marketing neziskov ch organizac n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Marketing neziskových organizací

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 29

Marketing neziskových organizací - PowerPoint PPT Presentation


 • 71 Views
 • Uploaded on

Marketing neziskových organizací. Finanční zdroje NO. Samofinancování Vnější zdroje – dotace, dárci Mnohdy malá úspěšnost při získávání finančních zdrojů chybějící národní a nadnárodní programy zaměřené na aktivity NO Nerovné podmínky a lobbing při získávání fi zdrojů

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Marketing neziskových organizací' - walter-trevino


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
finan n zdroje no
Finanční zdroje NO
 • Samofinancování
 • Vnější zdroje – dotace, dárci
 • Mnohdy malá úspěšnost při získávání finančních zdrojů
 • chybějící národní a nadnárodní programy zaměřené na aktivity NO
 • Nerovné podmínky a lobbing při získávání fi zdrojů
 • Relativně malé procento NO uspěje při získávání zdrojů
 • Silná konkurence mezi jednotlivými NO při získávání finančních zdrojů

Nutnost dlouhodobě spolupracovat s potencionálními dárci!

marketing no
Marketing NO
 • „Marketing je hledání a uspokojování potřeb způsobem, který přináší pozitivní hodnoty pro obě zúčastněné strany.“ (Kotler)
 • Systém propracovaných principů a postupů, s jejichž pomocí organizace prakticky poznávají přání a potřeby svých zákazníků a následně na ně reagují. (Foret)
 • „Dodání správných věcí na správné místo za správnou cenu ve správný čas“
marketingov sm nn transakce v neziskov organizaci
Marketingové směnné transakce v neziskové organizaci:

.

Dodavatel, resp.

poskytovatel

služby

Donátor,

Veřejný rozpočet,

Daňový příjem

Spotřebitel,klient,

Návštěvník,

Daňový odvod

slide7

Marketing neziskových organizací nesmí být vnímán jenom jako technika. Je to základní přístup, jak činnost organizace pojímat a organizovat.

p i stanovov n marketingov ch c l je dobr si zodpov d t n sleduj c ot zky
Při stanovování marketingových cílů je dobré si zodpovědět následující otázky:
 • Co jsou nejlepší výsledky, ve které organizace může doufat? Do kdy?
 • Jaké vnější faktory jí pomohou nebo naopak brání v dosažení vytyčených cílů?
 • Jak ovlivní rozpočet, časové možnosti zaměstnanců a dobrovolníků i ostatní vnitřní podmínky proces realizace vytyčených cílů?
 • Co jsou pro danou organizaci realistické a dosažitelné cíle? Do kdy?
marketingov pl ny a koncepce
Marketingové plány a koncepce
 • Transparentní účty
 • Medializace, komunikace s veřejností
 • Dlouhodobé strategické plány projektů, zaměření činnosti a finančních prostředků na jejich dosažení
 • Zpřístupnění dlouhodobých strategií a evaluace jejich dosahování
 • jen 1/3 NO má vlastní internetové stránky (nejvíce v oblasti vzdělání a výzkumu, kultuře a kult. Památky, nejméně odbory, ochrana ŽP, sociální služby)
 • 33% NO vlastnících internetové stránky je obnovuje 1/měsíc, 23% NO jedno za 3měsíce x 21% jednou týdně, 0.9% jednou denně
co je marketing
Co je marketing?

„Marketing je jako podnik, viděný z hlediska jeho konečného výsledku, tj. z hlediska zákazníků - klientů, občanů….“

marketingov pl n
Marketingový plán
 • Jaká by měla být budoucnost organizace? Dlouhodobá udržitelnost aktivit? (kam se chceme dostat a jak to udělat?)
 • SWOT analýza
 • Způsob dosažení cílů, typy projektů
 • Definování finančních zdrojů, způsob komunikace
 • Průběžná evaluace
1 ur en vazby mezi marketingov m a strategick m pl nem organizace
1.Určení vazby mezi marketingovým a strategickým plánem organizace

Strategický plán:

KAM SE

CHCEME

DOSTAT

KDE

JSME

JAK SE TAM DOSTANEME

k ur en t to vazby se pou v
K určení této vazby se používá:
 • SWOT analýza = „odrazový můstek“ celého marketingového procesu i strategického řízení
 • Marketingový průzkum – zjišťuje různé inf.
  • Potřeby a přání klientů
  • Postoje a uznávané hodnoty
  • Efektivitu marketingové komunikace
  • Efektivitu nabízených služeb
  • Oprávěnost/smysluplnost nabízených služeb
  • Velikost a rozdělení/segmentaci trhu
swot anal za
SWOT analýza

Analýza vnitřního prostředí organizace,

tzv. MIKROPROSTŘEDÍ

(silné a slabé stránky organizace)

+

Analýza vnějšího prostředí organizace,

tzv. MAKROPROSTŘEDÍ

(příležitosti a hrozby)

mikroprost ed
MIKROPROSTŘEDÍ
 • Konkurence
 • Veřejnost
 • Klienti
 • Společnost
 • Možnost marketingu
makroprost ed
MAKROPROSTŘEDÍ
 • demografické prostředí
 • ekonomické prostředí
 • přírodní prostředí
 • technologické prostředí
 • politické prostředí
 • kulturní prostředí
siln str nky
Silné stránky
 • Zkušené vedení organizace, dřívější zkušenosti
 • Dobrá lokalizace kanceláře, dostupnost infrastruktury, centrum Prahy
 • Přehledné a pravidelně aktualizované webové stránky
 • Dobře nastavená komunikace s veřejností
 • Kulaté stoly, konference,den otevřených dveří
 • Spolupráce s dalšími NO
 • Vzdělávání lektorů čj
 • Kladné odezvy klientů
slab str nky
Slabé stránky
 • Závislost na veřejných zdrojích
 • Negativní postoje veřejnosti vůči azylantům
 • Odchod mladých zaměstnanců
 • Chybějící pozice fundraisera
p le itosti
Příležitosti
 • Zaměstnat fundraisera – další zdroje
 • Více komunikovat s No v zahraničí, přenos zkušeností
 • Více dobrovolníků
 • Rozšíření aktivit, např. více kurzů češtiny
 • Vliv na veřejnost – změna postojů
hrozby
hrozby
 • Snížení objemu dotací ze státního rozpočtu
 • Snížení počtu klientů
 • Zvýšení ceny za kurzy čj
 • Odchod lektorů
 • Odchod zaměstnanců
vypracov n marketingov komunika n kampan
Vypracování marketingové komunikační kampaně

= mechanismus, který organizaci spojuje s jejími cílovými skupinami.

= zahrnuje všechny způsoby komunikace, kterými organizace vytváří svůj image nebo motivuje lidi k pro ni potřebným směnám.

te chniky n stroje komunikace
Techniky/nástroje komunikace:
 • inzeráty,
 • výroční zprávy,
 • billboardy,
 • informační brožury,
 • přímý prodej,
 • podpora prodeje,
 • plakáty,
 • tiskové zprávy,
 • návštěvní hodiny v kanceláři,
 • veletrhy,
 • články v novinách apod.
argumenty proti uplat ov n marketingu v neziskov ch organizac ch
Argumenty PROTI uplatňování marketingu v neziskových organizacích
 • realizace marketingu v neziskových organizacích je spojena s neadekvátními náklady, které jsou částečně hrazeny z veřejných rozpočtů,
 • marketingový průzkum v některých odvětvích veřejného sektoru – např. ve zdravotnictví – je pseudovědecký, protože spotřebitelé služby – nemocní – nemají preferenci v oblasti forem léčení,
 • spotřeba služeb, poskytovaných některými neziskovými organizacemi, vyplývá ze specificky vynucené spotřeby,
argumenty pro uplat ov n marketingu v neziskov ch organizac
Argumenty PRO uplatňování marketingu v neziskových organizací
 • neziskové organizace se v posledních letech dostávají do situace rostoucí soutěživosti o získání příjmů i klientů. Konkurence pro ně vytváří jak  organizace veřejného sektoru, tak  privátní organizace;
 • veřejná kontrola činnosti neziskových organizací vyžaduje dosáhnutí komunikativního chování,efektivnosti v nákladové a řídící oblasti;
argumenty pro uplat ov n marketingu v neziskov ch organizac1
Argumenty PRO uplatňování marketingu v neziskových organizací
 • nedostatek finančních zdrojů libovolného charakteru vyžaduje rozvoj podnikatelské činnosti, jako doplňkového zdroje příjmů. Tyto činnosti fungují plně v podmínkách tržní regulace a vyžadují rozvoj marketingové činnosti neziskových organizací.
makroprost ed dal pou van anal zy
Makroprostředí- další používané analýzy
 • STEP - sociální, technologické, ekonomické a politické vlivy
 • Porterova analýza pěti sil

a) pozice mezi konkurenty = „jízdní prostor“

b) síla zákazníků

c) síla dodavatelů

d) hrozba nově vstupujících na trh

e) hrozba substituce výrobků a služeb