Betaling og ekstraarbejde
Download
1 / 13

Betaling og ekstraarbejde - PowerPoint PPT Presentation


 • 92 Views
 • Uploaded on

Betaling og ekstraarbejde. Vibeke Kragh, VIA University College februar 2014. B etaling. § 22 . stk 1 Efter skriftlig anmodning til bygherren har entreprenøren een gang hver måned ret til betaling for udført arbejde m.v.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Betaling og ekstraarbejde' - tucker-webb


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Betaling og ekstraarbejde

Betaling og ekstraarbejde

Vibeke Kragh, VIA University College februar 2014


Betaling og ekstraarbejde

Betaling

§ 22. stk 1 Efter skriftlig anmodning til bygherren har entreprenøren een gang hver måned ret til betaling for udført arbejde m.v.

Bygherren skal senest 15 arbejdsdage fra modtagelse af anmodningen, jf. stk. 11, betale det beløb, der på byggepladsen er ydet

kontraktsmæssige arbejder og materialer for.

§ 22

stk 1: aconto betaling

stk 2 betaling for endnu ikke leverede

materialer og sikkerhed herfor.

stk 4: ratebetaling

stk 5: ekstraarbejde

stk.7-10: slutopgørelse

stk 11: forrentning

stk11-15 uenighed

Ny rentelov:

Implementering af EUdirektiv: Formål: at offentlig myndigheder og store virksomheder ikke kan tvinge små og mellemstore virksomheder til at acceptere lange betalingsfrister

Betalingsfristen mellem off. myndighed og erhvervsdrivende max 30 dage

Betalingsfristen mellem erhvervsdrivende som hovedregel 30 dage

Morarentesats 8% (saml rentesats Nationalbankens udlånsrente + 8 %

ml off. myndighed og erhvervsdrivende kan renten ikke ændres til ugunst for den erhvervsdrivende som kreditor

ml. 2 erhvervsdrivende kan renten ændres ved aftale

§22 stk. 11. Entreprenørens tilgodehavende forrentes fra forfaldsdagen med rentelovens rentesats. Fristen i stk. 1 er løbedage


Betaling og ekstraarbejde

Hvis bygherren ikke betaler

AB § 23

Entreprenøren kan standse arbejdet hvis betalingen udebliver.

Husk 5 dagesvarsel

AB 92 § 7 § 46

Entreprenøren kan kræve betaling fra sikkerhedsstillelsen

Hvordan sker udbetaling fra den stillede sikkerhed : § 7 og § 46 - ”Sagkyndig”

Anmodningom udbetalingtilsåvelbygherresomgarant. Udbetalingtilentreprenørenskalskeinden 10 arbejdsdageefteranmodningensfremkomst med mindrebygherrenforindenindbringersagenefter § 46. I såfaldbehandler den sagkyndigesagenefter en kortskriftveksling og beslutning om hvorvidtudbetalingskraveterberettigetellerejskaltræffesinden 15 dageefterskriftvekslingensafslutning. Den sagkyndigesafgørelseer IKKE endelig


Betaling og ekstraarbejde

AB Forbruger og betaling

AB Forbrugers betalingsregler :

§ 25. Betaling skal ske, når arbejdet er afleveret, jf.§ 37.

Stk. 2. En faktura forfalder til betaling, når forbrugeren

modtager fakturaen. Betaling anses for rettidig, når

den sker senest 15 arbejdsdage efter forfaldsdagen.

Stk. 3. I tilfælde af uenighed om en faktura kan forbrugeren

holde hele eller dele af betalingen tilbage.

Forbrugeren skal dog betale for den del af fakturaen,

der er enighed om.

Stk. 4. Hvis skyldige beløb ikke betales rettidigt, forrentes

beløbet med rentelovens rentesats fra forfaldsdagen.

§ 26. Det kan aftales, at betaling for udført arbejde og

anvendte materialer sker løbende. Betaling skal ske,

når entreprenøren fremsender en faktura til forbrugeren

i overensstemmelse med aftalen. § 25, stk. 2 - 4

finder tilsvarende anvendelse.

Stk. 2. Hvis forbrugeren anmoder om det, skal entreprenøren

sende en endelig og fuldstændig opgørelse

over de løbende betalinger, når det samlede arbejde er


Betaling og ekstraarbejde

Ekstraarbejde

 • Grundsynspunkt:

 • Bygherren skal levere et klart og entydigt udbudsmateriale (§2)

 • Entreprenøren skal levere et arbejdsresultat og bærer risikoen for at der er kalkuleret korrekt

 • Entreprenøren skal overvinde uforudsete vanskeligheder, men hvis vanskelighederne ikke beror på forhold som han bærer risikoen for kan han kræve aftalevilkårene ændret såvel med hensyn til tid som til pris.


Betaling og ekstraarbejde

Ekstraarbejde

Regler i AB 92 af betydning for ekstraarbejde

§ 2 om uklart udbudsmateriale

§ 14 om ændringer i arbejdet

§ 15 stk. 3 om uforudsete hindringer

Konsekvens-§§’er:

§ 22 betaling

§24 fristforlængelse

§ 6 entreprenørens sikkerhedsstillelse

§ 7 Bygherrens sikkerhedsstillelse


Betaling og ekstraarbejde

Det tænker entreprenøren når bygherren beder om noget han mener ligger ud over hans tilbud

Yderligere sikkerhed ?

§ 6 og 7

Længere tid?

§ 24

Yderligere betaling

§ 22?

Skriftligt krav


Betaling og ekstraarbejde

 • Bygherren kan forlange ændringer i arbejdets art og omfang mener ligger ud over hans tilbud

 • Forudsætning: ændringen skal have naturlig sammenhæng med de aftalte ydelser

 • Art: afhænger af entreprisetype : hoved– ctr. Fagentreprise ,

 • Omfang: konkret vurdering,

 • Tid: feks. over vinter?

 • Entreprenøren har ret til at udføre arbejdet

 • Med mindre særlige forhold:

 • 1. Urimelig tilbudspris (BH kan forlange arbejdet udført som tilbudsarbejde hvor det er sædvanligt. Er tilbudet urimeligt og vil BH ikke have regningsarbejde kan han overdrage arbejdet til anden entreprenør

 • 2. Entreprenøren har ikke den nødvendige tekniske/faglige kunnen (Spm er dog så om arbejdet overhovedet er i ”naturlig sammenhæng!”)

Mhtmindreydelser: kun hvis det er egentlige projektændringer – ikke hvis det er for at give arbejdet til en anden

obs Standpunktsrisiko!!!

BH overlader uberettiget arbejdet til en anden entreprenør: E krav på erstatning jfr § 14 stk 5

Afviser E uberettiget at udføre arbejdet: BH erstatningskrav svarende til omkostningerne til anden entreprenør


Betaling og ekstraarbejde

 • Hvis en ændring af arbejdet skal medføre en ændring af pris/tid/sikkerhed skal ændringen i pris/tid/sikkerhed fremsættes skriftligt (§ 14 stk 2)

 • Skriftlighed kræves såvel ved kravet om ekstraarbejde som ved krav om vilkårsændringer pga ændringen.

 • Det er en ordensforskrift, dog vil E –forinden han udfører - kunne kræve at kravet er fremsat skriftligt, mens han ikke vil kunne kræve at en aftale om pris, tid og sikkerhed er på plads før han udfører.

 • Krav om skriftlighed i udbudsmaterialet ud over hvad AB skriver: skærper, men afgørelser viser at E feks. hvis det er sædvanligt at han udfører ekstraarbejde uden skriftlig aftale og bliver honoreret herfor eller hvor det har været nødvendigt at udføre arbejdet, bliver honoreret uanset skriftlig aftale.

 • Et krav om ekstraarbejde fra BH side indikerer at der skal betales for det – BH har bevisbyrden for at E ikke skal betales for det.

 • Forhandlingen om vilkårsændringerne må ikke forsinke byggeriet.


Betaling og ekstraarbejde

 • § 14 stk. 3 pris/tid/sikkerhed skal ændringen i pris/tid/sikkerhed fremsættes skriftligt (§ 14

 • Ren prisreguleringsregel hvor er er aftalt enhedspriser:

 • Ændringer af den enkelte enhedsprisfastsatte post skal holde sig inden for +/- 100% og +/- 15% af hele entreprisesummen.

 • Ved større ændring er ingen af parterne bundet af enhedsprisen for den del der ligger ud over grænsen

 • Gælder kun hvor der til enhedsprisen er knyttet en mængde cfr.løse enhedspriser.

 • Ikke en ret for BH til frit at reducere mhp. at lade en anden udføre arbejdet – i så fald har E krav på erstatning efter stk. 5

 • § 14 stk 5

  Formindskelse af arbejdet

  Handler kun om den økonomiske opgørelse.

  E skal stilles som om arbejdet var gennemført = skal have sædvanlig betaling for det ikke udførte arbejde mod dog at begrænse sit tab ved at godskrive BH det E sparer (f eks.endnu ikke indkøbte materialer (indkøbsprisen (skal have dækningsbidraget )), købte materiale der ikke kan afbestilles: det de indbringer ved et salg - E’somkostninger ved at sælge dem)

Kilde: Mogens Hansen mfl.: AB 92 for praktikere


Betaling og ekstraarbejde

AB 92 § 15 pris/tid/sikkerhed skal ændringen i pris/tid/sikkerhed fremsættes skriftligt (§ 14

 • Selvom en entreprenør har fulgt tegninger og beskrivelser, risikerer han alligevel at blive erstatningsansvarlig, hvis han ikke reagerer over utilstrækkelig vejledning/”umulighed”stk 1 og 2

 • Opstår der uforudsete forhold som hindrer/vanskeliggører arbejdet/påfører bygherren tab, skal Entreprenøren underrette bygherren. Kan underretning ikke nås skal entreprenøren bedst muligt træffe foranstaltninger så tab undgås mod fristforlængelse og betalingstk 3

 • Bygherren skal have undersøgt jordbundsforhold, grundvand, forurening. Er dette ikke sket, kan entreprenøren kræve betaling for ekstra arbejde stk 4

 • Bygherren kan i ganske særlige tilfælde (uforudsete forhold der medfører offentlige påbud der hindrer arbejdets videreførelse/gør det urimeligt byrdefuldt, afbestille arbejdet mod at betale godtgørelse. Ikke tabt fortjeneste.Stk 5


Betaling og ekstraarbejde

AB Forbruger pris/tid/sikkerhed skal ændringen i pris/tid/sikkerhed fremsættes skriftligt (§ 14

 • Ændringer i arbejdet

 • § 23. Forbrugeren kan forlange ændringer i arbejdets

 • art og omfang, når ændringen har naturlig sammenhæng

 • med de aftalte ydelser. Entreprenøren har

 • ret og pligt til at udføre disse ændringer, medmindre

 • forbrugeren kan påvise særlige forhold, der begrunder,

 • at forbrugeren kan lade en anden entreprenør udføre

 • arbejdet.

 • Stk. 2. Der udarbejdes snarest en skriftlig tillægsaftale

 • om eventuelle ændringer, herunder om omfang,

 • kvalitet, pris, konsekvenser for sikkerhedsstillelse, jf.

 • §§ 10 og 11, og konsekvenser for tidsplanen, jf. § 12.

 • Entreprenøren har bevisbyrden for, hvilke ændringer

 • der er aftalt.

 • Stk. 3. Bliver arbejdets omfang mindre end oprindeligt

 • aftalt, skal entreprenøren godskrive forbrugeren de

 • udgifter, som spares, eller burde have været sparet.


Betaling og ekstraarbejde

Kontaktinformation: pris/tid/sikkerhed skal ændringen i pris/tid/sikkerhed fremsættes skriftligt (§ 14

Vibeke Kragh

Tlf. 87554164

vik@viauc.dk