1 / 12

Mérések ellipszométerrel - Fehérjerétegek vizsgálata

MTA-MFA Nyári Iskola 2011. június 27 - július 1. Budapest. Mérések ellipszométerrel - Fehérjerétegek vizsgálata. Készítette: Kozák Olívia Krisztina Tanár: Dvorák Cecília Témavezetők: Németh Andrea és Fodor Bálint. Áttekintés. Bioszenzorikai fejlesztés (pl. vércukorszintmérő)

toviel
Download Presentation

Mérések ellipszométerrel - Fehérjerétegek vizsgálata

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. MTA-MFANyáriIskola 2011. június 27 - július 1. Budapest Mérések ellipszométerrel - Fehérjerétegek vizsgálata Készítette: Kozák Olívia Krisztina Tanár: Dvorák Cecília Témavezetők: Németh Andrea és Fodor Bálint

 2. Áttekintés • Bioszenzorikai fejlesztés (pl. vércukorszintmérő) • Mérési előkészületek a biolaborban • Ellipszométer működésének megértése és használatának elsajátítása • Mérés során fehérjerétegek leválasztása • Fehérjeréteg optikai minősítése és jellemzése az ellipszometriai kiértékelés alapján

 3. Mi az a bioszenzor? • bioszenzor = felismerő elem + jelátvivő egység • Felismerő elemek felületi adszorpciója • Célmolekulák szelektív, nagy érzékenységű megkötése J. P. Chambers et al. Curr. Issues Mol. Biol. 10: 1–12 (2008).

 4. Fehérjék FLAGELLÁRIS FILAMENTUM • Bakteriális flagellum sejten kívüli része (~ 5-10 µm) • Több tízezer flagellin monomer • Specifikus ligandum (As, Ni) megkötésére alkalmazható FIBRINOGÉN • Plazmafehérje • Véralvadásban van szerepe • Májban és a csontvelőben képződik

 5. Spektroszkópiai Ellipszometria (SE) • Optikai felületvizsgálati módszer • Reflexió során bekövetkező polarizációváltozás mérése • SE spektrum: Psi(λ) és Delta(λ) Indirekt eljárás => optikai modellek megalkotása

 6. Érintés- és roncsolásmentes • Időbeli változások nyomon követése a hordozó felületén • Nanométeres érzékenység, nagy pontosság • Mindezt 1 másodperc alatt! Mérés +2 nm

 7. Folyadékcella

 8. Lépésről lépésre… • Minták előkészítése: • Szubsztrát tisztítása (H2O2:H2SO4=1:3) • PBS (pufferoldat) készítése • Fehérjeoldat (c ~ 0,2 mg/ml) • Mérés: • Spektrum felvétele • Hordozó: Si + SiO2 • + Folyadékcella (ablak korrekció) • + Puffer • Folyamat közben (in situ) mérés • Alapvonal (puffer) • Fehérje adszorpció • Pufferes mosás • Felülettérképezés

 9. Mérési eredmények Optikai modell + de Feijter formula:

 10. Térképezés Mérési pontok: Fibrinogén leszárított mintán: [nm] Gumigyűrű helye Flagelláris filamentum leszárított mintán: Si hordozó + termikus oxid: [nm] [Delta]

 11. Összefoglalás • Alapkutatás • Orvosi alkalmazások • Kutatás menetének megismerése • Középiskolai ismeretek (optika, hullámtan, fehérjék…) egészen új, és gyakorlati oldalú megközelítése, bővítése • Új mérési eljárás elsajátítása • Gyakorlatok egy laborban • Megismerkedés új emberekkel

 12. Köszönöm a figyelmet! Köszönetnyílvánítás: • Hálás vagyok a lehetőségért és köszönöm szépen mindazoknak, akik segítettek, támogattak! • Szüleimnek • Fizikatanáromnak, Dvorák Ceciliának • A szervezőnek, pártfogónknak, Daróczi Csabának • Témavezetőmnek, Németh Andreának és Fodor Bálintnak • A Fotonika Osztály munkatársainak; Fried Miklós, Patkós Dániel, Kurunczi Sándor, Horváth Róbert, Petrik Péter, Lohner Tivadar

More Related