har de nya reglerna om studieresultatpr vning givit nskad effekt n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Har de nya reglerna om studieresultatprövning givit önskad effekt? PowerPoint Presentation
Download Presentation
Har de nya reglerna om studieresultatprövning givit önskad effekt?

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 14

Har de nya reglerna om studieresultatprövning givit önskad effekt? - PowerPoint PPT Presentation


 • 111 Views
 • Uploaded on

Har de nya reglerna om studieresultatprövning givit önskad effekt?. Resultatkrav före 1 juli 2010.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Har de nya reglerna om studieresultatprövning givit önskad effekt?


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
resultatkrav f re 1 juli 2010
Resultatkrav före 1 juli 2010
 • Studiemedel får lämnas till en studerande bara om det med hänsyn till de resultat som den studerande har uppnått måste anses sannolikt att han eller hon kommer att slutföra sina studier inom normal tid.
 • Vid bedömningen ska hänsyn tas till förhållanden av personlig natur som kan antas ha inverkat på studieresultaten.
 • SsL 3 kap. 7 §
resultatkrav efter 1 juli 2010
Resultatkrav efter 1 juli 2010
 • Studiemedel får lämnas till en studerande som har bedrivit sina
 • tidigare studier i normal takt.
 • Om det finns särskilda skäl för det, får studiemedel lämnas även
 • om den studerande inte har bedrivit sina tidigare studier i normal
 • takt.
 • SsL 3 kap. 7 §
huvudsakligt syfte med regel ndring
Huvudsakligt syfte med regeländring
 • Öka genomströmningen
 • Öka rättssäkerheten och likformigheten i CSN:s prövning
csn s effektuppf ljning
CSN:s effektuppföljning
 • Genomförd i början av 2012
 • Jämför vissa läsår före regeländringen med läsåret efter
 • Effekter ur 3 perspektiv:
 • 1. Genomströmning i högskolan
 • 2. De studerandes syn på resultatprövningen
 • 3. Rättssäkerheten och likformigheten i CSN:s prövning
1 genomstr mning i h gskolan
1. Genomströmning i högskolan
 • 260 000 fick beslut om studiemedel läsåret 2010/2011
 • 18 000 fick avslag pga. bristande studieresultat = fördubbling
 • 3 000 fick studiemedel pga. särskilda skäl = halvering
 • Återkvalificering ökat
1 genomstr mning i h gskolan forts
1. Genomströmning i högskolan forts.
 • Poängmedelvärdet är oförändrat med 55 hp
 • Andel som klarar mindre än kravet på 75% har minskat
 • Högskolorna/universiteten kan inte se påverkan av resultatkrav på genomströmningen
2 de studerandes syn p studieresultatpr vningen
2. De studerandes syn på studieresultatprövningen
 • Kännedom om resultatkraven
 • 40% med avslag kände inte till resultatkraven
 • 24% med bifall kände inte till resultatkraven
 • Studerande under 25 år har mindre kännedom
 • De som studerat länge har bättre kännedom
 • Kvinnor har mindre kännedom än män
2 de studerandes syn p studieresultatpr vningen forts
2. De studerandes syn på studieresultatprövningen forts.
 • Kravens påverkan på de som beviljats studiemedel
 • 58% ingen påverkan
 • 14% sporrat dem att anstränga sig mer
 • 29% känner oro för att inte få nya studiemedel
 • Kravens påverkan på dem som fått avslag
 • 12% ansträngde sig mer
 • 26% studierna tog längre tid
 • 28% ingen påverkan
 • 78% återkvalificerade sig
3 r ttss kerhet och likformighet i csn s pr vning
3. Rättssäkerhet och likformighet i CSN:s prövning
 • 265 000 fick beslut om studiemedel läsåret 2010/2011
 • Dubbelt så många avslag pga. bristande resultat
 • Dubbelt så många överklaganden
3 r ttss kerhet och likformighet i csn s pr vning forts
3. Rättssäkerhet och likformighet i CSN:s prövning forts.
 • 35% av besluten ändrades 2009/2010
  • 32% genom omprövning av CSN
  • 3% av ÖKS
  • 30% av besluten ändrades 2010/2011
   • 24% genom omprövning av CSN
   • 6% av ÖKS
3 r ttss kerhet och likformighet i csn s bed mning forts
3. Rättssäkerhet och likformighet i CSN:s bedömning forts.
 • Granskning av ÖKS:s bifalls beslut
 • 2 typer av ändringsbeslut:
  • Beslut med bedömning av vilka poäng som är godkända (t.ex. intyg el. återkvalificering)
  • Beslut med bedömning av mer personliga omständigheter
  • Ändring pga. nya poäng ökat
  • Felaktiga resultatkrav minskat
  • Felaktiga beslut om återkvalificering ökat
  • Ändringar pga. personliga omständigheter minskat
sammanfattning
Sammanfattning
 • Lett till kraftig uppstramning av praxis
 • Ingen tydlig effekt på genomströmningen
 • Återkvalificeringar ökat
 • ÖKS ändrar färre beslut på det underlag som CSN haft
 • Behövs fler uppföljningar
till sist
Till sist
 • Proposition om äldre studieresultat kommer
 • ”Prövning av studieresultat – En uppföljning av ändrade regler” finns att hämta på CSN:s hemsida www.csn.se/om-csn/rapporter