slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Uuring PowerPoint Presentation
Download Presentation
Uuring

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 15

Uuring - PowerPoint PPT Presentation


 • 257 Views
 • Uploaded on

Uuring Kopenhaageni, Oslo ja Helsingi pealinnaregioonide ja Eesti omavalitsusüksuste koostöökogemustest. Veiko Sepp Rivo Noorkõiv www.geomedia.ee Tallinn 21.04.2010. Uuringu eesmärgid. Selgitada Oslo, Kopenhaageni ja Helsingi pealinnaregioonide kohta välja:

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Uuring' - tuvya


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Uuring

Kopenhaageni, Oslo ja Helsingi pealinnaregioonide ja Eesti omavalitsusüksuste koostöökogemustest

Veiko Sepp

Rivo Noorkõiv

www.geomedia.ee

Tallinn 21.04.2010

slide2

Uuringu eesmärgid

 • Selgitada Oslo, Kopenhaageni ja Helsingi pealinnaregioonide kohta välja:
 • milliseid teenuseid osutatakse omavalitsuste poolt ühisena
 • millistes organisatsioonilistes vormides ja sisus
 • milline on õiguslik raamistik
 • ühisena osutatavate teenuste kvaliteedistandardid
 • ühisena osutatavate teenuste rahastamine
 • Selgitada milliseid teenuseid ja läbi millise vormi osutatakse Eesti omavalitsuste poolt ühisena ning kuidas neid finantseeritakse
 • Võrrelda ühiselt pakutavate teenuste loetelusid, kvaliteedistandardeid, juhtimisvorme ja finantseerimisskeeme
 • Analüüsida hinnanguid süsteemide tugevuste ja nõrkuste kohta
 • Teha ettepanekud parimate praktikate rakendamiseks
slide3

Raport

 • Sissejuhatus – haldus-territoriaalne ja kohaliku omavalitsuse korraldus, koostöö õiguslikud alused
 • Valdkondlikud osad (ühistransport, ÜVK, jäätmemajandus, ruumiplaneerimine, kergliiklus)
 • KOV ülesanded
 • Korraldamise organisatsioon ja koostöö
 • Delegeerimine
 • Teenuse kvaliteedinõuded
 • Hinnakujundus ja finantseerimispõhimõtted
 • Eeldused ja soovitused
slide4

Koostöö kohustuslikkus

 • Kohustuslik koostöö – Taanis (ühistransport), Soomes (ühistransport, jäätmemajandus, ruumiplaneerimine)
 • Tingimuslik koostöö – vee- ja heitveepuhastus, prügikäitlus)
 • Vabatahtlik koostöö – kõik valdkonnad
slide5

Koostööpiirkonnad

 • HTK regioonid
 • HTK regioonidest lähtuvad (Kopenhaageni Ruter)
 • Seadustes eraldi sätestatud (Helsingi pealinnaregioon; Oslo ja Akershusi Movia)
 • Tulenevalt vajadusest (veepuhastusjaamad, põletusjaamad, kergliiklusteede võrgustikud)
slide6

Koostöö organisatsioon

 • Ühisomavalitsus - vallaliit (HSL, HSY)
 • Ühised ühingud (ühistranspordi korraldamine, veepuhastus, jäätmemajanduse korraldamine, põletusjaamad)
 • Koostöökogud (Vestegnssamarbejdet, KE Vand, Kopenhaageni kergliiklusvõrgu projektinõukogu)
 • Halduslepingud (HSY Jätehuolto ja Kirkkonummi)
slide7

Teenuse osutamise korraldus

 • Ühistransport – korraldavate ja vedamisfunktsioonide org. lahutatus; korralduslike üleannete koondamine; bussiliinide vähempakkumised; kvaliteedikokkulepped veolepingutes
 • ÜVK – munitsipaalveeettevõtted; heitvete puhastus eraldi koostööühingutes (Norra, Taani)
 • Jäätmemajandus – korraldatud jäätmevedu konkurssidega (Soome, Norra); KOV kliendisuhe elanikega; munitsipaalprügikäitlusühingud
 • Kergliiklus – planeerimis-, liikluskorralduse-, ehitus- ja hooldusülesanded erinevates struktuuriüksustes
slide8

Teenuse kvaliteedinõuded

 • Ühistransport – KOV tellimus, optimeerimine korraldavas ühingus, elanike rahulolu teenusega, kvaliteedi mõõtmine ja boonused
 • ÜVK – riiklikud nõuded, kohalik ja vee-ettevõtte poliitika
 • Jäätmemajandus – riiklikud normid, veolepingud, kohalik järelevalve ja tehniline areng
 • Ruumiplaneerimine – planeerimisseadused ja nende kohalik tõlgendus
 • Kergliiklus – liikluskorralduslikud põhimõtted ja tagasiside elanikkonnalt
slide9

Teenuse hind ja finantseerimine

 • Ühistransport – piletitulud ja KOV tellimus; tsoneerimisel põhinev hind ja kaugusel põhinev hind
 • ÜVK – tulude ja kulude tasakaal; kulupõhine hind; riiklik ökonoomsuse hinnakontroll
 • Jäätmemajandus – tulude ja kulude tasakaal; kulud vähempakkumiste alusel; ametiühingud
slide10

Soovitusi - ühistransport

 • Anda vastutus maakondlike liinide eest KOV-üksustele
 • Suurendada selles ulatuse KOV tulubaasi (maavalitsuste kulude vähendamise arvelt)
 • Korraldada kogu regiooni (maakondlikud ja kohalikud liinid, sh Tallinn) ühistranspordiliiklust ühest ühingust
 • Korraldada Tallinna bussiliinidele avatud veokonkursid
 • Tõsta KOV võimekust liinide tellijana
 • Kujundada kvaliteedikontrolli süsteem ja rakendada selle tulemusi veolepingute sõlmimisel (sh. ainuõiguse lepingutes, nt tramm)
 • Luua ühtne piletisüsteem kõigile transpordiliikidele ja kogu regioonis, tõsta selle tehnilist taset
slide11

Soovitusi - ÜVK

 • Munitsipaliseerida AS Tallinna Vesi
 • Luua pealinnapiirkonna vee-ettevõtetest ühine munitsipaalettevõte
 • Sadeveed juhtida võimalusel loodusesse ja kasutada neid rekreatsioonialade kvaliteedi tõstmisel
 • Hoida vee hind kontrolli all – toetada Riigikogu vastava otsuse tegemisel
slide12

Soovitusi - jäätmemajandus

 • Luua piirkondlik jäätmehoolduskeskus
 • Suurendada jäätmeveopiirkondi
 • Vähendada korraldatud jäätmeveost vabastatud majapidamiste arvu, kujundada eriteenused kaugemate majapidamiste teenindamiseks
 • Ühtlustada majapidamiste poolt sorteeritavate jäätmete loend ja motiveerida hinnakujundusega sorteerimist
 • Tagada sorteeritavate jäätmete ühtne käitlemine, sh selleks otstarbeks koostöös äriühinguid luues
 • Arendada välja ühtne kõigile piirkonna elanikele avatud hierarhiline jäätmejaamade süsteem
 • Anda vastutus kliendisuhete eest korraldavale ühingule
slide13

Soovitusi - ruumiplaneerimine

 • Koostada pealinnapiirkonnas ühine üldplaneering – toetada vastavat muudatust planeerimisseaduses
 • Koostada eraldi planeeringuliigina strateegilisi ruumiplaneeringuid, mille oluliseks osaks on sotsiaalsete ja majanduslike mõjude hindamine
slide14

Soovitusi - kergliiklus

 • Koostada ühine kergliikluse strateegia, milles lepitakse kokku kergliiklusvõrgustiku eesmärk – suurendada kergliikluse osakaalu igapäevaste toimingute tegemisel, linnakeskuse ja “magalate” (sh. väljaspool Tallinnat) vahelises liikluses
 • Luua jalgratturitele eelkõige liikluskorralduslike meetmetega (jalgrattarajad sõiduteedel, foorid) võimalused ja soodustingimused linnaosasid ja asumeid ühendavatel magistraalidel liikumiseks
 • Viia jalgrattaliiklus ja jalgsiliiklus erinevatele teeosadele
 • Ehitada sõiduteed sedasi, et seal oleks jalgratastega võimalik ohutult ja puhtalt liigelda
slide15

Kokkuvõte Põhjamaade koostöökogemusest

 • Koostööd korraldatakse lähtudes praktilistest vajadustest ja poliitilistest kaalutlustest
 • Valdkondlikult erinevad koostööpiirkonnad ja organisatsioonilised lahendused
 • Tulemuslikum koostöö – seadustest tulenev kohustuslik koostöö ja ühised korraldavad ühingud
 • Võtmeküsimus otsustusõiguse õiglane jaotus
 • Koostööd motiveerib ka rahvusvaheline konkurents
 • Koostöö on pealinnaregiooni keskuse “nägu”