ppej udude petamisoskused koolitusvajaduse uuring n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ÕPPEJÕUDUDE ÕPETAMISOSKUSED - KOOLITUSVAJADUSE UURING PowerPoint Presentation
Download Presentation
ÕPPEJÕUDUDE ÕPETAMISOSKUSED - KOOLITUSVAJADUSE UURING

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 25

ÕPPEJÕUDUDE ÕPETAMISOSKUSED - KOOLITUSVAJADUSE UURING - PowerPoint PPT Presentation


 • 189 Views
 • Uploaded on

ÕPPEJÕUDUDE ÕPETAMISOSKUSED - KOOLITUSVAJADUSE UURING. Marvi Remmik 20.04.06. Uuringu eesmärgid: a) selgitada õppejõudude õpetamistegevust puudutavad rollid ja hoiakud; b) selgitada koolitusvajadus erinevate teemade osas. Uuringu viis läbi Turu-uuringute AS;

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

ÕPPEJÕUDUDE ÕPETAMISOSKUSED - KOOLITUSVAJADUSE UURING


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide2
Uuringu eesmärgid:

a) selgitada õppejõudude õpetamistegevust puudutavad rollid ja hoiakud;

b) selgitada koolitusvajadus erinevate teemade osas.

slide3
Uuringu viis läbi Turu-uuringute AS;
 • Uuring viidi läbi internetiküsitlusena;
 • Uuringule vastas 337 õppejõudu kõigist avalik-õiguslikest ülikoolidest (kokku saadeti 964 kirja kutsega uuringus osaleda).
slide4
ÕPPEJÕU ROLL JA HOIAKUD

1. Mida tähendab õppejõuks olemine?

 • teadmiste edasiandmist (143);
 • enesetäiendamist (76);
 • koostööd üliõpilaste kui kolleegidega, järelkasvu eest hoolitsemist (40);
 • lihtsalt ühte tööd paljude hulgast (38);
slide5
2. Milline roll on õppeprotsessis õppejõul?
 • juhtiv, kandev, määrav, asendamatu (93);
 • suunav/abistav, on kolleeg, mõttekaaslane (85);
 • eeskuju (11);
 • kontrollija (10).
slide6
3. Milline roll on üliõpilasel õppeprotsessis?
 • teadmiste omandaja, vastuvõtja, õpilane, haridusteenuse saaja (63);
 • aktiivne, oluline, annab ülikoolile mõtte, asendamatu (45);
slide7
4. Mis on õpetamise eesmärk?
 • teadmiste andmine, õpetamine (66);
 • üliõpilaste mõtlemise, seoste loomise oskuse, omandatud teadmiste kasutamis- oskuste arendamine (20);
 • aidata üliõpilasel õppida, teha õppimine võimalikuks (9).
slide8
5. Erinevate tegevuste olulisus õppejõu töös.

Professorid:

 • teadustegevus (4,8)
 • üliõpilaste lõputööde juhendamine (4,75)
 • audit õppe läbivimine (4,71)
 • audit õppe ettevalmistamine (4,71)
slide9
Dotsendid:
 • audit õppe ettevalmistamine (4,84)
 • enesetäiendamine (4,78)
 • õppematerjalide koostamine (4,78)
slide10
Lektorid, vanemassistendid:
 • enesetäiendamine (4,89)
 • audit õppe ettevalmistamine (4,76)
 • audit õppe läbiviimine (4,74)
slide11
Vähemolulisteks peetavad tegevused:
 • kolleegide nõustamine (3,6);
 • juhtimis-, administratiiv- ja arendusülesanded ülikoolis (3,37);
 • e-õppe läbiviimine (3,26)
slide12
6. Erinevate õppetegevuste ja –meetodite kasutamine
 • Auditoorses töös kasutatakse kõige enam:
 • näidete toomist,
 • süsteemse pildi loomist ainest,
 • aine tähtsamate aspektide selgitamist;
 • aine eesmärkide selgitamist;
 • slaidide ja/või lüümikute kasutamine;
 • loengukonspektide koostamine ja üliõpilastele kättesaadavaks tegemine.
slide13
Auditoorses töös domineerivad

õppejõukesksed tegevused, mis on

iseloomulikud traditsioonilisele akadeemilisele loengule!!!

slide14
b) Iseseisvas töös:
 • kirjanduse lugemist (4,14);
 • esseede/ettekannete koostamist (3,85);
 • veebituge (3,16).
slide15
c) Juhendamises:
 • vabas vormis arutelusid ühe üliõpilasega (4,21);
 • töö mustandite lugemist (3,68);
 • regulaarseid seminare, grupiarutelusid (3,53).
slide16
d) Hindamises ja tagasisides:
 • konkreetsete kriteeriumite sõnastamist eksamitööde ja vastuste hindamiseks (73%);
 • üliõpilaste vastuste/tööde kommenteerimist ja arutamist seminarides (56%);
 • avatud küsimustega kirjalikku eksamit (58%).
slide17
Mis aga annab põhjust muret tunda?
 • Üliõpilaste tööde ja vastuste kirjalik kommenteerimine, st individuaalne tagasiside (26% ei tee seda üldse, 18% pigem harva, 21% vahetevahel);
 • Õigetest vastustest ei teavita üliõpilasi 12%, 14% teeb seda pigem harva ning 19% vahetevahel.
slide18
Millega arvestate õpetamis- ja hindamismeetodi valikul?
 • aine eesmärkidega (96%);
 • sihtgrupi tasemega (85%);
 • enda oskusega meetodeid kasutada (83%).
slide19
Probleemid bakalaureuseõppes (274):
 • üliõpilaste erinev ja järjest langev tase

(76);

 • vähene huvi ja õpimotivatsioon (50);
 • suured õpperühmad (38);
 • oskamatus teha iseseisvat tööd (20).
slide20
Probleemid magistriõppes (243):
 • üliõpilaste tööl käimine, õppimiseks vähe aega (49);
 • teadmiste erinev ja osaliselt madal tase (25);
 • õppekavade hakitus, valikute paljusus, palju väikesi õpperühmi (16).
slide21
Koolitusvajadus erinevate teemade osas
 • nüüdisaegne lähenemine õppimisele ja õpetamisele;
 • erinevad õppemeetodid;
 • õpimotivatsiooni loomine ja hoidmine;
 • üliõpilaste aktiviseerimine;
 • e-õppe meetodid ja tehnoloogiad.
slide22
Millest tunti puudust algaja õppejõuna?
 • õpetamismetoodikast, kõrgkoolididaktika alustest jms (50);
 • mentorist, kogenud kolleegi nõuannetest (40);
 • ajast – enesetäiendamiseks, õppetöö ettevalmistamiseks jms (30).
slide23
Kuidas saaks ülikool Teid õpetamisoskuste arendamisel toetada? (272)
 • pakkuda õppejõududele tasuta koolitusi ja edastada sellekohast infot (128);
 • senisest enam väärtustada teadustöö kõrval ka õpetamist.
slide24
Edasised tegevused ülikoolides:

1. Pakkuda õppejõududele õppeprotsessi erinevatele osadele, teemadele keskendunud heatasemelisi täienduskoolitusi;

2. Luua ülikoolidesse noori õppejõude toetav tugisüsteem (mentorisüsteem);

3. Võimaldada noortele õppejõududele tasuta kõrgkoolididaktika baaskursuse läbimine;

4. Õppejõudude täienduskoolituse finantseerimise põhimõtete väljatöötamine.