1 / 32

Tuottajaliikelaitosten yhtiöittämisen valmistelusuunnitelma Konsernijaosto 22.3.2011 § 5

Tuottajaliikelaitosten yhtiöittämisen valmistelusuunnitelma Konsernijaosto 22.3.2011 § 5. Toimenpidekokonaisuudet. Sisäisten palvelusopimusten valmistelu. Liiketoimintasuunnitelmien päivitys, kilpailija- ja kilpailukykyanalyysi. Rajapintatoiminnot ja henkilöstötoimenpiteet.

vanessa
Download Presentation

Tuottajaliikelaitosten yhtiöittämisen valmistelusuunnitelma Konsernijaosto 22.3.2011 § 5

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Tuottajaliikelaitosten yhtiöittämisen valmistelusuunnitelma Konsernijaosto 22.3.2011 § 5

 2. Toimenpidekokonaisuudet Sisäisten palvelusopimusten valmistelu. Liiketoimintasuunnitelmien päivitys, kilpailija- ja kilpailukykyanalyysi. Rajapintatoiminnot ja henkilöstötoimenpiteet. Toimitusjohtajien rekrytointi. Yhtiöiden perustamisen tekninen toteutus. Toimintamalli konsernissa. 2

 3. Valmistelutoimien organisointi ja aikataulutus Yhteinen aikataulu perustuu valmistelun kaikille yhteisiin välttämättömiin toteutuskokonaisuuksiin ja liikelaitosten välillä koordinoitaviin rajapintakysymyksiin. Liikelaitoskohtaiset toteuttamissuunnitelmat ja niiden aikataulut jalkauttavat ohjausryhmässä koordinoitavan yhteisen valmistelusuunnitelman liikelaitoksittain sisäisiin valmistelutyöryhmiin. Valmistelusuunnitelman oheismateriaalina ovat liikelaitoskohtaiset valmistelun tehtäväkokonaisuudet ja toteuttamisaikataulut. 3

 4. Sisäisten palvelusopimusten valmistelu Konsernijaosto Kh / Kv

 5. Sisäisten palvelusopimusten valmistelu Tehtävänä on valmistella nykyisten kunnalliseen organisointimalliinperustuvien toistaiseksi voimassa olevien sisäisten tilaaja-tuottaja-sopimuksien muuttaminen määräaikaisiksi, nykyisiä sopimusoikeudellisia vaatimuksia vastaaviksi palvelusopimuksiksi. Rakennemuutoksen ohjausryhmä vastaa yleisen valmistelun koordinoinnista vuorovaikutuksessa tilaajien ja tuottajien kanssa. Konsernijaosto hyväksyy 3/2011 palvelusopimusten yleiset periaatteet. Tilaajat ja tuottajat valmistelevat sisällöllisesti yksittäiset palvelusopimukset, jotka hyväksytään toimialojen lauta- ja johtokunnissa 4 - 5/2011. Konsernijaosto vahvistaa sopimuskokonaisuuden 6/2011 ja hyväksyy yksittäiset sopimukset, mikäli hallintokunnat eivät ole päässeet asiassa ratkaisuun. Hankinta- ja logistiikkakeskus tukee tarvittaessa hallintokuntia sopimusten valmistelussa. 5

 6. Sisäisten palvelusopimusten periaatteet • Kilpailuttaminen ja toiminta markkinoilla: • Kysymys on kaupungin organisaatiomallin ja palvelutuotantotapojen uudelleen järjestämisestä, mutta ei varsinaisen hankinnan toteuttamisesta. • Yhtiöt pysyvät kaupungin tai kuntien omistuksessa, eikä niissä ole yksityisiä osakkeenomistajia. • Kaupungin hallintokuntien ja tuottajaliikelaitosten välillä liikkeenluovutuksen aikana voimassa olevat todelliset määräaikaiset palvelusopimukset siirtyvät liikkeenluovutuksen yhteydessä perustettavalle tuotantoyhtiölle. • Kysymys ei ole siten uusista tai järjestelyn vuoksi laadituista hankintasopimuksista. 6

 7. Liikkeenluovutuksen yhteydessä perustettavalle yhtiölle siirtyvät olemassa olevat määräaikaiset palvelusopimukset eivät ole luonteeltaan poikkeuksellisia tai erityisen pitkäaikaisia. • Kaupungin ja liikelaitosten määräaikaiset palvelusopimukset perustuvat omakustannusperusteiseen hinnoitteluun. • Perustettava yhtiö ei saa hinnoittelullaan kilpailuetua muihin markkinoilla toimiviin yksityisiin tai julkisomisteisiin yrityksiin nähden. 7

 8. Palvelusopimukset kilpailutetaan alueittain, toimialoittain ja toiminnoittain asteittain hallitusti markkinoille siten, että • hankintayksikkö noudattaa lakia julkisista hankinnoista, • perustettavat yhtiöt saavat aikaa sopeuttaa toimintansa markkinaehtoiseksi, • avautuvat uudet markkinat eivät monopolisoidu tai syrji paikallisia pieniä ja keskisuuria yrityksiä, • uusia markkinoita syntyy kilpailumekanismin varmistamiseksi. 8

 9. Palvelusopimusten kilpailutuksen jaksotus • Perustettavat yhtiöt kilpailevat avoimilla markkinoilla vuoden 2012 alusta lukien. • Liiketoimintakaupan yhteydessä siirtyneiden määräaikaisten palvelusopimusten tuotantoa ei siirry kilpailutuksen kautta markkinoille vuosina 2012 – 2014. • Määräaikaiset palvelusopimukset päättyvät alueittain, toimialoittain ja toiminnoittain asteittain vuosien 2015 – 2018 aikana. • Keskimäärin puolet tuotantoliikelaitosten vuoden 2011 kaupungin sisäisinä ostoina muodostuneesta liikevaihdoista on kilpailutettu vuoteen 2017 mennessä. • Kaikki palvelusopimukset on kilpailutettu täysin vuoden 2019 alusta lukien.

 10. Siirtyvät palvelusopimukset Palvelusopimukset avautuvat kilpailuun 100 % 50 % -12 -13 -14 -15 -16 -17 -18 -19 Kilpailutettu vuoden 2011sisäisestä liikevaihdosta

 11. Palvelusopimusten hinnoittelun yleiset periaatteet • Sopimusten yleinen hintataso on vuonna 2011 hankintayksikön maksamaasiakashinta. • Sopimusten vuoden 2011 hankintayksiköiden maksamista asiakashinnoista vähennetään tuottajaliikelaitosten eläkemenoperusteisia maksuja 7 % palkkasummasta vuoden 2010 tason mukaisesti seuraavasti: • - Kunnallistekniikkaliikelaitos 534.360 € • - Viherliikelaitos 239.620 € • - Talotoimiliikelaitos 497.672 € • - Kiinteistöpalveluliikelaitos 660.227 € • Palvelusopimusten vuoden 2011 hankintayksiköiden maksamista asiakashinnoista vähennetään lisäksi vuodelle 2011 talousarviossa kohdennettu tilikauden ylijäämätavoite: • - Kunnallistekniikkaliikelaitos 84.082 € • - Viherliikelaitos 43.786 € • - Talotoimiliikelaitos 203.285 € • - Kiinteistöpalveluliikelaitos 160.353 € • Alennukset asiakashinnoista kohdennetaan tilausten mukaan tasapuolisesti asiakashallintokuntien kesken.

 12. Palvelusopimusten sopimusaikaisten asiakashintojen muutokset sidotaan kunkin toimialan käyttämään kustannushintaindeksiin tai indeksikoriin yksityisiä palveluntuottajia vastaavasti, huomioiden laki indeksiehdon käytön rajoittamisesta. • Indeksijärjestelyn on oltava sama kaupungin hankintayksiköiden ja yhtiöiden alihankkijoiden suuntaan. • Palvelusopimuksiin liitetään vuositasolla 2 % indeksileikkuri, minkä alle jäävää kustannustason muutosta ei huomioida asiakashinnoissa. • Kustannustason noustessa alle 2 %:n jäävä osuus vuosittain katetaan yhtiöissä tuottavuuden kasvulla, jolloin tehostamishyöty tulee myös tilaaville asiakashallintokunnille. • Sekä hintoja korottavat että niitä alentavat indeksitarkistukset suoritetaan vuosittain. • Niillä toimialoilla, missä laki rajoittaa indeksiehdon käyttämistä palvelusopimuksessa voidaan käynnistää hankintayksikön kanssa erilliset neuvottelut sopimuksen tarkistamiseksi kustannustason muuttuessa yli 2 % kalenterivuoden aikana.

 13. Palvelusopimuksista toimialoittain: • Kunnallistekniikan ylläpitosopimus kilpailutetaan alueurakoina painottuen kilpailutuskauden loppupuolelle ja hankintayksikköinä on ensisijaisesti Kiinteistöliikelaitos. • Kunnallistekniikan investointityöt kilpailutetaan puitesopimuksina painottuen kilpailutuskauden alkupuolelle ja hankintayksikköinä ovat ensisijaisesti Kiinteistö- ja Vesiliikelaitos. • Talotoimen kunnossapitotyöt kilpailutetaan puitesopimuksina painottuen kilpailutuskauden loppupuolelle hankintayksikköinä Tilaliikelaitos ja Kiinteistöliikelaitos. • Talotoimen investointityöt kilpailutetaan hankkeittain painottuen kilpailutuskauden alkupuolelle hankintayksikkönä on Tilaliikelaitos.

 14. Palvelusopimuksista toimialoittain: • Hankinta- ja logistiikkakeskus toimii sisäisesti kaikkien kilpailutusten • tukikonsulttina. • Kiinteistöjenhoidon ja siivouksen sopimukset kilpailutetaan alueittain • Tilaliikelaitoksen ja asiakashallintokunnan yhteistyössä siten, että kustannukset • sisällytetään ylläpitovuokriin. • Hankintayksikkönä toimii Tilaliikelaitos, joka määrää kilpailutuksessa • kiinteistöjen ylläpidon edellyttämän siivouksen ja kiinteistönhoidon perustason. • Asiakashallintokunta määrää kilpailutuksessa toimintaansa tukevan siivouksen • ja kiinteistönhoidon lopputason. • Asiakashallintokunta kilpailuttaa ruokahuollon sopimukset alueittain siten, että • kokonaisuudet vastaavat siivouksen ja kiinteistönhoidon alueita ja kilpailutukset • jaksottuvat samanaikaisesti.

 15. Liiketoimintasuunnitelmien viimeistely, kilpailija- ja kilpailukykyanalyysi. Konsernijaosto Kh / Kv

 16. 2. Liiketoimintasuunnitelmien viimeistely, kilpailija- ja kilpailukykyanalyysi. Yhtiöiden neljä markkina-aluetta: Avoin kaupallinen markkina. Omistuksen muutoksen ja/tai liiketoimintakaupan kautta laajeneva markkinaosuus. Kilpailutuksen kautta päättyvät palvelusopimukset. Kilpailutuksissa menestyneiden yksityisten yritysten palvelusopimusten alihankinta. Palvelutuotteet konseptoidaan tulevaisuuden markkinoita ennakoiden. Alueurakointiin muodostetaan yhdeksän aluetta kukin omana kilpailunaan – myöhemmässä vaiheessa tavoitteena seudullinen alueurakoiden toimintamalli. 16

 17. Palautejärjestelmän kehittäminen on kriittistä tilaajalle; laadun varmistamiseksi sekä markkinasopimuksiin liittyvien bonus- ja sanktiojärjestelmien vuoksi. Palautejärjestelmä koostuu kahdesta elementistä: tekninen arviointi ja vaikuttavuuden arviointi asiakaspalautetta hyödyntäen. Laatutyön valmisteluun kiinnitetään huomiota sekä tilaajien että tuottajien puolella. Laatujärjestelmät, käsikirjat, valvonta ja osaaminen. Tilaaja- ja suunnittelutoiminnan kytkentää tullaan vahvistamaan. Kustannuslaskentaa ja tuotteistusta kehitetään edelleen tuottajayksiköissä. Markkinointiin ja viestintään kiinnitetään nykyistä laajemmin huomiota. 17

 18. Rajapintatoiminnot ja henkilöstötoimenpiteet Konsernijaosto Kh / Kv

 19. 3. Rajapintatoiminnot ja henkilöstötoimenpiteet Valmistelussa selvitetään liikelaitosten väliset rajapinnat ja päällekkäiset toiminnot. Tilaavat liikelaitokset osoittavat mahdollisesti siirrettävän henkilöstön määritettyään liiketoimintasuunnitelmassaan omat rajapintatoimintonsa toimintaprosessien ja tuottavuuden kehittämisen näkökulmasta viimeistään maaliskuun loppuun mennessä (rajapintasiirrot tiedossa). Kukin tuottava liikelaitos arvioi mahdollisen järjestelyn kannattavuuden oman liiketoimintasuunnitelmansa ja kannattavuuslaskelmansa perusteella. Toimintojen uudelleen kohdentaminen ja henkilöstön siirrot valmistellaan rakennemuutoksen johtoryhmän koordinoimana toukokuun loppuun mennessä. 19

 20. Yhteistoimintamenettely toteutetaan kokonaisjärjestelyn osalta kaupungin yhteistyötoimikunnassa ja yksittäisten toimenpiteiden osalta kussakin liikelaitoksessa erikseen yhteistoiminnasta annetun lain mukaisesti. Henkilöstön siirrot sektorin sisällä päättää apulaiskaupunginjohtaja päätöspöytäkirjalla. Mahdolliset henkilöstön siirrot tapahtuvat liikelaitosten välillä pääsääntöisesti 31.12.2011 ja uudet tehtävät alkavat yhtiössä 1.1.2012. Poikkeustapauksissa siirtoja voidaan aikaistaa, mutta mahdolliset myöhemmät siirrot edellyttävät yhtiön kanssa tehtävää liiketoimintakauppaa tai muuta vastaavaa järjestelyä. 20

 21. Keskitettyjen konsernipalveluiden järjestäminen Talouden vastuualue valmistelee toimialansa keskitettyjen konsernipalvelujen järjestämisen yhdessä rakennemuutoksen ohjausryhmän kanssa. Konsernin toimintamallin valmistelussa linjataan yhtiöiden keskitettyjen konsernipalveluiden järjestämisen periaatteet. Konsernin taloushallinnon, rahoitus-, ja IT-palveluiden käyttö mahdollistetaan perustettaville yhtiöille. SAP-järjestelmällä mahdollistetaan jatkossa konsernin sisällä integroidun toiminnan ohjauksen. Liikelaitoskohtainen konsernipalveluihin liittyvä valmistelu tukeutuu keskitettyyn valmisteluun ja koordinoidaan ohjausryhmässä. 21

 22. Palveluiden hankinta ja hinnoittelu tarkastellaan palvelun tuottajayksikönja tilaajaliikelaitoksen näkökulmasta. Turun Työterveystalo mahdollistaa sopimusperusteisen työterveyshuollon järjestämisen perustettaville yhtiöille 5/2011. Kaupunginhallituksen tilille tällä hetkellä budjetoitu työterveyshuollon kustannus siirtyy yhtiöiden kannettavaksi vuoden 2010 toteutuman perusteella seuraavasti: - Kiinteistöpalveluliikelaitos 261.384 € - Kunnallistekniikkaliikelaitos 79.513 € - Viherliikelaitos 46.485 € - Talotoimiliikelaitos 74.995 € Yhtiöt siirtävät kustannukset palveluhintoihinsa tilausten suhteessa ja kaupunginhallitus siirtää vastaavasti säästyvät kustannuksensa palveluja tilaaville asiakashallintokunnille. 22

 23. Yhtiöiltä tullaan jatkossa perimään vuokraa myös siitä maapohjasta, jolla ei ole rakennuksia. PTY -sopimuskoulutus järjestetään yhteisesti kaikille yhtiöitettäville liikelaitoksille henkilöstön vastuualueen toimesta Kevan avustuksella. Käänteistä arvonlisäveroa koskeva koulutus järjestetään talouden vastuualueen toimesta keskitetysti sitä tarvitseville liikelaitoksille. Luottamusmiesten määrä ratkaistaan jatkossa yhtiökohtaisesti vähintään kunkin yhtiön toimialan käytäntöjen mukaisesti. Myös perustettavien yhtiöiden tulee käynnistysvaiheessa käydä tarvittava yhteistoimintamenettely toiminnan ja henkilöstön vastaanottamisesta. Ennen yhtiöiden perustamispäätöstä neuvotellaan siirtyvän henkilöstön kanssa henkilöstösopimus, jossa pyritään sopimaan mm. työehtosopimus ja eläkejärjestelmästä sekä nykyisten paikallisten sopimusten järjestelyistä. 23

 24. Toimitusjohtajat Konsernijaosto Kh / Kv

 25. Toimitusjohtajien rekrytoinnin periaatteet • Toimitusjohtajat rekrytoidaan perustettaviin yhtiöihin siten, että he aloittavat • työnsä syksyn 2011 aikana. • Rekrytointiprosessi käynnistetään heti konsernijaoston päätöksen jälkeen. • Toimitusjohtajat rekrytoidaan suoraan perustettaviin yhtiöihin. • Yhtiöiden hallitukset kutsuvat toimitusjohtajat. • Menettelyn edut: • - Hakijoiden nimiä ei julkisteta (paitsi valittavien). • - Toimitusjohtajasopimusten ehtoja ei julkisteta. • - Rekrytointipäätöksistä ei voida valittaa kuntalain nojalla. •  potentiaalisia hakijoita ei karsiudu julkisen hakuprosessin takia ja •  saadaan rekrytoitua parhaat mahdolliset toimitusjohtajat

 26. Rekrytointiprosessin kulku (3/2011 – 4/2011) • Konsernijaosto päättää toimitusjohtajien hakuprosessin käynnistämisestä. • Hakuprosessi käynnistetään viipymättä konsernijaoston päätöksen jälkeen. • Hiljainen ja avoin haku (ei lakiperusteinen julkinen hakumenettely) • Hiljaisen hakuprosessin toteuttaa rekrytointikonsultti. • Avoin haku ”Turun kaupunki hakee toimitusjohtajaa perusteilla olevaan xxx yhtiöön…”

 27. Rekrytointiprosessin kulku (5/2011 – 6/2011) • Avoimen haun hakuaika päättyy. • Potentiaalisten hakijoiden arvioinnit, seulonta ja haastattelut. • Rekrytointiprosessi päättyy ja toimitusjohtajan henkilö on tiedossa. • Toimitusjohtajasopimuksen ehdot ovat tiedossa.

 28. Rekrytointiprosessin kulku (9/2011 – 10/2011) • Kaupunginvaltuusto päättää yhtiöiden perustamisesta. • Kaupunginhallitus asettaa kunkin yhtiön ensimmäisen hallituksen toimeenpanevana virkamieshallituksena (3 hlöä) toimikauden 2011 loppuun. • Yhtiön hallitus kutsuu toimitusjohtajan kuultuaan konsernijaoston ennakkonäkemyksen. • Yhtiön hallitus solmii toimitusjohtajan kanssa toimitusjohtajasopimuksen • Toimitusjohtaja toteuttaa virkamieshallituksen kanssa yhtiön muodolliset perustamistoimenpiteet. • Toimitusjohtaja toteuttaa yhdessä liikelaitoksen johdon kanssa tarvittavat loput kehitystoimenpiteet ennen yhtiön perustamista.

 29. Perustamisasiakirjat Konsernijaosto Kh / Kv

 30. 6. Perustamisasiakirjat Pääomarakenteen ja kauppahinnan valmistelu omistajaohjauksena. Tuloutusmahdollisuuksien arviointi ja huomiointi TA-valmistelussa. Verotuskysymykset valmistellaan kokonaisuutena konsernin näkökulma huomioiden. Asiakirjat: Talouden vastuualue ja liikelaitokset valmistelevat asiakirjat yhteistyössä hyödyntäen keskushallinnon juridista asiantuntemusta. Perustamisasiakirjojen hyväksyminen kaupunginvaltuustossa Turun kuntatekniikka Oy syyskuussa 2011. Turun Kiinteistöpalvelut Oy ja Turun Talotoimi Oy lokakuussa 2011. 30

 31. Perustamiseen liittyvät asiakirjat kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi: Perustamissopimus Yhtiöjärjestys Liiketoiminnan siirtoasiakirja (kauppa) Mahdolliset (konserni) laina-asiakirjat Oheismateriaalina: Taloudellinen mallinnus (Kv) Henkilöstösopimus (Kh) Liiketoimintasuunnitelma (Johtokunnat ja Konsernijaosto) 31

 32. Toimintamalli konsernissa Konsernijaosto Kh / Kv

More Related