Download
1 / 37

Nazwa szkoły: Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Krobi ID grupy: 97_84_p_g1 - PowerPoint PPT Presentation


 • 129 Views
 • Uploaded on

Nazwa szkoły: Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Krobi ID grupy: 97_84_p_g1 Kompetencja: Przedsiębiorczość Temat projektowy: Lokalny rynek pracy – szanse i zagrożenia dla absolwentów szkół regionu i Polski Semestr II; rok szkolny: 2009/2010. Temat projektowy.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Nazwa szkoły: Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Krobi ID grupy: 97_84_p_g1' - valmai


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 • Nazwa szkoły:

  Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Krobi

 • ID grupy:

  97_84_p_g1

 • Kompetencja:

  Przedsiębiorczość

 • Temat projektowy:

  Lokalny rynek pracy – szanse i zagrożenia dla absolwentów szkół regionu i Polski

 • Semestr II; rok szkolny: 2009/2010


Temat projektowy
Temat projektowy

Lokalny rynek pracy –

szanse i zagrożenia dla absolwentów szkół regionu i Polski


Zadania tematu projektowego
Zadania tematu projektowego:

 • aktualna analiza lokalnego rynku pracy

  i rynku edukacyjnego,

 • ocena perspektyw tego rynku na najbliższe lata,

 • wykonanie listy zawodów i jego korelacja

  z typami szkół.


Podstawowe poj cia rynku pracy
Podstawowe pojęcia rynku pracy

Rynek pracy - to mechanizm dopasowań podaży i popytu na pracę.

Dopasowania te wyrażają warunki na jakich dokonuje się transakcja między osobami oferującymi pracę (pracobiorcami), za określoną płacę a jej nabywcami (pracodawcami).


Podstawowe poj cia rynku pracy1
Podstawowe pojęcia rynku pracy

Podaż pracy – to osoby, które oferują swoją wiedzę, umiejętności i doświadczenie na rynku pracy za określoną stawkę płac.

Popyt na pracę – to zapotrzebowanie zgłaszane na rynku pracy na wiedzę, umiejętności i doświadczenie pracowników.


Podstawowe poj cia rynku pracy2
Podstawowe pojęcia rynku pracy

Równowaga na rynku pracy –

oznacza, że wszystkie osoby, które chcą podjąć pracę przy danej stawce płac ją znajdują – wielkość popytu i podaży jest sobie równa.


Podstawowe poj cia rynku pracy3
Podstawowe pojęcia rynku pracy

Bezrobocie – to taki stan w gospodarce, w którym jest więcej osób chętnych do pracy niż miejsc pracy.

Osoba bezrobotna – to osoba w wieku produkcyjnym, nie mająca pracy, ale jej aktywnie poszukująca, która jest zarejestrowana w urzędzie pracy.


Podstawowe poj cia rynku pracy4
Podstawowe pojęcia rynku pracy

Rodzaje bezrobocia:

 • Frykcyjne (naturalne) – powstaje na skutek zmiany pracy, pojawiania się na rynku absolwentów szkół.

 • Technologiczne – wynika z postępu technicznego i mechanizacji pracy.

 • Sezonowe – związane z sezonowością produkcji i usług.


Podstawowe poj cia rynku pracy5
Podstawowe pojęcia rynku pracy

 • Koniunkturalne (cykliczne) – powstaje na skutek wahań w koniunkturze gospodarczej, pojawia się w okresie spadku gospodarczego.

 • Strukturalne – wynika z niedostosowania popytu do podaży, związane jest z zanikaniem niektórych branż i zawodów.


Podstawowe poj cia rynku pracy6
Podstawowe pojęcia rynku pracy

Stopa bezrobocia=

liczba osób bezrobotnych / zasoby siły roboczej * 100%

Zasoby siły roboczej = liczba osób pracujących + bezrobotnych


Rynek pracy w powiecie gosty skim
Rynek pracy w powiecie gostyńskim

Stopa bezrobocia w powiecie na koniec 2008 roku wynosiła 10,8% i w ostatnich latach stale się obniżała.

Jednocześnie pod koniec roku 2008 i z początkiem roku 2009 zaczęła rosnąć w związku z sezonowością prac i ze spowolnieniem gospodarczym dotyczącym terenu całego kraju. W styczniu 2010 stopa ta wynosi 11,9%.

Na tle podregionu i województwa powiat gostyński charakteryzuje się wysoką stopą bezrobocia.


Bezrobocie w powiecie gosty skim
Bezrobocie w powiecie gostyńskim

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z BDR www.stat.gov.pl z dnia 01.06.2009r.


Bezrobocie w powiecie gosty skim1
Bezrobocie w powiecie gostyńskim

Największą grupę bezrobotnych w powiecie gostyńskim stanowią osoby w wieku poniżej 34 lat, mimo, iż w ciągu ostatnich pięciu lat odsetek tych osób znacznie zmalał. Grupę tą stanowią przede wszystkim absolwenci i często osoby młode wchodzące dopiero na rynek pracy. Można również zauważyć największą mobilność zawodową w tej grupie wiekowej. Jednocześnie najniższą mobilnością i rosnącym bezrobociem charakteryzuje się grupa osób powyżej 55 roku życia.


Udzia poszczeg lnych grup wiekowych w og lnej liczbie bezrobotnych w powiecie gosty skim w 2010r
Udział [%] poszczególnych grup wiekowych w ogólnej liczbie bezrobotnych w powiecie gostyńskim w 2010r

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z BDR www.stat.gov.pl z dnia 01.06.2009r.


Liczba os b bezrobotnych wed ug p ci
Liczba osób bezrobotnych według płci liczbie bezrobotnych w powiecie gostyńskim w 2010r

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z BDR www.stat.gov.pl z dnia 01.06.2009r.


Liczba os b bezrobotnych wg wykszta cenia w powiecie gosty skim
Liczba osób bezrobotnych wg wykształcenia liczbie bezrobotnych w powiecie gostyńskim w 2010rw powiecie gostyńskim

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z BDR www.stat.gov.pl z dnia 01.06.2009r.


Wykszta cenie a zatrudnienie
Wykształcenie a zatrudnienie liczbie bezrobotnych w powiecie gostyńskim w 2010r

Podstawowym czynnikiem wpływającym na zmianę sytuacji osób bezrobotnych jest wykształcenie.

 • Widoczny jest spadek liczby osób bezrobotnych w większości przedstawionych grup. Wynik ten związany jest z malejącą stopą bezrobocia w powiecie gostyńskim. Wyraźny spadek obserwuje się u osób z wykształceniem zawodowym, gimnazjalnym i poniżej oraz średnim zawodowym. Wynika to z zapotrzebowania na konkretne zawody.

 • W przypadku osób z wykształceniem średnim ogólnokształcącym oraz wyższym nie można wyznaczyć jednolitej tendencji rosnącej lub malejącej. Widoczny jest jednak zdecydowanie najmniejszy udział tych grup osób w ogóle bezrobotnych, ale też niewielka ich aktywność.


Struktura os b bezrobotnych wg wykszta cenia w 2008 roku
Struktura (%) osób bezrobotnych wg wykształcenia w 2008 roku

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z BDR www.stat.gov.pl z dnia 01.06.2009r.


Wykszta cenie a zatrudnienie1
Wykształcenie a zatrudnienie roku

 • Analiza powyższej tabeli pozwala stwierdzić, że struktura bezrobocia w powiecie pod względem wykształcenia nie odbiega znacznie od struktury podregionu i województwa. Widoczna jest różnica wśród osób bezrobotnych z wykształceniem zasadniczym zawodowym oraz gimnazjalnym i niższym, których w powiecie gostyńskim jest więcej niż w podregionie i województwie. Jednocześnie powiat charakteryzuje stosunkowo niski udział osób bezrobotnych z wykształceniem średnim zawodowym oraz wyższym.

 • Również niska jest wartość przedstawiająca liczbę osób bezrobotnych w powiecie gostyńskim, które ukończyły liceum lub technikum. Związane jest to z tym, że młodzież po szkole średniej wyjeżdża na studia do większych ośrodków miejskich, gdyż w powiecie nie ma szkół wyższych.


Zawody deficytowe nadwy kowe i wykazuj ce r wnowag w powiecie gosty skim w latach 2005 2008
Zawody deficytowe, nadwyżkowe i wykazujące równowagę w powiecie gostyńskim w latach 2005-2008

 • Deficytowe:operator koparki, kierowca autobusu, spawacz, opiekun w DPS, nauczyciel j. obcego, ślusarz, specjalista ds. marketingu i handlu, specjalista BHP, lakiernik, grafik, kierowca ciągnika siodłowego, wychowawca w placówkach oświatowych, operator maszyn

 • Nadwyżkowe:kucharz, ekonomista, fryzjer, sprzedawca, krawiec, piekarz, technik rolnik, mechanik, murarz, malarz, cukiernik, rzeźnik, rolnik

 • Charakteryzujące się równowagą: nauczyciel informatyki, grafik komputerowy, zaopatrzeniowiec, specjalista ds. reklamy, technik weterynarii, operator maszyn rolniczych


Wykszta cenie a zatrudnienie2
Wykształcenie a zatrudnienie powiecie gostyńskim w latach 2005-2008

Powiat gostyński cechuje niski poziom wykształcenia jego mieszkańców w stosunku do mieszkańców podregionu i województwa. Przekłada się to na lokalny rynek pracy, na którym brakuje specjalistów (opiekunowie w placówka społecznych, specjaliści BHP, specjaliści ds. marketingu, operatorzy maszyn i urządzeń).

Jednocześnie corocznie szkoły opuszczają osoby o zawodach charakteryzujących się nadwyżką wśród bezrobotnych (ekonomiści, sprzedawcy, rolnicy).


Edukacja w powiecie
Edukacja w powiecie powiecie gostyńskim w latach 2005-2008

Powiat dysponuje dobrze rozwiniętą siecią szkół średnich, zarówno ogólnokształcących jak i zawodowych, które posiadają bogatą ofertę kierunków i specjalności.

Najwięcej szkół znajduje się w stolicy powiatu czyli na terenie Gostynia. Pozostałe szkoły ponadgimnazjalne zlokalizowane są w Borku wlkp., Grabonogu, Krobi i Pogorzeli.

W powiecie działa także szkoła specjalna - Zespół Szkół Specjalnych w Brzeziu, w skład której wchodzą Szkoła Podstawowa, Gimnazjum, Zasadnicza Szkoła Zawodowa, Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy.


Edukacja w powiecie1
Edukacja w powiecie powiecie gostyńskim w latach 2005-2008

W powiecie gostyńskim na poziomie ponadgimnazjalnym kształci się co roku ponad tysiąc uczniów.

Wśród uczniów największym zainteresowaniem cieszy się wykształcenie średnie zawodowe, następnie średnie ogólnokształcące oraz zasadnicze zawodowe.


Edukacja w powiecie2
Edukacja w powiecie powiecie gostyńskim w latach 2005-2008

W Zasadniczej Szkole Zawodowej, umożliwiającej nabycie konkretnych zawodów i popartych praktyką w latach 2005 – 2009 kształci się 844 uczniów.

Natomiast z nauki zawodu na poziomie średnim czyli w technikach uczy się 2107 uczniów i jest forma kształcenia najpopularniejsza wśród młodzieży zamieszkującej powiat gostyński.

Często wybieranym przez młodzież w ostatnich latach kierunkiem kształcenia jest kierunek średni ogólny na którym zdobywa wiedze 1386 uczniów. Świadczy to o odsuwaniu przez młodzież decyzji dotyczącej kariery zawodowej.


Proponowane kierunki kszta cenia w roku szkolnym 2010 2011 w powiecie gosty skim

Technik: powiecie gostyńskim w latach 2005-2008

handlowiec,

ekonomista,

elektryk,

mechanik,

logistyk,

informatyk,

mechatronik,

ochrony środowiska.

Technik:

rolnik,

hodowli koni,

architektury krajobrazu

żywienia i gosp. dom.,

weterynarii,

dietetyk,

turystyki wiejskiej.

Proponowane kierunki kształcenia w roku szkolnym 2010/2011 w powiecie gostyńskim


Proponowane kierunki kszta cenia w roku szkolnym 2010 2011 w powiecie gosty skim1
Proponowane kierunki kształcenia w roku szkolnym 2010/2011 w powiecie gostyńskim

Licea:

 • o profilu ogólnym,

 • o profilu informatycznym,

 • o profilu językowym,

 • o profilu wojskowym,

 • o profilu matematyczno – fizycznym,

 • o profilu biologiczno – chemicznym,

 • o profilu humanistyczno – dziennikarskim,

 • o profilu matematyczno – informatycznym,

 • o profilu językowo – geograficznym.


Proponowane kierunki kszta cenia w roku szkolnym 2010 2011 w powiecie gosty skim2

rolnik, w powiecie gostyńskim

monter instalator urządzeń technicznych w budownictwie wiejskim,

sprzedawca,

cukiernik,

kucharz malej gastronomii.

ślusarz,

ogrodnik,

rzeźnik,

wędliniarz,

piekarz,

mechanik pojazdów samochodowych.

Proponowane kierunki kształcenia w roku szkolnym 2010/2011 w powiecie gostyńskim

Zasadnicza szkoła zawodowa:


Zawody przysz o ci

webmaster, w powiecie gostyńskim

kosmetolog,

audytor,

wizażysta,

gerontolog,

urzędnik Unii Europejskiej,

broker informacji,

rezydent,

notariusz,

fizjoterapeuta.

Zawody przyszłościBiznesplan kariery zawodowej
Biznesplan kariery zawodowej w powiecie gostyńskim

Jeśli jesteś absolwentem albo uczysz się jeszcze i po ukończeniu szkoły masz zamiar:

 • kontynuować naukę,

 • podjąć pracę,

 • albo też pracując, jednocześnie uczyć się,

  warto, abyś opracował indywidualnybiznesplan swojej kariery zawodowej!


Biznesplan kariery zawodowej1
Biznesplan kariery zawodowej w powiecie gostyńskim

to planowanie drogi dla każdego aktywnego zawodowo człowieka.


Po co warto opracowywa indywidualny biznesplan
Po co warto opracowywać indywidualny biznesplan? w powiecie gostyńskim

 • żeby podejmować trafne i satysfakcjonujące decyzje zawodowe

 • żeby maksymalnie wykorzystać własne atuty i umiejętności oraz rozwijać nowe kompetencje

 • żeby nie podejmować się wielu przypadkowych prac, które nie spełniają Twoich oczekiwań

 • żeby umieć znaleźć się na rynku pracy, dopasować do zmieniających warunków w dobie gospodarki rynkowej, ale także wnosić swój

 • niepowtarzalny wkład.


Edukacja w powiecie3
Edukacja w powiecie w powiecie gostyńskim

Niestety porównanie najczęściej wybieranych kierunków i specjalności kształcenia przez młodzież powiatu gostyńskiego z informacją nt. zawodów deficytowych i nadwyżkowych przynosi niezadowalające wyniki i pozwala zauważyć rozbieżności między kierunkami kształcenia oferowanymi przez szkoły i wybieranymi przez uczniów, a zapotrzebowaniem na określone zawody na lokalnym rynku pracy.


Wnioski i rekomendacje
Wnioski i rekomendacje w powiecie gostyńskim

Wnioski:

 • duże zapotrzebowanie na konkretne zawody i umiejętności,

 • niekorzystna struktura zatrudnienia z przewagą w sektorze rolniczym i przemysłowym,

 • rozbieżność między kierunkami kształcenia a zapotrzebowaniem rynku pracy,

 • duża liczba osób kształcących się na kierunkach ogólnych,

 • rosnący poziom wykształcenia mieszkańców powiatu.

  Rekomendacje:

 • prowadzenie rzeczowych i bieżących badań i analiz lokalnego rynku pracy i szkolnictwa,

 • poszerzenie możliwości przekwalifikowania się osób bezrobotnych,

 • racjonalizacja kierunków kształcenia przy współpracy z przedsiębiorstwami z uwzględnieniem potrzeb lokalnego rynku pracy, perspektyw rozwojowych powiatu i możliwości doposażenia bazy techno-dydaktycznej,

 • wsparcie uczniów przy wyborze ścieżki edukacyjno zawodowej poprzez podniesienie poziomu doradztwa zawodowego.


R d a
Źródła: w powiecie gostyńskim

www.poznan.pl/mim/public/cdz/poradnik.html

www.ck.agh.edu.pl

http://wyborcza.pl

www.qpracy.pl

www.bezrobocie.org.pl

www.powiat.gostyn.pl

Program ograniczania bezrobocia w powiecie gostyńskim


ad