Download
1 / 14

Wykorzystanie środków europejskich w latach 2007-2013 w województwie dolnośląskim - PowerPoint PPT Presentation


  • 152 Views
  • Uploaded on

Wykorzystanie środków europejskich w latach 2007-2013 w województwie dolnośląskim. INFRASTRUKTURA SPORTOWA. PROGRAMY UNII EUROPEJSKIEJ. REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY DLA WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO NA LATA 2007-2013. PROGRAM OPERACYJNY ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Wykorzystanie środków europejskich w latach 2007-2013 w województwie dolnośląskim' - trula


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

INFRASTRUKTURA SPORTOWA województwie dolnośląskim

PROGRAMY UNII EUROPEJSKIEJ

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY DLA WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO NA LATA 2007-2013

PROGRAM OPERACYJNY ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH

  • PROGRAMY WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ

    • POLSKA - SAKSONIA

    • CZECHY - POLSKA


PROGRAM OPERACYJNY ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH województwie dolnośląskim

24 mln - 88 obiektów


REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY województwie dolnośląskim

204 mln – 53 obiekty

6.2 TURYSTYKA AKTYWNA 86 mln - 19 obiektów

7.1 ROZWÓJ INFRASTRUKTURY SZKOLNICTWA WYŻSZEGO

27 mln - 2 obiekty

7.2 ROZWÓJ INFRASTRUKTURY PLACÓWEK EDUKACYJNYCH

71 mln - 21 obiektów

9.1 ODNOWA ZDEGRADOWANYCH OBSZARÓW MIEJSKICH W MIASTACH POWYŻEJ 10 TYS. MIESZKAŃCÓW 20 mln - 11 obiektów


PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI województwie dolnośląskim

Łącznie w latach 2007-2013 zrealizowano 12 PROJEKTÓW W OBSZARZE SPORTU w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI na kwotę blisko 26 mln zł

m.inn. „Akademia Euro”, ”Wolontariat - Włącz się!” „Edukacja dla sportu”, ”Menadżer na medal”, ”Połączeni sportem” ,”Dolnośląscy sportowcy na rynek pracy”, ”Strategie na medal”, ”Specjalistki w turystyce”, ”Zarządzaj na sportowo” , ”WorldGames 2017”


Zarys regionalnego programu operacyjnego 2014-2020 województwie dolnośląskim

Osie priorytetowe

1. Przedsiębiorstwa i innowacje (EFRR)

2. Technologie informacyjno-komunikacyjne (EFRR)

3. Gospodarka niskoemisyjna (EFRR)

4. Środowisko i zasoby (EFRR)

5. Transport (EFRR)

6. Infrastruktura społeczna (EFRR)

7. Rynek pracy (EFS)

8. Włączenie społeczne (EFS)

9. Edukacja i nauka (EFS)


Oś priorytetowa: Rynek pracy (EFS) województwie dolnośląskim

Zapewnianie dostępu do zatrudnienia osobom poszukującym pracy i nieaktywnym zawodowo:

•Identyfikacja potrzeb osób poszukujących pracy oraz pracodawców

•Pośrednictwo pracy i doradztwo zawodowe, w tym także doradztwo dla pracodawców

•Podnoszenie kwalifikacji zawodowych dostosowane do potrzeb lokalnych pracodawców

•Programy aktywizacji zawodowej

•Wspieranie mobilności zawodowej

Adaptacja pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian

•Wsparcie doradczo-szkoleniowe dla MŚP

•Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych pracowników

•Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych


Oś priorytetowa: Rynek pracy (EFS) województwie dolnośląskim

Trwała integracja na rynku pracy ludzi młodych bez pracy:

•Pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy

•Identyfikacja potrzeb osób poszukujących pracy

•Pośrednictwo pracy i doradztwo zawodowe

•Podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób młodych

•Programy aktywizacji zawodowej dostosowane do potrzeb lokalnych pracodawców;

•Pomoc w zdobyciu doświadczenia zawodowego

•Wspieranie mobilności zawodowej osób młodych


Oś priorytetowa: Rynek pracy (EFS) województwie dolnośląskim

Samozatrudnienie, przedsiębiorczość oraz tworzenie nowych miejsc pracy

•Bezzwrotne wsparcie dla osób w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej obejmujące:

O przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości;

O wsparcie pomostowe udzielane w początkowym okresie prowadzenia działalności gospodarczej;

O doradztwo oraz szkolenia;

•Instrumenty zwrotne dla osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej

•Dotacje na spłatę pożyczki dla osób, które skorzystały z pożyczki/kredytu na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej;

•Działania wspierające utworzenie nowych miejsc pracy w MŚP: szkolenia w związku z zatrudnieniem bądź promesą zatrudnienia


Oś priorytetowa: Rynek pracy (EFS) województwie dolnośląskim

Równouprawnienie płci oraz godzenie życia zawodowego i prywatnego:

•Wdrażanie idei flexicurity w przedsiębiorstwach;

•Opieka nad dziećmi do lat 3;

•Kompleksowe programy powrotu do pracy po przerwie związanej z rodzeniem i wychowaniem dzieci

•Tworzenie i rozwijanie miejsc opieki nad osobami zależnymi, Aktywne i zdrowe starzenie się

•Programy przekwalifikowania pracowników

•Priorytetowe programy w zakresie profilaktyki zdrowotnej służące wspieraniu aktywności zawodowej

•Programy zdrowotne dla osób zagrożonych przerwaniem aktywności zawodowej ze względów zdrowotnych, w zakresie wykraczającym poza finansowanie w ramach systemu powszechnych świadczeń zdrowotnych,


Oś priorytetowa: Włączenie społeczne(EFS) województwie dolnośląskim

Aktywna integracja

•Programy na rzecz integracji osób i rodzin wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym

•Programy na rzecz integracji społeczności marginalizowanych Dostęp do wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług społecznych

•Świadczenie spersonalizowanych i zintegrowanych usług społecznych (pomocy społecznej, wsparcia rodziny i pieczy zastępczej, opiekuńczych i zdrowotnych)

•Wsparcie organizacji opieki nad osobami zależnymi Wspieranie gospodarki społecznej i przedsiębiorstw społecznych

•Wparcie dla funkcjonowania podmiotów gospodarki społecznej

•Wsparcie dla osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym za pośrednictwem podmiotów ekonomii społecznej


Oś priorytetowa: Edukacja i Nauka (EFS) województwie dolnośląskim

Zapewnienie równego dostępu do edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i ponadpodstawowego: Przedszkola:

•Tworzenie nowych i wsparcie istniejących ośrodków edukacji przedszkolnej

•Bony na edukację przedszkolną Edukacja podstawowa i gimnazjalna i kształcenie ponadgimazjalne:

•Programy rozwojowe dla szkół obejmujące także podnoszenie kwalifikacji nauczycieli

•Podnoszenia kwalifikacji nauczycieli np. w zakresie kształcenia osób niepełnosprawnych Poprawa dostępności i wspieranie uczenia się przez całe życie:

•Koncentracja na kluczowych kompetencjach w zakresie języków obcych oraz technologii informacyjno komunikacyjnych

•Kształcenie na poziomie średnim oraz policealnym dla osób dorosłych


ad