Maaseudun kehittämisohjelman valmistelu - PowerPoint PPT Presentation

maaseudun kehitt misohjelman valmistelu n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Maaseudun kehittämisohjelman valmistelu PowerPoint Presentation
Download Presentation
Maaseudun kehittämisohjelman valmistelu

play fullscreen
1 / 18
Maaseudun kehittämisohjelman valmistelu
145 Views
Download Presentation
vicki
Download Presentation

Maaseudun kehittämisohjelman valmistelu

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Maaseudun kehittämisohjelman valmistelu Taina Vesanto 23.5.2013

 2. Maaseudun kehittämisen strategiaryhmä 12.4. Ohjelmaluonnos verkkoon ja lausunnoille Kick off 23.5. Ennakkoarvioinnin II väliraportti 29.4. Viralliset neuvottelut komission kanssa alkavat loppusyksystä Ohjelman osat koossa Ohjelmaluonnoksen muokkausta, lausuntojen purkua, EU-asetusten ja ohjeiden valmisteluun osallistumista Maaseudun kehittämisen strategiaryhmä 16.5. Ota kantaa kiinni 20.3. Arviointiraportti valmis maaliskuu huhtikuu toukokuu kesäkuu heinäkuu elokuu syys-lokakuu Ohjelmavalmistelun aikatauluja • Ohjelman muokkausta, ota kantaa -keskustelun huomioiminen • Ennakkoarvioinnin fokusryhmät prioriteeteittain • Lausuntojen käsittelyä työryhmissä • Ohjelmaehdotuksen viimeistely • Käsiteltäväksi valtioneuvostoon • Ohjelma toimitetaan komissiolle • Kumppanuussopimus komissiolle • Lait eduskuntaan • Säädösvalmistelua • Toimeenpanon valmistelu jatkuu • Alueelliset suunnitelmat ja paikalliset strategiaesitykset käsittelyssä Ohjelmaluonnos lausunnolla 22.5.-25.6. Laki maaseudun kehittämisen tukemisesta lausunnolle Ohjelmaluonnos valmis

 3. Ohjelman tavoitteet 1.Osaaminen ja tiedonsiirto lisääntyvät 2. Innovaatiot lisääntyvät 3. Ruuantuotantomme laatu on hyvä ja kilpailukyky vahvistuu 4. Tuotantoeläinten hyvinvointi paranee 5. Vesistöjen tila paranee 6. Maatalousluonnon monimuotoisuus lisääntyy 7. Ilmastonmuutoksen hillintä ja sopeutuminen tehostuvat 8. Maaseudun yritystoiminta monipuolistuu ja uudistuu ja yritysten kilpailukyky vahvistuu 9. Maaseudun palveluiden saatavuus ja saavutettavuus paranevat 10. Paikallisen kehittämisen mahdollisuudet ja osallisuus kasvavat 23.5.2013 www.maaseutu.fi

 4. Ohjelman tavoitteet ja kuinka niihin päästään Tiina Malm ja Sirpa Karjalainen

 5. Ohjelmaluonnos 23.5.2013 • Ohjelmaluonnoksessa on jo kattava, mutta myös paljon yksityiskohtia edelleen valmisteltavana • EU-asetukset ja ohjeet eivät vielä valmiit • parlamentin ja neuvoston asetukset hyväksyttäneen kesäkuussa • komission toimeenpanoasetukset ja delegoidut säännöt käsittelyyn tämän jälkeen • komission ohjeet ja suuntaviivat toimenpiteiden valmisteluun • Kansallinen rahoitus ja rahoituksen kohdentaminen toimenpiteisiin selvinnee toukokuussa • Valmisteluryhmien työ jatkuu ja lisäksi käsitellään lausunnoissa saadut ehdotukset • Aikataulu on kireä, ohjelmaehdotus komissiolle syys-lokakuussa 23.5.2013 www.maaseutu.fi

 6. Nykytilan analyysista toimenpiteisiin ja tuloksiin • Nykytilan analyysi + SWOT • Havaitut tarpeet • ohjelman läpäisevinä tavoitteina ympäristö, ilmasto, innovaatiot • Strategia • tavoitteet, rahoituksen kohdentaminen ja painotukset • Valitut toimenpiteet ja niiden laajuus • Toimeenpano ja valvonta • Seuranta • Arviointi • Tulokset ja vaikutukset 23.5.2013 www.maaseutu.fi

 7. Tavoitteet 1–8, keinona tilaneuvonta • Uusi toimenpide ohjelmaan: Tilaneuvonta • Tällä kaudella hyviä kokemuksia neuvontahankkeista • Neuvojat kilpailutetaan, viljelijä valitsee neuvojan listasta, tuki maksetaan neuvojalle • Neuvontaa tarjotaan laajalta alalta: täydentävät ehdot, viherryttäminen, ympäristöasiat, kasvinsuojelu, ilmastonmuutoksen hillitseminen ja sopeutuminen, energiasuunnittelu, eläinten terveydenhoito ja hyvinvointi sekä innovaatiot ym. • Neuvojien koulutus ja valinta käyntiin jo 2014 23.5.2013 www.maaseutu.fi

 8. Tavoitteet 3, 5, 6 ja 7, keinona ympäristökorvaukset • Nykyiseen nähden kohdentamista ja yksinkertaistamista, silti edelleen laaja järjestelmä • laajemmat toimenpidekokonaisuudet, toiminnallisesti samankaltaisten asioiden yhdistäminen ja sopimusmenettelyn vähentäminen • Ympäristösitoumuksessa perustana tilatason ravinteiden tasapainoinen käyttö + valittavissa lohkokohtaiset toimenpiteet kolmesta linjasta: ravinteiden kierrätys, valumavesien hallinta, luonnon monimuotoisuus ja maisema. • Usealla toimenpiteillä on myös ilmastovaikutuksia • Pellon ulkopuolisille alueille ja alkuperäisroduille tehdään erilliset ympäristösopimukset • Geenipankkisäilytys 23.5.2013 www.maaseutu.fi

 9. Tavoitteet 1–10: Ympäristön hoitoa edistävät toimenpiteet ohjelmassa Koulutus ja tiedonvälitys (art. 15) - hankkeet ympäristöosaamisen kehittämiseen Neuvonta (art. 16) - ympäristöneuvonta - ympäristösitoumukseen valitun toimenpidejoukon mukauttaminen neuvonnan perusteella Investoinnit (art. 18) - lannan prosessointi, varastointi - säätösalaojitus, salaojitus - kosteikkojen perustaminen - luonnonlaitumien peruskunnostus Tila- ja yritystoiminnan kehittäminen (art. 20) - tuote- ja palvelukehitys, innovaatiot, työmahdollisuudet: esim. lannan tuotteistamisen kehittäminen, ympäristöyrittäjyys Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen (art. 21) - esim. ympäristön tilaa parantavat yhteisölliset toimet, uusiutuva energia, virkistyspalvelut, luontoreitistöt, asuinympäristön parantaminen, maisemanhoitosuunnitelmat Luonnonmukainen tuotanto (art 30) Luonnonhaittakorvaukset (art. 32-33) - tukikelpoisuus luonnonlaitumille LEADER (art. 42-45, 65) - paikalliset toimintaryhmien kautta toteutettavat hankkeet Yhteistyö (art. 36) - eri tahoja yhdistävät yhteishankkeet: esim. verkostojen luominen, kehittämishankkeet - käytäntöön kytkeytyvä tutkimus, innovaatioiden ja uusien käytäntöjen tai tekniikoiden käyttöönotto, pilottihankkeet, esim. kipsin tai rakennekalkin käyttö fosforin sitomiseen valuma-alueella, fosforin kemialliset saostusmenetelmien käyttöönotto, biohiilikokeilut, täsmäviljelyn kehittäminen, ruovikoiden hyötykäyttö Ympäristökorvaukset (art. 29) Ravinteiden kierrätys Valumavesien hallinta Monimuotoisuuden ja maiseman edistäminen Kosteikkojen hoito Maatalousluonnon monimuotoisuuden ja maiseman hoito Alkuperäisrotujen kasvatus Sopimus Geeni- pankki- säilytys: (art. 29.9) Vähennetty lannoitus puutarhakasveilla Lietelannan sijoittaminen peltoon Ravinteiden & orgaanisten aineiden kierrättäminen Lannan levitys kasvukaudella Valumavesien käsittely Ympäristönhoitonurmet Peltojen talviaikainen kasvipeitteisyys Katteen käyttö puutarha- kasveilla ja perunalla Peltoluonnon monimuo- toisuus Vaihtoehtoisten kasvin- suojelumenetelmien käyttö puutarhakasveilla Sitoumus Ravinteiden tasapainoinen käyttö Ympäristökorvauksenvähimmäisvaatimukset

 10. Tavoitteet 3–8, keinona luonnonmukainen tuotanto • Uutta: Luomu on oma toimenpiteensä • Luomutiloilla on mahdollista sitoutua useimpiin ympäristökorvauksen ja eläinten hyvinvointikorvausten ehtoihin • Silti samoista toimenpiteistä ei makseta 23.5.2013 www.maaseutu.fi

 11. Tavoite 3, keinona luonnonhaittakorvaukset • LFA-uudistusta on tehty useita vuosia, poliittisesti erittäin herkkä asia • Uutta: • Uudet yhteiset ilmastoon ja maaperään liittyvät kriteerit raja-arvoineen • Alueet, joilla luonnonhaitta on voitettu, tulee rajata pois (ns. hienosäätö) • Degressiivisyys (korvaustaso alenee tietyn rajan jälkeen) 23.5.2013 www.maaseutu.fi

 12. Tavoitteet 3, 4, 6 ja 7, keinona eläinten hyvinvointikorvaukset Uutta: Lampaiden, vuohien ja siipikarjan ehdot Nykyisin oleva 5-vuotisuus muuttuu vuotuisiksi ehdoiksi Naudat ja siat ehtoja muokattu toimeenpanokokemusten perusteella Eläinsuojelulainsäädännön uudistaminen käynnissä Tukijärjestelmä auttaa viljelijää sopeutumaan kiristyviin vaatimuksiin 23.5.2013 www.maaseutu.fi Sivu 12

 13. Alueellinen maaseudun kehittämisen strategia ja suunnitelma Strategia Alueen ja kauden tulosten arviointia Analyysi mahdollisuuksista ja heikkouksista Vuoteen 2020 tai kauemmas Priorisoinnit Alueen suunnitelma Valintakriteerit Yhteensovitus, täydentävyys Yhteistyö, vastuut 23.5.2013 www.maaseutu.fi

 14. Uutta alueellisissa toimissa kaudelle 2014–2020 • Sähköinen asiointi ja prosessien tarkastelu • Yksinkertaistetut kustannusmenettelyt • Könttäsumma • Yhteistyö ja maatalouden investoinnit laajempina ohjelmaan • Toimenpiteet kattavat laajempia kokonaisuuksia • Täydentävyys muiden rahoitusten kanssa alueilla ja valtakunnallisesti • Tekninen apu, maaseutuverkosto ja -yksikkö jatkuvat. Sisällöllisiä ja toiminnallisia muutoksia. 23.5.2013 www.maaseutu.fi

 15. Maaseudun yritystuki Tavoitteena toimivien yritysten kehitys, uudistuminen ja kasvu uudet tuotteet, palvelut ja innovaatioiden realisoituminen, uusien yritysten syntyminen. Maaseudun elinkeinorakenne monipuolistuu ja työllisyys paranee. Tukitasot ja yksityiskohdat valmistelussa. Yhteensovitus TEM kansalliset/EAKR/ESR/EMKR • investointien tuki • kehittämistoimien tuki ja uutena "kokeilustipendi" • perustamistuki (ei elintarvikkeiden ensiasteen jalostus) 23.5.2013 www.maaseutu.fi

 16. Kehittämistoimenpiteet • Hanketyypit: 1) kehittämishanke ja 2) yleishyödyllinen investointi • Paikalliset, alueelliset, alueiden väliset, valtakunnalliset, kansainväliset • Koulutus ja tiedonvälitys • Järjestäminen, toteuttaminen, hankinnat • Voi sisältää yrityksille räätälöityjä osia, mutta vrt. tilaneuvonta • LEADER-toimenpiteenä voi olla laajempi sisältö • Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen • Pieninfrastruktuuri – ei laajakaistojen runkoverkkoja • suunnittelu, pilotointi, toteutus, investoinnit • julkisen tuen taso max. 100 %, jos yrityksiä mukana hankkeessa, tukitaso alhaisempi. 23.5.2013 www.maaseutu.fi

 17. Yhteistyö-toimenpide • Tukee ohjelman kaikkia 6 prioriteettia ja erityisesti läpileikkaavaa tavoitetta ”innovatiivinen kasvu” • Biotalouden kehitys, maatalous ja ympäristö, elintarvike- ja metsäala, horisontaalinen ja vertikaalinen yhteistyö, biotalouden uudet yhteistyöklusterit, maaseudun elinkeinorakenteen monipuolistaminen, maaseudun palvelut, maaseudun hyvinvointipalvelut, laatujärjestelmät, tuottajaryhmien luominen, lähiruoka jne. jne. • Hankkeet, jotka nykyisellään "elinkeinojen kehittämistä" alueilla tai alueiden välisinä • Ei rajauksia osallistujien määrän tms. suhteen UUTTA: • pilotointi ja demonstraatiohankkeet, uusien klustereiden luominen • kansainvälinen yhteistyö • yhteen sovitettuja hankkeita muiden rahastojen kanssa 23.5.2013 www.maaseutu.fi

 18. LEADER -toimintatapa 2014 - 2020 Tavoite: vahvistaa ja kehittää alhaalta ylös -periaatteen mukaisesti paikallisia yhteisöjä ja yrityksiä elämänlaadun ja hyvinvoinnin lisäämiseksi sekä elinkeinojen parantamiseksi • LEADER-toimintatavan rahoitus vähintään 5 % maaseuturahaston kehyksestä • mahdollisuus toteuttaa suoraan prioriteetteja • mahdollisuus teemahankkeisiin strategisuuden lisäämiseksi - pienten toimijoiden auttamiseksi • toimintamallien uudistuminen, yhteisöjen ja yritysten tukeminen, kokeilujen mahdollistaminen • paikalliset strategialuonnokset MMM:lle 14.6. mennessä. • aluemääritykset, kuntien sitoutuminen, hallituksen kolmikanta jne. • kalatalouden paikallinen toiminta sovitetaan yhteen. Kaupunkien paikallinen toiminta lähinnä ESR-rahoituksella • virallinen haku, kun ohjelma on toimitettu komissioon • ryhmien hyväksyminen kun ohjelma hyväksytty