slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
CHƯƠNG I NHẬP MÔN MARKETING PowerPoint Presentation
Download Presentation
CHƯƠNG I NHẬP MÔN MARKETING

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 354

CHƯƠNG I NHẬP MÔN MARKETING - PowerPoint PPT Presentation


 • 89 Views
 • Uploaded on

CHƯƠNG I NHẬP MÔN MARKETING. MUÏC TIEÂU CHÖÔNG 1. Giôùi thieäu söï hình thaønh vaø phaùt trieån cuûa marketing Ñöa ra moät soá khaùi nieäm marketing töø ñoù ruùt ra baûn chaát cuûa noù. Chæ ra taàm quan troïng cuûa marketing Trình baøy caùc chöùc naêng cô baûn cuûa M.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

CHƯƠNG I NHẬP MÔN MARKETING


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  Presentation Transcript
  1. CHƯƠNG I • NHẬP MÔN MARKETING

  2. MUÏC TIEÂU CHÖÔNG 1 • Giôùi thieäu söï hình thaønh vaø phaùt trieån cuûa marketing • Ñöa ra moät soá khaùi nieäm marketing töø ñoù ruùt ra baûn chaát cuûa noù. • Chæ ra taàm quan troïng cuûa marketing • Trình baøy caùc chöùc naêng cô baûn cuûa M.

  3. 1.1.SÖÏ RA ÑÔØI VAØ PHAÙT TRIEÅN CUÛA MARKETING 1.1.1. Söï ra ñôøi cuûa Marketing Moät caù nhaân, moät doanh nghieäp hay moät quoác gia muoán toàn taïi vaø phaùt trieån phaûi coù baùn moät soá saûn phaåm naøo ñoù. Trong quaù trình mua baùn trao ñoåi ñoù xuaát hieän nhieàu moái quan heä maâu thuaãn (MT), trong ñoù coù hai MTchuû yeáu sau:  MT giöõa ngöôøi baùn vôùi ngöôøi mua.  MT giöõa ngöôøi baùn vôùi ngöôøi baùn.  Do ñoù söï ra ñôøi cuûa Marketing laø moät taát yeáu khaùch quan nhaèm giuùp DN giaûi quyeát nhöõng MT ñoù.

  4. Marketing baét nguoàn töø thuaät ngöõ tieáng Anh vaø trôû thaønh moät moân hoïc ñöôïc giaûng daïy ñaàu tieân vaøo naêm 1902 taïi Ñaïi hoïc Michigan, Hoa Kyø. Töø ñoù ñeán nay moân hoïc naøy ñaõ phaùt trieån roäng raõi treân toaøn theá giôùi vaø ñaõ ñöôïc nhìn nhaän theo ba quan ñieåm: • Marketing laø moät tieán trình kinh teá.(An economic process) • Marketing laø moät tieán trình quaûn trò.(A managerial process) • Marketing laø moät trieát lyù quaûn trò.(A managerial philosophy)

  5. 1.1.2 CAÙC GIAI ÑOAÏN PHAÙT TRIEÅN CUÛA MARKETING ª Giai ñoaïn höôùng theo saûn xuaát (Production-Orientation Stage). ª Giai ñoaïn höôùng theo saûn phaåm (Product-Orientation Stage). ª Giai ñoaïn höôùng theo baùn haøng (Sales-Orientation Stage). ª Giai ñoaïn höôùng theo khaùch haøng (Marketing-Orientation Stage). ª Marketing xaõ hoäi (The Societal Marketing Concept)

  6. 1.2. KHAÙI NIEÄM MARKETING 1.2.1 Moät soá thuaät ngöõ: Ñeå hieåu ñöôïc khaùi nieäm Marketing caàn phaûi xaùc ñònh roõ caùc thuaät ngöõ sau:  Nhu caàu (Needs), Öôùc muoán (Wants), soá caàu (Demands)  Saûn phaåm (Product), Thò tröôøng (Market) Traoñoåi (Exchange), Giaodòch (Transaction  Khaùch haøng (Customer), Ngöôøi tieâu duøng (Consumer)

  7. 1.2.2 Khaùi nieäm vaø baûn chaát cuûa Marketing: Khaùi niệm về Marketing  “Marketing laø quaù trình quaûn trò nhaèm nhaän bieát, döï ñoaùn vaø ñaùp öùng nhöõng yeâu caàu cuûa KH moät caùch hieäu quaû vaø coù lôïi” (UK chartered Institute of Marketing).  “Marketing laø toaøn boä heä thoáng caùc hoaït ñoäng kinh doanh töø vieäc thieát keá, ñònh giaù, xuùc tieán ñeán phaân phoái nhöõng SP thoûa maõn nhu caàu cuûa thò tröôøng muïc tieâu nhaèm ñaït ñöôïc nhöõng muïc tieâu ñaõ ñònh” (Fundamental of marketing - Bruce J.W. William, Michel J.Etzel).

  8.  “Marketing laø tieán trình keá hoaïch vaø thöïc hieän söï saùng taïo, ñònh giaù, xuùc tieán vaø phaân phoái nhöõng yù töôûng, haøng hoaù vaø dòch vuï ñeå taïo ra söï trao ñoåi vaø thoûa maõn nhöõng muïc tieâu caù nhaân vaø toå chöùc” (AMA - American Marketing Association, 1985).  “ Marketing laø tieán trình qua ñoù caù nhaân vaø toå chöùc coù theå ñaït ñöôïc nhu caàu vaø mong muoán thoâng qua vieäc saùng taïo vaø trao ñoåi SP vaø giaù trò giöõa caùc beân” (Philip Kotler - Principle of Marketing, 1994).

  9. Baûn chaát marketing ª Marketing laø moät tieán trình quaûn trò. ª Toaøn boä caùc hoaït ñoäng Marketing phaûi ñöôïc höôùng theo khaùch haøng. ª Marketing thoûa maõn nhu caàu cuûa khaùch haøng moät caùch hieäu quaû vaø coù lôïi. ª Noäi dung cuûa hoaït ñoäng Marketing bao goàm thieát keá, ñònh giaù, xuùc tieán vaø phaân phoái nhöõng yù töôûng, haøng hoùa vaø dòch vuï.

  10. 1.2.3 KHAÙC BIEÄT GIÖÕA MARKETING VAØ BAÙN HAØNG: Theodore Levittneâu ra nhöõng khaùc bieät veà nhaän thöùc giöõa baùn haøng vaø marketing nhö sau:  “Baùn haøng taäp trung vaøo nhu caàu cuûa ngöôøi baùn trong khi marketing taäp trung vaøo nhu caàu cuûa ngöôøi mua”.  “Baùn haøng chæ lo baùn nhöõng thöù maø mình coù trong khi marketing vôùi muïc tieâu thoûa maõn moät caùch toát nhaát nhu caàu cuûa khaùch haøng baèng vieäc saûn xuaát ra nhöõng saûn phaåm töông öùng”. Nguoàn: Marketing management - An Asian Perspective - p20.

  11. TIEÂU ÑIEÅM COÂNG CUÏ MUÏC ÑÍCH KHÔÛI NGUOÀN Nhaø maùy Saûn phaåm Baùn haøng & xuùc tieán Lôïi nhuaän thoâng qua D.Soá (a) Quan ñieåm baùn haøng Lôïi nhuaän thoâng qua thỏa maõn nhu caàu khaùch haøng Thò tröôøng muïc tieâu Nhu caàu khaùch haøng Phoái hôïp marketing (b) Quan ñieåm marketing Source: Marketing management - An Asian Perspective - p21.

  12. Vai troø marketing trong hoaït ñoäng DN Marketing Khaùch haøng Khaùch haøng

  13. Khaùi nieäm Marketing Höôùng theo khaùch haøng Söï thoûa maõn cuûa khaùch haøng Muïc tieâu cuûa toå chöùc Söï thaønh coâng cuûa toå chöùc Phoái hôïp caùc hoaït ñoäng Marketing 1.3 MUÏC TIEÂU VAØ CHÖÙC NAÊNG CUÛA MARKETING • 1.3.1 Muïc tieâu cuûa Marketing • ª Thoûa maõn khaùch haøng. • ª Chieán thaéng trong caïnh tranh. • ª Lôïi nhuaän laâu daøi.

  14. 1.3.2 Chöùc naêng marketing ª Phaân tích moâi tröôøng vaø nghieân cöùu Marketing. ª Löïa choïn vaø ñöa ra caùch thöùc thaâm nhaäp thò tröôøng môùi. ª Phaân tích ngöôøi tieâu thuï. ª Hoaïch ñònh saûn phaåm, phaân phoái, xuùc tieán, ñònh giaù. ª Thöïc hieän, kieåm soaùt vaø ñaùnh giaù Marketing. Sô ñoà cuûa chöùc naêng Marketing: R-STP-MM-I-C.

  15. Boä phaän Marketing cuûa coâng ty Thoûa maõn nhu caàu khaùch haøng baèng caùch tìm ñuùng saûn phaåm, giaù, phaân phoái vaø xuùc tieán Khaùm phaù nhu caàu cuûa KH Saûn phaåm cuï theå Nhöõng yù nieäm veà nhu caàu Thò tröôøng tieàm naêng

  16. 1.4. MARKETING - MIX Saûn phaåm (P1) Chaát löôïng Kieåu daùng Ñaëc ñieåm Nhaõn hieäu Bao bì Kích côõ….. Giaù caû (P2) Caùc möùc giaù Giaûm giaù Chieát khaáu Thanh toaùn Tín duïng… Marketing mix Phaân phoái (P3) Loaïi keânh Trung gian Phaân loaïi Choïn loïc Döï tröõ Vaän chuyeån…. Xuùc tieán (P4) Quaûng caùo Khuyeán maõi Tuyeân truyeàn Chaøo haøng Marketing t/tieáp… Thò tröôøng muïc tieâu

  17. 4P 4C Nhu caàu vaø öôùc muoán cuûa khaùch haøng Customer needs and wants Saûn phaåm Product Giaù Price Chi phí ñoái vôùi khaùch haøng Cost to the customer Phaân phoái Place Thuaän tieän Convenience Xuùc tieán Promotion Truyeàn thoâng Communication

  18. 1.5. PHAÂN LOAÏI MARKETING 1.5 PHAÂN LOAÏI MARKETING ª Caên cöù vaøo lónh vöïc hoaït ñoäng: (1) Marketing kinh doanh (Business Marketing) nhö Marketing cuûa caùc ngaønh thöông maïi, coâng nghieäp, noâng nghieäp,dòch vuï…. (2) Marketing phi kinh doanh (Non Business Marketing) hay coøn goïi laø Marketing xaõ hoäi (Social Marketing). Hình thöùc Marketing naøy ñöôïc öùng duïng trong nhöõng lónh vöïc nhö chính trò, vaên hoùa, y teá, giaùo duïc,theå thao, toân giaùo, quaân söï….

  19. 1.5. PHAÂN LOAÏI MARKETING (tt) ª Caên cöù vaøo qui moâ, taàm voùc hoaït ñoäng: Marketing vi moâ vaø Marketing vó moâ. ªCaên cöù vaøo phaïm vi hoaït ñoäng: Marketing trong nöôùc vaø Marketing quoác teá. ªCaên cöù vaøo khaùch haøng: Marketing cho NTD vaø Marketing cho toå chöùc. ªCaên cöù vaøo söï phaùt trieån : Marketing truyeàn thoáng vaø Marketing hieän ñaïi

  20. 1.6. Caâu hoûi oân taäp 1. Trình baøy caùc lôïi ích cuûa Marketing ñoái vôùi doanh nghieäp vaø ñoái vôùi ngöôøi tieâu duøng. 2. Quaûn trò soá caàu (demands) coù phaûi laø chöùc naêng cuûa Marketing khoâng? Taïi sao? 3. Taïi sao thoûa maõn nhu caàu laø vaán ñeà soáng coøn cuûa coâng ty? Cho ví duï thöïc teá minh hoïa. 4. Phaân bieät quan ñieåm baùn haøng vaø quan ñieåm Marketing. 5. Trình baøy caùc noäi dung cuûa Marketing mix.

  21. CHÖÔNG 2: MOÂI TRÖÔØNG MARKETING • Muïc tieâu chöông 2: • Giôùi thieäu moät caùch khaùi quaùt moâi tröôøng vi moâ vaø vó moâ aûnh höôûng tröïc tieáp hoaëc giaùn tieáp ñeán hoaït ñoäng M. cuûa caùc doanh nghieäp. • Moâ taû nhöõng xu höôùng bieán ñoäng chính yeáu cuûa moâi tröôøng vó moâ vaø vi moâ treân thò tröôøng hieän nay.

  22. KHAÙI NIEÄM VEÀ MOÂI TRÖÔØNG MARKETING Moâi tröôøng Marketing cuûa DN bao goàm caùc taùc nhaân vaø caùc löïc löôïng naèm ngoaøi chöùc naêng quaûn trò M nhöng coù taùc ñoäng ñeán chöùc naêng quaûn trò M trong vieäc trieån khai vaø duy trì caùc cuoäc giao dòch thaønh coâng vôùi KH trong thò tröôøng muïc tieâu. Nhö vaäy moâi tröôøng Marketing cuûa DN bao goàm moâi tröôøng vi moâ vaø moâi tröôøng vó moâ, chính chuùng taïo ra cô hoäi vaø thaùch thöùc cho DN ñoù.

  23. Daân soá Vaên hoaù Töï nhieân Doanh nghieäp Luaät Kinh teá phaùp Coâng ngheä 2.1. MOÂI TRÖÔØNG VÓ MOÂ

  24. 2.1.1 Moâi tröôøng daân soá • Qui moâ, toác ñoä taêng, löùa tuoåi, giôùi tính, daân toäc, trình ñoä, ngheà nghieäp cuûa daân soá ñeàu coù aûnh höôûng ñeán Marketing. • Sự dịch chuyển daân soá: töø noâng thoân veà thaønh thò, töø noäi thaønh ra ngoaïi thaønh ñaõ taùc ñoäng ñeán vieäc chuyeån dòch kinh teá. • Nhöõng thay ñoåi veà cô caáu tuoåi taùc trong quaàn chuùng: tyû leä sinh thaáp ôû moät soá nöôùc taïo ra moät cô caáu tuoåi giaø trong daân chuùng, tuoåi thoï trung bình taêng leân.

  25. 2.1.1Moâi tröôøng daân soá (tt) • Söï thay ñoåi veà cô caáu gia ñình: ngaøy caøng coù nhieàu thanh nieân soáng ñoäc thaân, ñoäc laäp vôùi gia ñình,hoä ít con. Phuï nöõ coù vai troø ngaøy caøng cao trong xaõ hoäi, hoï coù vieäc laøm vaø ñoäc laäp veà taøi chính. • Kinh teá, vaên hoùa, giaùo duïc phaùt trieån taïo ra moät tyû leä lôùn daân soá coù trình ñoä cao,gia taêng soá löôïng coâng nhaân aùo traéng trong cô caáu lao ñoäng xaõ hoäi vaø do ñoù nhu caàu tieâu duøng cuõng thay ñoåi.

  26. 2.1.2Moâi tröôøng kinh teá • Thu nhaäp vaø kieåu phaân phoái thu nhaäp cuûa daân chuùng quyeát ñònh vieäc mua haøng cuûa hoï. • Laõi suaát ngaân haøng coù aûnh höôûng ñeán vieäc thu huùt ñaàu tö trong cuõng nhö ngoaøi nöôùc. • Caùc giai ñoaïn cuûa chu kyø kinh teá: phaùt trieån–phoàn vinh–suy thoaùi–phuïc hoài, aûnh höôûng ñeán SX. • Xu höôùng chi tieâu: SP coù chaát löôïng vaø giaù caû cao ngaøy caøng ñöôïc ñöôïc öa chuoäng.

  27. 2.1.3 Moâi tröôøng töï nhieân • Coù söï caïn kieät taøi nguyeân thieân nhieân Taøi nguyeân thieân nhieân bao goàm : • Taøi nguyeân voâ haïn (khoâng khí, nöôùc,aùnh saùng,gioù) • Taøi nguyeân höõu haïn taùi taïo ñöôïc (röøng, thöïc phaåm) • Taøi nguyeân höõu haïn khoâng taùi taïo ñöôïc (daàu thoâ, than ñaùù, ñoàng, keõm, platinium) • Chi phí naêng löôïng phuïc vuï saûn xuaát ngaøy caøng taêng cao nhö chi phí gas, xaêng daàu, than ñaù, ñieän . • Möùc ñoä oâ nhieãm moâi tröôøng ñeán möùc baùo ñoäng.

  28. 2.1.4 Moâi tröôøng coâng ngheä • Coù söï tieán boä nhanh choùng veà coâng ngheä. • Khôûi ñaàu cho nhöõng ngaønh coâng nghieäp môùi. • Cô hoäi ñoåi môùi laø voâ taän. • Doanh nghieäp quan taâm ñeán vieäc caûi tieán thöù yeáu cho SP. • Chi phí nghieân cöùu vaø phaùt trieån taêng leân. • Coù söï can thieäp cuûa nhaø nöôùc trong vieäc öùng duïng coâng ngheä.

  29. 2.1.5Moâi tröôøng vaên hoùa Vaên hoùa laø heä thoáng caùc giaù trò, caùc truyeàn thoáng, caùc nieàm tin vaø caùc chuaån möïc, ñöôïc truyeàn töø ñôøi naøy sang ñôøi khaùc vaø ñöôïc theå hieän qua vieäc aên, maëc, ôû, ñi laïi, hoïc taäp, thôø cuùng, leã hoäi, giao tieáp … • Vaên hoùa coát loõi thöôøng beàn vöõng,khoù bieán ñoåi. • Vaên hoùa thöù phaùt thöôøng bò thay ñoåi. • Caùc nhoùm vaên hoùa nhoû ñöôïc hình thaønh töø caùc vuøng,daân toäc,toân giaùo,löùa tuoåi,giôùi tính. • Xu höôùng thay ñoåi cuûa vaên hoùa: coi troïng söùc khoûe, thôøi gian raõnh roãi, söï treû trung, söï thoaûi maùi.

  30. 2.1.6 Moâi tröôøng phaùp luaät • Moãi cheá ñoä chính trò xaõ hoäi ñeàu coù heä thoáng phaùp luaät ñeå ñieàu chænh caùc hoaït ñoäng saûn xuaát tieâu duøng trong xaõ hoäi. • Phaùp luaät bao goàm hieán phaùp, caùc ñaïo luaät, phaùp leänh, nghò ñònh, chæ thò, thoâng tö. • Phaùp luaät coù chöùc naêng: baûo veä quyeàn lôïi ngöôøi tieâu duøng, baûo veä quyeàn lôïi cuûa caùc doanh nghieäp vaø baûo veä quyeàn lôïi roäng lôùn cuûa xaõ hoäi.

  31. Nhaø cung öùng Doanh nghieäp Caùc trung gian Marketing Khaùch haøng Ñoái thuû caïnh tranh Coâng chuùng 2.2. MOÂI TRÖÔØNG VI MOÂ

  32. 2.2.1 Doanh nghieäp Boä phaän R&D Boä phaän taøi chính Boä phaän keá toaùn Boä phaän marketing Ban Laõnh Ñaïo Boä phaän mua vaät tö Boä phaän saûn xuaát

  33. 2.2.2 Nhaø cung öùng • Cung caáp caùc nguoàn löïc cho coâng ty nhö SP, dòch vuï, nguyeân nhieân vaät lieäu vaø nhaân löïc. • Caùc nhaø Marketing caàn phaûi naém baét ñöôïc khaû naêng cung öùng cuûa hoï caû veà chaát laãn löôïng. • Söï gia taêng giaù caû töø phía nhaø cung öùng cuõng gaây khoù khaên cho caùc hoaït ñoäng doanh nghieäp. • Söï gia taêng chi phí, söï thieáu haøng trong ngaén haïn gaây taùc haïi ñeán khaû naêng thoaû maõn khaùch haøng muïc tieâu cuûa doanh nghieäp trong daøi haïn.

  34. 2.2.3 Trung gian Marketing • Trung gian phaân phoái: goàm caùc nhaø baùn buoân, baùn leû, ñaïi lyù, ngöôøi moâi giôùi. • Caùc toå chöùc taøi chính nhö ngaân haøng, coâng ty taøi chính, coâng ty baûo hieåm, coâng ty chöùng khoaùn … • Caùc cô sôû dòch vuï trung gian nhö coâng ty vaän taûi, kho baõi, quaûng caùo, tö vaán, nghieân cöùu thò tröôøng …

  35. 2.2.4 Khaùch haøng Thò tröôøng ngöôøi tieâu duøng Thò tröôøng nhaø saûn xuaát Thò tröôøng ngöôøi trung gian P/Phoái Thò tröôøng cô quan nhaø nöôùc Thò tröôøng quoác teá COÂNG TY

  36. Toâi muoán thoûa maõn mong muoán naøo? Toâi muoán caûi thieän khaû naêng ñi laïi Toâi muoán mua loaïi xe maùy naøo? Toâi muoán mua xe maùy nhaõn hieäu naøo? Nhöõng nhaõn hieäu caïnh tranh: - Honda. - Suzuki. - Yamaha. Nhöõng mong muoán caïnh tranh: - Mua p/tieän ñi laïi. - Mua daøn nghe nhaïc. - Du lòch. Nhöõng loaïi haøng caïnh tranh: - Xe hôi. - Xe maùy. - Xe ñaïp. Nhöõng hình thaùi s/p caïnh tranh: - 50 cc - 110 cc. - 250 cc. Desire Comp. Generic C. Form C. Brand C. 2.2.5 Ñoái thuû caïnh tranh

  37. 2.2.6 Coâng chuùng • Laø moät nhoùm baát kyø toû ra quan taâm thöïc söï hay coù theå seõ quan taâm ñeán doanh nghieäp, coù aûnh höôûng ñeán khaû naêng ñaït tôùi nhöõng muïc tieâu ñeà ra cuûa doanh nghieäp. Giôùi taøi chính Giôùi coâng quyeàn Giôùi truyeàn thoâng Coâng chuùng roäng raõi Coâng chuùng noäi boä COÂNG CHUÙNG Giôùi ñòa phöông Caùc toå chức Xaõ Hoäi

  38. CAÂU HOÛI OÂN TAÄP • 1. Haõy trình baøy caùc yeáu toá moâi tröôøng vi moâ vaø vó moâ. Cho bieát caùc yeáu toá naøy aûnh höôûng ñeán vieäc xaây döïng chieán löôïc Marketing nhö theá naøo?. Cho ví duï minh hoïa cuï theå. • 2. Haõy choïn moät coâng ty maø Anh (Chò) bieát roõ. Haõy giaûi thích nhöõng nhaân toá sau ñaây taùc ñoäng nhö theá naøo ñeán chöông trình Marketing cuûa doanh nghieäp ñoù: • -Vò trí coâng ty. • -Danh tieáng cuûa coâng ty. • -Nguoàn voán cuûa coâng ty. • -Nhaân söï cuûa coâng ty.

  39. Noäi dung cuûa chöông 3 goàm: 1. Caùc yeáu toá taùc ñoäng ñeán haønh vi cuûa ngöôøi tieâu duøng vaø toå chöùc . 2. Moâ taû caùc daïng haønh vi khaùc bieät cuûa ngöôøi tieâu duøng vaø toå chöùc . 3. Moâ taû qui trình ra quyeát ñònh mua cuûa ngöôøi tieâu duøng vaø toå chöùc . CHÖÔNG 3 HAØNH VI KHAÙCH HAØNG

  40. KHAÙCH HAØNG LAØ AI? Ñoù laø ngöôøi tieâu duøng vaø caùc toå chöùc. • Khaùi nieäm veà thò tröôøng ngöôøi TD. Thò tröôøng ngöôøi tieâu duøng bao goàm nhöõng caù nhaân vaø gia ñình mua hoaëc kieám ñöôïc SP ñeå thoûa maõn nhu caàu tieâu duøng cuûa hoï.

  41. 3.1 Haønh vi mua haøng cuûa ngöôøi tieâu duøng 3.1.1 Moâ hình

  42. 3.1.2 Caùc nhaân toá aûnh höôûng ñeán haønh vi mua cuûa ngöôøi tieâu duøng Khaùch haøng

  43. 3.1.2.1 Vaên hoaù •  Moät neàn vaên hoùa nhaát ñònh coù theå giuùp doanh nghieäp bieát ñöôïc söï bieáân ñoåi nhu caàu töï nhieân cuûa con ngöôøi thaønh nhöõng nhu caàu cuï theå nhö theá naøo. • Moät neàn vaên hoùa cuõng coù theå bò aûnh höôûng bôûi nhöõng taùc ñoäng cuûa caùc traøo löu vaên hoaù khaùc vaø quaù trình bieán ñoåi naøy cuõng taïo ra nhöõng nhu caàu vaø haønh vi tieâu duøng môùi. • Caùc nhoùm vaên hoùa khaùc nhau coù nhu caàu khaùc nhau. • Caùc giai taàng xaõ hoäi khaùc nhau cuõng coù nhu caàu khaùc nhau.

  44. 3.1.2.2 Xaõ hoäi • Nhoùm tham khaûo:Laø nhoùm coù aûnh höôûng tröïc tieáp hoaëc giaùn tieáp ñeán thaùi ñoä vaø caùch öùng xöû cuûa moät ngöôøi naøo ñoù. Moät KH coù theå bò aûnh höôûng bôûi nhoùm thaân thuoäc goàm nhoùm caän thieát vaø nhoùm sô thieát, nhoùm ngöôõng moä (aspirational) hay nhoùm baát öng (dissociative). Nhoùm tham khaûo coù aûnh höôûng maïnh ñeán vieäc choïn SP xa xæ hay choïn nhaõn hieäu cho SP xaøi coâng khai vaø coù aûnh höôûng yeáu ñeán vieäc choïn SP thieát yeáu hay choïn nhaõn hieäu cho SP xaøi rieâng tö. • Gia ñình: Caùc thaønh vieân trong GÑ coù aûnh höôûng maïnh meõ leân haønh vi cuûa ngöôøi mua. Coù hai loaïi gia ñình: GÑ ñònh höôùng goàm oâng baø, cha meï vaø GÑ taïo sinh goàm vôï choàng, con caùi.

  45. AÛnh höôûng cuûa Choàng/ Vôï leân quyeát ñònh mua SP

  46. Vai troø vaø ñòa vò •  Vai troø theå hieän qua caùc hoaït ñoäng maø nhöõng ngöôøi khaùc mong sao chuùng ñöôïc thöïc hieän haøi hoøa vôùi hoï. • Ñòa vò phaûn aùnh söï kính troïng noùi chung cuûa xaõ hoäi , phuø hôïp vôùi vai troø ñoù . • Vôùi nhöõng vai troø vaø ñòa vò khaùc nhau trong xaõ hoäi con ngöôøi seõ coù nhöõng haønh vi mua haøng cuõng raát khaùc nhau.