hvordan n rett mottaker i kommunen n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Hvordan nå rett mottaker i kommunen PowerPoint Presentation
Download Presentation
Hvordan nå rett mottaker i kommunen

play fullscreen
1 / 19

Hvordan nå rett mottaker i kommunen

80 Views Download Presentation
Download Presentation

Hvordan nå rett mottaker i kommunen

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Hvordan nå rett mottaker i kommunen Prosjektleder Egil Rasmussen. Stavanger kommune

 2. Krav til adressering av meldinger • Forenkle hverdagen for avsender – unngå krav om detaljert info om mottakers organisering • Sikre at meldingen kommer mest mulig direkte fram til personale som har adekvat rolle i forhold til aktuell tjenestebruker, og trenger informasjonen for å yte god og rett tjeneste

 3. Hvem er rett mottaker av elektronisk melding til kommunen • Faglig ansvarlig for tjeneste til pasienten meldingen gjelder • Saksbehandler tjenestevedtak • Saksbehandler vederlag • Lege • Sykepleier • Fysioterapeut • Ergoterapeut • Helsesøster • Knyttet til avdelingen pasienten får tjeneste fra

 4. Alternative adresser - kommune • Kommune (organisasjonsnummer, HER-Id) • Avdeling (organisasjonsnummer, lokal id) • Person (fødselsnr, helsepersnr, lokal id, HER-Id) • Tjeneste til pasienten (HER-Id)

 5. Adressere lege på legekontor • Tradisjonell • Organisasjonsnummer for legekontoret, ev for én av legene oversettes éntydig til kontorets EDI-adresse/mailadresse • Helsepersonell-nummer til legen identifiserer legen • Ny løsning • HER-Id til legens rolle på legekontoret oversettes via adresseregisteret til kontorets EDI-adresse • Organisasjonsnummer sendes med for å verifisere sertifikat, men tolkes ikke som del av adressen

 6. Adressere til/fra helseforetak • Tradisjonelt • Organisasjonsnummer relateres éntydig til EDI-adresse • Meldingstype benyttes som del av adresselogikk • Ny løsning • HER-Id knyttet til tjeneste/fagområde • Organisasjonsnummer for verifikasjon av sertifikat

 7. Sending av melding fra journal • Mottaker velges i journalsystemet eller settes automatisk • Identifikatorer for valgt mottaker legges da automatisk inn i meldingen • Organisasjonsnummer • Helsepersonellnummer • HER-Id • Lokal Id • Identifikatorer for avsender settes av journalsystem • Organisasjonsnummer • HER-Id • Helsepersonellnummer • Lokal Id

 8. Hva skjer i kommunikasjonsprogram ved sending • Sjekker identifikatorer til mottaker og ev kopimottaker(e) • Avgjør ut fra dette EDI-adresse(r) (mailadresser) meldingen skal sendes til • Skal prioritere HER-Id, men flere program synes å nøye seg med organisasjonsnummer • Legger EDI-adresse til avsender og mottaker i ebXML-konvolutten • NAV krever også HER-Id til organisasjonen i ebXML-konvolutten • Krypterer meldingen med mottakers sertifikat • Signerer ebXML-konvolutten med avsenders sertifikat • Legger melding og ebXML-konvolutt som vedlegg i mail, og sender.

 9. Hva skjer i kommunikasjonsprogram ved mottak • Sjekker konvolutt-signatur • Dekrypterer med eget sertifikat • Sender transportkvittering til avsender • Legger melding tilgjengelig for mottakende journalsystem • Konvolutt og EDI-adresse følger ikke med til journalsystem

 10. Hva skjer i journalsystem ved mottak • Melding hentes • Syntaks, avsender, mottaker og ev pasient sjekkes • Applikasjonskvittering produseres • Skal iht KITH inneholde alle avsender-identifikatorer fra opprinnelig melding, men mange system returnerer bare organisasjonsnummer. • Journalsystemet forholder seg ikke tilEDI-adressen meldingen kom fra

 11. Sending av applikasjonskvittering fra kommunikasjonsprogram • Henter melding • Velger EDI-adresse ut fra mottaker-identifikatorer i melding • Flere kommunikasjonsprogram kan bare ha én Edi-adresse pr organisasjonsnummer • Produserer konvolutt, krypterer melding, signerer konvolutt, produserer mail og sender.

 12. Hva er nytt med kommuner • Ett organisasjonsnummer ansvarlig for ulike EPJ-system med forskjellige EDI-adresser • Organisering av kommuner er ikke slik at ett organisatorisk nivå nødvendigvis bare har ansvar for ett journalsytem. • Ikke mulig å identifisere mottakersystem på grunnlag av meldingstype • Epikriser aktuelle både for pleie og omsorg, helsestasjon, legevakt, fengselshelse, legekontor osv • Det samme gjelder dialogmeldinger m.fl.

 13. Hva skjærer seg • Applikasjonskvittering – i det øyeblikk samme organisasjonsnummer representerer flere journalsystem og EDI-adresser • Meldingene kommer fram til mottaker, som bare har én forekomst av organisasjonsnummeret i adressekatalogen. Det ene systemet får alle applikasjonskvitteringer det andre får ingen. • Svar • Samme problem som kvittering

 14. Hvor har det skåret seg for kommunalt legekontor • Røntgenrekvisisjoner – får verken applikasjonskvittering eller svar/epikrise • Legeregninger til Helfo – får ikke applikasjonkvittering

 15. Hva er løsningen • Den mulige: fiktive organisasjonsnummer – så lenge få er involvert og alle benytter det samme • På sikt: At journalsystemene returnerer fullstendig sett av adresseidentifikatorer, og at kommunikasjonsprogrammene ignorerer organisasjonsnummer ift adressering og baserer seg på HER-Id.

 16. Slikt har vi løst det på legekontor • Har registrert både organisasjonsnummer til kommunen og Her-ID til aktuelle tjenester i legens EPJ –til alle aktuelle kommunale mottakere • Unngått å registrere kommunens organisasjonsnummer i kommunikasjonsprogram, som tvinges til å velge edi-adresse fra HER-Id • Én forekomst pr mottaker-edi i kommunikasjonsprogram • Knyttet aktuelle HER-Ider til rett mottaker-edi i kommunikasjonsprogram.

 17. Med adresseregisteret på plass… • EPJ henter aktuelle adresser i adresseregisteret, og legger organisasjonsnummer og HER-id i meldingen • Kommunikasjonsprogram henter EDI-adresser fra adresseregisteret på grunnlag av HER-Id.

 18. Kryptering av meldingene • Baseres på mottakers offentlige nøkkel • Dekrypteres med mottakes private nøkkel • PKI-sertifikat er gyldig i 3 år, må deretter fornyes lokalt og hos alle samhandlingsparter. • Ikke mulig å kommunisere hvis ikke sertifikatene er synkrone

 19. Automatisk fornying av sertifikat • Mulig å kjøre prosedyre som henter nye sertifikat for alle registrerte samhandlingsparter • Benytter lenke i adresseregisteret • Lenken forutsetter normalt ett sertifikatsett pr organisasjonsnummer • NHN må informeres og spesialtilpasse lenke hvis flere sertifikat på samme organisasjonsnummer