Dane informacyjne - PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Dane informacyjne PowerPoint Presentation
Download Presentation
Dane informacyjne

play fullscreen
1 / 66
Dane informacyjne
103 Views
Download Presentation
xue
Download Presentation

Dane informacyjne

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Dane informacyjne • Nazwa szkoły: • Gimnazjum im.Powstańców Wielkopolskich w Mieścisku • ID grupy: • 98/31_P_G1 • Kompetencja: • Przedsiębiorczość • Temat projektowy: • Własna działalność gospodarcza formą walki z bezrobociem • Semestr/rok szkolny: semestr II 20010/2011

 2. Cele projektu: Głównym celem projektu było sprawdzenie czy własna działalność gospodarcza ma wpływ na ograniczenie bezrobocia? Jakie są etapy zakładania działalności gospodarczej? W jakich instytucjach należy zgłosić działalność i jak długo trwa rejestracja? Skąd można pozyskać pomoc finansową i organizacyjną? Jakie są przykladowe koszty założenia własnej firmy? Jakie są wady i zalety prowadzenia własnej działalności gospodarczej? Jakie są ułatwienia i bariery dla osób rozpoczynających własną działalność gospodarczą?

 3. Plan prezentacji: Praca i bezrobocie Bezrobocie w Polsce i formy pomocy bezrobotnym Pojęcie działalności gospodarczej Etapy zakładania własnej działalności Pomysł na własną firmę Biznes plan Formy działalności gospodarczej Źródła finansowania własnej działalności. Reklama Zalety i wady prowadzenia własnej działalności Ułatwienia i bariery prowadzenia działalności Przykłady działalności gospodarczej

 4. Praca i bezrobocie Każdy młody człowiek po ukończeniu szkoły chciałby mieć pracę zgodną z jego wykształceniem i zainteresowaniami. Na rynku brak jest pracy dla wszystkich osób poszukujących zatrudnienia. Bezrobocie dotyka ludzi w każdym wieku: młodych kończących szkoły i dorosłych, którzy stracili pracę. Poziom bezrobocia w ciągu roku ulega zmianie. Stopa bezrobocia w województwach jest na różnym poziomie. Bezrobotni nie mogąc znaleźć zatrudnienia decydują się na prowadzenie własnej działalności gospodarczej.

 5. Przyczyny bezrobocia: • Załamanie się eksportu polskich surowców i towarów na rynki wschodnie oraz otwarcie polskiego rynku na import towarów będących konkurencją dla krajowej produkcji. • Zmniejszenie się popytu na skutek obniżenia dochodów ludności. • Zmniejszenie poziomu inwestycji z powodu wysokiego oprocentowania kredytów. • Wysokie koszty pracy wynikające z polityki podatkowej państwa i systemu ubezpieczeń społecznych. • Wejście na rynek pracy roczników wyżu demograficznego. • Niewydolność funkcjonującego systemu pośrednictwa pracy. • Zbyt wolne dostosowanie systemu edukacji do potrzeb rynku pracy.

 6. Stopa bezrobocia w Polsce dane z listopada 2010

 7. Stopa bezrobocia w Wągrowcu W powiecie wągrowieckim w grudniu 2010 roku zarejestrowanych było 4227 bezrobotnych. To o blisko 550 osób więcej niż rok temu. Więcej bezrobotnych w naszym powiecie było tylko w 2006 roku. Wówczas zarejestrowanych było 4676 osób. Średnia stopa bezrobocia w 2010 r. wynosiła w: Polsce - 12,3 %. Wielkopolsce - 8,7 % Poznaniu – 3,4 % Powiecie wągrowieckim – 19,2 %

 8. Miesięczna informacja o bezrobociu w Polsce

 9. Formy pomocy bezrobotnym • Zasiłek dla bezrobotnych • Świadczenie i zasiłek przedemerytalny • Pokrywanie kosztów badań lekarskich • Pośrednictwo pracy • Pośrednictwo zawodowe • Przygotowanie zawodowe • Prace społecznie użyteczne • Płatne staże • Roboty publiczne • Kursy i szkolenia • Wsparcie finansowe działalności gospodarczej • Wspomaganie finansowe przedsiębiorstw • tworzących miejsca pracy

 10. Pojęcie działalności gospodarczej Podejmowanie różnorakich działań o charakterze ekonomicznym przez przedsiębiorców działających na rynku. Zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż. Działalność prowadzona we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły. Wszelka działalność producentów, handlowców lub usługodawców, rolników, a także osób wykonujących wolne zawody, również wówczas, gdy czynność została wykonana jednorazowo.

 11. Przepisy prawne dotyczące działalności: • Ustawa z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo działalności gospodarczej Dz. U.1999 Nr 101 poz. 1178 z dnia 17.12.1999 • Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej Dz. U. 2010 Nr 220 poz. 1447 z dnia 24.11.2010 • Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. Przepisy wprowadzające ustawę o swobodzie działalności gospodarczej Dz. U. 2004 Nr 173 poz. 1808 z dnia 06.08.2004

 12. Kto może zostać przedsiębiorcą? Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej pozwala założyć przedsiębiorstwo każdej osobie fizycznej mającej zdolność prawną. Do prowadzenia własnej firmy potrzebne są następujące cechy i zdolności: Zdolność do samoakceptacji Asertywność Kreatywność i wyobraźnia Zdolność do wyznaczania sobie celów i zadań Ocena zależności między ryzykiem a zyskiem Zdolność do podejmowania ryzyka Umiejętność komunikowania się i zarządzania ludźmi Uczciwość i odpowiedzialność Organizacja własnej pracy

 13. Czynniki motywujące i utrudniające działalność człowieka • Motywy, które pobudzają do działania, nazywa się impulsami. Jednak obok nich pojawiają się czynniki, które hamują działania człowieka. • Na podjęcie samodzielnej działalności gospodarczej wpływ mają: • korzyści materialne • potrzeba uznania i prestiżu społecznego • potrzeba osiągnięć i samorealizacji • potrzeba wykazania się kreatywnością • Czynnikami utrudniajacymi działalność człowieka są frustracje, czyli stany emocjonalne wywołane pojawieniem się przeszkody w działaniu oraz stres.

 14. Etapy zakładania własnej działalności Pomysł na firmę, biznesplan Wybór formy działalności Rejestracja w Urzędzie gminy lub miasta Zgłoszenie do Głównego Urzędu Statystycznego Zgłoszenie do Urzędu Skarbowego Rejestracja w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych Wyrobienie pieczątki Założenie konta bankowego Zgłoszenia do innych urzędów: Inspekcji Pracy, Inspekcji Sanitarnej Opracowanie logo firmy, strony internetowej

 15. Pomysł na własną firmę • Zgodnie z wykształceniem i własnymi umiejętnościami • Realizacja własnych zainteresowań • Kontynuacja działalności prowadzonej przez członków rodziny • Korzystanie z propozycji istniejących już podmiotów gospodarczych • Badanie rynku i lokalnych potrzeb oraz dostosowanie do nich własnej działalności gospodarczej • Korzystanie z doradztwa: Inkubatorów Przedsiębiorczości, Urzędu Pracy lub Urzędu Gminy

 16. Biznes plan • Biznes plan to dokument ustalający postępowanie w pewnym okresie. Przedstawia cele, które przedsiębiorca chce osiągnąć i ustala środki prowadzące do osiągnięcia tych celów oraz taktykę działania. • Dokument ten musi być przedstawiany w banku przy ubieganiu się o kredyt, a także w Urzędzie Pracy gdy występujemy z wnioskiem o wsparcie finansowe dla bezrobotych. • Jest również wymagany, gdy piszemy projekty i skladamy wniosek o dotacje unijne.

 17. Struktura biznesplanu

 18. Wybór formy działalności gospodarczej Przed rejestracją przedsiębiorstwa należy wybrać formę działalności gospodarczej. Forma prawna, w jakiej będzie prowadzone przedsiębiorstwo, powinna zależeć od: tego co przedsiębiorca zamierza oferować na rynku skali przedsięwzięcia Każdy przedsiębiorca ma do wyboru kilka form swej działalności: przedsiębiorstwa jednoosobowe przedsiębiorstwa zatrudniające pracownikówprzedsiębiorstwa – spółki ( związki osób i ich kapitału) przedsiębiorstwa - spółdzielnie (usługowe i wytwórcze)

 19. Przepisy prawne dotyczące spółek • Zasady tworzenia, organizację, funkcjonowanie, rozwiązywanie, łączenie, podział i przekształcanie spółek handlowych działalności gospodarczej zawarte są w: • Ustawie z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. 2000 nr 94 poz. 1037 z dnia 08.11.2000) • Ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. 1994 nr 121 poz. 591), • Ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. 2009 nr 152 poz. 1223 z dnia 17.09.2009)

 20. Charakterystyka wybranych spółek • Spółka osobowa to: spółka jawna, spółka partnerska. Spółka osobowa prowadzi przedsiębiorstwo pod własną firmą. • Spółka partnerska - utworzona przez wspólników w celu wykonywania wolnego zawodu w spółce prowadzącej przedsiębiorstwo pod własną firmą. • Spółka handlowa - to spółka jawna, partnerska, komandytowa, spółka komandytowo-akcyjna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i spółka akcyjna. • Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - wspólnicy nie odpowiadają swoim majątkiem za zobowiązania spółki • Spółka komandytowa-jest spółka, w której wobec wierzycieli za zobowiązania spółki co najmniej jeden wspólnik odpowiada bez ograniczenia (komplementariusz), a odpowiedzialność co najmniej jednego wspólnika (komandytariusza) jest ograniczona

 21. Zgłoszenie do Krajowego Rejestru Sądowego Gdy działalność gospodarcza będzie prowadzona w formie spółki osobowej: jawnej, partnerskiej, komandytowej albo komandytowo-akcyjnej lub kapitałowej: z ograniczoną odpowiedzialnością lub akcyjnej – wpisuje się ją do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym. Sprawy związane z wpisem przedsiębiorca załatwia w sądzie rejonowym właściwym dla siedziby podmiotu, którego wpis dotyczy. Wniosek o wpis przedsiębiorcy do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) składa się na urzędowym formularzu. Należy go opłacić. Gdy podlega on ogłoszeniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, to trzeba wpłacić opłatę za ogłoszenie. 

 22. Urząd Gminy – zgłoszenie działalności gospodarczej Wypełnia się wniosek EDG-1 o wpis do Ewidencji Działalności Gospodarczej. Wniosek jest jednocześnie zgłoszeniem do ZUS lub KRUS, Urzędu Skarbowego i Urzędu Statystycznego. Do wniosku EDG-1 dołącza się też część EDG-RB informację o rachunkach bankowych oraz EDG-MW, gdy jest więcej rodzajów wykonywanej działalności lub dodatkowe miejsca wykonywania działalności gospodarczej

 23. Wniosek EDG-1 Formularz wniosku EDG-1 zawiera bazę PKD i urzędów oraz   system podpowiedzi, które chronią przed popełnieniem błędu. Interaktywny formularz wniosku EDG-1 pozwoli Ci szybko i efektywnie zrobić pierwszy krok w drodze do własnej firmy. Wniosek EDG-1 należy wypełnić on-line, wydrukować i złożyć w Urzędzie Gminy/Miasta, w której rejestrujemy firmę.

 24. Główny Urząd Statystyczny Do GUS zgłaszamy się w celu uzyskania numeru REGON - wpisu w Rejestr Gospodarki Narodowej Nadanie numeru można uzyskać na dwa sposoby: w osobiście zgłaszamy się do urzędu GUS i wypełnimy wniosek RG-1 (załatwimy w ciągu jednego dnia) lub przez zgłoszenie w gminie do ewidencji działalności gospodarczej poprzez wypełnienie druku EDG-1 wówczas trwa to około 14 dni Numer REGON będzie potrzebny przy załatwianiu dalszych spraw urzędowych – w Urzędzie Skarbowym, Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych

 25. Urząd Skarbowy – numer NIP i podatki NIP – w ciągu 7 dni od rozpoczęcia działalności należy zgłosić się do US i złożyć wniosek NIP-1 dla osoby fizycznej, NIP-2 dla pozostałych. NIP-D dla wspólników spółek osobowych Dla osoby fizycznej prywatny numer NIP staje się numerem NIP firmy Należy złożyć deklarację o wyborze formy opodatkowania oraz oświadczenie o wyborze zwolnienia lub rezygnacji ze zwolnienia od podatku VAT-6

 26. Rodzaje podatków • Osoba fizyczna zakladająca własną działalność gospodarczą może płacić podatek w formie: • stałej miesięcznej karty podatkowej • ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych • dochodu ustalanego na podstawie księgi przychodów i rozchodów – w stałej wysokości 19 % lub według skali podatkowej. • Dana formę płacenia podatków wybiera się na cały rok podatkowy, gdy chce się zmienić sposób placenia podatków należy wystąpić z wnioskiem do urzędu skarbowego • Gdy obrót z pozarolniczej działalności gospodarczej osoby fizycznej przekroczy w skali roku kwotę 1,2 mln euro, jest ona zobowiązana do prowadzenia tzw. pełnej księgowości (ksiąg rachunkowych),

 27. Opodatkowanie w formie karty podatkowej • Do 20 stycznia roku podatkowego przedsiębiorca składa w urzędzie skarbowym wniosek PIT -16 o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej. • Podatnicy prowadzący działalność opodatkowaną w formie karty podatkowej są zwolnieni od obowiązku prowadzenia ksiąg, składania zeznań podatkowych, deklaracji o wysokości uzyskanego dochodu oraz wpłacania zaliczek na podatek dochodowy • Urząd skarbowy sam prześle mu decyzję o wysokości stawki podatku w formie karty obowiązującej w kolejnym roku. • Po upływie roku podatkowego, w terminie do 31 stycznia, podatnik jest obowiązany złożyć we właściwym urzędzie skarbowym roczną deklarację według wzoru (PIT-16A) o wysokości składki na powszechne ubezpieczenie • zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od karty • podatkowej w poszczególnych miesiącach.

 28. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych • Podatnicy opłacają w roku podatkowym ryczałt od przychodów ewidencjonowanych z działalności gospodarczej, jeżeli rozpoczną wykonywanie działalności w ciągu roku podatkowego. • Stawki ryczałtu: • 20 % przychodów osiąganych w zakresie wolnych zawodów • 17 % przychodów ze świadczenia niektórych usług, m.in. reprodukcji komputerowych nośników informacji, pośrednictwa w sprzedaży pojazdów mechanicznych, pośrednictwa w handlu hurtowym, wynajmu samochodów • 8,5 % przychodów z działalności usługowej, m.in. przychodów z działalności gastronomicznej w zakresie sprzedaży napojów alkoholowych • 5,5 % przychodów z działalności wytwórczej, robót budowlanych lub w zakresie przewozów ładunków taborem samochodowym o ładowności powyżej 2 ton • 3,0 % przychodów m.in. z działalności gastronomicznej

 29. Księgaprzychodów i rozchodów Księgę przychodów i rozchodów zakładamy z dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej. Gdy księgę zakładamy po raz pierwszy, musimy w ciągu 20 dni od jej założenia zawiadomić o tym naczelnika urzędu skarbowego na piśmie. Poprzedsiębiorcy płacą podatek na podstawie skali podatkowej, według stawek 18 i 32 % lub podatek w stałej wysokości 19 % Szczegółowe zasady prowadzenia księgi przychodów i rozchodów – w tym dokonywania w niej wpisów oraz ustalania dochodu do opodatkowania – zawarte są w rozporządzeniu ministra finansów z 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz.U. nr 152, poz. 1475 ze zm.), z którym trzeba się bardzo dokładnie zapoznać.

 30. Podatek według skali podatkowej Gdy podatek od dochodu wyliczany jest według skali podatkowej, dochód otaksowany jest w następujący sposób: • o kwoty 3091 zł zwolniony jest w całości z podatku – w tabeli określającej skalę podatku odpowiada temu kwota 556,02 zł • kwota do 85 528 zł objęta jest stawką podatku 18 % – z tabeli liczy się podatek w wysokości 18 % podstawy wymiaru, po czym odejmuje 556,02 zł • kwota ponad 85 528 zł objęta jest stawką podatku 32 % – z tabeli liczy się podatek w ten sposób, że najpierw wylicza się 32 proc. nadwyżki ponad kwotę 85 528 zł, a potem dodaje się do niej 14 839,02 zł Przedsiębiorca odlicza poniesione koszty uzyskania przychodu, może skorzystać też z różnych ulg podatkowych.

 31. Płatnicy podatku VAT •  W urzędzie skarbowym należy zadeklarować, czy firma będzie płatnikiem podatku VAT, czy też nie. • Firmy prowadzone przez osoby fizyczne początkowo automatycznie są zwolnione z rozliczania tego podatku (tzw. zwolnienie podmiotowe). • Podstawowym warunkiem skorzystania ze zwolnienia podmiotowego jest: u podatników kontynuujących działalność:- nie przekroczenie wartością sprzedaży w poprzednim roku podatkowym limitu ustawowego - w roku 2010 - nie przekroczenie wartością sprzedaży w trakcie roku podatkowego limitu z danego roku - w roku 2010 kwoty 100 000 zł, a w roku 2011 i w latach następnych 150 000 zł.

 32. Prowadzenie księgowości • Dokonując rejestracji firmy w Urzędzie Skarbowym należy podjąć decyzję, czy chce się prowadzić księgowość samodzielnie, czy zlecić zewnętrznej firmie (wydatek od 100 do 600 zł miesięcznie, w zależności od ilości księgowanych dokumentów). • Prowadzenie księgowości samodzielnie nie jest trudne, ale wymaga pewnej wiedzy na ten temat. • Należy pamiętać iż nieznajomość przepisów nie zwalnia od odpowiedzialności. • Wszelka dokumentacja podatkowa pownna znajdować się pod adresem siedziby firmy, lub wskazanego w Urzędzie Skarbowym biura rachunkowego.

 33. Zakład Ubezpieczeń Społecznych Do ZUS zgłasza nas Urząd Gminy, w którym rejestrowaliśmy działalność gospodarczą. W ciągu 7 dni od rozpoczęcia działalności musimy określić jakie skladki będziemy opłacać. Rodzaje płaconych składek: emerytalne rentowe wypadkowe chorobowe zdrowotne Fundusz Pracy – zwolnione są osoby rozpoczynające działalność gospodarczą

 34. Przepisy dotyczące ubezpieczeń Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych wersja obowiązująca do 19 lutego 2011 r. Dz. U. 2009 Nr 205 poz. 1585 z dnia 04.12.2009 Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych wersja obowiązująca od 20 lutego 2011 r. Dz. U. 2009 Nr 205 poz. 1585 z dnia 04.12.2009 Stopy procentowe składek wynoszą: 1) 19,52 % podstawy wymiaru – na ubezpieczenie emerytalne, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4; 2) 6,00 % podstawy wymiaru – na ubezpieczenia rentowe; 3) 2,45 % podstawy wymiaru – na ubezpieczenie chorobowe; 4) od 0,40 % do 8,12 % podstawy wymiaru – na ubezpieczenie wypadkowe.

 35. Składki ZUS • Składki za styczeń 2010 r dla osób rozpoczynających pierwszy raz działalność gospodarczą i korzystających z ulg składkowych. • Dochód deklarowany do podstawy wymiaru składek do ZUS za styczeń nie może być niższy niż 415,80 zł. • Ubezpieczenie emerytalne - 81,16 zł ( tj.19,52%) • Ubezpieczenie rentowe - 24,95 zł (tj. 6%) • Ubezpieczenie chorobowe - 10,19 zł (tj.2,45%) • Ubezpieczenie wypadkowe - stopę procentową składki należy ustalić samemu na podstawie rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej z 29 listopada 2001 r. ( DZU nr200,poz1692 i nr203,poz1720) – gdy stopa wynosi 1,67% to składka 6,94 zł (0,67-3,33%) • Ubezpieczenie zdrowotne (min.) 243,39 zł ( tj.9%) • Ubezpieczenie zdrowotne odliczane od podatku • 209,58 zł (tj.7,75%)

 36. Wyrobienie pieczątki Pieczątka będzie potrzebna do wystawiania rachunków lub załatwiania spraw urzędowych. Pieczątka powinna zawierać: nazwę firmy adres numer telefonu/ faxu numer NIP numer REGON logo firmy Aby ją dostać należy posiadać wpis do ewidencji działalności gospodarczej. Koszt wyrobienia pieczątki 15 – 60 zł.

 37. Założenie konta bankowego Konto można założyć w dowolnym banku, najlepiej blisko miejsca zamieszkania lub prowadzenia działalności gospodarczej. Przy założeniu własnej jednoosobowej działalności gospodarczej można korzystać z posiadanego konta ROR. Rachunek bankowy jest wymagany w firmach, które prowadzą specyficzny rodzaj płatności czy transakcji także, gdy przedsiębiorca prowadzi księgi rachunkowe, lub podatkową księgę przychodów i rozchodów.

 38. Zgłoszenie do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej Jeżeli przedsiębiorca – pracodawca zatrudni pracownika lub pracowników, w ciągu 30 dni do daty zatrudnienia musi powiadomić na piśmie właściwego inspektora sanitarnego o miejscu, rodzaju i zakresie prowadzonej dzialalności Konieczne jest uzyskanie zgody inspektora (SANEPID-u) gdy podejmuje się działalność w zakresie prowadzenia:· sklepu spożywczego,· wszelkich placówek gastronomicznych, restauracji· gabinetu kosmetycznego, itp  Procedura zgłoszenia obejmuje m.in.:· złożenie stosownego wniosku· inwentaryzację wraz z opisem technologicznym· plany architektoniczne pomieszczenia i jego dane (powierzchnię,wysokość, liczbę okien itp.)

 39. Powiadomienie Państwowej Inspekcji Pracy Jeżeli przedsiębiorstwo zatrudnia pracowników, należy w ciągu 14 dni od rozpoczęcia działalności powiadomić na piśmie właściwego inspektora pracy. Przedsiębiorca podaje miejsce, rodzaj i zakres prowadzonej działalności. Na stronie internetowej Państwowej Inspekcji Pracy, pod adresem www.pip.gov.pl znajdują się listy kontrolne wyliczające powinności pracodawcy wobec pracowników.

 40. Określenie czasu rejestracji w urzędach • Urząd Gminy/miasta - 1 dzień, bez opłat • GUS - osobiście dzień lub 14 dni od zgłoszenia w Urzędzie Gminy, bez opłat • US – 1 dzień, bez opłat • ZUS – 1 dzień, bez opłat • Pieczątka – 1dzień, opłata 15-60 zł • Konto bankowe – 1 dzień, bez opłat • Sanepid – 1-14 dni ( czeka się na pozwolenie), opłata • Inspekcja Pracy – 1 dzień, bez opłat • Około 14 dni za załatwienie formalności

 41. Logo firmy • Logo firmowe stanowi znak wizualny, reprezentujący graficznie dane przedsiębiorstwo. • Projekt logo wspiera biznes ponieważ zapada w pamięć odbiorcy kojarzącego jego kolorystykę i kształt z konkretnym produktem. • Logo spełnia więc rolę zarówno marketingową i informacyjną. • Koszt przygotowania projektu logo to zazwyczaj 300 zł - 800 zł. • Może to być znak firmy już istniejącej, gdy jesteśmy podwykonawcami lub prowadzimy oddział firmy i właściciel znaku wyraził zgodę na korzystanie z niego. • Warto upewnić się, że do wykonania grafiki wykorzystano legalne oprogramowanie.

 42. Strona internetowa • Strona może zostać zbudowana w oparciu o gotowy szablon. Jeżeli chce się jednak posiadać niepowtarzalny wygląd strony, to za tego rodzaju usługę w przypadku małych stron trzeba zapłacić 100 zł – 1000 zł. • Warto upewnić się, że do wykonania grafiki wykorzystano legalne oprogramowanie. • Do tego należy doliczyć koszty obsługi strony przez informatyka oraz roczną opłatę za hosting (od 200 zł w górę). • Dobrym rozwiązaniem jest zakup aplikacji, która umożliwi klientom zdalne składanie zamówień oraz płatność. • Koszt zakupu aplikacji to od 1,5 tys. zł w górę. Można też rozważyć jej wynajem – opłata licencyjna wynosi od kilkuset do nawet 2 tys. zł, a roczny abonament od 500 zł w górę.

 43. Reklama Reklama jest to ogół czynności wykonywanych przez przedsiębiorstwa w celu uzyskania rozgłosu oraz zainteresowania konsumentów. Reklama ma za zadanie informowania nas o danym produkcie. W reklamie uwzględnia się tylko i wyłącznie zalety produktu, przedstawiając je jak najkorzystniej i najbardziej wyraziście. Rodzaje reklam: • wizytówka • szyld • tablica informacyjna • ogłoszenie w gazecie • ogłoszenie multimedialne • strona internetowa

 44. Źródła finansowania własnej działalności gospodarczej Własne środki, oszczędności Kredyt bankowy Kredyt preferencyjny uzyskany za pośrednictwem instytucji doradczych lub programów wspierających rozwój małej i średniej przedsiębiorczości Pożyczka na rozpoczęcie działalności gospodarczej z Powiatowego Urzędu pracy dla osoby zarejestrowanej jako bezrobotna Skorzystanie z leasingu Dotacje unijne

 45. Jak założyć firmę za pieniądze z urzędu pracy? Osoba, która szuka pracy, została zwolniona, ma pomysł na biznes czy pracuje, może otrzymać pieniądze na założenie własnej firmy. Jeśli zarejestruje się jako bezrobotna, może liczyć na dotację w wysokości około 19,2 tys. zł (sześć średnich pensji). Bezrobotny nie musi zwracać dotacji, jeśli utrzyma działalność przez co najmniej 12 miesięcy. Wsparcie otrzyma bezrobotny, który rozpocznie działalność w następujących branżach: • wytwórczej • budowlanej • usługowej • handlowej

 46.  Kto może uzyskać unijną dotację? • Osoby zakładające własne firmy mogą ubiegać się nawet o 40 tys. zł unijnej dotacji na rozpoczęcie działalności. Jednak w województwie łódzkim kwota dotacji została obniżona do 20 tys. zł. • Wsparcie na założenie firmy jest pomocą bezzwrotną, pod warunkiem że przedsiębiorstwo przetrwa na rynku rok. • Przedsiębiorca, który założy firmę za środki z UE, przez pół roku może dodatkowo otrzymywać tzw. wsparcie pomostowe w wysokości nieprzekraczającej kwoty płacy minimalnej (1386 zł). • Wypłata unijnych dotacji jest przewidziana w ramach Działania 6.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) – Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samo zatrudnienia.

 47. Przykładowe koszty założenia samodzielnej działalności gospodarczej Zakład fryzjerski ( koszt założenia od 60 - 100 tys. zł) Opłaty: Sanepid, Straż Pożarna - 2000 zł Wynajem pomieszczeń - 1000 zł Kupno mebli (fotele,regały, myjnia, pomocniki) - 25 000 zł Kupno luster - 4 000 zł Narzędzia (prostownice,suszarki, lokówki i in.) - 15 000 zł Kosmetyki ( farby,szampony, odżywki, maski,toniki, lakiery, rozjaśniacze) - 10 000 zł Akcesoria(szczotki,grzebienie,papiloty,wsuwki) - 5 000 zł Artykuły jednorazowe (folie, peleryny, ręczniki, czepki) - 3 500 Reklama - 500 zł Ogółem - 66 000 zł