milj direktoratet roller i forvaltningen av tare n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Miljødirektoratet – roller i forvaltningen av tare PowerPoint Presentation
Download Presentation
Miljødirektoratet – roller i forvaltningen av tare

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 13

Miljødirektoratet – roller i forvaltningen av tare - PowerPoint PPT Presentation


 • 126 Views
 • Uploaded on

Miljødirektoratet – roller i forvaltningen av tare. Miljødirektorartet er nytt direktorat fra 1.7.2013 Ligger under Miljøverndepartementet og er en sammenslåing av tidligere : Direktoratet for naturforvaltning (DN) med Statens Naturoppsyn (SNO) og Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif).

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Miljødirektoratet – roller i forvaltningen av tare


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide2

Miljødirektorartet er nytt direktorat fra 1.7.2013Ligger under Miljøverndepartementet og er en sammenslåing av tidligere :Direktoratet for naturforvaltning (DN) med Statens Naturoppsyn (SNO)og Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif)

slide3

Miljødirektorartet er nytt direktorat fra 1.7.2013uOrganisert under Miljøverndepartementet Avdelingene med hovedansvar for natur-forvaltning ligger i Trondheim Statens naturoppsyn sentralt ligger i Trondheim, men de fleste bemanner 60 lokale oppsynAvdelingene med hovedansvar for klima og forurensning ligger i Oslo.

slide4

Hovedoppgaverredusere klimagassutslippforvalte norsk naturhindre forurensning.Funksjoner:overvåke miljøtilstandenformidle informasjonmyndighetsutøverstyre og veilede regionalt og kommunalt nivåsamarbeide med sektormyndighetervære faglig rådgiverbidra i internasjonalt miljøarbeid

slide5

… skal bidra til å nå miljømålene på disse områdene:- stabilt klima og styrket tilpasningsevne- mangfoldige skoger- storslåtte fjellandskap- frodige våtmarker- giftfritt miljø- aktivt friluftsliv- verdifulle kulturlandskap- levende hav og kyst- livskraftige elver og innsjøer- avfall og gjenvinning- ren luft og mindre støy

roller knyttet til forvaltningen av tare
Roller knyttet til forvaltningen av tare
 • Myndighet etter naturmangfoldloven
 • Høringsinstans
 • Kartlegging og overvåking
 • Myndighet etter forurensningsloven
myndighet etter naturmangfoldloven
Myndighet etter naturmangfoldloven
 • Ca. 2,5 % av sjøarealet innenfor territorialgrensen er vernet etter naturvernloven/naturmangfoldloven .
  • Dette er naturreservater, landskapsvernområder, nasjonalparker, fugle-/plante-/dyrefredningsområder og marine verneområder.
 • Miljødirektoratet har det overordnede forvaltningsansvaret for alle verneområder og har ansvar for planlegging, koordinering, faglig veiledning og utvikling av generelle retningslinjer mv. for forvaltningen.
 • Klageinstans for enkeltvedtak fattet av fylkesmannen.
 • Godkjenningsmyndighet for forvaltningsplaner for visse verneområder (nasjonalparker og andre større verneområder + såkalte Ramsarområder, som er verneområder med status som internasjonalt viktige våtmarks-områder.)
myndighet etter naturmangfoldloven1
Myndighet etter naturmangfoldloven
 • For naturreservater er all vegetasjon i vann (herunder tang og tare) og på land vanligvis fredet mot skade og ødeleggelse.
 • For fuglefredningsområder er vanligvis vegetasjon som er av betydning som næring eller livsmiljø for fugler, fredet mot skade og ødeleggelse.
 • I noen verneområder er det åpnet for høsting av tare (og tang). Det fremgår av verneforskriften for det enkelte verneområdet hvorvidt det er tillatt/ikke tillatt.
 • Verneområder hensyntas og legges inn i forvaltningsplanene for tare.
marin verneplan
Marin verneplan
 • Rådgivende utvalg for marin verneplan har anbefalt at det innenfor noen av områdene bør avsettes spesielle referanseområder hvor det ikke åpnes bl.a. for tare-høsting.
 • 36 områder ble anbefalt.
  • I 2009 ble det sendt ut oppstartmeldinger for 17 som første fase. Fylkesmennene, i samarbeid Fiskeridirektoratet, oppsummerte innspillene lokalt og regionalt og oversendte det til daværende Direktoratet for naturforvaltning.
  • 3 ble fredet nylig; Framvaren, Tautraryggen og Saltstraumen – alle uten tareforekomster
  • Arbeidet med vern av de øvrige 14 områdene videreføres på et senere tidspunkt
 • http://www.miljodirektoratet.no/no/Tema/Vann_og_hav/Marin-verneplan/Om-marin-verneplan
h ringsinstans
Høringsinstans
 • Direktoratet er høringsinstans i saker som angår tareforvaltningen generelt (og)
  • Forskrift om endring av forskrift om høsting av tang og tare
   • § 5. Regionale forskrifterFiskeridirektoratet kan fastsette regionale forskrifter om hvor og når det er tillatt å høste tare i den enkelte region.
   • Fiskeridirektoratet kan, i samråd med Direktoratet for naturforvaltning, åpne for høsting av tang og tare for inntil 5 år av gangen dersom det er sannsynlig at ressursen og økosystemet i området kan tåle den belastningen høstingen innebærer.
h ringsinstans en uttalelse
Høringsinstans, en uttalelse
 • Uttalelse til søknaden om prøvehøsting, brev datert 20.2.13:
  • Det bør fremskaffes relevant kunnskap om økologiske effekter fra prøvehøstingen i Nord-Trøndelag de før dette viderefører nordover
  • Fraråder oppstart av prøvehøsting i Nordland fordi området er i tidlig fase av restituering etter nedbeiting av kråkeboller
  • Anbefaler å avvente kartleggingen i Nordland som vil kunne gi mer data om høstingspotensialet og reetableringen
  • Tiltaket vil berøre flere verneområder, i søknaden er ikke disse hensyntatt.
kartlegging og overv king fiansiering
Kartlegging og overvåking, fiansiering
 • Nasjonalt program for kartlegging av marine naturtyper
  • Herunder kartlegging av stortare
   • Etter DNs håndbok 19 Kartlegging av marint biologisk mangfold.
 • Økosystemovervåking av kystvann
  • del av den nasjonale basisovervåkingen etter vannforskriften
  • stasjoner langs kysten, for å påvise påvirkning som overgjødsling (eutrofiering) og organisk forurensning på et tidlig stadium
 • FoU/overvåking
  • Gjenvekst
  • Overvåking av nedbeiting av kråkeboller og gjenvekst
myndighet etter forurensningsloven
Myndighet etter forurensningsloven
 • Nylig en tillatelse til bruk av brent kalk, dispensasjon fra forbudet mot å forurense, lovens § 11
  • Prøve, et lite og begrenset areal, forsøk i regi av HI m/fl.
  • Ingen vurdering av metodikken til bruk i eventuell større skala