Spørreskjemaundersøkelser blant barn og unge: Premiering, betaling eller motivering? - PowerPoint PPT Presentation

meira
sp rreskjemaunders kelser blant barn og unge premiering betaling eller motivering n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Spørreskjemaundersøkelser blant barn og unge: Premiering, betaling eller motivering? PowerPoint Presentation
Download Presentation
Spørreskjemaundersøkelser blant barn og unge: Premiering, betaling eller motivering?

play fullscreen
1 / 11
Download Presentation
Spørreskjemaundersøkelser blant barn og unge: Premiering, betaling eller motivering?
95 Views
Download Presentation

Spørreskjemaundersøkelser blant barn og unge: Premiering, betaling eller motivering?

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Spørreskjemaundersøkelser blant barn og unge: Premiering, betaling eller motivering? Elisabeth Backe-Hansen NOVA

 2. Ramme rundt foredraget • Premiering eller belønning må ses i en større sammenheng • Vanskelig å trekke et skarpt skille mellom sensitive og ikke-sensitive undersøkelser • Aldersdimensjonen er viktig

 3. Et kontroversielt, men for dårlig utforsket spørsmål • ”…we must move beyond the debate to obtaining actual empirical data to guide our choices regarding payment” (Ripley 2006:16) • Hva de forskningsetiskeproblemstillingene er, synes ganske likt definert de siste par-tre tiårene (Macklin 1981, Ripley 2006) • Den empiriske kunnskapen om belønningens betydning for deltakerne, forskerne og forskningen er derimot sparsom, og ganske særlig i forhold til barn og unge

 4. Innholdet i foredraget • Hva innebærer belønning? • Er belønning av barn og unge vanlig? • Akseptabel motivasjonsfaktor eller utilbørlig lokkemiddel? • Belønning som en av flere motivasjonskilder • Akseptabelt og utilbørlig lokkemiddel – hvordan håndterer vi det? • Forskningsbehov framover

 5. Belønning og premiering • Belønning som motytelse: kompensasjon for at deltakelse krever tid og innsats, tidvis forbundet med en viss risiko • Belønning som påskjønnelse: primært en formidling av at deltakelsen verdsettes • Belønning som premiering: de som deltar får, de som ikke deltar, får ikke • Uansett er det ikke snakk om lønn, men belønning på linje med det barn og unge kan få i andre sammenhenger

 6. Er belønning av barn og unge vanlig? • Den empiriske kunnskapen om belønning av barn og unge er svært begrenset, definitivt også i Norge • To internasjonale studier fant begge at belønning i form av betaling var vanlig i litt over halvparten av prosjektene som ble studert, men det var stor variasjon i beløp (Borzekowski et al. 2002, Iltis, DeVader & Matsui 2006) • Flere forhold påvirker valget om å tilby belønning, inklusive prosjektets økonomi, men også her mangler vi kunnskap • Det mangler kunnskap om praksis blant institusjoner som har ansvaret for etiske vurderinger

 7. Belønning og risiko • Belønning av foreldrene mens barna bærer risikoen • Belønning av barn for å motivere foreldrene til å samtykke • Når forstår barn og unge pengenes verdi? (Bagley, Reynolds & Nelson 2007) • Belønning som kompensasjon for kjedsomhet (Backe-Hansen 2003) • Belønning som kompensasjon for risiko: psykologisk ubehag eller smerte • Belønning som kompensasjon for risiko: forskeren kan eventuelt agere på grunnlag av informasjonen som gis • Belønning for å sikre fortsatt deltakelse (Hegna 2009)

 8. Belønning er en blant flere motivasjonskilder • Vi vet for lite om hva som får barn og unge til å delta i forskning eller reservere seg fra å gjøre det • Men det er grunn til å tro at altruistiske motiver kan spille en rolle (Wolthers 2006) • Det er også grunn til å tro at foreldres, venners og læreres oppfatning har betydning (Wolthers 2006)

 9. Akseptabelt og utilbørlig – hvordan håndterer vi det? • Vi må ta hensyn til at belønning virker ulikt på ulike personer i ulike kontekster, og at vi ikke vet nok om dette per i dag • Belønning kan være en nødvendig, men ikke tilstrekkelig betingelse for å sikre god nok deltakelse • Belønning må ses som del av en helhetlig tilnærming til forskningen • Belønning til barn og unge kan ikke avvises prinsipielt, men den bør være på nivå med penger eller gaver barn og unge ellers kan få • Må belønningen være individuell?

 10. Eksempler på forskningsbehov • Hvor vanlig er det å belønne barn og unge som deltar i forskning i Norge? • På hvilke måter belønnes de, og hvorfor? • Hva henger valget om å belønne deltakerne sammen med? Hva er begrunnelsene for å ikke belønne? • Hva slags praksis har de regionale etiske komiteene for medisin, personvernombudet for forskning og Datatilsynet, og hva begrunnes praksis med? • Hva får foreldre til å samtykke i at barna deres deltar i forskning, og hvordan påvirkes de av tilbud om belønning til barna? • Hva motiverer barn og unge til å delta i forskning, og hva motiverer dem til å nekte?

 11. Takk for oppmerksomheten!