1 / 106

Korfantów, październik 2014

INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH ZA ROK SZKOLNY 2013/2014 W TYM O WYNIKACH SPRAWDZIANÓW I EGZAMINÓW. Korfantów, październik 2014. Podstawa prawna: ustawa o systemie oświaty art. 5a ust. 4:

kuame-marks
Download Presentation

Korfantów, październik 2014

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH ZA ROK SZKOLNY 2013/2014 W TYM O WYNIKACH SPRAWDZIANÓW I EGZAMINÓW Korfantów, październik 2014

 2. Podstawa prawna: ustawa o systemie oświaty art. 5a ust. 4: Organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego, w terminie do dnia 31 października, przedstawia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego informację o stanie realizacji zadań oświatowych tej jednostki za poprzedni rok szkolny, w tym o wynikach sprawdzianów i egzaminów, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 1, 2 i 3 lit. b-f, w szkołach tych typów, których prowadzenie należy do zadań własnych jednostki samorządu terytorialnego.

 3. Zadania oświatowe wynikają w szczególności z: • ustawy z dnia 7 września 1991r.o systemie oświaty (Dz. U. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), • ustawy z dnia 26 stycznia 1982r.- Karta Nauczyciela (Dz. U. Nr 97 poz. 674 z późn. zm.) • ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.),

 4. W przepisach ustawy o systemie oświaty ustawodawca wskazał, iż w szczególności do zadań gminy należy: • zakładanie i prowadzenie przedszkoli w tym przedszkoli specjalnych, szkół podstawowych i gimnazjów, • ustalanie sieci publicznych przedszkoli i szkół podstawowych oraz gimnazjalnych, a także granic ich obwodów, • kontrola obowiązku nauki oraz prowadzenie w tym zakresie ewidencji dzieci i młodzieży w wieku od 3–18 lat, • zabezpieczenie bazy lokalowej i sprawności technicznej obiektów oświatowych oraz środków rzeczowych i finansowych dla działalności, • zabezpieczenia kadry pracowniczej, w tym administracyjno -obsługowej.

 5. W ustawie Karta Nauczyciela, wśród zadań gminy wymieniono m.in. następujące zadania: • stanowienie o wysokości składników wynagrodzenia nauczycieli, • wspieranie nauczycieli w procesie dydaktyczno – wychowawczym. Ponadto zadania oświatowe związane są z obowiązkiem: • inspirowania i realizacji zadań dla wsparcia procesu dydaktycznego i szkolnych programów wychowawczych, • wspierania doskonalenia zawodowego nauczycieli i kadry kierowniczej, • realizacji zadań wspierających uczniów w nauce.

 6. Spis Treści: I. Informacje ogólne 1. Liczba mieszkańców Gminy Korfantów 2. Urodzenia i zgony w latach 2001-2013 3. Liczba urodzeń dzieci - zestawienie tabelaryczne 4. Liczba urodzeń dzieci - zestawienie tabelaryczne wg. obwodów

 7. II. Organizacja roku szkolnego 1. Wychowanie przedszkolne - uwarunkowania organizacyjne 2. Edukacja szkolna klasy I-VI – uwarunkowania organizacyjne 3. Edukacja gimnazjalna 4. Wyniki sprawdzianów i egzaminów 5. Konkursy i olimpiady – etap gminny 6. Zatrudnienie w placówkach oświatowo - wychowawczych a. Pracowników pedagogicznych b. Pracowników administracyjno-obsługowych c. Liczba dni absencji chorobowych

 8. III. Dowożenie do szkół 1. Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Korfantów 2. Dowóz uczniów niepełnosprawnych 3. Obowiązek szkolny poza obwodem

 9. IV. Sprawy różne 1. Pozyskiwanie sponsorów i funduszy 2. Opieka socjalno – bytowa uczniów a) Zestawienie stypendiów i zasiłków szkolnych b) Zestawienie stypendiów naukowych c) Dożywianie uczniów d) Wyprawka szkolna – rządowy program e) Wypoczynek 3. Informacja z zakresu realizacji projektów (w tym unijnych)

 10. 1. Demografia 2001-2013

 11. 2. Urodzenia i zgony w latach 2001-2013

 12. 3. Liczba urodzeń dzieci - zestawienie tabelaryczne

 13. Sieć szkół w roku szkolnym 2013/2014 SzkołaPodstawowa Gimnazjum Przedszkole SzkołaStowarzy.

 14. Przedszkole realizuje podstawę programową wychowania przedszkolnego określoną przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania. Uczęszczanie do przedszkoli nie jest obowiązkiem lecz prawem każdego dziecka. Jedynie dzieci 6 – letnie i dzieci 5 – letnie zostały objęte obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym. Przedszkola publiczne realizują programy wychowania przedszkolnego uwzględniające podstawę programową wychowania przedszkolnego, zapewniają bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w czasie ustalonym przez Gminę w czasie nie krótszym niż 5 godzin dziennie, zatrudniają nauczycieli posiadających odpowiednie kwalifikacje oraz przeprowadzają rekrutację dzieci zgodnie z zasadą powszechnej dostępności.

 15. II Organizacja roku szkolnego 1. Wychowanie przedszkolne - uwarunkowania organizacyjne a. Przedszkola

 16. Liczba dzieci uczęszczających do obcych przedszkoli w roku szkolnym 2013/2014

 17. Dostępność do przedszkoli Od IX 2013 r. funkcjonuje oddział unijny w Przedszkolu w Ścinawie Nyskiej dla 20 dzieci w wieku od 2,5 do 4 lat. W Korfantowie oddział funkcjonuje od II 2014 roku i zapewnia opiekę również dla 20 dzieci

 18. Realizacja przyjęć dzieci sześcioletnich do szkół podstawowych Na terenie Gminy liczba dzieci 6-letnich w I klasach szkół podstawowych przedstawia się w następujący sposób:

 19. 2. Szkoły podstawowe – edukacja szkolna klas I-VI

 20. 3. Edukacja gimnazjalna

 21. Gimnazjum – klasa sportowa

 22. 4. Wyniki sprawdzianów i egzaminówZESTAWIENIE WYNIKÓW UCZNIÓW KLAS VI

 23. Wyniki egzaminu gimnazjalnego 2013/2014 Podane wyniki są ujęte w %. Każda część jest oceniana odrębnie do wysokości 100 %.

 24. Z literatury oświatowej wynika, że największy wpływ na poziom edukacyjny ucznia mają następujące czynniki: • - czynniki środowiskowe, czyli status społeczno – ekonomiczny ucznia, niski poziom aspiracji edukacyjnych, warunki bytowe, wielodzietność i bezrobocie rodziców, wielość rodzin patologicznych, • - czynniki indywidualne, tkwiące w samym uczniu, jego zaangażowanie w uczenie, indywidualne podejście do nauki, specyficzne uzdolnienia uczniów w obszarach badanych umiejętności, trudności w uczeniu się, niesystematyczne przygotowywanie się do zajęć, niska frekwencja, a także niskie możliwości intelektualne, • - czynniki edukacyjne, czyli planowanie działań edukacyjnych w placówkach, dobór programów nauczania i podręczników.

 25. Zestawienie wojewódzkich konkursów przedmiotowych  szkół podstawowych i gimnazjalnych w roku szkolnym 2013/2014

 26. Zestawienie wojewódzkich konkursów przedmiotowych  szkół podstawowych i gimnazjalnych w roku szkolnym 2013/2014Aby otrzymać kwalifikacje uczeń musiał uzyskać 85 % poprawnych odpowiedzi. Miniony rok szkolny był rokiem wyjątkowym, gdyż aż 6 uczniów reprezentowało Gminę Korfantów na szczeblu wojewódzkim!

 27. 6. Zatrudnienie w placówkach oświatowo-wychowawczych a. Pracowników pedagogicznych Źródło: Wg aneksów do arkuszy organizacji szkół na rok szkolny 2013/2014

 28. b. Pracowników administracyjno-obsługowych

 29. Średnie płace nauczycielskie w roku 2013 nie zostały osiągnięte na wszystkich stopniach.W związku z powyższym gmina musiała wypłacać dodatki wyrównawcze. Kwota nadwyżki bądź niedoboru względem wydatków poniesionych na wynagrodzenia z uwzględnieniem stopni zawodowych nauczycieli przedstawia się następująco: dla stażystów – minus 2 239,86 zł dla kontraktowych – minus 22 992,60 zł dla mianowanych – minus 17 914,31 zł dla dyplomowanych – minus 51 077,23 zł.

 30. Nakłady na doskonalenie zawodowe nauczycieli w roku 2014 Dla zabezpieczenia odpowiedniego poziomu nauczania, zgodnie z wymogami prawa i potrzebami edukacyjnymi poczyniono nakłady w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli. W 2014 roku na ten cel przeznaczono 37 855,38 zł w tym: • 6 900 zł przeznaczono na studia wyższe , podyplomowe oraz kursy kwalifikacyjne, • 10 906,77 zł konferencje i warsztaty dla nauczycieli, • 8 692 zł szkolenia Rad Pedagogicznych .

 31. W celu zapewnienia doradztwa metodycznego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach Gminy powierzono wykonywanie tego doradztwa Województwu Opolskiemu. Doradztwo to realizowane jest obecnie przez Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu (stare instytucje WOM i WODIiP). Gmina w ramach podpisanej umowy przekazuje 11 356,61 zł na doskonalenie nauczycieli.

 32. W ramach wyodrębnionych środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz zgodnie z programami rozwojowymi szkoły oraz wieloletnich planów doskonalenia zawodowego na wniosek dyrektorów organ prowadzący ustalił kwotę mak. 2 500 zł jako dopłatę do dofinansowania z tytułu kształcenia w zakresie: • wiedzy o społeczństwie, • etyki, • edukacji muzycznej i plastycznej.

 33. Liczba dni absencji chorobowych

 34. Dowóz na terenie Gminy Korfantów

 35. Dowóz uczniów na terenie Gminy Korfantów prowadzony jest przez jednostkę organizacyjną gminy – Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej. W roku ubiegłym usługa była świadczona na podstawie porozumienia. Łączny przebieg kilometrów za ubiegły rok szkolny wynosił 42 580 km. Wartość zadania wyniosła 163 064,23 zł. Ponadto Gmina ogłosiła przetarg na 3 autobusy w wyniku, którego wyłoniono firmę Henry z Burgrabic. Wspomniana firma w roku szkolnym 2013/2014 wykonała na terenie Gminy 72797 km na wartość 264 981,08 zł.

 36. Dowóz uczniów niepełnosprawnych Zgodnie z art. 17 ust. 3a ustawy o systemie oświaty gmina zapewnia uczniom niepełnosprawnym bezpłatny transport i opiekę w czasie przewozu. W roku szkolnym 2013/2014 gmina zapewniła dowóz 12 uczniom do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Nysie. Koszt przewozu wspominanych uczniów w roku szkolnym 2013/2014 wyniósł 82 246,43 zł (32 380 km).

 37. Realizacja obowiązku szkolnego w obcych placówkach w roku szkolnym 2013/2014 uczniów szkół podstawowych

 38. Realizacja obowiązku szkolnego w obcych placówkach w roku szkolnym 2013/2014 uczniów szkół podstawowych w placówce w obcych placówkach

 39. Realizacja obowiązku szkolnego w obcych placówkach w roku szkolnym 2013/2014 uczniów szkół podstawowych w placówce w obcych placówkach

 40. Realizacja obowiązku szkolnego uczniów w placówkach z obcych obwodów na terenie Gminy (zameldowanych poza gminą), a uczęszczających do szkoły w naszej Gminie

 41. Pozyskiwanie sponsorów i funduszy

 42. Opieka socjalno bytowa a) Zestawienie stypendiów szkolnych i zasiłków szkolnych Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym przysługuje uczniom w których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 456 zł netto w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku. Zgodnie z uchwałą Nr XXVI/179/2012 Rady w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2012 r. poz. 1508) i Uchwałą Nr XXVIII/199/2012 Rady Miejskiej w Korfantowie zmieniającą uchwałę w sprawie regulaminu udzielania uczniom pomocy materialnej o charakterze socjalnym (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2013 r. poz. 244) podstawowa wysokość stypendium szkolnego wynosi 95 zł przy dochodzie do 228 zł na osobę w rodzinie oraz 85 zł przy dochodzie powyżej 228 zł do kwoty określonej w art. 90d ust. 7 ustawy o systemie oświaty tj. 456 zł. Stypendium mogło ulec zwiększeniu o 10 zł, jeżeli w rodzinie wystąpiły dodatkowe czynniki (np. niepełnosprawność, długotrwała choroba, alkoholizm, narkomania, zdarzenie losowe, rodzina niepełna, bezrobocie, brak możliwości wypełnienia funkcji opiekuńczo wychowawczej).

 43. Ogólna kwota wypłacona w roku szkolnym 2013/2014: 150 140 zł – 20% środków własnych. I transza: 60 350 zł (w tym 1 zasiłek szkolny) II transza: 89 790 zł Liczba złożonych wniosków: 178; Liczba wydanych decyzji: 178: w tym: • pozytywnych – 165 • negatywnych – 13

 44. Zestawienie stypendiów naukowychi sportowychStypendia naukowe wypłacane są uczniom, którzy osiągnęli średnią wyników nauczania równą, bądź większą niż 5,0 i otrzymali ocenę z zachowania wzorową.Stypendia sportowe były przyznawane uczniom za osiągnięcia na szczeblu wojewódzkim. Stypendia naukowe

 45. Stypendia sportowe

More Related