1 / 24

Auringon ja aurinkokunnan fysiikka

Auringon ja aurinkokunnan fysiikka. Luentokalvoja Eino Valtonen. Kurssin tavoitteet. Antaa perustiedot Auringon ilmiöistä ja vaikutuksista aurinkokunnassa.

venetia
Download Presentation

Auringon ja aurinkokunnan fysiikka

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Auringon ja aurinkokunnan fysiikka Luentokalvoja Eino Valtonen

 2. Kurssin tavoitteet • Antaa perustiedot Auringon ilmiöistä ja vaikutuksista aurinkokunnassa. • Kurssin suoritettuaan opiskelija tuntee Auringon rakenteen ja hänellä on käsitys Auringon toimintaan liittyvistä ilmiöistä. Opiskelija ymmärtää havaintotulosten pohjalta Auringon fysikaalista käyttäytymistä ja Auringon vaikutukset planeettoihin, erityisesti Maahan.

 3. Yleistä kurssista • Moniste • J. Torsti, Auringon ja aurinkokunnan fysiikka, 2007 • Oheisaineisto • K.J.H. Phillips, Guide to the Sun, Cambridge University Press, 1992 • www-aineisto (em. lähdeteoksen tietojen ajantasaistamiseksi) • Yleistajuista taustatietoa: L. Golub ja J.M. Pasachoff, Lähin tähtemme – Tutkimuskohteena Aurinko, Ursan julkaisuja 92, 2004; K.R. Lang, Sun, Earth and Sky, Springer, 2006 • Tavoite • Ymmärtää havaintotulosten pohjalta Auringon fysikaalista käyttäytymistä • Antaa ilmiöihin perustuva kuvaus Auringosta • Luennot • 24 h luentoja • 4 h viikossa; ei luentoja viikolla 46 (14.-18.11) eikä 6.12.; päättyy 13.12. • Kurssin suorittaminen • Tentti • Ei demoja

 4. Luentosuunnitelma • 1. luento: Johdanto ja Auringon sisäosa • Yleistä • Auringon rakenne ja energiantuotto • Neutriinojen ongelma • 2. luento: Auringon sisäosa, Auringon fotosfääri • Värähtley • Magneettikenttä • Granulaatio • 3. luento: Auringon fotosfääri • Differentiaalinen pyöriminen • Auringon halkaisija • Säteily ja lämpötila • Fraunhoferin viivat • Spektriviivojen leveneminen ja silpoutuminen • 4. luento: Fotosfääri, Kromosfääri • Fotosfäärin kemiallinen koostumus • Fotosfäärin magneettikenttä • Kromosfäärin rakenne ja prosessit • Fraunhoferin viivat • Kromosfääri ja spektroheliogrammit • Transitiokerros

 5. Luentosuunnitelma • 5. luento: Kromosfääri, Korona • Kromosfäärin lämmitysmekanismi • Valkean valon korona • Kuuma korona • Koronan säteily valkean valoalueen ulkopuolella • 6. luento: Korona • Koronan aukot • Koronan magneettikentät • Rauhalliset protuberanssit • Koronan lämmityksestä • 7. luento: Aktiivinen Aurinko • Auringon pilkut • Aktiivisuusalueet • Auringon soihdut • 8. luento: Aktiivinen Aurinko • Auringon soihdut: röntgen-, gamma-, radiotaajuinen ja hiukkassäteily

 6. Luentosuunnitelma • 9. luento: Aktiivinen Aurinko • Koronan massapurkaukset • Auringon aktiivisuuden malleista • Koronan massapurkausten malleja • Magneettiset pilvet • 10. luento: Aurinko ja aurinkokunta • Auringon gravitaatio ja aurinkokunta • Aurinkotuuli • 11. luento: Aurinko ja aurinkokunta • Aurinkotuulen vuorovaikutus • Geomagneettiset häiriöt ja revontulet • 12. luento: Aurinko ja aurinkokunta • Aurinko ja Maan ilmakehä • Maan sää ja ilmasto • Auringon aktiivisuus ja teknologinen infrastruktuuri • Ihmisen vaikutus Maan ilmakehään

 7. Johdanto • Auringon rakenne ja alkuainekoostumus • Auringon pilkkujen historia • Auringon säteily • Aurinkotuuli • Auringon tutkimuksesta: satelliitit • Auringon tutkimuksesta: maan päälliset observatoriot

 8. Auringon rakenne ja alkuainekoostumus • Koostumus (massaosuudet) • Pinta: 70 % H, 28 % He, 2 % CNO • Keskusta: 35 % H, 62 % He, 2 % CNO • Kaasukehästä tunnistettu > 70 alkuainetta • >99,8 % aurinkokunnan massasta auringossa • Pyörähdysaika 26 vrk (ekvaattori) • Etäisyys Maasta 1,50x108 km • Säde R = 696000 km • Massa M = 1,989 x 1030 kg • Tiheys • Pinta: 2,07x10-7 g/cm3 • Keskusta: 150 g/cm3 • Luminositeetti L = 3,86 x 1026 W • Ikä t = 4,6 x 109 a • Lämpötila • Pinta: 5770 K • Keskusta: 1,54x107 K • Auringon osat • Ydin • Säteilyvyöhyke • Konvektiovyöhyke • ”Pinta” (fotosfääri) • Kaasukehä (kromosfääri, korona)

 9. Auringon pilkkujen historia

 10. Auringon säteily Gamma-röntgen-EUV-näkyvä valo-radio

 11. Aurinkotuuli • Jatkuva hiukkasvirta Auringosta • Keskimääräinen nopeus 450 km/s

 12. Auringon tutkimuksesta: satelliitit • SOHO • http://sohowww.nascom.nasa.gov/ • Trace • http://trace.lmsal.com/ • RHESSI • http://hesperia.gsfc.nasa.gov/hessi/ • Stereo • http://stereo.gsfc.nasa.gov/ • Hinode • http://solar-b.nao.ac.jp/index_e.shtml

 13. Tulevaisuus Solar Dynamics Observatory http://sdo.gsfc.nasa.gov/ Solar Orbiter http://sci.esa.int/science-e/www/area/index.cfm?fareaid=45 Solar Probe Plus http://solarprobe.gsfc.nasa.gov/

 14. Auringon tutkimuksesta: maan päälliset observatoriot • Esim: • National Solar Observatory • http://www.nso.edu/ • Big Bear Solar Observatory • http://www.bbso.njit.edu/ • Mauna Loa Solar Observatory • http://mlso.hao.ucar.edu/cgi-bin/mlso_homepage.cgi

 15. 1. Auringon sisäosa • Rakenne ja energian tuotto • Auringon standarimalli • Energiantuotto • Neutriinojen ongelma • Auringon neutriinotuotto • Neutriinojen ongelma • Auringon värähtely • Seisova aalto eli moodi • Äänen eteneminen auringossa • Äänen tehospektri • Globaalit värähtelymoodit • Auringon magneettikenttä • Babcokin auringonpilkkumalli • Parkerin malliin perustuva kentän muodon muutos

 16. Auringon standardimalli • Perustana säilymislait ja energian kuljetusyhtälöt tietyin lähtöoletuksin ja havaintoihin perustuvin rajoituksin • Perusoletukset • Aurinko on pallonmuotoinen ja on hydrostaattisessa tasapainotilassa (steady state) • Energian tuotto tapahtuu auringon ytimessä ydinfuusiolla eikä ytimen materia sekoitu ulompien kerrosten materian kanssa • Energia välittyy kohti ulkokerrosta säteilemällä, johtumalla ja lämmön kuljetuksella (konvektio) • Aurinko on syntynyt tiivistymällä alunperin homogeenisesta ”alkukaasusta”, joka koostui pääasiassa vedystä ja heliumista • Huonosti tunnetut parametrit • Heliumin alkuperäinen määrä • Konvektiovirtausten määrä

 17. Auringon standardimalli

 18. Energian tuotto • Auringon energiantuotto perustuu fuusioon • Kahden kevyen ytimen yhdistyessä sidosenergian muutosta (kasvua) vastaava energia vapautuu • Auringossa pääasiallisena energialähteenä protoni-protoni –ketju • Voitettava kahden positiivisesti varatun hiukkasen välinen sähköinen poistovoima • Vaatii korkean lämpötilan • Protonien suuri lukumäärä edesauttaa fuusion tapahtumista E = mc2

 19. p-p I p-p II p-p III Protoni-protoni –ketju

 20. p-p I • Neljä vety-ydintä 1H yhdistyy 4He –ytimeksi • Tapahtuu reaktioketjuna: • 1H + 1H  2H + e+ + nQ = 0,42 MeV • (p-p –reaktio) • (0,25 % tapauksista e- alkutilassa) • 2H + 1H  3He + gQ = 5,49 MeV • 3He + 3He  4He + 1H + 1H Q = 12,86 MeV • p-p II p-p I, 85 % 41H4He+2e++2n+24,68 MeV (4 pJ) 15 %

 21. p-p -II • Protoni-protoni –ketjun toinen haara etenee 3He:n tuoton vaiheesta 7Be:n kautta 4He:n syntymiseen • 3He + 4He  7Be + gQ = 1,59 MeV • 7Be + e- 7Li + nQ = 0,86 MeV • 7Li + 1H  4He + 4He Q = 17,35 MeV p-p II –haarassa energian kokonaistuotto 25,71 MeV Kokonaisreaktio: 41H4He+2n

 22. p-p -III • Pienellä todennäköisyydellä (0,02 %) reaktio etenee kolmatta haaraa pitkin • p-p II haaran 3He + 4He –reaktiossa tuotettu 7Be reagoi protonin kanssa • Paljon epätodennäköisempää kuin elektronin sieppaus • 7Be + 1H  8B + gQ = ?? • 8B  8Be + e+ + nQ = ?? • 8Be  4He + 4He Q = ?? p-p III –haarassa kokonaisreaktio ja siten energian tuotto sama kuin p-p I –haarassa: 41H  4He + 2e+ + 2n + 24,68 MeV

 23. CNO-sykli • 1.5 % Auringon energiantuotosta • Vaatii korkeamman lämpötilan ollakseen merkittävä • Yleinen massiivisissa tähdissä • Kokonaisreaktio sama kuin p-p –ketjussa (41H  4He), mutta 12C toimii katalyyttinä Protoni Gammasäteily Neutroni Neutriino Positroni

 24. Lämpötila: hiukkasten nopeusjakauma • Lämpötilassa T hiukkasten keskimääräinen liike-energia on Ek = 3/2kT • Auringon ytimessä km. liike-energia 1,5 keV • Esim. p-d –reaktiossa Coulombin valli 100 keV T = 2107 K, kT = 1,7 keV • Fuusion tapahtu-misen todennäköi-syyteen vaikuttavat seikat • Hiukkasten nopeuksien Maxwell-Boltzmannin –jakauma • Hiukkasten suuri lukumäärä • Kvanttimekaaninen tunneloituminen E0 = 4,2 kT Fuusion todennäköisyys FUUSIOIKKUNA Protonien MKP-energia

More Related