kl ov akce 16 e it institucion ln vztah st tu k les m a lesn mu hospod stv n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Klíčová akce č. 16 Řešit institucionální vztah státu k lesům a lesnímu hospodářství PowerPoint Presentation
Download Presentation
Klíčová akce č. 16 Řešit institucionální vztah státu k lesům a lesnímu hospodářství

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 12

Klíčová akce č. 16 Řešit institucionální vztah státu k lesům a lesnímu hospodářství - PowerPoint PPT Presentation


  • 85 Views
  • Uploaded on

Klíčová akce č. 16 Řešit institucionální vztah státu k lesům a lesnímu hospodářství. Ing. Vlastibor Ryšánek Ing. Tomáš Dohnanský. Definice úkolu. 1) V yjasnit a sjednotit působení státu v péči o krajinu a ve vztahu k lesům, vyjasnit kompetence MZe a MŽP

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Klíčová akce č. 16 Řešit institucionální vztah státu k lesům a lesnímu hospodářství' - tyrell


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
kl ov akce 16 e it institucion ln vztah st tu k les m a lesn mu hospod stv

Klíčová akce č. 16 Řešit institucionální vztah státu k lesům a lesnímu hospodářství

Ing. Vlastibor Ryšánek

Ing. Tomáš Dohnanský

definice kolu
Definice úkolu

1) Vyjasnit a sjednotit působení státu v péči o krajinu

a ve vztahu k lesům, vyjasnit kompetence MZe a MŽP

2) Zpřesnit práva a povinnosti OLH, zejména v případech,kdy náklady na jeho činnost hradí stát

3) Posoudit obsah, využití a efektivitu LHO

4) Ve spolupráci s vlastníky lesů řešit postavení

a dostupnost děl hospodářské úpravy lesů

5) Zkvalitnit systém celoživotního vzdělávání osob

a subjektů působících v LH

expertn skupina es
Expertní skupina (ES)

Členové nominovaní KR NLP

Ing. Vlastibor Ryšánek - zpravodaj

Ing. Tomáš Dohnanský - zástupce

Ing. František Morávek

Ing. Václav Bárta

Ing. Tomáš Krejzar, Ph.D.

Ing. Vlastimil Sichrovský

Ing. Ctibor Záruba

Dr. Ing. Jan Kadavý

Ing. Milan Hron

MVDr. Jaromír Bláha

Prof. Josef Fanta

Členové nominované ES

Ing. Petr Bureš (Krajský úřad Vysočina)

Ing. Milan Slavinger (Magistrát města Jihlavy)

Ing. Jiří Pohan (Česká komora odborných lesních hospodářů)

Ing. Mikuláš Říha (nezávislý expert)

n vaznost na dal kl ov akce
Návaznost na další klíčové akce
  • KA č. 5 – Podpořit spolupráci vlastníků lesů (sdružování, poradenství, arondace) – 16.1., 16.2.,16.5.
  • KA č. 12 – Podporovat zlepšení sociální situace v LH (místní zaměstnanost, odborné vzdělávání a školení, nové informační technologie, nezbytná kvalifikace) – 16.1.,16.2.,16.5.
  • KA č. 14 – Zlepšit slabé postavení LH v rámci veřejné správy (celoživotní lesnické vzdělávání OSSL, kvalifikační požadavky na OSSL, poradenská a osvětová činnost OSSL) – 16.1.,16.5.
  • KA č. 15 – Zlepšit informovanost veřejnosti o skutečném stavu lesů a potřebách LH (prezentace LH veřejnosti, komunikační schopnosti, lesní pedagogika) – 16.1. až 16.5.
podklady pro e en
Podklady pro řešení

1)Studie zpracované v rámci NLP I. (2003):

A8_Odborné vzdělávání pracovníků LH

A9_SSL v novém regionálním uspořádání

A11_Práva a povinnosti OLH

2) Studie „OLH ve věcném záměru nového lesního zákona“ - současný stav, problémy a návrh věcného řešení (2006)

3) Průzkumy SSL a SVOL k činnosti OLH (1999, 2007)

4) Poznatky z odborné literatury (Lesnická práce, Lesu zdar …)

5) Sborníky seminářů k problematice (Lesnické sněmy…)

6) Pravidla MZe pro poskytování údajů schválených OPRL, LHP a LHO a související legislativa (zákon o ochraně osobních údajů..)

7) Zápisy z jednání ES (28.5.2009, 11.6.2009)

finan n n ro nost e en
Finanční náročnost řešení
  • stávající podklady jsou dostačující
  • z finančního hlediska jsou zásadní schůzky dílčích pracovních skupin pro jednotlivé úkoly(vysoké cestovní náklady)

• předpoklad variantního řešení u 16.1., 16.2. a 16.3. (doporučená varianta hlasováním)

  • nezbytné je závěrečné jednání všech členů k souhrnnému výstupu za celou KA
pr b h e en 16 1
Průběh řešení – 16.1.

a) Vrchní státní dozor

var. I. – zachovat stávající stav

var. II. – organizačně a funkčně ponechat VSD v současné podobě, ale upravit kompetence VSD v lesích tak, aby se nezabýval hospodařením vlastníků lesa a ukládáním nápravných opatření

var. III. - změnou ustanovení kompetenčního zákona přenést funkci VSD v lesích na ÚOSSL (MZe)nebo funkci ÚOSSL na MŽP

b) Česká inspekce životního prostředí

var. I. – zachovat stávající stav

var. II. - upustit od pojetí kontrol zahrnujícího plnění produkční funkce lesa a upravit kompetence a pravomoc ČIŽP v ochraně lesa tak, aby těžištěm její činnosti bylo řešení závažných případů ohrožení nebo poškození funkcí lesa jako složky životního prostředínebo řešení případů tam, kde je není schopna řešit SSL, která za tímto účelem požádá orgán ČIŽP o spolupráci

var. III. (podmíněná) – v případě přetrvávající nefunkčnosti dozorové činnosti ORP spojit dozorovou pravomoc SSL a ČIŽP v jediný specializovaný orgán dozoru nad hospodařením v lesích (specializovaný orgán „státní péče o lesy“) v přímé působnosti ÚOSSL

u všech variant - požadovat zvýšení požadavků na zaměstnance ČIŽP v ochraně lesa – lesnické vzdělání a příslušná praxe v rozsahu podmínek pro udělení licence OLH (alternativa: lesnické vzdělání a praktické zkušenosti v oboru bez bližší specifikace)

c) ORP (krajské úřady)

požadovat zvýšení požadavků na zaměstnance SSL na ORP (krajských úřadech) – lesnické vzdělání a příslušná praxe v rozsahu podmínek pro udělení licence OLH (u krajských úřadů alespoň 1 pracovník v rozsahu licence pro zpracování LHP)

v případě přetrvávající nefunkčnosti dozorové činnosti ORP přenést pravomoci SSL a ČIŽP na jiný orgán (specializovaný orgán „státní péče o lesy“) v přímé působnosti ÚOSSL (alternativa: rozdělit kompetence v dozorové činnosti na jednotlivé stupně /např. hospodaření v lese, výkon funkce OLH – ORP, tvorba LHP a dodržování závazných ustanovení – krajské úřady/)

zásadně nepřesouvat kompetence ORP SSL na nižší stupně veřejné správy

d) V lesním zákoně přesněji vymezit možnost odlišného způsobu hospodaření v lesích zvláště chráněných území (§36)

pr b h e en 16 2
Průběh řešení – 16.2.

var. I. – prakticky zachovat stávající stav, do legislativy (alternativa: do smlouvy s příslušným ORP) doplnit zejména povinnosti OLH hrazeného státem za současného umožnění odejmutí licence při neplnění těchto povinností

var. II. – zajišťovat výkon funkce OLH právnickými osobami, které v určeném území vykonávají právo hospodařit ve státních lesích

var. III. – výkon funkce OLH zabezpečit specializovaným orgánem „státní péče o lesy“ (viz úkol č. 1)

u všech variant:

současné právo vlastníka lesa vybrat si a hradit OLH zachovat, závažné negativní důsledky činnosti OLH řešit efektivním ustanovením o odejmutí licence OLH

při stanovení povinností OLHpřihlédnout k úkolu KA 1.2 (přehodnotit legislativní náročnost na drobné lesní majetky)

optimalizovat výši náhrady za činnost OLH v závislosti na vymezených povinnostech OLH

zvážit povinnost složení zkoušky OLH alter. OLH hrazeného státem (za předpokladu téže zkoušky pro SSL)

pr b h e en 16 3
Průběh řešení – 16.3.

var. I. – prakticky zachovat ve stávající podobě, upravit tvorbu a protokolární předávání LHO (prostřednictvím OLH aktivně zapojit vlastníka do plánování hospodářských opatření, předat všem vlastníkům vlastnický separát LHO s poučením o možnosti „protokolárního převzetí“)

var. II. - zefektivnit tvorbu a využití LHO (odbourat protokolární přebírání LHO,zjednodušit vlastnické separáty, odstranit pravou stranu LHO /hospodářská opatření/)

u obou variant:

zachovat bezplatné poskytování LHO (vlastníkům lesů, OLH)

zvážit prodloužení periody zpracování LHO na 20 let (v souladu s OPRL)

ze strany OSSL zajistit vybavení OLH hrazeného státem kompletními daty LHO včetně software

pr b h e en 16 4 16 5
Průběh řešení – 16.4.,16.5.

16.4.

na základě posouzení příslušné legislativy (včetně autorského zákona a zákona o ochraně osobních údajů) a možností dle platných pravidel MZe (ÚHÚL) pro poskytování děl HÚL navrhnout případné úpravy nebo doplnění stávajícího systému poskytování dat OSS a orgánům dozoru v lesích ve smyslu volné dostupnosti těchto dat pro výkon jejich kompetencí

16.5.

posoudit detailně možnost zavedení zkoušek pro OLH (alternativa: pouze OLH hrazeného státem), zaměstnanců SSL a ČIŽP

vyvolat jednání mezi zaměstnavatelskými svazy, LČR, OS DLV (zaměstnanost, sociální jistoty, vzdělávání jako stabilizační prvek) a MZe za účelem aktivizace procesů celoživotního vzdělávání dospělých kategorie THP i D

n stroje e en
Nástroje řešení

•Legislativní

opatření – změna LZ, prováděcích vyhlášek – 16.1.,16.2.,16.3.

- změna dalších zákonů (o obcích, „kompetenční“ zákon ?)

•Výzkum a organizace

- opatření – případná úprava pravidel pro poskytování dat – 16.4.

•Osvěta a vzdělávání

- opatření – jednání zainteresovaných stran (MZe, LČR, zaměstnavatelské svazy, OS DLV, školy, SVOL …) - 16.5.

dal postup jedn n
Další postup jednání

Jednání dílčích pracovních skupin a finální výstupy k jednotlivým úkolům – termín: 15.9.2009

Závěrečné jednání pracovní skupiny a konečný výstup pro KR NLP – termín: 31.10.2009