Ndringer i forvaltningen af boligorganisationernes og afdelingernes konomi
Download
1 / 15

Ændringer i forvaltningen af boligorganisationernes og afdelingernes økonomi - PowerPoint PPT Presentation


 • 65 Views
 • Uploaded on

Ændringer i forvaltningen af boligorganisationernes og afdelingernes økonomi. Økonomi-principper. Fastholde boligsocialt lejeniveau Undgå pludselige lejestigninger Der må principielt ikke budgetteres med overskud i boligorganisationen

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Ændringer i forvaltningen af boligorganisationernes og afdelingernes økonomi' - uta-price


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Ndringer i forvaltningen af boligorganisationernes og afdelingernes konomi

Ændringer i forvaltningenaf boligorganisationernes og afdelingernes økonomi


Konomi principper
Økonomi-principper

 • Fastholde boligsocialt lejeniveau

 • Undgå pludselige lejestigninger

 • Der må principielt ikke budgetteres med overskud i boligorganisationen

 • Et eventuelt overskud i afdelingen bør vende tilbage til lejerne i form af lavere husleje

 • Indtægter og udgifter skal balancere

 • Udgifterne skal holdes på så lavt niveau som muligt


Realiteterne
Realiteterne

 • Behov for en vis egenkapital bla. til:

  • Igangsætning af nye aktiviteter

  • Afdækning af risici i f.m. byggesager

  • Uforudsete udgiftsstigninger

 • Arbejdskapitalen skal fungere som pengebeholdning til daglige forretninger, herunder dækning af tab ved administrationen

 • Dispositionsfonden skal som udgangspunkt disponeres til afdelingerne (stødpude i f.m. tab, fremtidssikring mm.)


Arbejdskapital
Arbejdskapital

 • LAB § 19.stk 1

 • ”Almene boligorganisationer, herunder administrationsorganisationer, kan opbygge en arbejdskapital af overskud fra organisationens drift og særlige bidrag fra afdelinger og administrerede organisationer”


Arbejdskapitalen
Arbejdskapitalen

 • Kommunens adgang til at fastsætte et maksimum er ophævet

 • Fremover kan boligorganisationen beslutte, at der over lejen skal opkræves et bidrag til arbejdskapitalen

 • (bkg. om drift af almene boliger § 36)

  • Gælder også administrationsorganisationer

  • Bidrag højst 144 kr. pr. lejemålsenhed, indtil arbejdskapitalen som helhed udgør 2.786 kr. pr. l.m.e.

 • For administrationsorganisationer kan bidraget fordeles mellem boligorganisation og administrationsorganisation

 • Maksimum gælder for summen af de 2 organisationer


Dispositionsfonden mere fleksibilitet
Dispositionsfonden – mere fleksibilitet

 • LAB §20 stk. 3

 • ”Udover stk. 2 (tab som følge af lejeledighed) anvendes dispositionsfondens midler til at sikre afdelingernes fortsatte beståen som tidssvarende og velfungerende bebyggelser ved at medvirke til fysisk, økonomisk og social opretning af afdelingerne. Medgår midlerne til at nedsætte lejen i afdelingerne, skal den efterfølgende leje stå i rimeligt forhold til lejen i sammenlignelige boliger.”

 • ”Stk. 4. Dispositionsfonden kan endvidere i særlige tilfælde medvirke til at sikre boligorganisationens fortsatte beståen, herunder i forbindelse med etablering af nye afdelinger samt i forbindelse med ekstraordinære tab.”


Dispositionsfonden opkr vning
Dispositionsfonden – opkrævning

 • Bkg. om drift § 40:

 • Årlige henlæggelser kr. 216 pr. lejemålsenhed indtil fonden i likvide midler udgør kr. 4.179 pr. lejemålsenhed (2009-niveau)

 • Hvis fonden overstiger dette beløb, ophører de årlige henlæggelser

 • Hvis fonden nedbringes under niveauet, genoptages henlæggelserne


Fordeling af renteindt gter
Fordeling af renteindtægter

 • Afdelingernes henlæggelser skal forrentes optimalt, hvorfor afdelingsmidler i fællesforvaltning skal tilskrives den fulde forrentning (Bkg. om drift § 50)

  • Kan også betyde, at forrentningen, i perioder hvor markedsrenten ligger under tidligere minimumsrente, vil blive lavere end hidtil

  • Gælder også for administrationsorganisationer


Byggefonden
Byggefonden

 • Ophæves – kun regnskabsteknisk post

 • Hidtil også brugt til gennemgangsled for indbetaling af pligtmæssige bidrag og for tilskud fra trækningsretten

 • Fremover konteres direkte i afdelingsregnskabet og dispositionsfonden


Beboerindskud
Beboerindskud,

 • LLA § 48, stk. 2:

 • Boligorganisationen kan for nye lejere forhøje beboerindskuddet uden kommunalbestyrelsens godkendelse, hvis det ikke efter forhøjelsen overstiger kr. 204 pr. m2 (2009 niveau)


Afdelingens resultatkonto
Afdelingens resultatkonto

 • Overskud ved en afdelings drift skal:

  • anvendes til dækning af underfinansiering

  • anvendes til dækning af underskud på resultatkontoen

  • overføres til resultatkontoen

  • betales tilbage over 3 år

 • Overskud som skyldes at betaling til realkredit er mindre end budgetteret (eller afdragsfri termin) overføres til fælles reguleringskonto

 • Bkg. om drift § 74


Rsberetning
Årsberetning

 • Boligorganisationens bestyrelse afgiver i tilslutning til regnskabet en årsberetning.

 • Der skal redegøres for:

  • den økonomiske udvikling i boligorganisationen og dens afdelinger

  • eventuelle særlige økonomiske problemer i organisation og afdelinger

  • hvilke foranstaltninger der er eller påtænkes iværksat til løsning af sådanne problemer

  • forhold, revisor måtte have påtalt

  • mål og opnåede resultater på baggrund af gennemført forvaltningsrevision


Godkendelse af lejeforh jelser
Godkendelse af lejeforhøjelser

 • Forbedringer/renoveringer skal kun godkendes af kommunalbestyrelsen, hvis forhøjelsen overstiger 5 % inden for et regnskabsår

 • (Bkg. om drift af almene boliger § 76, stk.4)


Afdelingssammenl gning lejeudligning
Afdelingssammenlægning – lejeudligning,

 • Bkg. om drift af almene boliger § 77, stk. 2:

 • Drift og vedligeholdelsesudgifter skal udlignes over en periode på max 10 år

 • Forskelle i boligernes indbyrdes brugsværdi opretholdes

 • Men

 • lejeforskelle, der skyldes forskellige kapitaludgifter i de afdelinger, der lægges sammen, kan opretholdes


Byggesagshonorar og bestyrelsesvederlag
Byggesagshonorar og bestyrelsesvederlag

 • Følgende afdelinger skal betale (Bkg. om drift § 31) :

  • Afdelinger under opførelse

  • I afdelinger, hvori der gennemføres arbejder og aktiviteter efter reglerne i § 37 og 37b. i LAB, som medfører lejeforhøjelse

 • Der kan ikke opkræves byggesagshonorar og bestyrelsesudgifter i forbindelse med andre arbejder

 • Kommunalbestyrelsen kan dog godkende honorar i særligt omfattende og komplicerede vedligeholdelses- og fornyelsesarbejder


ad