V lkommen till utbildning f r utbildare
Download
1 / 55

- PowerPoint PPT Presentation


 • 234 Views
 • Updated On :

VÄLKOMMEN TILL UTBILDNING FÖR UTBILDARE. Psykiska funktionshinder och hjälpmedel EN VÄRLD AV NYA MÖJLIGHETER. Presentationsövning . Tillbakablick-Nuläge-Framtid HumanTeknik.

Related searches for

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - albert


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
V lkommen till utbildning f r utbildare l.jpg
VÄLKOMMEN TILL UTBILDNING FÖR UTBILDARE


Psykiska funktionshinder och hj lpmedel en v rld av nya m jligheter l.jpg

Psykiska funktionshinder och hjälpmedelEN VÄRLD AV NYA MÖJLIGHETER
Slide5 l.jpg

TillbakablickPsykiatrireformen 1995HjälpmedelsinstitutetHumanTeknik 2001-2004HumanTeknik i Karlstad/Avdelningen för socialpsykiatri 2005Nationell Psykiatrisamordning 2003-2006NulägeNationellt Kunskapsnätverk/HumanTeknik i Karlstad 2005-2007Utbildning för utbildareFramtid”Ambition och ansvar” Betänkande SOU 2006:100- Åtgärder för tillgänglighet och delaktighet- Forskning och utveckling


Slide6 l.jpg

HumanTeknik

 • Treårigt pionjärprojekt inom området

  psykiska funktionshinder och hjälpmedel

  2001-2004

  Projektets största del: Prova hjälpmedel i bostaden,

  Hjälpmedelsinstitutet, Schizofreniförbundet och RSMH

  Allmänna Arvsfonden, Karlstads Universitet, Karlstad

  kommun, Landstinget i Värmland


Humanteknik i karlstad l.jpg

HumanTeknik i Karlstad

12 deltagare med psykossjukdom och/eller tvång

Utgått från behov/funktionshinder

Hjälpmedel som komplement till stöd och hjälp i del

dagliga livet för trygghet, självständighet och

för att bli mer aktiv.

Ta makten över sitt eget liv.


Slide8 l.jpg

Exempel på problem i vardagen:

Minne – svårt att komma ihåg, svårt att lära nya saker

Initiativ – svårt att ta initiativ till vardagliga aktiviteter

Tidsuppfattning – svårt att passa tider, påbörja/avsluta

Struktur – svårt med ordning och reda

Stress – svårt med avslappning och ro, sömnstörningar

Isolering – svårt att vara delaktig i samhället


Slide9 l.jpg

 • Resultat av enkät i HumanTeknik

 • 12 av 12 tycker att hjälpmedel varit till stöd i vardagen

 • 11 av 12 tycker att hjälpmedel bidrar till större självständighet

 • 12 av 12 tycker att hjälpmedel bidrar till större trygghet

 • 11 av 12 tycker att hjälpmedel bidrar till mer struktur

 • 11 av 12 tycker att hjälpmedel bidrar till att man blir mer aktiv

 • 9 av 12 tycker att hjälpmedel bidrar till ökad delaktighet i samhället


Slide10 l.jpg

Resultat

Produkterna/hjälpmedlen har fungerat bra för målgruppen

- ökad livskvalitet: färre akutbesök, minskad medicinering

- ökad självständighet: minskat boendestöd, medicinera själv

- ökad egen aktivitet: i boende och samhällsliv

- ökad trygghet: bättre sömn, kan passa tider och ta initiativ


Slide11 l.jpg

Kognitivt stöd

Tydligt, konkret och anpassat förhållningssätt

Rutiner, vanor och strategier

Tid och planering

Kognitiva hjälpmedel

Vanliga produkter/egenvårdSlide13 l.jpg

Hälso- och sjukvårdslagen:

”…målet för hälso- och sjukvården är en god hälsa och vård på lika villkor för hela befolkningen” (§2)

”…varje patient som vänder sig till hälso- och sjukvården skall, om det inte är uppenbart obehövligt, snarast ges en medicinsk bedömning av sitt hälsotillstånd” (§ 2a )

Socialtjänstlagen:

”…skall främja människors ekonomiska och sociala trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor och aktivt deltagande i samhällslivet” (§ 1:1)

” …den som inte själv kan tillgodose sina behov och inte kan få dem tillgodosedda på annat sätt har rätt till bistånd av socialnämnden för sin försörjning eller för sin livsföring i övrigt” (§4:1)


Slide14 l.jpg

Landstinget Kommunen

Psykiatri Socialpsykiatri/Socialtjänst

 • HSL / LPT / LRV

 • Landstinget skall förebygga, utreda och behandla psykiska sjukdomar i öppna och slutna vårdformer

 • Patient

 • Sjukdom

 • Utredning

 • - vetenskap och beprövad erfarenhet

 • - symptom

 • - diagnos

 • Erbjuda behandling

 • ”Second Opinion”

 • Möjlighet till tvångsinsatser

 • Inskriven/Utskriven

 • SoL / LSS

 • Kommunens ansvar är att erbjuda olika boendeformer, boendestöd, daglig sysselsättning och en meningsfull fritid

 • Brukare/Klient

 • Funktionshinder

 • Utredning

 • - teorier/vetenskap om socialt arbete

 • - svårighet att klara vardagliga aktiviteter

 • - behov av stöd

 • Beslut om bistånd

 • Rätt att överklaga beslut

 • Frivilliga insatser

 • Borta/Hemma

S

A

M

V

E

R

K

A

N


Slide15 l.jpg

Funktionshinder – handikapp

Sjukdom/skada Psykos/schizofreni

Tvång

Nedsättning av vissa Kognitivt: minne, tid

funktioner initiativ, planera

Funktionshinder – ger Passa tider, hålla ordning,

betydande svårigheter att svårt att ta initiativ och

klara vardagen genomföra dagliga sysslor

Handikappet uppstår när Klarar inte av att

inte adekvat stöd ges eller sköta hemmet, vågar

erhålls inte gå ut, isolering

Underlätta med hjälpmedel, stöd, vanor och rutiner


Slide16 l.jpg

 • ”För en psykiskt funktionshindrad är det lika svårt att utföra enkla vardagssysslor,

 • som för en blind att läsa en bok eller en döv att höra en symfoni”

 • (Lennart Lundin, Ove S Ohlsson ”Psykiska funktionshinder – stöd och hjälp vid kognitiva funktionsstörningar” Cura Bokförlag 2002)


Slide17 l.jpg

Psykiska funktionshinder utföra enkla vardagssysslor,

 • Dolda funktionshinder

 • Syns inte utanpå

 • Svårt att förstå problematiken

 • Man vill - men kan inte – ej lathet

 • Dåligt bemötande

 • Diskriminering


Slide18 l.jpg

Kognitiva förmågor utföra enkla vardagssysslor,

De processer som sker i vår hjärna när vi tar emot, lagrar, bearbetar och använder oss av information

Det kognitiva systemet tar in information via olika kanaler – syn, hörsel, känsel, smak och lukt

Kognitiva funktionsnedsättning

Gör det svårt att minnas, planera, lösa problem, svårigheter med tidsuppfattning, ordförståelse och abstrakt tänkande


Slide19 l.jpg


Slide20 l.jpg

 • Kognitiva funktionsnedsättningar kan påverka utföra enkla vardagssysslor,

 • Förmågan att ta hand om sig själv i det dagliga livet

 • Förmågan att umgås med andra – social kontakt

 • Förmågan att arbeta eller att delta i regelbundna aktiviteter


Slide21 l.jpg

Executiva funktioner utföra enkla vardagssysslor,

 • Reducerad förmåga att ta initiativ

 • Svårigheter med planerings- och organisationsförmåga

 • Reducerad förmåga att skapa struktur i vardagen

 • Tidsuppfattning

 • Oförmåga till automatiskt agerande

 • Svårigheter att motivera sig själv

 • Svårigheter med att kunna skjuta upp behovstillfredsställelse

 • Oförmåga att värdera sina egna insatser

 • Svårigheter att fokusera, att hålla kvar

  eller fördela uppmärksamheten, bearbeta information


Slide22 l.jpg

Central Coherence – central samordning utföra enkla vardagssysslor,

Svårigheter att:

 • se helheten, fastnar lätt i detaljer

 • få livets detaljer att hänga ihop

 • skapa meningsfulle sammanhang

 • känna igen ansikten

 • tolka ansiktsuttryck

 • tolka kroppsspråk


Slide23 l.jpg


Slide24 l.jpg

Abstrakt tänkande inlevelseförmågan

 • Svårigheter med övergripande begrepp

 • Svårigheter att se helheten för detaljer

 • Svårigheter att föreställa sig förhållanden man inte upplevt


Slide25 l.jpg

Kroppsuppfattning och stresstålighet inlevelseförmågan

 • Stressöverkänslighet

 • Försämrad feedback från kroppen

 • Sömnrytmstörningar

 • Överkänslighet mot ljud, ljus och beröring


Slide26 l.jpg

Minne och inlärning inlevelseförmågan

 • Det tar längre tid att lära sig nya saker

 • Försämrat arbetsminne

 • Svårt att plocka fram rätt kunskap

 • Svårt att använda det man kan i en ny situation

 • Svårt att se likheter mellan det som händer nu och som hänt tidigare


Hj lpmedel l.jpg
Hjälpmedel inlevelseförmågan


Slide28 l.jpg

 • Värdegrund inlevelseförmågan

 • ”Utan en god tillgång till hjälpmedel kommer många människor med funktionshinder att utestängas från möjligheten att studera, arbeta, utöva medborgerliga rättigheter och skyldigheter samt klara det vardagliga livet”

 • (SOU 2004:83 Hjälpmedel – betänkande av LSS- och hjälpmedelsutredningen)

 • Det handikappolitiska arbetet ska

 • - undanröja hinder för full delaktighet i samhället

 • förebygga diskriminering

 • ge självständighet och självbestämmande


Hj lpmedel29 l.jpg
Hjälpmedel inlevelseförmågan

Kognitiva hjälpmedel

 • komihågklocka, handdator, timstock,

 • medicinkarusell,shake-awake

 • bolltäcke, whiteboard, filofax

  Kognitiva miljöanpassningar

  dörröga, spisvakt, uppmärkning i bostaden

  Somatiska hjälpmedel

  hjälpmedel för rörelsehinder, hörsel- och syn


Slide30 l.jpg

Tid inlevelseförmågan

Minne

Initiativ

Struktur

Sömn/stresshantering

Skapar trygghet

Ger självständighet

Ökar daglig aktivitet

Ökar delaktigheten i

samhället

Kognitiva hjälpmedel för…


Slide31 l.jpg

 • Hjälpmedel för tid inlevelseförmågan

 • Komihågklocka

 • Timstock

 • Armbandklockor med dagliga larm

  och textmeddelande

 • Handdator

 • Mobiltelefon

 • Shake-Awake väckarklocka


Slide32 l.jpg

 • Hjälpmedel för minnet inlevelseförmågan

 • Komihågklocka

 • Handdator

 • Armbandsklocka med dagliga larm

  och textmeddelande

 • Almanacka/Filofax

 • Whiteboardtavla

 • Checklistor

 • Uppmärkning i bostaden


Slide33 l.jpg


Slide34 l.jpg

 • Hjälpmedel för struktur inlevelseförmågan

 • Uppmärkning i bostaden

 • Backar och lådor

 • Checklistor

 • Komihågklocka

 • Whiteboardtavla

 • Armbandsklocka med dagliga

  larm och textmeddelande

 • Handdator

 • Mobiltelefon


Slide35 l.jpg


Slide36 l.jpg

Delaktighet inlevelseförmågan

Trygghet

Självständighet


Slide37 l.jpg

Bolltäcke inlevelseförmågan

Ett sovtäcke med insydda bollar för taktil stimulering

 • Problem

 • Sömnstörningar

 • Ångest/Oro

 • Störd kroppsuppfattning

 • Stress

 • Resultat

 • Trygghetskänsla

 • Somnar snabbare

 • Sover djupare

 • Ångestdämpande

 • Minskad sömnmedicin


Slide38 l.jpg

Komihågklocka inlevelseförmågan

En klocka där man talar in egna meddelande för till exempel påminnelse och initiativ

Problem

Svårt att ta initiativ

Svårt att komma ihåg

Svårt att veta vilken ordning

 • Resultat

 • Självständighet

 • Trygghet att veta att man

  inte glömmer

 • ”Tjata på sig själv, på det

  man vill bli tjatad på”


Slide39 l.jpg

Timstock inlevelseförmågan

Visar tiden med lysdioder, som slocknar varefter tiden går, ger signal vid slut

Resultat

 • Skapar tidsuppfattning

 • Trygghet, att veta

  hur länge

 • Självständighet,

  att ingen behöver

  påminna/”tjata”

Problem

Svårt att veta hur

lång tiden är t ex

äta frukost, duscha,

arbetsuppgifter,

rast/vila, se på TV…


Slide40 l.jpg

Ger trygghet att bli påmind inlevelseförmågan

Påminnelse att det är dags att ta medicin

Självständighet

Klara av att ta sin medicin

själv

Minskad risk att överdosera

medicin eftersom den är låst

Personal behöver inte åka ut med enbart medicin

Medicinkarusell

Doseringshjälpmedel med påminnelsesignal

1-4 larm per dag, aktuell medicin matas fram, låsbar


Slide41 l.jpg

Trygghet inlevelseförmågan

Inte behöva lägga energi

på att komma ihåg tiden,

använda sin kraft och ork

till aktiviteter istället

Hjälp för att komma igång,

ta initiativ

Vakna själv

Ta medicin själv

Komma ihåg, komma i tid

till läkarbesök mm

Ta initiativ till vardagliga

aktiviteter och sysselsättning,

städa mm

Påminnelsehjälpmedel

armbandsklocka med alarm,

handdator, mobiltelefon, påminnaren


Slide42 l.jpg

”Egentligen har man väl alla ingredienserna, det är bara det att man inte vet hur man ska använda sig av dom…..”


Slide43 l.jpg

Att tänka på det att man inte vet hur man ska använda sig av dom…..”

 • Underlätta koncentrationen

  – ha korta samtal, sammanfatta ofta

 • Använd papper och penna – skriv punkter

 • Hjälp till att bygga upp dagliga rutiner som stödjer aktivitet

 • Minska intrycksmängden

 • Lära in metoder/strategier för aktivitetsutförande

 • Använda olika hjälpmedel


Slide44 l.jpg

Att tänka på det att man inte vet hur man ska använda sig av dom…..”

 • Anpassa miljön

 • Sömnstörningar ökar kognitiva problem

  – arbeta med att förbättra sömnen

 • Insatser direkt riktade mot problemet

 • Insatser som kan hjälpa personen att kompensera sina

  svårigheter


F rskrivning erfarenheter l.jpg
Förskrivning - erfarenheter det att man inte vet hur man ska använda sig av dom…..”

 • Landsting och kommun ansvarar för hjälpmedel enligt HSL

 • HSL är en ramlag- olika regler i hela landet

 • Det finns ingen gällande definition av begreppet hjälpmedel

 • I många fall finns en i förväg bestämd sortimentslista för förskrivning

 • Egenansvar för hjälpmedel kan vara problematiskt

 • Tillgänglighet? Vart vänder man sig?

 • Arbetsterapeuter… Förskrivningsrätt… Hjälpmedel…


Slide46 l.jpg

Psykiska funktionshinder och hjälpmedel det att man inte vet hur man ska använda sig av dom…..”

 • Ökad kunskap behövs

 • - om kognitiva funktionsnedsättningar och vad de innebär

 • för den enskilde

 • - om hjälpmedel

 • Skyldighet enligt HSL att erbjuda hjälpmedel

 • Svårt att få hjälpmedel förskrivna

 • Viktigt att personal/närstående påvisar behov och

  efterfrågar hjälpmedel

 • Kognitiva hjälpmedel är lika viktiga och självklara som

  somatiska hjälpmedel


Bem tande l.jpg
Bemötande det att man inte vet hur man ska använda sig av dom…..”


Slide48 l.jpg

Bemötande det att man inte vet hur man ska använda sig av dom…..”

 • Mervärde

 • -för mig själv

 • och andra

 • Uppväxt Normer Attityder Beteende Möten

 • Värderingar I samhället Inställningar Hur jag agerar

 • - familjen - lagar Förhållningssätt i mötet med

 • - socialt - egna normer Referensramar andra

 • religion

 • Mindervärde

 • Vi vet intuitivt vad -för mig själv

 • som är ”rätt eller fel” och andra


Slide49 l.jpg

….vid varje möte med andra människor måste vi fråga oss om vi väckte eller släckte hoppet hos den vi mötte….


Bem tande50 l.jpg
BEMÖTANDE oss om vi väckte eller släckte hoppet hos den vi mötte….

 • Regeringsdirektiv 1997

 • Utredare Bengt Lindqvist

 • Olika delrapporter

 • Betänkande SOU 1999:21

 • Regeringens proposition 1999/2000:79

  ”Från patient till medborgare” – en nationell handlingsplan för handikappolitiken


Bem tande51 l.jpg
BEMÖTANDE oss om vi väckte eller släckte hoppet hos den vi mötte….

 • Den kollektiva nivån

 • Den organisatoriska nivån

 • Den individuella nivån


Bem tande52 l.jpg
BEMÖTANDE oss om vi väckte eller släckte hoppet hos den vi mötte….

 • Den kollektiva nivån

 • grundläggande mötet uppstår i politiken

 • anger tonen och förutsättningarna

 • lagstiftningen

 • riksdag och regering


Bem tande53 l.jpg
BEMÖTANDE oss om vi väckte eller släckte hoppet hos den vi mötte….

 • Den organisatoriska nivån

 • uppfattning och tolkning av lagar och

 • förordningar på myndighetsnivå

 • förändringsprocess viktig


Bem tande54 l.jpg
BEMÖTANDE oss om vi väckte eller släckte hoppet hos den vi mötte….

 • Den individuella nivån

 • etisk grund på arbetsplatsen

 • förmåga till empati

 • kunskap om de olika målgrupperna


Bem tande55 l.jpg
BEMÖTANDE oss om vi väckte eller släckte hoppet hos den vi mötte….

 • Det enskilda mötet

 • Tag hänsyn till att personen har kognitiv problematik:

 • Avsätt tillräckligt med tid

 • Tydlig struktur – underlättar och skapar trygghet

 • Tydlig och enkel kommunikation – spara på orden

 • Både muntlig och skriftlig information-använd papper och penna

 • Minska intrycksmängden

 • Var pedagogisk – gör kunskap av det som ”alla andra vet”

 • Sammanfatta ofta – be även motparten att göra det samma