1 / 19

Nasi klienci:

Nasi klienci:. SKF EDAG Kuka. VW Poznań VW Wolfsburg Beiersdorf Thyssen Group Drauz Nothelfer Wrigley Comau. Zakres działalności firmy:. Usługi projektowo-technologiczne Modernizacje linii technologicznych Wykonanie stacji do zgrzewania Wykonanie stołów obrotowych, regałów

Download Presentation

Nasi klienci:

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Nasi klienci: • SKF • EDAG • Kuka • VW Poznań • VW Wolfsburg • Beiersdorf • Thyssen Group • DrauzNothelfer • Wrigley • Comau

 2. Zakres działalności firmy: Usługi projektowo-technologiczne • Modernizacje linii technologicznych • Wykonanie stacji do zgrzewania • Wykonanie stołów obrotowych, regałów • Wykonanie przyrządów, szablonów w procesach produkcyjnych i montażu • Wykonanie zawieszek transportowych, układów suwnic i wind • Wykonanie układów transportujących (przenośniki) • Odtwarzanie części maszyn metodą inżynierii odwrotnej Usługi budowlano - remontowe • Projektowanie i wykonawstwo konstrukcji stalowych w tym konstrukcji przemysłowych • Wiercenie otworów techniką diamentową • Naprawa posadzek betonowych • Cięcie betonu piłami diamentowymi w betonie zbrojonym, • Wykonawstwo kanałów technologicznych • Wycinanie konstrukcji, stropów, ścian • Transport i montaż urządzeń o wadze do 100 ton

 3. Usługi projektowo technologiczne Wykonanie stacji do zgrzewania elementów karoserii samochodowych

 4. Usługi projektowo technologiczne Wykonanie stołów obrotowych, regałów

 5. Usługi projektowo technologiczne Wykonanie stołów obrotowych, regałów

 6. Usługi projektowo technologiczne Wykonanie przyrządów, szablonów w procesach produkcyjnych i montażu

 7. Usługi projektowo technologiczne Wykonanie zawieszek transportowych, układów suwnic i wind

 8. Usługi projektowo technologiczne Wykonanie zawieszek transportowych, układów suwnic i wind

 9. Usługi projektowo technologiczne Wykonanie układów transportujących (przenośniki)

 10. Usługi projektowo technologiczne Odtwarzanie części metodą inżynierii odwrotnej

 11. Usługi projektowo technologiczne Odtwarzanie części metodą inżynierii odwrotnej

 12. Usługi budowlano remontowe Projektowanie i wykonawstwo konstrukcji stalowych w tym konstrukcji przemysłowych • Wykonujemy konstrukcje stalowe o masie kilkudziesięciu ton oraz mniejsze typu: • podesty • drabiny • zabezpieczenia maszyn i urządzeń • barierki ochronne • odboje

 13. Usługi budowlano remontowe Projektowanie i wykonawstwo konstrukcji stalowych w tym konstrukcji przemysłowych

 14. Usługi budowlano remontowe Wiercenie otworów techniką diamentową

 15. Usługi budowlano remontowe Wykonastwo kanałów technologicznych Kanał przykryty blachą stalową ryflowaną Kanał przykryty ceownikami.

 16. Usługi budowlano remontowe Cięcie betonu piłami diamentowymi

 17. Usługi budowlano remontowe Naprawa posadzek betonowych Oferujemy naprawy posadzek betonowych za pomocą materiałów kompozytowych o wytrzymałości wielokrotnie większej od beton, a w szczególności: • Odbudowy, odnowienia posadzek • Naprawy dylatacji • Posadowienie i kotwienie maszyn • Osadzanie stalowych elementów w betonie • Wykonywanie nowych, wysoko obciążonych posadzek • Bieżni jezdnych • Naprawy pękniętych lub uszkodzonych fundamentów maszyn Dylatacja uszkodzona Dylatacja naprawiona materiałem kompozytowym

 18. Usługi budowlano remontowe Transport i montaż urządzeń

 19. Listy referencyjne

More Related