Heilskapleg plan for styrking av lokalsjukehusa - PowerPoint PPT Presentation

heilskapleg plan for styrking av lokalsjukehusa n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Heilskapleg plan for styrking av lokalsjukehusa PowerPoint Presentation
Download Presentation
Heilskapleg plan for styrking av lokalsjukehusa

play fullscreen
1 / 17
Heilskapleg plan for styrking av lokalsjukehusa
77 Views
Download Presentation
verrill
Download Presentation

Heilskapleg plan for styrking av lokalsjukehusa

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Heilskapleg plan for styrking av lokalsjukehusa

 2. Styringsdokument 2005 Det skal utarbeidast heilskaplege strategiar som skal klargjere planane for utviklinga framover for kvart lokalsjukehus i helseregionen inkludert regionale funksjonsfordelingar og heilskapleg beredskapsopplegg

 3. Styringsdokument 2005 Det skal fokuserast særleg på lokalsjukehusa sin plass i eit heilskapleg helsetenestetilbod og planane skal baserast på at lokalsjukehusa skal:(pkt. H s.13) • vere ein tryggleiksbase for folk • kunne ta hand om og stabilisere akutte sjukdoms og skadetilfelle • konsentrera seg om dei store sjukdomsgruppene som treng nærleik til tenestene • kunne utnytte fordelane dei har ved å vere nær pasientar/pårørande/primærhelset. og såleis utvikle desentraliserte tenester og samhandlingstiltak i lag med kommunane i nedslagsfeltet

 4. Styringsdokument 2005 Samhandling og samarbeid med primærhelsetenesta.(pkt I, s 14) I samarbeid mellom brukar, primærhelsetenesta og spesialisthelsetenesta skal det utarbeidast konkrete planar der pasientar: • skal oppleve heilskaplege behandlingskjeder • med samansette behov skal ha tilbod om integrerte tenester basert på individuelle behov • med behov for tett oppfølging og behandling over lang tid bør ha tilgjengelege tenester lokalt, der dette er fagleg forsvarleg og økonomisk akseptabelt.

 5. Styringsdokument 2005 • Helseføretaket må sikre at pasientar som har størst behov for samordning av tenester, blir prioritert, og dei må medverke aktivt til at pasientar i desse gruppene får tilbod om individuell plan. • Helseføretaket må medverke til utarbeiding av ein overordna startegi for samhandling og desentralisering, og utvikle konkrete tiltak i samarbeid med brukarane og primærhelsetenesta.

 6. Mål og strategi for samhandling mellom 1. - 2. linjeteneste, sak 54/05 BHelse Vest • Helseføretaka skal med utgangspunkt i overordna mål og strategiar vidareutvikle eigne lokale samhandlingstiltak tilpassa dei lokale tilhøva. • Helseføretaka skal utvikla heilskapelege planar og strategiar for lokalsjukehusa og lokalsjukehusfunksjonen i tråd med nasjonale føringar. … • Helseføretaka må sikre gode prosessar mellom 1. og 2. linjetenesta, der og dei tilsette sine representantar i spesialisthelsetenesta og brukarutvalet blir tatt med i det vidare arbeidet.

 7. Tilskot til styrking av lokalsjukehusa

 8. Eitt samordna prosjekt • sikra gode prosessar mellom kommunehelsetenesta og spesialisthelsetenesta • involvere dei tilsette sine representantar • involvere brukarutvalet • sikra fagleg kvalitet på strategiar og tiltak • sjå dei ulike ”styrkingsprosjekta” i samanheng • sikra erfaringsoverføring mellom lokalsjukehusa • bruka ressursane effektivt

 9. NS 2 Desentral dialysebehandling Nordfjord sjukehus NS 1Rustiltak NS 3 Rehabilitering / opptrening FS 2Ambulante tenester geriatri og psykogeriatri LS 3Rehabilitering/ opptrening Helse Førde HF LS 2 Desentral dialysebehandling Lærdal sjukehus Førde sentral-sjukehus LS 1Felles jordmorteneste - samhandlingstiltak FS 1Smerteteam LS 4Kommunal legevakt – akuttmottak Nær-sjukehuset i Florø NF 2 Tverrfagleg spesialisert behandling– rusmiddelbruk NF 1 Evaluering og utvikling , nærsjukehuset i Florø

 10. Styringsgruppe Prosjektansvarleg Adm. direktør Prosjektleiar Seniorrådgjevar Medlemmer Klinikkdirektørane Brukarutvalet, Rep. rådmannsgruppa i KS Hovudtilitsvalt Hovudverneombod

 11. Strategigruppe Lærdal sjukehus Prosjektansvarleg Klinikkdirektør Prosjektleiar Seniorrådgjevar Medlemmer Avdelingsjefar Representantar frå Sogn Regionråd Tillitsvalt Brukarutvalet

 12. Strategigruppe Nordfjord sjukehus Prosjektansvarleg Klinikkdirektør Prosjektleiar Seniorrådgjevar Medlemmer Avdelingssjefar Representantar frå Nordfjordrådet Tillitsvalt Solfrid Lillebø, rep. brukarutvalet

 13. Strategigruppe Førde sentralsjukehus Prosjektansvarleg Klinikkdirektør Prosjektleiar Seniorrådgjevar Medlemmer Avdelingssjefar Representantar frå Hafs- og Sunnfjordkommunane Tillitsvalt Brukarutvalet

 14. Prosjektgruppe NS1 Prosjektansv. Klinikkdirektør psykiatri Prosjektleiar Avd. sjef Trond Aarre Medlemmer Spesialkons. rus Fagpersonar Rep. frå helse- og sosialtenesta i kommunane i NF Brukarutvalet, Solfrid Lillebø