f eedback als leidend principe n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
f eedback als leidend principe PowerPoint Presentation
Download Presentation
f eedback als leidend principe

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 7
Download Presentation

f eedback als leidend principe - PowerPoint PPT Presentation

vina
114 Views
Download Presentation

f eedback als leidend principe

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. feedback als leidend principe bij het werken in een krachtige “BlendedLearning omgeving”

  2. aandachtspunten feedback • als we een gebeurtenis evalueren, geven we onze interpretatie van datgene wat wij ervaren; het is die interpretatie die we gebruiken als we feedback geven • dus: naast het ontvangen van de feedback, is het van belang om de feedback op feitelijkheid te controleren • hoe? vragen stellen vanuit een “niet-wetende positie” • vraag feedback om te weten of je het juiste aanbiedt op het juiste moment • N.B.: de gebruikers van de e-learning omgeving zijn de leerling en ouders/begeleiders

  3. neem de leerling serieus • stem af op vragen en behoeften • investeer in een goede werkrelatie • biedt de leerling de mogelijkheid tot co-creatie: feedback vragen

  4. denk aan het systeem met “systeem” wordt hier bedoeld: alle betrokkenen uit de context van de leerling die invloed kunnen hebben op het leerproces • ouders / verzorgers / begeleiders • duo-collega, onderwijsassistent(en) • therapeuten, maatschappelijk werkers, orthopedagoog, arts • procesbegeleider

  5. neem het systeem serieus • stem af op vragen en behoeften • investeer in een goede werkrelatie • biedt de direct bij het leerproces betrokkenen uit het systeem de mogelijkheid tot co-creatie: feedback vragen • vraag actief wat bij kan dragen aan het leerproces (of wat belemmerend werkt)

  6. onderleggers co-creatie • duidelijke leerdoelen; deel deze met de leerling (indien mogelijk) en met diens systeem • kijk vanuit het perspectief van de leerling (en systeem) • gebruik de feedback • leerkracht en leerling (systeem) zoveel mogelijk gelijkwaardige partners in het leerproces • gebruik elkaars kwaliteiten

  7. maak de bruikbaarheid simpel • zorg dat het navigeren eenvoudig is • werkzaamheid & doelmatigheid verbeteren door afstemmen met leerling • controle door gebruiker: moment, tempo van leren & het kunnen onderbreken taken • taal, content en instructie afgestemd op gebruiker • hulp doelmatig en eenvoudig inrichten • vraag & gebruik feedback van gebruiker