Download
t mah t projekt n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
TÉMAHÉT - PROJEKT PowerPoint Presentation
Download Presentation
TÉMAHÉT - PROJEKT

TÉMAHÉT - PROJEKT

489 Views Download Presentation
Download Presentation

TÉMAHÉT - PROJEKT

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. TÉMAHÉT -PROJEKT A tanítás művészete abban rejlik, hogy a gyermekeket bevezetjük önmaguk tanításának művészetébe.” (H: Wallanberg-M.S. Bogolea)) 2010-04-14 Holjevicz Ferencné

 2. Kérdések • Kell ez nekünk? • Projektoktatás, projektmódszer? • Mitől projekt a projekt? ? • Témahét = projekt • Hogyan tervezzem? • Hogyan dokumentáljam? 2010-04-14 Holjevicz Ferencné

 3. Témahét • A tananyag komplex elsajátításának egy lehetséges formája • A tanulási folyamat kiszakad a hagyományos rendszerből (tanórák, szünetek, iskolán kívül) • Rugalmas időkeret • Kötelező és választható programok, tevékenységek • A tanulói aktivitásra épít • Hangsúly az önállóság és az együttműködési képesség fejlesztésén, illetve kipróbálásán • Középpontjában egy nagyobb, sok szempontból megközelíthető téma • Kimenete pontosan meghatározott és szabályozott 2010-04-14 Holjevicz Ferencné

 4. Témahét dokumentáció tartalma • Cím • Célok: • Általános célok • Egy konkrét feladat elvégzése • Egy probléma körüljárása • Különböző képességek egyidejű használata • Együttműködési készség fejlesztése • Rejtett tantervi célok • Élményszerűség • Más típusú tanár-diák együttműködés • Szemléletformálás • Konkrét célok 2010-04-14 Holjevicz Ferencné

 5. Témahét dokumentáció tartalma • Bevont tanulócsoportok, korosztály • Időkeret • Kapcsolódás: bevont tantárgyak + óraszámok • A kompetenciafejlesztés fókuszai • Sikerkritériumok/ várható eredmények • A dokumentálás módja • Kapcsolattartás, bevont személyek • Szükséges erőforrások 2010-04-14 Holjevicz Ferencné

 6. Témahét dokumentáció tartalma • Kockázatelemzés: 2010-04-14 Holjevicz Ferencné

 7. A témahét időkerete, órarendje 2010-04-14 Holjevicz Ferencné

 8. GANTT 2010-04-14 Holjevicz Ferencné

 9. Programleírás 2010-04-14 Holjevicz Ferencné

 10. Programleírás • A program részletes, naponkénti kibontása • Értékelés (reflexió) • Tanuló: mit, milyen módon, milyen eszközzel, mikor • Pedagógus 2010-04-14 Holjevicz Ferencné

 11. Projekt, pedagógiai projekt, projektmódszer 2010-04-14 Holjevicz Ferencné

 12. 2010-04-14 Holjevicz Ferencné

 13. Projekt • Sajátos tanulásszervezés: • Fókuszában valóságos probléma, tennivaló, elvégzendő tevékenység áll NEM A TANANYAG! • Hangsúly: • Ismeretek megszerzésének folyamatán • A kivitelezés módján 2010-04-14 Holjevicz Ferencné

 14. Projektoktatás, projektmódszer ? „Copernicus az égitestek középpontjává a Napot tette meg a Föld helyett. Most a gyermek lesz a Nap, amely körül a nevelés mindennemű eszközével forog.” DEWEY 2010-04-14 Holjevicz Ferencné

 15. A pedagógiai projekt 1. • Mindig alkotó jellegű megismerési-cselekvési egység, • „Valóságos” (tárgyi vagy szellemi) produktum létrehozásának valóságos vagy szimulált (modellált) folyamata,….” (Hortobágyi Katalin, 2002) • Kevesebb tanulnivaló, minőségileg értékesebb és egységesebb tudás • Egyidejűleg több pedagógiai cél 2010-04-14 Holjevicz Ferencné

 16. Pedagógiai projekt 2. • Mindig komplex, • A gyermeket, tanulót befogadóból átminősíti alkotótárssá • Tanárok és diákok partneri együttműködése • Gyermekre szervezett tanulásszervezési eljárás • A differenciáláseszköze • Több pedagógus együttes munkájának eredménye 2010-04-14 Holjevicz Ferencné

 17. További jellemzők Természetes tanulási / megtapasztalási környezet biztosítása • A pedagógiai folyamatok kivitele az iskolán, óvodán kívülre • Megszűnik a 45’-es óra • A „külvilág” behozatala az óvodába, iskolába • Autentikus (nem didaktizált) források és nem tanításra készült eszközök alkalmazása • Tantárgyközi / interdiszciplináris szemlélet megvalósulása Kommunikáció széles skálája (tanuló-tanuló, tanuló-pedagógus, tanuló-külső személyek 2010-04-14 Holjevicz Ferencné

 18. Módszerek 2010-04-14 Holjevicz Ferencné

 19. Pedagógusszerep • Stimuláló, • Szervező, • Tanácsadó, • Koordináló, • Bátorító 2010-04-14 Holjevicz Ferencné

 20. 2010-04-14 Holjevicz Ferencné

 21. Projektdokumentáció • Projektterv • „Projektóraterv”, tantárgyfelosztás • Dokumentálás: • Helyi tantervben • tanmenetben • a naplóban 2010-04-14 Holjevicz Ferencné

 22. A projektterv tartalma • Cím, alcím • Kiknek a számára készült • Időtartama • Javasolt időkerete: tanórai, tanórán kívüli, óvodán, iskolán kívüli • Résztvevők, közreműködők • A megvalósításhoz szükséges erőforrások: tárgyi, pénzügyi, humán • Célok • Kiemelt fejlesztési területek • Szükséges előzetes tudás • Elvárt eredmények, sikerkritériumok • Javaslatok az előkészítő munkához • PROJEKTHÁLÓ: célok, fejlesztési területek, tevékenységek, munkaformák, módszerek MŰVELTSÉGTERÜLETENKÉNT/TANTÁRGYANGÉNT • A tanulóknak kiadott feladatok, részfeladatok teljes szövege 2010-04-14 Holjevicz Ferencné

 23. A projektterv tartalma • Produktumok • Tanulóknak kiadott feladatok, részfeladatok határidőkkel • Projektforgatókönyv* • A dokumentáció követelményei • Az értékelés: szempontjai, módja, eszközei, • Projektzárás • Kockázatelemzés • Visszacsatolás: • Tanulói • A projektmegvalósítás 2010-04-14 Holjevicz Ferencné

 24. Logikai térkép Táblázat Mátrix „Koncentrikus körök” Ábrák Projektháló típusai 2010-04-14 Holjevicz Ferencné

 25. 2010-04-14 Holjevicz Ferencné

 26. SPORTÁGAK PANTOMIN JÁTÉKKAL SZÖVEGFELDOLGOZÁS: ÓRIÁSPLAKÁT KÉSZÍTÉSE ÉS BEMUTATÁS SPORT-TOTO ÖSSZEÁLLÍTÁSA SPORT ÉS SPORTOLÓK ELŐZETES INFORMÁCIÓK GYŰJTŐMUNKA SPORT 2010-04-14 Holjevicz Ferencné

 27. Projektterv Mellékszereplőből főszereplő Filmkészítés Titkosírás Rostély készítése Képregény készítés színdarab A rostély titka Átdolgozás Monarchia forgató- könyv Sándor Mátyás Történelem zene Jelmez díszlet Események Térképkészítés , Mozgalmak Hajózás • Gazdasági helyzet Hajóépítés Helyszínek Hajózási eszközök Útvonalterv Történések 2010-04-14 Holjevicz Ferencné

 28. 2010-04-14 Holjevicz Ferencné

 29. Földrajz A világtenger és a szárazföldi vizek típusainak hasznosítása. Emberi a víz megszerzéséért a különböző adottságú vidékeken. A társadalom hatása a vizek mennyiségére és minőségére. A vízszennyezés következményei, megakadályozása vagy mérséklése. Történelem és állampolgári ismeretek A víz szerepe a társadalom életében a különböző történelmi korokban Társadalomismeret Ivóvízbázisok kimerülése Rajz és műalkotások elemzése A víz megjelenése a képzőművészetekben. A vízfestés technikája A víz és a társadalom kapcsolata + Könyvtárhasználat Kémia A víz kémiai tulajdonságai, szerepe a kémiai folyamatokban. A vizet szennyező anyagok, a víz-tisztítás. A víz mint energiahordozó. Fizika A víz fizikai tulajdonságai, halmazállapot-változásai. Úszás, lebegés, elmerülés, közlekedőedény (kutak). A víz mint energiaforrás. A vizek szennyezettsége. Biológia A víz biológiai szempontból fontos tulajdonságai, jelentősége az élőlények életében, a víz mint környezeti tényező. A vizek szennyeződése, megelőzésének lehetőségei. Technika A vízi közlekedés. A vízvezetékek, kutak csatornahálózati funkciója. Nagyüzemi szennyvíztisztítás. Irodalom és anyanyelv A víz megjelenése a ma-gyar- és világirodalomban A víz és a társadalom 2010-04-14 Holjevicz Ferencné

 30. 2010-04-14 Holjevicz Ferencné

 31. Projektoktatás 2010-04-14 Holjevicz Ferencné

 32. Projektek zárása: dramatizálás, kóstolgatás 2010-04-14 Holjevicz Ferencné

 33. Köszönöm az együttgondolkodást, a figyelmet! „Tarts ki, kapaszkodj erősen, ne hagyd magad. A türelem csodákra képes. „ (Comte dé Buffon) 2010-04-14 Holjevicz Ferencné