slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
dr n. med. Maria Cisek 2009/10 PowerPoint Presentation
Download Presentation
dr n. med. Maria Cisek 2009/10

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 80

dr n. med. Maria Cisek 2009/10 - PowerPoint PPT Presentation


 • 279 Views
 • Uploaded on

Temat: Koncepcje zdrowia rodziny. dr n. med. Maria Cisek 2009/10. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zmiany demograficzne rodzin Skąd te zmiany?.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

dr n. med. Maria Cisek 2009/10


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Temat: Koncepcje zdrowia rodziny

dr n. med. Maria Cisek

2009/10

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

zmiany demograficzne rodzin sk d te zmiany
Zmiany demograficzne rodzin Skąd te zmiany?
 • Wzrost tendencji do planowania rodziny, coraz szersza oferta środków antykoncepcyjnych;
 • Wzrost aktywności zawodowej kobiet
 • Zmiana roli kobiety w rodzinie i społeczeństwie
 • Zwiększone zatrudnienie w zawodach pozarolniczych
 • Wzrost kosztów wychowywania i kształcenia dzieci
 • Dążenie do osiągnięcia wyższej stopy życiowej
 • Wyższy przeciętny wiek zawierania małżeństw
przyczyny zmian
Przyczyny zmian……
 • Zmniejszenie wpływów tradycji
 • Wiele zadań opiekuńczych przejęły zakłady opieki, dotyczy to szczególnie starszych i niepełnosprawnych
 • Rozwój medycyny- instytucjonalizacja opieki medycznej
 • Zapewnienie domowej opieki starszym ludziom zależy nie tylko od ich sprawności, ale także od płci.
 • Proces socjalizacji przejęty głównie przez szkoły i mass media
nie wsz dzie tak samo
Nie wszędzie tak samo…
 • Znaczne zróżnicowanie kulturowe w odniesieniu do różnych aspektów rodziny.
 • Odmienne typy małżeństw:

Poligamia

Poliandria

 • Różne zasady i kryteria doboru współmałżonków, np.

endogamiczne

egzogamiczne:

czym jest rodzina
CZYM JEST RODZINA?
 • To grupa osób połączonych ze sobą więzią małżeństwa, pokrewieństwa, powinowactwa lub adopcji.
 • Wyróżnia ją od innych zbiorowości intymność stosunków między jej członkami i trwałość związków emocjonalnych
 • Osoby ją tworzące są powiązane systemem stosunków uregulowanych prawnie
cel istnienia rodziny
Cel istnienia rodziny
 • fizyczne przetrwanie
 • społeczna ochrona
 • edukacja i rozwój indywidualny
rodzina jako grupa posiada
Rodzina jako grupa posiada:
 • cele wspólne, wymagające skoordynowanych działań
 • tożsamość i odrębność od innych grup
 • organizację- strukturę, podział ról, decyzji
 • ośrodki skupienia
przynale no do grupy oznacza
Przynależność do grupy oznacza:
 • Funkcje i zadania do wykonania
 • Wzory postępowania, którym się trzeba podporządkować
 • Wzór fizyczny (ubranie, wygląd)
 • Wzór moralny (zasady obowiązujące w danej rodzinie).
g wne determinanty zdrowia rodziny
Główne determinanty zdrowia rodziny
 • wiek, płeć, czynniki dziedziczne
 • indywidualne czynniki stylu życia
 • sieć stosunków społecznych
 • stres- wydarzenia rodzinne
 • ogólne społeczno-ekonomiczne, i kulturowe i środowiskowe warunki – zapobieganie chorobom(żywienie, palenie)

(żywność, edukacja, śr.pracy i życia, bezrobocie, woda i stan sanitarny,warunki mieszkaniowe)

ycie rodzinne uwarunkowania
Życie rodzinne- uwarunkowania:
 • System komunikowania się
 • System dawania wsparcia
 • Uczenie szacunku wobec innych
 • Poczucie zaufania
 • Poczucie uczciwości
 • Przekazywanie systemu wartości
 • Przekazywanie tradycji, religii
 • Uczenie sposobów spędzania wolnego czasu
 • Uczenie szukania pomocy poza rodziną.
struktura rodziny
STRUKTURA RODZINY
 • pełna /niepełna i ew. przyczyna niepełności
 • liczba wspólnie mieszkających pokoleń
 • liczebność i układ pokrewieństwa w rodzinie
 • obciążenie poszczególnych członków rodziny obowiązkami
charakter rodziny
Charakter rodziny…
 • nuklearna= rodzice i dzieci, (czyli krewni pierwszego stopnia)
 • rozszerzona= dziadkowie i dzieci mieszkają wspólnie), ciotki i wujowie, kuzyni (krewni drugiego i trzeciego stopnia).
 • Rodzinne „puste gniazdo”
 • Rodzina nietradycyjna (rodzic + dziecko, para + dziecko, para tej samej płci)

Wzrasta liczba rozwodów oraz liczba dzieci pozamałżeńskich

typy rodzin w usa
Typy rodzin w USA
 • nuklearna bez dzieci
 • nuklearna z dziećmi w związku formalnym lub nie
 • żona i mąż z poprzednich związków + dzieci
 • komuna
 • seriale
 • nieformalny związek
 • homoseksualne
 • samotne osoby dorosłe
funkcje rodziny
FUNKCJE RODZINY

A.Biopsychiczne:

 • prokreacyjna
 • seksualna

B. Ekonomiczne

 • materialno- ekonomiczna
 • opiekuńczo- zabezpieczająca
c spo eczno wyznaczaj ca
C. Społeczno-wyznaczająca:
 • stratyfikacyjna
 • legalizacyjno-kontrolna

D.Funkcje społeczno-psychologiczne

 • socjalizacyjno- wychowawcza
 • kulturalna
 • religijna
 • rekreacyjno- towarzyska
 • emocjonalno- ekspresyjna
etapy funkcjonowania rodziny w spo ecze stwie
ETAPY FUNKCJONOWANIA RODZINY W SPOŁECZEŃSTWIE.
 • Małżeństwo bez dzieci (przeddzietne)
 • Małżeństwo z małymi dziećmi
 • Faza odchodzenia dzieci z domu.
 • Małżeństwo odłączone od dzieci („puste gniazdo”).
fazy ycia rodziny wg duvall a
Fazy życia rodziny wg Duvall’a
 • faza - para małżeńska (bez dzieci) około 2 lata, 
 • faza - para z małym dzieckiem (od urodzenia do 30 miesiąca życia pierwszego dziecka), 
 • faza - rodziny z dzieckiem (dziećmi) w okresie przedszkolnym (między 30 miesiącem życia a 6 rokiem życia pierwszego dziecka), 
 • faza - rodziny z dzieckiem (dziećmi) w okresie szkolnym (najstarsze dziecko miedzy 6 a 13 rokiem życia), 
fazy ycia rodziny wg duvall a1
Fazy życia rodziny wg Duvall’a
 • faza - rodziny z nastolatkiem (między 13 a 21 rokiem życia pierwszego dziecka), 
 • faza - rodziny z dziećmi opuszczającymi dom(od pierwszego do ostatniego dziecka opuszczającego dom), 
 • faza - rodzice w wieku średnim(„puste gniazdo”/ postparentalna, wycofanie się z aktywności, przejście na emeryturę), 
 • faza – starzenie się członków rodziny(odejście, śmierć jednego, obu małżonków).
uwarunkowania funkcjonowania rodziny w spo ecze stwie
Uwarunkowania funkcjonowania rodziny w społeczeństwie
 • Rodzina bliższa i dalsza (dalecy krewni)
 • Krąg znajomych i towarzyski, sąsiedzi
 • Zakład pracy
 • Szkoła
 • Kościół
 • Media
 • Zakłady usługowe z służbą zdrowia
 • Organizacje polityczne i społeczne
skutki ub stwa w rodzinie w kategoriach syndromu
Skutki ubóstwa w rodzinie w kategoriach syndromu
 • zdrowia somatycznego- stymuluje genetyczne determinanty chorób somatycznych (gruźlica, choroby narządu ruchu, układu krążenia
 • zdrowia psychicznego(utrata pracy,brak satysfakcji życiowej)
 • zdrowia społecznego (rola i miejsce w społeczeństwie)
zjawiska towarzysz ce bezrobociu
Zjawiska towarzyszące bezrobociu:
 • kryzys ekonomiczny – stres
 • niedostatki kultury i edukacji zdrowotnej, niekorzystne trendy chorób
 • zróżnicowana dostępność do opieki medycznej
piel gniarstwo rodzinne
Pielęgniarstwo Rodzinne
 • 1985 r Instrukcja w sprawie pielęgniarki środowiskowej do zadań zalicza:

..............”rozpoznanie i ocena sytuacji zdrowotno-społecznej rodziny , poszczególnych osób wrodzinie oraz określenie potrzeb zdrowotnych ze szczególnymuwzględnieniem rodzin

(osób) ryzyka zdrowotnego i społecznego.”

tradycyjna i nowoczesna rola piel gniarki rodowiskowej
Tradycyjna i nowoczesna rola pielęgniarki środowiskowej
 • komplementarność opieki nad zdrowiem i człowiekiem zdrowym oraz nad chorobą i człowiekiem chorym
 • wysokie znaczenie edukacji, doradztwa, upodmiotowienie pacjenta, partnerstwo
 • koncentracja na chorobie i człowieku chorym
 • dominacja czynności i świadczeń usługowych o charakterze instrumentalnym
tradycja i nowoczesno cd
Tradycja i nowoczesność cd.
 • pacjent/klient – rodzina, społeczność lokalna, grupy ryzyka – przy zachowaniu indywidualizacji w w pielęgnowaniu
 • umiejętność wyodrębnienia i realizacji samodzielnych zadań przy zachowaniu i doskonaleniu
 • współpracy z lekarzem
 • minimalna współpraca z rodziną, orientacja na indywidualną opiekę
 • podejmowanie zadań na zlecenie lekarza
praca z rodzin
Praca z rodziną

Praca początkowo polegała na:

- przekazywaniu wiedzy higienicznej (rodzina to odbiorca i wykonawca zleceń)

- obecnie coraz wyraźne jest traktowanie rodziny jako specjalnego podmiotu opieki pielęgniarskiej, odrębnego w stosunku do poszczególnych członków rodziny;

- podmiotem opieki staje się cała rodzina

praca z rodzin1
Praca z rodziną
 • Rodzina jest bezsprzecznie istotnym ogniwem opieki nad zdrowiem
 • Obejmuje zadania pielęgnacyjne,
 • współudział w kształtowaniu pozytywnych emocji i dobrego samopoczucia w trakcie hospitalizacji, -
 • udział rodziny w opiece domowej nad chorym przewlekle przesądza o skuteczności terapii,
 • zabezpieczenie, zachowanie i ochronę zdrowia jej członków
slide28

- współdziałanie z rodziną i zapewnienie opieki uwarunkowane jest zwyczajami kulturowymi rodziny;

- współdziałanie ma ogromne znaczenie dla końcowych efektów działań na rzecz zdrowia , zaangażowanie rodzin w ochronę i zachowanie własnego zdrowia i pomoc chorym członkom rodziny

slide29

Rodzina powinna być włączona jako integralna cześć holistycznego systemu opieki nad członkiem rodziny

Efektywniejszymi metodami współdziałania z rodziną są doradztwo: edukacja, udzielanie wsparcia w sytuacji kryzysowej

wydolno opieku czo piel gnacyjna rodziny
Wydolność opiekuńczo-pielęgnacyjna rodziny
 • struktura
 • sprawność fizyczna i psychiczna członków rodziny.
 • funkcjonowanie społeczne
 • sytuacja bytowa rodziny
 • funkcjonowanie emocjonalne
 • wiedza i umiejętności członków rodziny
w realizowaniu swych zada i funkcji rodzina wsp pracuje z r nymi instytucjami
W realizowaniu swych zadań i funkcji rodzina współpracuje z różnymi instytucjami:
 • Szkoły i inne placówki wychowawcze i opiekuńcze;
 • Zakład pracy;
 • Instytucje usługowe;
 • Środki masowego przekazu;
 • Kościół
 • Organizacje polityczne i społeczne
rodzina jako instytucja realizuje zadania wobec swoich cz onk w
Rodzina jako instytucja realizuje zadania wobec swoich członków:
 • w promocji zdrowia
 • w profilaktyce
 • w leczeniu i rehabilitacji
koncepcje zdrowia rodziny
Koncepcje zdrowia rodziny
 • Model kliniczny
 • Wywiązywania się z ról
 • Adaptacyjny
 • Eudajmoniczny

(A.Smith 1983)

model kliniczny
Model kliniczny
 • Zdrowie rozumiane jako brak choroby

Znajduje zastosowanie

 • w wypadku braku zdrowia spowodowane oczywistą chorobą fizyczną ,psychiczną,
 • w wypadku pogorszenia lub dysfunkcji systemu rodziny
zadania piel gniarki
Zadania pielęgniarki:
 • koncentracja na chorym w celu likwidacji choroby, rodzina uwzględniona przy wypisie pacjenta ze szpitala i w znaczeniu etiologicznym
model wywi zywania si z r l
Model wywiązywania się z ról

Oparty na teorii cyklu życia rodziny podzielonego na fazy, to dobre samopoczucie

 • Zdrowie utożsamiane jest jako dobre samopoczucie ze zdolnością do efektywnego, skutecznego dobrego funkcjonowania biopsychospolecznego i osiągania zadań wynikających z rozwoju rodziny
zadania piel gniarki1
Zadania pielęgniarki;
 • Oddziaływanie na kondycję fizyczną i psychiczną oraz dobre funkcjonowanie społeczne w tym rodzinne
 • rodzina uwzględniona jest w funkcjach rehabilitacyjnych na rzecz osoby chorej i w niewielkim zakresie uwzględniany przez pielęgniarkę
model adaptacyjny
Model adaptacyjny

Zdrowie rodziny charakteryzowane jest jako skuteczne i produktywne interakcje z fizycznym i społecznym środowiskiem,

jako sprawność w czynnościach życia codziennego

 • dostarczenie elastycznych wzorów umożliwiających jednostce przystosowanie się,
 • lub które przygotowują do zmiany i rozwoju
zadania piel gniarki2
Zadania pielęgniarki;
 • Wzmocnienie sprawności, zastąpienie albo pomoc w czynnościach codziennego życia
 • rodzina zabezpiecza realizacje i pomoc w czynnościach życia codziennego i głównie w tym znaczeniu jest partnerem pielęgniarki rodzinnej
model eudajmoniczny
Model Eudajmoniczny

Zdrowie rozumiane jako samorealizacja (do osiągnięcia której jednostka czerpie już z osiągniętego rozwoju), dla podniesienia ogólnego dobrostanu (well-being) i osiągnięcia szczytu własnych możliwości.

(oparta na teorii energii, Pratt’a 1976)

slide41

Zdrowie to samodzielne i twórcze życie, nie tylko bez chorób i niepełnej sprawności, ale również wraz z nimi jeśli nie udało się ich uniknąć

 • Zadania pielęgniarki;wsparcie, zabezpieczenie, potęgowanie , ochrona i przywracanie optymalnego poziomu samodzielnego , aktywnego i twórczego życia
 • Rodzina jest podmiotem świadczeń, pielęgniarka doradcą, konsultantem i pomocnikiem.
ten typ rodziny charakteryzuje
Ten typ rodziny charakteryzuje
 • promowanie wolności i zmian
 • różny i aktywny kontakt z innymi grupami oraz elastycznymi relacjami z nimi
 • w konsekwencji następuje rozwój indywidualnych kompetencji, które współdziałają z rozwojem samooceny i skuteczności. ( wg. Pratt’a)
kompetencja
KOMPETENCJA

........ważna cecha jednostki z punktu widzenia skuteczności interwencji zdrowotnej, dlatego, ze dzięki jej posiadaniu ludzie mogą ocenić i ewentualnie zmienić swoje zachowanie.

kompetencje rodziny obejmuj
Kompetencje rodziny obejmują:
 • Wzory komunikacji
 • Spoistość, zwartość
 • Stopień integracji rodziny
 • Zdolność zmiany
 • Popieranie autonomii członków rodziny
 • Udział w tworzeniu norm i zasad
 • Udział we władzy
 • Zręczność w negocjacjach

(Boardman 1973,Petze 1984,Pirdham i Hansen 1977)

zachowania zdrowotne wg grochmana 1988
Zachowania Zdrowotne wg Grochmana (1988)
 • Utożsamiane są ze zwyczajami
 • Zawierają atrybuty (przekonania,

oczekiwania i przewidywania,motywy, wartości, spostrzeżenia)

podstawy okre lania wiadcze piel gniarki
Podstawy określania świadczeń pielęgniarki
 • Częstość występowania problemów zdrowotnych- nierówności zdrowotne

Region kraju

 • Środowisko lokalne- wieś, stare dzielnice (starzy ludzie), niski status społeczny, typy rodzin

Liczba mieszkańców

rodzina jako zesp zdrowotny
Negatywny

źródło chorób –fizycznych, psychicznych, niedostosowania społ.

niekorzystne wzory zachowań

niska kultura zdrowotna

Pozytywny

źródło zdrowia fizycznego i psychicznego

dostarczyciel korzystnych wzorów zachowań zdrowotnych

wysoka kultura zdrowotna

Rodzina jako zespół zdrowotny
ochrona zdrowia i promocja zdrowia

ZDROWIE RODZINY =DYNAMICZNY PROCES WYNIKAJACY Z AKTYWNOSCI Rodziny zastosowanej DO PROMOCJI zdrowia rodziny I OPIEKI w OSIAGANIU DOBROSTANU (WELL-BEING), JAKO GRUPY I INDYWIDUALNIE POSZCZEGÓLNYCH JEJ CZŁONKÓW

Ochrona zdrowia i Promocja zdrowia

koncepcja zdrowia rodziny wg mauksch sa 19740
Koncepcja zdrowia rodziny wg.Mauksch’sa(19740

... Stan zdrowia odzwierciedla wzory całej rodziny, a nie indywidualnie jej członków, które rozwijają się w jej obrębie i zawierają wiedzę , postawy, wartości, zachowania oraz wyznaczają role i zadania członkom rodziny.

koncepcje piel gniarskie
Koncepcje pielęgniarskie
 • F. Nightingale:

-uzyskanie korzystnych warunków higienicznych i środowiskowych

 • D. Orem
 • uzyskanie optymalnego poziomu samoopieki i samoopielęgnacji
 • V. Henderson

- zabezpieczenie zaspokojenia potrzeb

koncepcje piel gniarskie1
Koncepcje pielęgniarskie
 • C. Roy

-Uzyskanie optymalnego poziomu „radzenia sobie’ jako mechanizmu adaptacji rodziny do zmian związanych z chorobą przez podjecie aktywności

- na poziomie fizjologicznym,

- koncepcji własnego „ ja”

- kontaktów społecznych’;

- współzależności

koncepcje piel gniarskie2
Koncepcje pielęgniarskie
 • B.Neuman

- uzyskanie optymalnej umiejętności i możliwości radzenia sobie z sytuacjami stresogennymi i ich skutkami

( linie obrony) minimalizacja stresu, bądź jego skutków)

stres rodzinny
Stres rodzinny
 • kontakt z siłami spoza rodziny jednego członka rodziny
 • pozarodzinne źródło stresu działające na całą rodzinę
 • stres związany ze zmianą etapu życia rodziny
 • napięcie ogniskujące wokół problemów szczególnie dotkliwych
stany chorobowe maj ce r d o w rodzinie
Stany chorobowe mające źródło w rodzinie
 • choroby psychosomatyczne
 • zaburzenia czynnościowe
 • bóle – mowa ciała
 • zburzenia zdrowia psychicznego
 • uzależnienia
choroby psychosomatyczne
Choroby psychosomatyczne
 • Zmiany patologiczne, w których patogenezie i przebiegu czynniki somatyczne i psychospołeczne odgrywają ważną role
 • „…zaburzenia psychosomatyczne polegają nie tyle na uszkodzeniu fizycznym, ile na ekspresji życiowych problemów i niepowodzeń..”
zaburzenia psychosomatyczne emocjonalne prze ycia
Zaburzenia psychosomatyczne (emocjonalne przeżycia)
 • 1.narząd ruchu lub zmysłów- objawy sugerują próbę rozwiązania konfliktu intrapsychicznego
 • 2.Czynnościowe choroby, które pojawiają się jako nieokreślone dolegliwości – nerwice narządowe (układu sercowonaczyniowego, przewodu pokarmowego, układu ruchu, oddechowego, organicznych, moczopłciowego)
 • 3. reakcja na stres lub konflikty w których uczestniczy człowiek - choroby psychosomatyczne; astma oskrzelowa, nadciśnienie, choroba wrzodowa dwunastnicy, anoreksja, RZS
choroby kt rych patogeneza jest zdominowana przez czynniki emocjonalne mog to by zjawiska

Choroby, których patogeneza jest zdominowana przez czynniki emocjonalne, mogą to być zjawiska :

4.Czynniki psychologiczne wpływające na stan fizyczny (zmiany morf.„ słabego narządu)

5. Zjawiska somatopsychiczne, które określają reakcje psychiczna na chorobę ( zaprzeczenie choroby,, depresja, zburzenia zachowania)

(Luban-Plozza 1995)

przejawy dysfunkcji rodzinnej
Przejawy dysfunkcji rodzinnej
 • współuzaleznienie
 • walka o dominacje
 • zaprzeczanie lub zakaz uzewnętrzniania uczuć
 • kompulsywne zachowania
 • role odgrywane w sposób sztywny
 • rezygnacja z wolności i własnego rozwoju
 • niewolnik systemu- utrzymanie systemu w równowadze
sposoby komunikacji w rodzinie
Sposoby komunikacji w rodzinie
 • jasny i zrozumiały
 • nie stosować podwójnej komunikacji
 • mówić o faktach, a nie domysłach i przypuszczeniach
 • nie deprecjonować wartości poszczególnych osób, jeśli poddaje się krytyce ich zachowania
 • komunikaty od rodziców powinny być zgodne

z postępowaniem

destrukcyjne wzory wychowania miller 1995
Destrukcyjne wzory wychowania (Miller 1995)
 • władza absolutna- zagrożenie, lek u rodziców
 • brak zaangażowania się w problemy emocjonalne dziecka
 • przekazywanie dziecku szkodliwych przekonań związanych z cielesnością i popędami
konsekwencje choroby w rodzinie
Konsekwencje choroby w rodzinie
 • Trudności finansowe ( sytuacja bytowa)
 • Zmiana struktury rodziny
 • Stresy i napięcia w domu dodatkowe obciążenie pracą wszystkich członków rodziny
zmiany emocjonalne
Zmiany emocjonalne
 • wzrost emocji
 • relacje opiekuńcze
 • osłabienie więzi,
 • emocjonalny dystans
 • porzucenie osoby chorej
 • dezercji
 • rozpadu
 • rozwodu
zmiany emocjonalne1
Zmiany emocjonalne
 • wysoki poziom frustracji związany z zagrożeniem zdrowia i życia:

- bezsenność, drażliwość, złe samopoczucie, brak apetytu

 • dolegliwości bólowe

- zwiększenie niekorzystnych zachowań zdrowotnych – odreagowanie

zadania opieku cze w kontek cie cech strukturalnych
Zadania opiekuńcze w kontekście cech strukturalnych
 • Sytuacje rodzinne- wielodzietność,
 • Niepełna rodzina – przyczyna
 • Cykle życia rodzinnego i problemy opiekuńcze w nich
 • problemy z chorobą- deficyt, izolacja, osamotnienie, bezradność, lęk, poczucie bezsilności
r d a wsparcia rodziny w sytuacji choroby
Źródła wsparcia rodziny w sytuacji choroby
 • dalsza rodzina,
 • przyjaciele,
 • znajomi,
 • grupy samopomocy,
 • wolontariusze
standardy w piel gniarstwie rodzinnym
Standardy w pielęgniarstwie rodzinnym
 • Gromadzenie danych
 • Planowanie opieki
 • Realizowanie planu opieki
 • Ocena wyników opieki
 • Zakres wiedzy i umiejętności pielęgniarki rodzinnej
 • Badania naukowe
 • Cechy i predyspozycje pielęgniarki rodzinnej
gromadzenie danych i diagnoza
Gromadzenie danych i diagnoza
 • Standardy zadaniowe- zbieranie danych o rodzinie, dokumentowanie
 • Standardy procesu/ realizacji- wykorzystanie źródeł i technik, gromadzenie, nanoszenie danych, wnioskowanie
 • Standardy wyniku.
metody gromadzenia danych
Metody gromadzenia danych:

Źródła podmiotowe i przedmiotowe

 • Wywiad
 • Obserwacja
 • Analiza dokumentów
 • Pomiary
diagnoza
Diagnoza
 • diagnoza jest skorelowana z rodzajem stosowanej metody
 • zawiera rodzinne czynniki zagrożenia zdrowia i uwarunkowania choroby,
 • ustalenie czy i w jakim zakresie rodzina będzie mogła podjąć opiekę w sytuacji choroby kogoś z rodziny,
 • zmiany jakie zaszły w związku z chorobą i w których rodzina wymaga pomocy z zewnątrz
diagnoza wg icnp
Diagnoza wg ICNP
 • przedmiot
 • ocena
 • odbiorca
 • działanie
karta rodowiskowa rodziny
Karta środowiskowa rodziny
 • Zapis graficzny rodziny
 • Dane o mieszkaniu
 • Dane o członkach rodziny
 • Zagrożenia zdrowia
 • Sprawność, prawidłowość, niepełnosprawność ( ADL)
 • Sytuacja społeczna- praca, nauka
 • Planowanie, realizacja, ocena
dzia anie
Działanie….
 • Planowanie- cechy dobrego planu?
 • Realizowanie – aktywność -metody pracy

/zasoby osobiste i środowiskowe/

 • Ocena wyników opieki - ewaluacja
metody pracy piel gniarki rodzinnej
Metody pracy pielęgniarki rodzinnej

1. Proces Pielęgnowania:

- dynamiczna

- uniwersalna dająca się zastosować do indywidualnych potrzeb i wymagań, warunków w jakich jest realizowany:

 • 2. Metody pracy środowiskowej
zastosowane w praktyce
zastosowane w praktyce :
 • metody pracy środowiskowej

/zasoby ludzkie, materialne,grup, środowisk/

 • metody procesu pielęgnowania
 • metody case study (indywidualnego przypadku)

umiejętność wykorzystania;

- obowiązującej dokumentacji medycznej

- dokumentacji do prowadzenia badań naukowych

- wyników badań naukowych do praktyki pielęgniarskiej

proces piel gnowania
PROCES PIELĘGNOWANIA

ETAPY:

1. gromadzenie danych – rozpoznanie pielęgniarskie,

2. planowanie,

3. realizacja planu,

4. ocena

rozwi zywanie problemu p s
Rozwiązywanie problemu/p. s/

Realizowanie

Wybranie rozwiązania

Giełda pomysłów

Sformułowanie problemu

Odczucie problemu

literatura
Literatura;

1.Kawczyńska-Butrym Z.: Rodzina- Zdrowie-Choroba. Wyd. CZELEJ, Lublin 2003 ;

2.Kawczyńska-Butrym Z.: Wyzwania Rodziny; zdrowie, choroba, niepełnosprawność, starość. Wyd. Makmed, Lublin 2008 ;

3.Sito A, Bozkowa K.: „Opieka zdrowotna nad rodziną” PZWL. Warszawa 2003

4.Taranowicz I., Majchrowska A., Kawczyńska- Butrym Z (red) Elementy socjologii dla pielęgniarek .wyd. CZELEJ. Wyd.I, Lublin 2000.

5. McGoldrik M. i wsp.; Genogramy. Rozpoznanie i interwencje, wyd Zysk i S-ka, 2007 6.Kawczyńska-Butrym Z: Wsparcie społeczne w zdrowiu i chorobie CEM, Warszawa 1997

6. Kawczyńska- Butrym Z: Specyfika pomocy społecznej. Katowice 1998

7.Kilańska Dorota (red.) Pielęgniarstwo w podstawowej opiece zdrowotnej. Wyd. Makmed, Lublin 2008

8. Medycyna rodzinna. Praca zbiorowa. Wyd. PZWL, Warszawa 2005