slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
MOŻLIWOŚCI POZYSKANIA PRZEZ OBSZAR OCHRONY ZDROWIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH Z FUNDUSZY EUROPEJSKICH

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 82

MOŻLIWOŚCI POZYSKANIA PRZEZ OBSZAR OCHRONY ZDROWIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH Z FUNDUSZY EUROPEJSKICH - PowerPoint PPT Presentation


 • 135 Views
 • Uploaded on

MOŻLIWOŚCI POZYSKANIA PRZEZ OBSZAR OCHRONY ZDROWIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH Z FUNDUSZY EUROPEJSKICH Biuro ds. Zagranicznych Programów Pomocy w Ochronie Zdrowia Warszawa - 22 czerwca 2004. Fundusze Strukturalne.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'MOŻLIWOŚCI POZYSKANIA PRZEZ OBSZAR OCHRONY ZDROWIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH Z FUNDUSZY EUROPEJSKICH' - alder


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1
MOŻLIWOŚCI POZYSKANIA PRZEZ OBSZAR OCHRONY ZDROWIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH

Z FUNDUSZY EUROPEJSKICH

Biuro ds. Zagranicznych Programów Pomocy w Ochronie Zdrowia

Warszawa - 22 czerwca 2004

fundusze strukturalne
Fundusze Strukturalne

Celem ich jest zniwelowanie różnic w poziomie życia i rozwoju gospodarczym pomiędzy najbiedniejszymi a najbogatszymi regionami państw członkowskich Unii EuropejskiejDo realizacji tych celów powołano cztery fundusze

fundusze strukturalne1
Fundusze Strukturalne

- Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (ERDF)

- Europejski Fundusz Społeczny (ESF)

- Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej (EAGGF)

- Instrument Finansowy Rybołówstwa (FIFG)

Środki FS rozdysponowane są pomiędzy 4 fundusze zarządzane przez właściwe Dyrekcje Generalne Komisji Europejskiej.

fundusz sp jno ci
Fundusz Spójności
 • utworzony na mocy Traktatu z Maastricht

w 1993roku

 • kierowany jest do poszczególnych krajów (a nie regionów)
 • finansuje projekty przekraczające 10 mln euro w zakresie transportu i ochrony środowiska
 • oceny projektów dokonuje Komisja Europejska i decyduje o poziomie pomocy
fundusze strukturalne2
Fundusze Strukturalne

Polska może otrzymać:

w latach 2004-2006 12 mld EUR

w latach 2007-2013 50 mld EUR

fundusze strukturalne3
Fundusze Strukturalne

finansują zdefiniowane cele priorytetowe:

CEL 1 – obejmuje regiony zapóźnione w rozwoju; promuje rozwój i strukturalne dostosowanie regionów słabo rozwiniętych 69,7%

CEL 2 – prowadzi działania w celu odbudowy terenów silnie uzależnionych od upadających gałęzi gospodarki; wspiera gospodarczo i społecznie konwersję obszarów stojących wobec problemów strukturalnych 11,5%

CEL 3 - udziela pomocy mającej służyć modernizacji rynku pracy poprzez szkolenia 12,3%

fundusze strukturalne4
Fundusze Strukturalne

Pozyskanie środków z FS wymaga:

Współfinansowania projektów

- ze środków własnych

- z budżetu jednostek samorządu terytorialnego (w ramach kontraktów wojewódzkich)

- z budżetu państwa ( w tym budżetu MZ) zgodnie z zasadami ustalanymi przez danego dysponenta części budżetowej

- z kredytów

pozyskiwanie rodk w z fs wymaga
Pozyskiwanie środków z FS wymaga

Współfinansowania projektów

wysokość:

 • 25% kwalifikujących się wydatków publicznych - zwłaszcza dla jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych
 • 50% kwalifikujących się wydatków publicznych - w przypadku, gdy projekt infrastrukturalny generuje znaczący zysk netto
pozyskiwanie rodk w z fs wymaga1
Pozyskiwanie środków z FS wymaga

Pre-finansowania

Będące w toku prac Rozporządzenie MF do ustawy o finansach publicznych zabezpieczy mechanizm prefinansowania programów i projektów:

 • w celu przejściowego finansowania zadań
 • poprzez pożyczki z budżetu państwa
 • wyłącznie dla jednostek sektora finansów publicznych
pozyskiwanie rodk w z fs wymaga2
Pozyskiwanie środków z FS wymaga

Pre-finansowania

 • państwowe jednostki budżetowe oraz państwowe osoby prawne działające w formie agencji

Mogą otworzyć rachunek bankowy do obsługi finansowej w NBP (rachunek nie oprocentowany, bez kosztów, opłat i prowizji bankowych)

 • jednostki samorządu terytorialnego

Mogą otworzyć odrębny rachunek bankowy dla obsługi projektu w banku prowadzącym obsługę budżetu danej jednostki

 • jednostki sektora finansów publicznych, o innym statusie niż wymienione powyżej

Obowiązane są do otwarcia rachunku bankowego w BGK (rachunki oprocentowane, pożyczkobiorca ponosi koszty opłat i prowizji bankowych).

pozyskiwanie rodk w z fs wymaga3
Pozyskiwanie środków z FS wymaga

Refundacji

dokonywanej przez UE pod warunkiem spełnienia określonych wymagań:

- prawnych,

- programowych,

- instytucjonalnych

- finansowych (koszty kwalifikowalne)

pozyskiwanie rodk w wymaga c d
Pozyskiwanie środków wymagac.d.

Koszty kwalifikowalne

Prace przygotowawcze, w tym:

- przygotowanie projektu

- przygotowanie dokumentacji technicznej - studium wykonalności, ocena wpływu na środowisko

- prace projektantów, architektów

- przygotowanie dokumentacji przetargowej

Prace inwestycyjne, w tym:

- budowlano-montażowe, instalacyjne, wykończeniowe

- zakup sprzętu (nierozerwalnie związanego z funkcjonowaniem inwestycji)

- nadzór inżynierski

dokumenty programowe
Dokumenty programowe

Narodowy Plan Rozwoju 2004-2006

 • stanowi podstawę planowania:

poszczególnych działań interwencyjnych z funduszy strukturalnych

wieloletnich programów o charakterze horyzontalnym i regionalnym

 • określa Programy Operacyjne
dokumenty programowe1
Dokumenty programowe

PWW- Podstawy Wsparcia Wspólnoty

 • Zawiera:

strategię i priorytety działań,

cele szczegółowe,

wielkość wkładu funduszy strukturalnych i innych środków finansowych.

 • PWW wdrażane są poprzez programy operacyjne
dokumenty programowe2
Dokumenty programowe

Programy operacyjne

 • Wdrażają strategie rozwojowe zawarte w dokumentach NPR i PWW w poszczególnych sektorach.
 • Przedstawiają ogólny zakres działań i warunków ich wdrożenia, umożliwiających realizację celu strategicznego i celów cząstkowych NPR.
 • Obejmują lata 2004 - 2006
programy operacyjne
Programy operacyjne
 • Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego - ZPORR ( środki EFRR i EFS)
 • Sektorowe Programy Operacyjne - SPO:
  • Rozwoju Zasobów Ludzkich (EFS)
  • Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw (środki EFRR)
  • Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich
  • Rybołówstwo i przetwórstwo ryb
  • Transport i gospodarka morska
uzupe nienia program w
Uzupełnienia Programów

Zawierają dokładne i usystematyzowane opisy działań w ramach poszczególnych programów operacyjnych:

 • cele działań,
 • sposoby ich realizacji,
 • kryteria wyboru projektów,
 • typy beneficjentów,
 • wielkość i formy pomocy,
 • poziom współfinansowania projektów,
 • wskaźniki monitorowania
 • tryb rozpatrywania wniosków.
dzia ania obszaru ochrony zdrowia w ramach zporr
Działania obszaru ochrony zdrowia w ramach ZPORR

będą realizowane na dwóch poziomach:

 • regionalnym - w ramach

- priorytetu 1. - „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów”

- działania 1.3. - „Infrastruktura regionalnej edukacji i ochrony zdrowia”

- poddziałania 1.3.2. - „Regionalna infrastruktura ochrony zdrowia”

dzia ania obszaru ochrony zdrowia w ramach zporr1
Działania obszaru ochrony zdrowia w ramach ZPORR

będą realizowane na dwóch poziomach:

 • lokalnym - w ramach

- priorytetu 3. „Rozwój lokalny”

- działania 3.5. „Lokalna infrastruktura społeczna”

- poddziałania 3.5.2. „ Lokalna infrastruktura ochrony zdrowia”

zporr regionalna infrastruktura ochrony zdrowia
Edyta:

ZOZ:

ZPORR - Regionalna Infrastruktura Ochrony Zdrowia

RODZAJE BENEFICJENTÓW- Poddziałanie 1.3.2. :

 • ZOZy –opieka stacjonarna(szpitale) i ambulatoryjna (przychodnie), dla których podmiotami tworzącymi są: samorządy wojewódzkie, powiaty; Akademie Medyczne, Minister Zdrowia, Prezes Rady Ministrów, Minister właściwy (MSWiA, MON)
 • Jednostki samorządu terytorialnego szczebla wojewódzkiego i powiatowego lub działające w jego imieniu jednostki organizacyjne.
 • Związki, porozumienia i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego
 • Jednostki organizacyjne utworzone przez jednostki wymienione w punktach: 1, 2, 3, prowadzące działalność w zakresie ochrony zdrowia
 • Organizacje pozarządowe, stowarzyszenia, fundacje, kościoły i związki wyznaniowe prowadzące statutową działalność non profit w obszarze ochrony zdrowia
zporr lokalna infrastruktura ochrony zdrowia
ZPORR - Lokalna Infrastruktura Ochrony Zdrowia

RODZAJE BENEFICJENTÓW- Poddziałanie 3.5.2 :

 • Jednostki samorządu terytorialnego: gminy, powiaty lub działające w ich imieniu jednostki organizacyjne;
 • Związki, porozumienia i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, jednostki organizacyjne, w tym spółki prawa handlowego, utworzone przez jednostki wymienione w punktach: 1, 2 prowadzące działalność w zakresie ochrony zdrowia
 • zakłady opieki zdrowotnej - opieka stacjonarna (szpitale), dla których podmiotami tworzącymi są powiaty,
 • ośrodki zdrowia (w tym przychodnie i poradnie) tj. zakłady opieki zdrowotnej sprawujące opiekę ambulatoryjną, dla których podmiotami tworzącymi są samorząd powiatowy i gminny
zporr lokalna infrastruktura ochrony zdrowia1
ZPORR - Lokalna Infrastruktura Ochrony Zdrowia

Rodzaje beneficjentów (cd):

 • niepubliczne zozy świadczące usługi medyczne na rzecz społeczności lokalnej w publicznym systemie ochrony zdrowia,
 • organizacje pozarządowe, stowarzyszenia, fundacje, kościoły i związki wyznaniowe prowadzące statutową działalność non profit w obszarze ochrony zdrowia
zporr nab r i ocena wniosk w
ZPORRNABÓR I OCENA WNIOSKÓW

Przyjmowanie wniosków Urząd Marszałkowski

Ocena formalna wniosków Urząd Marszałkowski

Ocena techniczna i

merytoryczna wniosków Panel ekspertów

Rekomendacja wyboru

projektów Regionalny Komitet Steruj.

Lista rankingowa Zarząd Województwa

Podpisanie umowy z

beneficjentem Wojewoda

sektorowy program operacyjny rozw j zasob w ludzkich 2004 2006
Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich(2004 - 2006)
 • Celem programu jest tworzenie społeczeństwa informacyjnego opartego na wiedzy poprzez działania zmierzające do rozwoju zasobów ludzkich, takie jak aktywne formy walki z bezrobociem, szkolenia czy wszelkie formy kształcenia ustawicznego.
 • Realizacja działań przebiegnie w ramach zdefiniowanych priorytetów.
 • Spośród jednofunduszowych programów operacyjnych SPO RZL otrzyma najwięcej środków z budżetu UE.
spo rzl
SPO RZL

Obszar ochrony zdrowia może być włączony do realizacji zadań w ramach:

Priorytetu 1 - Aktywna polityka rynku pracy oraz integracja zawodowa i społeczna .

 • działanie 1.2. Perspektywy dla młodzieży
 • działanie 1.4. Integracja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych
 • działanie 1.6. Integracja i reintegracja zawodowa kobiet
spo rzl1
SPO RZL

Obszar ochrony zdrowia może być włączony do realizacji zadań w ramach:

Priorytetu 2 - Rozwój społeczeństwa opartego na wiedzy

 • działanie 2.1. zwiększenie dostępu do edukacji - promocja kształcenia przez całe życie
 • działanie 2.2. podniesienie jakości edukacji w odniesieniu do potrzeb rynku pracy
 • działanie 2.3. rozwój kadr nowoczesnej gospodarki”
spo rzl2
SPO RZL

Wdrażanie

Instytucja Zarządzająca MGiP

 • wdrażanie systemów zarządzania i kontroli
 • opracowanie niezbędnych dokumentów
 • obsługa działania Komitetu Monitorującego SPO RZL

Departament Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym

tel. (22) 693 47 66, 628 38 88

www.mgpips.gov.pl www.efs.gov.pl

spo rzl3
SPO RZL

Wdrażanie

Instytucja Wdrażająca PARP

 • organizuje szkolenia instruktażowe
 • dokonuje naboru wniosków aplikacyjnych poprzez Regionalne Instytucje Finansujące (RIF)
 • dokonuje oceny projektów w drodze konkursów

02 017 Warszawa Al. Jerozolimskie 125/127

tel. 699 70 44/45 www.parp.gov.pl

spo rozw j zasob w ludzkich
SPO Rozwój Zasobów Ludzkich

Działanie 2.3 – podstawy prawne

 • Ustawa budżetowa
 • Ustawa o finansach publicznych
 • Ustawa o NPR,
 • Ustawa prawo zamówień publicznych,
 • Ustawa o promocji zatrudnienia,
 • Ustawa o utworzeniu PARP,
 • Ustawodawstwo w zakresie ochrony zdrowia
spo rzl dzia anie 2 3 dane organizacyjne
SPO RZL - Działanie 2.3DANE ORGANIZACYJNE
 • Instytucja Zarządzająca: Departament Zarządzania EFS w MGPiPS
 • Instytucja Pośrednicząca: j.w.
 • Beneficjent Końcowy: PARP
 • Ostateczni beneficjenci:
  • Schemat a) przedsiębiorstwa i ich pracownicy
  • Schemat b) przedsiębiorstwa, instytucje szkoleniowe,
  • Schemat c) pracownicy modelowych centrów screeningowych oraz innych jednostek służby zdrowia.
spo rzl dzia anie 2 3 zasady realizacji w schematach
SPO RZL - Działanie 2.3 Zasady realizacji w schematach

Schemat a) – konkurs: typy projektów:

 • projekty inicjowane oddolnie,

Schemat b) – przetarg: typy projektów:

 • a) ponadlokalne,
 • b) zgodne z priorytetami polityki państwa,
 • d) pilotażowe, innowacyjne.
spo rzl dzia anie 2 3 schemat a
SPO RZL - Działanie 2.3Schemat a)

TYPY PROJEKTÓW:

 • szkolenia pracowników o niskich kwalifikacjach (dowolny zakres związany z podwyższaniem umiejętności)
 • szkolenia pracowników i kadr zarządzających przedsiębiorstwami:

zarządzanie, w tym zarządzanie zasobami ludzkimi, organizacja pracy, zarządzanie bhp, uelastycznianie form świadczenia pracy

 • studia podyplomowe dla pracowników i kadr (dowolny zakres)
 • staże w instytucjach naukowo - badawczych (dowolny zakres)
spo rzl dzia anie 2 3 schemat b
SPO RZL - Działanie 2.3Schemat b)

TYPY PROJEKTÓW:

 • szkolenia pracowników i kadr zarządzających przedsiębiorstwami o charakterze ponad lokalnym:

bhp, języki obce, zarządzanie, HACCP

 • badanie i popularyzacja szkolenia i doskonalenia zawodowego
 • podniesienie jakości usług szkoleniowych dla przedsiębiorstw
spo rzl dzia anie 2 3
SPO RZL - Działanie 2.3

PROJEKTODAWCY (Schemat A) :

 • Organ prowadzący szkołę lub inną placówkę działającą w systemie oświaty;
 • Szkoła wyższa;
 • Jednostka naukowa, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o komitecie badań naukowych (dz. U. Z 2001 r. Nr 33, poz. 389 oraz z 2003 r. Nr 39 poz. 335), posiadająca osobowość prawną;
 • Inna osoba prawna, która zgodnie ze statutem prowadzi działalność szkoleniową;
 • Przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą w zakresie szkoleń.
spo rzl dzia anie 2 31
SPO RZL - Działanie 2.3

BENFICJENCI OSTATECZNI

Schemat A:

przedsiębiorstwa i ich pracownicy:

- małe,

- średnie,

- duże

spo rzl projekt
SPO RZL - PROJEKT

WIELKOŚC PROJEKTU schemat a), b)

 • Projekt minimalny – 15 000 euro
 • Projekt maksymalny – do 1 000 000 euro przypadającego na jeden projekt indywidualnego projektodawcy
 • Ograniczenia w zależności od:
  • typu projektu,
  • doświadczenia i obrotów projektodawcy
procedura konkurs
PROCEDURA - KONKURS

1. Ramowy Plan Realizacji Działania - Beneficjent końcowy

2. Akceptacja - Komitet Sterujący

3. Ogłoszenie konkursu

4. Przyjmowanie wniosków

5. Weryfikacja formalna

6. Ocena merytoryczna - Komisja Oceny Projektów

7. Podpisanie umowy finansowania

8. Realizacja, monitoring, nadzór, kontrola

9. Zamknięcie projektu

procedura przetarg
PROCEDURA - PRZETARG

1. Przygotowanie projektu – Beneficjent końcowy

2. Akceptacja Komitetu Sterującego

3. Ogłoszenie przetargu na wykonawcę usług - Beneficjent końcowy

4. Wyłonienie wykonawcy zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych

5. Zawarcie umowy

6. Odbiór produktu (DRP)

7. Zamkniecie projektu

beneficjent końcowy (nominalny projektodawca)

spo rzl schemat a b
SPO RZLschemat a), b)

KRYTERIA FORMALNE OCENY PROJEKTU:

 • Spełnienie wymogów rejestracyjnych, kompletność złożonego wniosku,
 • Zgodność projektu z dokumentami programowymi (Sektorowym Programem Operacyjnym i Uzupełnieniem Programu),
 • Zgodność z prawodawstwem unijnym i krajowym
 • Spełnienie wymogu informowania o współfinansowaniu z EFS,
 • Wartość projektu jest wyższa niż 15 tys. euro,
 • Zgodność z celami horyzontalnymi.
spo rzl schemat a b1
SPO RZLschemat a), b)

KRYTERIA MERYTORYCZNE OCENY PROJEKTU:

 • Zgodność ze strategią rozwoju regionalnego i lokalnego oraz programami rządowymi w zakresie polityki społecznej,
 • Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu,
 • Adresaci pomocy, sposób ich wyboru i zapewnienie ich udziału w projekcie,
 • Różnorodność i adekwatność doboru instrumentów służących realizacji projektu, wybór rodzaju i charakter udzielonego wsparcia,
 • Zakładane rezultaty projektu,
 • Trwałość i skuteczność zaproponowanych rozwiązań,
spo rzl schemat a b2
SPO RZLschemat a), b)

KRYTERIA MERYTORYCZNE OCENY PROJEKTU cd:

 • Sposób zarządzania projektem (racjonalność harmonogramu działań, czytelność zasad realizacji)
 • Czytelne źródła finansowania
 • Uzasadnienie kosztu projektu (uzasadnienie wielkości poniesionych nakładów do spodziewanych rezultatów realizacji projektu),
 • Kwalifikowalność kosztów,
 • Wiarygodność, doświadczenie i potencjał instytucjonalny
spo rzl schemat a b3
SPO RZLschemat a), b)

KRYTERIA SZCZEGÓŁOWE OCENY PROJEKTU:

 • Promocja zmian technologicznych i społeczeństwa informacyjnego,
 • Wpływ na wzrost konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw,
 • Zastosowanie nowoczesnych technik i metod dydaktycznych,
 • Zaangażowanie przedsiębiorców (pracodawców) w przygotowanie i realizację projektów.
spo rzl tryb oceny projektu
SPO RZLTRYB OCENY PROJEKTU

Schemat a)

Wniosek składany do RIF

Ocena merytoryczna: PARP

SPORZL - Działanie 2.3 Schemat a)

KOSZTY KWALIFIKOWANE - ZASADY:

 • są niezbędne dla realizacji projektu,
 • zostaną uwzględnione w budżecie projektu (we wniosku stanowiącym załącznik do umowy finansowania projektu),
 • spełniają wymogi efektywnego zarządzania finansami, w szczególności osiągania wysokiej jakości za daną cenę,
 • zostały poniesione po podpisaniu umowy z Beneficjentem końcowym,
 • zostały faktycznie poniesione, wykazane w dokumentacji finansowej projektodawcy (faktycznie poniesione, lecz nie koniecznie w formie gotówkowej),
 • są poparte stosownymi dokumentami.
sporzl dzia anie 2 3 schemat a
SPORZL - Działanie 2.3schemat a)

WYDATKI KWALIFIKOWANE - TYPY:

 • Wynagrodzenia osób prowadzących szkolenie,
 • Koszty podróży prowadzących szkolenie,
 • Podróż, zakwaterowanie i wyżywienie uczestników projektu,
 • Wynajem pomieszczeń,
 • Materiały szkoleniowe,
 • Analizy i badania,
 • Amortyzacja narzędzi i wyposażenia stanowiących środki trwałe organizatora szkolenia lub podwykonawcy,
 • Informacja i promocja,
 • Udokumentowane wydatki z tytułu wynagrodzeń uczestników szkolenia za faktyczny czas uczestnictwa w szkoleniu, wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne, poniesione przez ich pracodawców,
 • Koszty bieżące.
 • Możliwe zlecanie zadań
sporzl dzia anie 2 3 schemat a b
SPORZL - Działanie 2.3schemat a) , b)

WYDATKI NA PEWNO NIE KWALIFIKOWANE - PRZYKŁADY:

 • pożyczki i spłaty rat oraz odsetek,
 • wydatki poniesione na przygotowanie wniosku,
 • wydatki nie odnoszące się jednoznacznie do projektu,
 • koszty nie udokumentowane,
 • koszty prac zleconych obliczone jako procent od kosztów całkowitych,
 • wydatki na zakup ziemi i nieruchomości,
 • inwestycje w maszyny i urządzenia,
 • koszty prac budowlanych.
spo rzl dotacje
SPO RZL - DOTACJE

Środki przekazywane w formie kolejnych transz z

częstotliwością określoną w umowie,

Realizacja kolejnej transzy uzależniona jest od rozliczenia transzy poprzedniej (80%) oraz od stopnia realizacji projektu.

spo rzl4
SPO RZL

DZIAŁANIE 2.3 FINANSOWANIE PROJEKTU

 • Wsparcie finansowe ogółem: 253 325 092 EUR
 • UE: 189 981 183 EUR
 • Wkład krajowy publiczny: 63 343 909 EUR
 • Wkład krajowy prywatny: 7 800 997 EUR
 • Wkład środków publicznych (%) 100%,

w tym: UE 75%, krajowe 25%)

spo rzl5
SPO RZL

DZIAŁANIE 2.3 FINANSOWANIE PROJEKTU w 2004 r.

 • Wsparcie finansowe ogółem: 8 100 000 EUR

schemat a): 5 680 000 EUR

schemat b): 2 100 000 EUR

schemat c): 320 000 EUR

slide49
Możliwości pozyskania pieniędzy przez Mikroprzedsiębiorstwa:
  • Mikroprzedsiębiorstwa działające więcej niż 3 lata - SPO WKP (np. działanie 2.3.)
  • Mikroprzedsiębiorstwa działające poniżej 3 lat - ZPORR (Działanie 3.4. „Mikroprzedsiębiorstwa”)
dodatkowe mo liwo ci dla obszaru ochrony zdrowia w ramach zporr
Dodatkowe możliwości dla obszaru ochrony zdrowia w ramach ZPORR

Działanie 3.4

Mikroprzedsiębiorstwa

slide51
BENEFICJENCI
 • Mikroprzedsiębiorstwa, które rozpoczęły działalność gospodarczą nie wcześniej, niż trzy lata kalendarzowe przed złożeniem wniosku. Ponadto w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych:
  • zatrudniały średniorocznie mniej niż 10 pracowników i
  • osiągnęły roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nie przekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro, lub
  • wartość aktywów przedsiębiorstw na koniec jednego z tych lat, nie przekroczyła równowartości w złotych 2 milionów euro.
 • Z pomocy nie może jednak skorzystać przedsiębiorstwo, w którym inni przedsiębiorcy, Skarb Państwa oraz jednostki samorządu terytorialnego posiadają:
  • 25% i więcej wkładów, udziałów lub akcji,
  • prawa do 25% i więcej udziału w zysku,
  • 25% i więcej głosów w zgromadzeniu wspólników albo walnym zgromadzeniu akcjonariuszy
slide52
TYPY PROJEKTÓW:
 • TYP I: Specjalistyczne usługi doradcze dla mikroprzedsiębiorstw wprowadzające innowacyjność w przedsiębiorstwie i zwiększające jego konkurencyjność.
 • TYP II: Dotacje inwestycyjne dla mikroprzedsiębiorstw na:
 • utworzenie, rozbudowę lub nabycie przedsiębiorstwa,
 • rozszerzenie zakresu działalności gospodarczej,
 • rozpoczęcie w przedsiębiorstwie działań obejmujących dokonywanie zasadniczych zmian produkcji bądź procesu produkcyjnego
 • zmianę wyrobu lub usługi, w tym także zmianę w zakresie sposobu świadczenia usług,
 • unowocześnienie wyposażenia niezbędnego do prowadzenia działalności gospodarczej firmy,
 • modernizację środków produkcji,
dzia anie 3 4 mikroprzedsi biorstwa
Działanie 3.4 Mikroprzedsiębiorstwa
 • POZIOM DOFINANSOWANIA PROJEKTÓW:
 • TYP I: - do 5000 euro (równowartości w PLN),
 • - 50% kwalifikującego się kosztu, w tym:
    • 35% udział środków z EFRR,
    • 15% udział środków z budżetu państwa (Minister Gospodarki i Pracy).
 • TYP II: - do 50 tysięcy euro,
 • - część kosztów kwalifikowalnych zgodnie z mapą pomocy regionalnej .
 • + 15% punktów procentowych brutto,
 • w tym:
   • - 35% udział środków z EFRR w każdym z podregionów,
   • - pozostała część dofinansowania pochodzi ze środków budżetu państwa (Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej).
dzia anie 3 4 mikroprzedsi biorstwa1
Działanie 3.4 Mikroprzedsiębiorstwa

Budowa i organizacja struktur administracyjnych

Instytucja Zarządzająca - Departament Wdrażania

Programów Rozwoju Regionalnego MGiP

Instytucja Pośrednicząca - Urząd Wojewódzki

Instytucja Wdrażająca: Samorząd Województwa

slide55
Instytucja Wdrażająca

Samorząd Województwa, Zarząd Województwa i inne instytucje

1. Przyjmowanie wniosków.

2. Ocena formalna wniosków.

3. Ocena merytoryczna wniosków- dokonywana jest w Komisji Oceny Projektów przez dwóch niezależnych ekspertów.

4. Szeregowanie wniosków, które uzyskały powyżej 60% możliwej liczby punktów w listę rankingową przezKomisję Oceny Projektów.

5. Podpisanie umowy z projektodawcą przez osobę uprawnioną do podejmowania decyzji.

sektorowy program operacyjny wzrost konkurencyjno ci przedsi biorstw spo wkp
Sektorowy Program Operacyjny Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw(SPO-WKP)

Celem programu jest poprawa pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstw, działających na terenie Polski w warunkach Jednolitego Rynku Europejskiego. Realizacja tego celu odbywa się w ramach dwóch priorytetów:

 • rozwój przedsiębiorczości i wzrost innowacyjności poprzez wzmocnienie instytucji otoczenia biznesu,
 • bezpośrednie wsparcie przedsiębiorstw.
dzia ania obszaru ochrony zdrowia w ramach spo wkp
Działania obszaru ochrony zdrowia w ramach SPO - WKP

W ramach SPO-WKP o dofinansowanie z funduszy strukturalnych mogą starać się:

 • niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej, które mają status przedsiębiorstwa w myśl ustawy o swobodzie działalności gospodarczej,
 • zakłady opieki zdrowotnej w których podmiotami tworzącymi nie są jednostki samorządu terytorialnego, Akademie Medyczne, Minister Zdrowia, Prezes Rady Ministrów i Minister właściwy,
 • osoby prowadzące praktykę lekarską (w tym grupową) pod warunkiem doprecyzowania ich statusu prawnego.
dzia ania obszaru ochrony zdrowia w ramach spo wkp1
Działania obszaru ochrony zdrowia w ramach SPO - WKP

Zakłady opieki zdrowotnej (jako przedsiębiorstwa) mogą korzystać z dofinansowania w ramach SPO-WKP m.in. w ramach następujących działań:

 • Działanie 2.2 Wsparcie konkurencyjności produktowej i technologicznej przedsiębiorstw Poddziałanie 2.2.1 Wsparcie dla przedsiębiorstw dokonujących nowych inwestycji,
 • Działanie 2.3 Wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez inwestycje.
podzia anie 2 2 1
Podziałanie 2.2.1

Poddziałanie 2.2.1 odnosi się do przedsiębiorstw dokonujących nowych inwestycji (w rozumieniu przepisów UE), które polegają na:

 • utworzeniu lub rozbudowie przedsiębiorstwa, zarówno ze sfery produkcyjnej jak i usługowej,
 • rozpoczęciu w przedsiębiorstwie działalności obejmującej dokonywanie zasadniczych zmian:

- produkcji bądź procesu produkcyjnego,

- zmian wyrobu lub usługi,

 • wparcie tworzenia miejsc pracy związanych z nowymi inwestycjami

INSTYTUCJA WDRAŻAJĄCA:

Departament Instrumentów Finansowych

Ministerstwa Gospodarki i Pracy

dzia anie 2 3
Działanie 2.3

Działanie 2.3 odnosi się do małych i średnich przedsiębiorstw w zakresie realizacji projektów związanych m.in. z:

 • modernizacją przedsiębiorstw,
 • dostosowaniem technologii i produktów do wymogów dyrektyw unijnych,
 • zastosowaniem i wykorzystaniem technologii informatycznych w procesach zarządzania przedsiębiorstwem,
 • wdrażaniem i komercjalizacją technologii i produktów innowacyjnych, itp.

INSTYTUCJA WDRAŻAJĄCA:

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

we współpracy z Regionalnymi Instytucjami

Finansującymi (RIF)

finansowy mechanizm eog norweski mechanizm finansowy
Finansowy Mechanizm EOG Norweski Mechanizm Finansowy

Układ o utworzeniu Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) podpisany w styczniu 1994 roku objął:

- 15 państw członkowskich UE

- państwa członkowskie Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu – Islandię, Lichtenstein i Norwegię.

finansowy mechanizm eog norweski mechanizm finansowy1
Finansowy Mechanizm EOG Norweski Mechanizm Finansowy

Umowa o poszerzeniu EOG podpisana w październiku 2003 przyznała krajom członkowskim możliwość korzystania w latach 2004 - 2009 z:

- Mechanizmu EOG (Polska -280,8 mln euro)

- Norweskiego Mechanizmu Finansowego (Polska -277,83 mln euro).

finansowy mechanizm eog norweski mechanizm finansowy2
Finansowy Mechanizm EOG Norweski Mechanizm Finansowy

UCZESTNICY PROGRAMU

instytucje z:

 • krajów członkowskich UE
 • państw EFTA- EEA (Islandia, Lichtenstein, Norwegia)
finansowy mechanizm eog norweski mechanizm finansowy3
Finansowy Mechanizm EOG Norweski Mechanizm Finansowy

Dofinansowanie:

- do 85% kosztów całkowitych przedsięwzięć finansowanych z budżetu centralnego, regionalnego lub samorządowego

- do 60% kosztów całkowitych w pozostałych przypadkach.

finansowy mechanizm eog
Finansowy Mechanizm EOG

Ochrona zdrowia korzysta z FM EOG

w ramach priorytetu 5:

opieka zdrowotna i opieka nad dzieckiem

(58,7 mln euro)

oraz

granty na badania akademickie

finansowy mechanizm eog1
Finansowy Mechanizm EOG

Główne cele priorytetu:

podniesienie poziomu życia poprzez wzrost świadomości społeczeństwa w zakresie opieki zdrowotnej i opieki nad dzieckiem, obniżenie umieralności okołoporodowej, poprawa jakości usług w jednostkach ochrony zdrowia, zwiększenie dostępności i usprawnienie podstawowej oraz specjalistycznej opieki zdrowotnej.

finansowy mechanizm eog norweski mechanizm finansowy4
Finansowy Mechanizm EOG Norweski Mechanizm Finansowy

Podstawą wdrażania będzie wynegocjowane

Memorandum of Understanding

określi

 • priorytetowe obszary działania,
 • zasady naboru i selekcji wniosków oraz
 • struktury administracyjne
finansowy mechanizm eog norweski mechanizm finansowy5
Finansowy Mechanizm EOG Norweski Mechanizm Finansowy

Ministerstwo Gospodarki i Pracy

odpowiada za

 • negocjacje warunków wdrażania,
 • niezbędne dokumenty,
 • strukturę administracyjną
slide69
NOWY WSPÓLNOTOWY PROGRAM ZDROWIA PUBLICZNEGO2003-2008BUDŻET PROGRAMU

312 MILIONÓW EUR

2004r. 61,3 MEUR

nowy wsp lnotowy program zdrowia publicznego
Nowy Wspólnotowy Program Zdrowia Publicznego
 • NURTY TEMATYCZNE PROGRAMU:
 • Poprawa informacji i wiedzy służąca
 • rozwojowi zdrowia publicznego
  • budowa systemów informacji zdrowotne
  • mechanizmy raportowania
  • analiza zagadnień zdrowotnych
  • raporty o zdrowiu publicznym
  • dostępność i transfer danych
nowy wsp lnotowy program zdrowia publicznego1
Nowy Wspólnotowy Program Zdrowia Publicznego
 • NURTY TEMATYCZNE PROGRAMU:
 • Zwiększenie zdolności szybkiego reagowania na zagrożenia zdrowotne w sposób skoordynowany
  • Wymiana informacji w zakresie strategii szczepień i immunizacji
  • Zwiększenie zdolności wykrywania chorób zakaźnych
  • Bezpieczeństwo organów , krwi i tkanek ludzkich
  • Oporność na środki antybakteryjne
  • Wsparcie sieci laboratoriów
nowy wsp lnotowy program zdrowia publicznego2
Nowy Wspólnotowy Program Zdrowia Publicznego
 • NURTY TEMATYCZNE PROGRAMU:
 • Promocja zdrowia i zapobieganie chorobom poprzez oddziaływanie na czynniki determinujące zdrowie
  • sposób odżywiania i aktywność fizyczna
  • choroby układu krążenia, oddechowego
  • choroby nowotworowe
  • zapobieganie urazom i wypadkom
  • zaburzenia zdrowia psychicznego
nowy wsp lnotowy program zdrowia publicznego3
Nowy Wspólnotowy Program Zdrowia Publicznego
 • NURTY TEMATYCZNE PROGRAMU:
 • Promocja zdrowia i zapobieganie chorobom poprzez oddziaływanie na czynniki determinujące zdrowie
 • UZALEŻNIENIA:
  • palenie tytoniu
  • nadużywanie alkoholu
  • nadużywanie legalnych i nielegalnych leków psychotropowych
  • narkotyki
nowy wsp lnotowy program zdrowia publicznego4
Nowy Wspólnotowy Program Zdrowia Publicznego
 • WYSTĘPOWANIE O FUNDUSZE:
 • Call for proposals :
  • plan pracy na dany rok
  • formularz zgłoszeniowy
  • zasady, kryteria, procedury selekcji
 • www.europa.eu.int/comm/health/index_en.html
 • termin składania wniosków
 • do DG SANCO w Luksemburgu
 • 26 kwiecień 2004
nowy wsp lnotowy program zdrowia publicznego5
Nowy Wspólnotowy Program Zdrowia Publicznego

WSPÓLNOTOWY PROGRAM

ZDROWIA PUBLICZNEGO

NIE JEST

PROGRAMEM

POMOCOWYM

nowy wsp lnotowy program zdrowia publicznego6
Nowy Wspólnotowy Program Zdrowia Publicznego
 • proponowane działania muszą zapewnić:
  • zgodność z celami Wspólnoty
  • wartość dodaną do Wspólnoty
  • skuteczne partnerstwo zagraniczne
  • oryginalność i innowacyjność
  • analiza komplementarności ( projekty z dziedziny, innych polityk Wspólnoty, innych organizacji).
nowy wsp lnotowy program zdrowia publicznego7
Nowy Wspólnotowy Program Zdrowia Publicznego

proponowane działania muszą zapewnić: (cd)

 • znaczną ilość zaangażowanych państw
 • rozpowszechnianie i wykorzystanie rezultatów
 • widoczność działań Wspólnoty
 • realność i trwałość rezultatów
 • mierzalność celów
nowy wsp lnotowy program zdrowia publicznego8
Nowy Wspólnotowy Program Zdrowia Publicznego

POSTANOWIENIA FINANSOWE

kwota dofinansowania przez KE

max 60% budżetu projektu

wnioskodawca zobowiązany jest:

 • zabezpieczyć współfinansowanie

w przypadku przyznania mniejszej kwoty:

 • obniżyć koszty bez zmiany zadań i celów
 • zwiększyć kwotę współfinansowania
nowy wsp lnotowy program zdrowia publicznego9
Nowy Wspólnotowy Program Zdrowia Publicznego

wyniki edycji 2003

 • projekty zgłoszone 426
 • projekty zaproponowane do finansowania 69
 • projekty na liście oczekujących 55
 • projekty odrzucone 273
 • projekty wykluczone 29
 • polskie projekty:
 • zgłoszone 22
 • zaproponowane do finansowania 1
nowy wsp lnotowy program zdrowia publicznego10
Nowy Wspólnotowy Program Zdrowia Publicznego

Powody odrzucenia polskich projektów:

 • projekt nietypowy, nie mieszczący się w formule bieżącego Programu
 • brak wymiaru europejskiego, wydaje się, że projekt nie ma powiązań z istniejącymi już sieciami
 • zbyt mały i o lokalnym zakresie
 • zbyt drogi, tylko 2 partnerów
 • ograniczony wymiar europejski i wartość dodana, brak informacji o fundamentalnym znaczeniu np. o roli partnerów w projekcie
nowy wsp lnotowy program zdrowia publicznego11
Nowy Wspólnotowy Program Zdrowia Publicznego
 • Powody odrzucenia polskich projektów: (2)
 • projekt zlokalizowany tylko w jednym kraju, nie spełnia celów wspólnotowego programu zdrowia publicznego,
 • brak wymiaru europejskiego, nadmiarowy budżet, nakłada się na “Euroskin”,
 • zupełny brak wymiaru europejskiego,
 • dane wynikowe projektu obecnie są już zbierane,
 • projekt przebudżetowany,
 • projekt o niskim koszcie i słabym oddziaływaniu.
nowy wsp lnotowy program zdrowia publicznego12
Nowy Wspólnotowy Program Zdrowia Publicznego

Biuro ds. Zagranicznych Programów Pomocy

w Ochronie Zdrowia decyzją Ministra Zdrowia

wyznaczone zostało jako

KRAJOWY PUNKT KONTAKTOWY

ul. Aleje Jerozolimskie 155 00-326 Warszawa

strona internetowa Biura www.bpz.gov.pl

Kontakt:

Sekretariat [email protected]

Pani Krystyna Drogoń tel. 659 85 01

[email protected]

Pani Barbara Budkiewicz tel. 658 09 60

[email protected]

ad