v lkommen till utbildning f r utbildare l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
VÄLKOMMEN TILL UTBILDNING FÖR UTBILDARE PowerPoint Presentation
Download Presentation
VÄLKOMMEN TILL UTBILDNING FÖR UTBILDARE

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 55

VÄLKOMMEN TILL UTBILDNING FÖR UTBILDARE - PowerPoint PPT Presentation


 • 250 Views
 • Uploaded on

VÄLKOMMEN TILL UTBILDNING FÖR UTBILDARE. Psykiska funktionshinder och hjälpmedel EN VÄRLD AV NYA MÖJLIGHETER. Presentationsövning . Tillbakablick-Nuläge-Framtid HumanTeknik.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

VÄLKOMMEN TILL UTBILDNING FÖR UTBILDARE


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide5

TillbakablickPsykiatrireformen 1995HjälpmedelsinstitutetHumanTeknik 2001-2004HumanTeknik i Karlstad/Avdelningen för socialpsykiatri 2005Nationell Psykiatrisamordning 2003-2006NulägeNationellt Kunskapsnätverk/HumanTeknik i Karlstad 2005-2007Utbildning för utbildareFramtid”Ambition och ansvar” Betänkande SOU 2006:100- Åtgärder för tillgänglighet och delaktighet- Forskning och utveckling

slide6

HumanTeknik

 • Treårigt pionjärprojekt inom området

psykiska funktionshinder och hjälpmedel

2001-2004

Projektets största del: Prova hjälpmedel i bostaden,

Hjälpmedelsinstitutet, Schizofreniförbundet och RSMH

Allmänna Arvsfonden, Karlstads Universitet, Karlstad

kommun, Landstinget i Värmland

humanteknik i karlstad

HumanTeknik i Karlstad

12 deltagare med psykossjukdom och/eller tvång

Utgått från behov/funktionshinder

Hjälpmedel som komplement till stöd och hjälp i del

dagliga livet för trygghet, självständighet och

för att bli mer aktiv.

Ta makten över sitt eget liv.

slide8

Exempel på problem i vardagen:

Minne – svårt att komma ihåg, svårt att lära nya saker

Initiativ – svårt att ta initiativ till vardagliga aktiviteter

Tidsuppfattning – svårt att passa tider, påbörja/avsluta

Struktur – svårt med ordning och reda

Stress – svårt med avslappning och ro, sömnstörningar

Isolering – svårt att vara delaktig i samhället

slide9

Resultat av enkät i HumanTeknik

 • 12 av 12 tycker att hjälpmedel varit till stöd i vardagen
 • 11 av 12 tycker att hjälpmedel bidrar till större självständighet
 • 12 av 12 tycker att hjälpmedel bidrar till större trygghet
 • 11 av 12 tycker att hjälpmedel bidrar till mer struktur
 • 11 av 12 tycker att hjälpmedel bidrar till att man blir mer aktiv
 • 9 av 12 tycker att hjälpmedel bidrar till ökad delaktighet i samhället
slide10

Resultat

Produkterna/hjälpmedlen har fungerat bra för målgruppen

- ökad livskvalitet: färre akutbesök, minskad medicinering

- ökad självständighet: minskat boendestöd, medicinera själv

- ökad egen aktivitet: i boende och samhällsliv

- ökad trygghet: bättre sömn, kan passa tider och ta initiativ

slide11

Kognitivt stöd

Tydligt, konkret och anpassat förhållningssätt

Rutiner, vanor och strategier

Tid och planering

Kognitiva hjälpmedel

Vanliga produkter/egenvård

slide13

Hälso- och sjukvårdslagen:

”…målet för hälso- och sjukvården är en god hälsa och vård på lika villkor för hela befolkningen” (§2)

”…varje patient som vänder sig till hälso- och sjukvården skall, om det inte är uppenbart obehövligt, snarast ges en medicinsk bedömning av sitt hälsotillstånd” (§ 2a )

Socialtjänstlagen:

”…skall främja människors ekonomiska och sociala trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor och aktivt deltagande i samhällslivet” (§ 1:1)

” …den som inte själv kan tillgodose sina behov och inte kan få dem tillgodosedda på annat sätt har rätt till bistånd av socialnämnden för sin försörjning eller för sin livsföring i övrigt” (§4:1)

slide14

Landstinget Kommunen

Psykiatri Socialpsykiatri/Socialtjänst

 • HSL / LPT / LRV
 • Landstinget skall förebygga, utreda och behandla psykiska sjukdomar i öppna och slutna vårdformer
 • Patient
 • Sjukdom
 • Utredning
 • - vetenskap och beprövad erfarenhet
 • - symptom
 • - diagnos
 • Erbjuda behandling
 • ”Second Opinion”
 • Möjlighet till tvångsinsatser
 • Inskriven/Utskriven
 • SoL / LSS
 • Kommunens ansvar är att erbjuda olika boendeformer, boendestöd, daglig sysselsättning och en meningsfull fritid
 • Brukare/Klient
 • Funktionshinder
 • Utredning
 • - teorier/vetenskap om socialt arbete
 • - svårighet att klara vardagliga aktiviteter
 • - behov av stöd
 • Beslut om bistånd
 • Rätt att överklaga beslut
 • Frivilliga insatser
 • Borta/Hemma

S

A

M

V

E

R

K

A

N

slide15

Funktionshinder – handikapp

Sjukdom/skada Psykos/schizofreni

Tvång

Nedsättning av vissa Kognitivt: minne, tid

funktioner initiativ, planera

Funktionshinder – ger Passa tider, hålla ordning,

betydande svårigheter att svårt att ta initiativ och

klara vardagen genomföra dagliga sysslor

Handikappet uppstår när Klarar inte av att

inte adekvat stöd ges eller sköta hemmet, vågar

erhålls inte gå ut, isolering

Underlätta med hjälpmedel, stöd, vanor och rutiner

slide16
”För en psykiskt funktionshindrad är det lika svårt att utföra enkla vardagssysslor,
 • som för en blind att läsa en bok eller en döv att höra en symfoni”
 • (Lennart Lundin, Ove S Ohlsson ”Psykiska funktionshinder – stöd och hjälp vid kognitiva funktionsstörningar” Cura Bokförlag 2002)
slide17

Psykiska funktionshinder

 • Dolda funktionshinder
 • Syns inte utanpå
 • Svårt att förstå problematiken
 • Man vill - men kan inte – ej lathet
 • Dåligt bemötande
 • Diskriminering
slide18

Kognitiva förmågor

De processer som sker i vår hjärna när vi tar emot, lagrar, bearbetar och använder oss av information

Det kognitiva systemet tar in information via olika kanaler – syn, hörsel, känsel, smak och lukt

Kognitiva funktionsnedsättning

Gör det svårt att minnas, planera, lösa problem, svårigheter med tidsuppfattning, ordförståelse och abstrakt tänkande

slide19

Nedsatt kognitiv förmåga kan finnas hos personer med

 • Psykisk sjukdom
 • Autism/Asperger
 • ADHD
 • Demenssjukdom
 • Neurologiska sjukdomar
 • Whiplashskador
 • Utvecklingsstörning
 • Traumatiska hjärnskador
slide20

Kognitiva funktionsnedsättningar kan påverka

 • Förmågan att ta hand om sig själv i det dagliga livet
 • Förmågan att umgås med andra – social kontakt
 • Förmågan att arbeta eller att delta i regelbundna aktiviteter
slide21

Executiva funktioner

 • Reducerad förmåga att ta initiativ
 • Svårigheter med planerings- och organisationsförmåga
 • Reducerad förmåga att skapa struktur i vardagen
 • Tidsuppfattning
 • Oförmåga till automatiskt agerande
 • Svårigheter att motivera sig själv
 • Svårigheter med att kunna skjuta upp behovstillfredsställelse
 • Oförmåga att värdera sina egna insatser
 • Svårigheter att fokusera, att hålla kvar

eller fördela uppmärksamheten, bearbeta information

slide22

Central Coherence – central samordning

Svårigheter att:

 • se helheten, fastnar lätt i detaljer
 • få livets detaljer att hänga ihop
 • skapa meningsfulle sammanhang
 • känna igen ansikten
 • tolka ansiktsuttryck
 • tolka kroppsspråk
slide23

Theory of mind – mentalisering, tankestörning i inlevelseförmågan

 • Svårigheter att:
 • ta en annan människas perspektiv
 • tolka signaler i ett mänskligt samspel
 • förstå att andra människor har känslor
 • förstå att andra tänker
slide24

Abstrakt tänkande

 • Svårigheter med övergripande begrepp
 • Svårigheter att se helheten för detaljer
 • Svårigheter att föreställa sig förhållanden man inte upplevt
slide25

Kroppsuppfattning och stresstålighet

 • Stressöverkänslighet
 • Försämrad feedback från kroppen
 • Sömnrytmstörningar
 • Överkänslighet mot ljud, ljus och beröring
slide26

Minne och inlärning

 • Det tar längre tid att lära sig nya saker
 • Försämrat arbetsminne
 • Svårt att plocka fram rätt kunskap
 • Svårt att använda det man kan i en ny situation
 • Svårt att se likheter mellan det som händer nu och som hänt tidigare
slide28

Värdegrund

 • ”Utan en god tillgång till hjälpmedel kommer många människor med funktionshinder att utestängas från möjligheten att studera, arbeta, utöva medborgerliga rättigheter och skyldigheter samt klara det vardagliga livet”
 • (SOU 2004:83 Hjälpmedel – betänkande av LSS- och hjälpmedelsutredningen)
 • Det handikappolitiska arbetet ska
 • - undanröja hinder för full delaktighet i samhället
 • förebygga diskriminering
 • ge självständighet och självbestämmande
hj lpmedel29
Hjälpmedel

Kognitiva hjälpmedel

 • komihågklocka, handdator, timstock,
 • medicinkarusell,shake-awake
 • bolltäcke, whiteboard, filofax

Kognitiva miljöanpassningar

dörröga, spisvakt, uppmärkning i bostaden

Somatiska hjälpmedel

hjälpmedel för rörelsehinder, hörsel- och syn

slide30
Tid

Minne

Initiativ

Struktur

Sömn/stresshantering

Skapar trygghet

Ger självständighet

Ökar daglig aktivitet

Ökar delaktigheten i

samhället

Kognitiva hjälpmedel för…

slide31

Hjälpmedel för tid

 • Komihågklocka
 • Timstock
 • Armbandklockor med dagliga larm

och textmeddelande

 • Handdator
 • Mobiltelefon
 • Shake-Awake väckarklocka
slide32

Hjälpmedel för minnet

 • Komihågklocka
 • Handdator
 • Armbandsklocka med dagliga larm

och textmeddelande

 • Almanacka/Filofax
 • Whiteboardtavla
 • Checklistor
 • Uppmärkning i bostaden
slide33

Hjälpmedel för att ta initiativ

 • Komihågklocka
 • Armbandsklockor med dagliga larm

och textmeddelande

 • Handdator
 • Mobiltelefon
 • Whiteboardtavla
slide34

Hjälpmedel för struktur

 • Uppmärkning i bostaden
 • Backar och lådor
 • Checklistor
 • Komihågklocka
 • Whiteboardtavla
 • Armbandsklocka med dagliga

larm och textmeddelande

 • Handdator
 • Mobiltelefon
slide35

Hjälpmedel för sömn/stresshantering

 • Bolltäcke
 • Spisvakt
 • Dörröga
 • Nummerpresentatör
 • Handdator
 • Armbandsklocka med larm

och textmeddelande

 • Komihågklocka
slide36

Delaktighet

Trygghet

Självständighet

slide37

Bolltäcke

Ett sovtäcke med insydda bollar för taktil stimulering

 • Problem
 • Sömnstörningar
 • Ångest/Oro
 • Störd kroppsuppfattning
 • Stress
 • Resultat
 • Trygghetskänsla
 • Somnar snabbare
 • Sover djupare
 • Ångestdämpande
 • Minskad sömnmedicin
slide38

Komihågklocka

En klocka där man talar in egna meddelande för till exempel påminnelse och initiativ

Problem

Svårt att ta initiativ

Svårt att komma ihåg

Svårt att veta vilken ordning

 • Resultat
 • Självständighet
 • Trygghet att veta att man

inte glömmer

 • ”Tjata på sig själv, på det

man vill bli tjatad på”

slide39

Timstock

Visar tiden med lysdioder, som slocknar varefter tiden går, ger signal vid slut

Resultat

 • Skapar tidsuppfattning
 • Trygghet, att veta

hur länge

 • Självständighet,

att ingen behöver

påminna/”tjata”

Problem

Svårt att veta hur

lång tiden är t ex

äta frukost, duscha,

arbetsuppgifter,

rast/vila, se på TV…

slide40
Ger trygghet att bli påmind

Påminnelse att det är dags att ta medicin

Självständighet

Klara av att ta sin medicin

själv

Minskad risk att överdosera

medicin eftersom den är låst

Personal behöver inte åka ut med enbart medicin

Medicinkarusell

Doseringshjälpmedel med påminnelsesignal

1-4 larm per dag, aktuell medicin matas fram, låsbar

slide41
Trygghet

Inte behöva lägga energi

på att komma ihåg tiden,

använda sin kraft och ork

till aktiviteter istället

Hjälp för att komma igång,

ta initiativ

Vakna själv

Ta medicin själv

Komma ihåg, komma i tid

till läkarbesök mm

Ta initiativ till vardagliga

aktiviteter och sysselsättning,

städa mm

Påminnelsehjälpmedel

armbandsklocka med alarm,

handdator, mobiltelefon, påminnaren

slide42

”Egentligen har man väl alla ingredienserna, det är bara det att man inte vet hur man ska använda sig av dom…..”

slide43

Att tänka på

 • Underlätta koncentrationen

– ha korta samtal, sammanfatta ofta

 • Använd papper och penna – skriv punkter
 • Hjälp till att bygga upp dagliga rutiner som stödjer aktivitet
 • Minska intrycksmängden
 • Lära in metoder/strategier för aktivitetsutförande
 • Använda olika hjälpmedel
slide44

Att tänka på

 • Anpassa miljön
 • Sömnstörningar ökar kognitiva problem

– arbeta med att förbättra sömnen

 • Insatser direkt riktade mot problemet
 • Insatser som kan hjälpa personen att kompensera sina

svårigheter

f rskrivning erfarenheter
Förskrivning - erfarenheter
 • Landsting och kommun ansvarar för hjälpmedel enligt HSL
 • HSL är en ramlag- olika regler i hela landet
 • Det finns ingen gällande definition av begreppet hjälpmedel
 • I många fall finns en i förväg bestämd sortimentslista för förskrivning
 • Egenansvar för hjälpmedel kan vara problematiskt
 • Tillgänglighet? Vart vänder man sig?
 • Arbetsterapeuter… Förskrivningsrätt… Hjälpmedel…
slide46

Psykiska funktionshinder och hjälpmedel

 • Ökad kunskap behövs
 • - om kognitiva funktionsnedsättningar och vad de innebär
 • för den enskilde
 • - om hjälpmedel
 • Skyldighet enligt HSL att erbjuda hjälpmedel
 • Svårt att få hjälpmedel förskrivna
 • Viktigt att personal/närstående påvisar behov och

efterfrågar hjälpmedel

 • Kognitiva hjälpmedel är lika viktiga och självklara som

somatiska hjälpmedel

slide48

Bemötande

 • Mervärde
 • -för mig själv
 • och andra
 • Uppväxt Normer Attityder Beteende Möten
 • Värderingar I samhället Inställningar Hur jag agerar
 • - familjen - lagar Förhållningssätt i mötet med
 • - socialt - egna normer Referensramar andra
 • religion
 • Mindervärde
 • Vi vet intuitivt vad -för mig själv
 • som är ”rätt eller fel” och andra
slide49

….vid varje möte med andra människor måste vi fråga oss om vi väckte eller släckte hoppet hos den vi mötte….

bem tande50
BEMÖTANDE
 • Regeringsdirektiv 1997
 • Utredare Bengt Lindqvist
 • Olika delrapporter
 • Betänkande SOU 1999:21
 • Regeringens proposition 1999/2000:79

”Från patient till medborgare” – en nationell handlingsplan för handikappolitiken

bem tande51
BEMÖTANDE
 • Den kollektiva nivån
 • Den organisatoriska nivån
 • Den individuella nivån
bem tande52
BEMÖTANDE
 • Den kollektiva nivån
 • grundläggande mötet uppstår i politiken
 • anger tonen och förutsättningarna
 • lagstiftningen
 • riksdag och regering
bem tande53
BEMÖTANDE
 • Den organisatoriska nivån
 • uppfattning och tolkning av lagar och
 • förordningar på myndighetsnivå
 • förändringsprocess viktig
bem tande54
BEMÖTANDE
 • Den individuella nivån
 • etisk grund på arbetsplatsen
 • förmåga till empati
 • kunskap om de olika målgrupperna
bem tande55
BEMÖTANDE
 • Det enskilda mötet
 • Tag hänsyn till att personen har kognitiv problematik:
 • Avsätt tillräckligt med tid
 • Tydlig struktur – underlättar och skapar trygghet
 • Tydlig och enkel kommunikation – spara på orden
 • Både muntlig och skriftlig information-använd papper och penna
 • Minska intrycksmängden
 • Var pedagogisk – gör kunskap av det som ”alla andra vet”
 • Sammanfatta ofta – be även motparten att göra det samma