Popyt złączony - PowerPoint PPT Presentation

popyt z czony n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Popyt złączony PowerPoint Presentation
Download Presentation
Popyt złączony

play fullscreen
1 / 6
Popyt złączony
178 Views
Download Presentation
viola
Download Presentation

Popyt złączony

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Popyt złączony Popyt złączony występuje wtedy, kiedy popyt na jeden produkt zależy od tego, czy ten produkt ze swej natury jest używany przez konsumentów w bezpośrednimzwiązku z jakimś innym produktem. Zmiana zapotrzebowania na dane dobro przemysłowe wywołuje zmianę zapotrzebowania na dobra komplementarne.

  2. Metody prognozowania popytu • Metody jakościowe • metoda oceny menedżerów • metoda łącznej oceny personelu sprzedaży • metoda ocen ekspertów • Metody ilościowe • metody analizy szeregów czasowych • metody modelowania przyczynowo-skutkowego

  3. Popyt a pojemność rynku Pojemność rynku ‒ kategoria ilościowa, oznaczająca wielkość masy towarowej, która przy danych cenach i przy danych dochodach może być sprzedana w określonym czasie i na określonym rynku. • rynek sprzedawcy : Q = S + Pn lub Q = S + Pn + Pu • rynek nabywcy: Q = S lub Q = S + Pu • S – całkowita, rzeczywista sprzedaż • Q – pojemność rynku • Pn – popyt nie zaspokojony • Pu – popyt utajony

  4. Popyt a pojemność rynku • Składową pojemności rynku jest również potencjalny wymiar rynku, którego wielkość uzależniona jest od zmian zachodzących na rynku pod wpływem czynników demograficznych i ekonomicznych. • Potencjał rynkowy‒ maksymalna wielkość sprzedaży wszystkich sprzedawców danego produktu na określonym rynku w oznaczonym czasie. • Potencjał sprzedaży‒ maksymalny udział w potencjale rynkowym, jakiego może się spodziewać pojedyncza firma dla określonego produktu lub asortymentu.

  5. Potencjał rynkowy, potencjał sprzedaży ‒ przykład • Załóżmy, że producenci napojów gazowanych i wód mineralnych osiągnęli wielość sprzedaży 2,15 mld PLN w danym roku. Jakiego poziomu potencjału rynkowego można oszacować dla tej branży w roku następnym? • W oparciu o prognozy wzrastającego spożycia wód mineralnych i napojów oraz lansowania mody na zdrową żywność można oczekiwać 20% wzrostu łącznych rozmiarów działalności. • Potencjał rynkowy branży napojów bezalkoholowych wynosi: 2,15 mld PLN  1,20 = 2,58 mld PLN • Z tego firma HELENA może oczekiwać uzyskania 5%, w oparciu o aktualny udział w rynku, planowane działania marketingowe, potencjał produkcyjny itp. • Wynika stąd, że w kolejnym roku potencjał sprzedaży firmy HELENA wyniesie : 2,58 mld PLN  0,05 = 0,129 mld PLN

  6. Co należy wiedzieć o prognozowaniu? • Dokładność prognozy • Czasowy horyzont prognozy • Zmiany technologiczne w danym przemyśle • Bariery wejścia do sektora • Dostępność informacji • Elastyczność popytu • Dobra konsumpcyjne a dobra przemysłowe • Prognozy zagregowane a indywidualne • Metody jakościowe prognozowania a ilościowe