowerPoint • Vo Worde vyberieme časť textu, ktorú chceme preniesť • Skopírujeme do schránky (Úpravy / Kopírovať) Ak chceme preniesť iba text do textového poľa • Umiestnime kurzor do textového poľa • Úpravy / Vložit jinak / Neformátovaný text • Bude vypadať podľa formátovania PowerPointu Ak chceme preniesť formátovaný text • Nemáme vybrané žiadne textové pole !!! • Úpravy / Vložit • Bude vypadať podľa formátovania Wordu Pokusy o prenos formátovaného textu do textového poľa väčšinou nedopadnú dobre

 15. Tlačidlá akcií napríklad: MOJE STRÁNKY Akcia môže byť • Prechod na ďalší (predchádzajúci), snímok Prechod na koniec (začiatok) prezentácie • Spustenie iného programu • Vyvolanie hypertextového odkazu • Prehrávanie videa, zvuku Ako na to • Pridáme tlačidlo • Navolíme akciu • Na tlačidlo môžeme napísať popis • Cez formát automatického tvaru upraviť vzhľad

 16. Tipy, triky - 1

 17. Tipy, triky - 2

 18. Tipy, triky - 3

More Related