Download
medborgarunders kning 2013 attitydunders kning n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Medborgarundersökning 2013 Attitydundersökning PowerPoint Presentation
Download Presentation
Medborgarundersökning 2013 Attitydundersökning

Medborgarundersökning 2013 Attitydundersökning

123 Views Download Presentation
Download Presentation

Medborgarundersökning 2013 Attitydundersökning

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Medborgarundersökning 2013Attitydundersökning

 2. Inledning • Piteå kommun har för fjärde gången deltagit i SCB:s medborgarundersökning. Undersökning består av tre delar: A. Kommunen som en plats att bo och leva på, Nöjd-Region-Index (NRI) B. Kommunens verksamhet, Nöjd-Medborgar-Index (NMI) C. Inflytandet i kommunen, Nöjd-Inflytande-Index (NII) • Undersökningen genomfördes som en urvalsundersökning under tiden 15 mars – 8 maj med ett urval på 1000 personer i åldrarna 18-84 år. • Svarsfrekvensen för 2013 i Piteå var 47 %, den sammanlagda svarsfrekvensen för de 69 kommuner som genomförde undersökningen samtidigt uppgick till 49 %.

 3. Presentation • Undersökningens resultat presenterar dels per delfråga i en skala 1-10 och dels i olika betygsindex som oftast är en sammanslagning av flera delfrågor med en skala 0-100. • Jämförelser för 2013 görs med de 137 kommuner som genomfört undersökningen under hösten 2012 eller våren 2013. • De övergripande resultaten i undersökningen redovisas som betygsindex, vilka kan variera från 0 till hundra. Ju högre värde, desto bättre betyg har kommunens medborgare gett åt sin kommun. SCB anser att index under 40 kan klassas som ”inte godkänt”. Gränsen för ”nöjd” tycks gå vid 55 och betygsindex på 75 eller högre kan tolkas som ”mycket nöjd”. • För att förenkla tolkning av undersökningens resultat har en jämförelse av SCB:s ovanstående indexskala och Piteå kommuns fastställda betygsskala gjorts enligt följande: Motsvarar betygsindex 0-39 Motsvarar betygsindex 40-54 Motsvarar betygsindex 55-74 Motsvarar betygsindex 75-100 1 2 3 4

 4. Övergripande resultat Motsvarar betygsindex 0-39 1 • Motsvarar betygsindex 55-74 3 • Motsvarar betygsindex 40-54 2 Motsvarar betygsindex 75-100 4 Piteå kommuns resultat i förhållande till andra kommuner är statistiskt säkerställt

 5. Kommunen som en plats att bo och leva på, Nöjd – Region – Index (NRI) Diagram A1. Nöjd-Region-Index (NRI), indexet Rekommendation och faktorernas betygsindex för Piteå kommun samt för samtliga 137 kommuner i undersökningen hösten 2012 och våren 2013.

 6. Kommunen som en plats att bo och leva på,Nöjd – Region – Index (NRI) Motsvarar betygsindex 0-39 1 • Motsvarar betygsindex 55-74 3 • Motsvarar betygsindex 40-54 2 Motsvarar betygsindex 75-100 4

 7. Alla resultat för Piteå är bättre än genomsnittet Detaljfrågor • FETSTIL = Index på en skala 0-100 0-40 = ej godkänt (rött) • 41-54 = godkänt (orange) • 55-74 = nöjd (gul) • 75-100 = mycket nöjd (grön) • Delfrågor = skala 1-10 1-4 = ej godkänt (rött) • 5 = godkänt (orange) • 6-7 = nöjd (gul) • 8-10 = mycket nöjd (grön)

 8. Kommunens verksamhet,Nöjd – Medborgar – Index (NMI) Diagram B1. Nöjd-Medborgar-Index (NMI), indexet Bemötande och tillgänglighet och verksamheternas betygsindex för Piteå kommun samt för samtliga 137 kommuner i undersökningen

 9. Kommunens verksamhet, NMI 1 • Motsvarar betygsindex 55-74 3 Motsvarar betygsindex 0-39 • Motsvarar betygsindex 40-54 Motsvarar betygsindex 75-100 2 4

 10. Detaljfrågor • Delfrågor = skala 1-10 1-4 = ej godkänt (rött) • 5 = godkänt (orange) • 6-7 = nöjd (gul) • 8-10 = mycket nöjd (grön) • FETSTIL = Index på en skala 0-100 0-40 = ej godkänt (rött) • 41-54 = godkänt (orange) • 55-74 = nöjd (gul) • 75-100 = mycket nöjd (grön)

 11. Inflytande i kommunen, Nöjd – Inflytande – Index (NII) Diagram C1. Nöjd-Inflytande-Index (NII) och faktorernas betygsindex för Piteå kommun samt för samtliga 137 kommuner i undersökningsomgångarna hösten 2012 och våren 2013.

 12. Inflytande i kommunen, NII Motsvarar betygsindex 0-39 1 • Motsvarar betygsindex 55-74 3 • Motsvarar betygsindex 40-54 2 Motsvarar betygsindex 75-100 4

 13. Detaljfrågor • Delfrågor = skala 1-10 1-4 = ej godkänt (rött) • 5 = godkänt (orange) • 6-7 = nöjd (gul) • 8-10 = mycket nöjd (grön) • FETSTIL = Index på en skala 0-100 0-40 = ej godkänt (rött) • 41-54 = godkänt (orange) • 55-74 = nöjd (gul) • 75-100 = mycket nöjd (grön)

 14. Effektmått Beroende på hur den enskilda medborgaren har svarat på enkäten beräknas ett effektmått. De faktorer som får högt effektmått bör särskilt uppmärksammas, speciellt om det dessutom har ett lågt betyg. Enligt SCB:s effektmått visar resultatet att följande utvecklingsområden skulle ha stor påverkan på helhetsbetygen. • Regionindex • Bostäder • Medborgarindex – Verksamheterna • Äldreomsorg • Gator och vägar • Miljöarbete • Stöd till utsatta personer • Grundskolan • Inflytandeindex - Påverkan - Förtroende

 15. Nämndernas/bolagens ansvar Det är av stor vikt att nämnder/styrelser och verksamheter får information om resultatet för att det ska kunna utgöra en av grunderna för förbättringsarbete och verksamhetsutveckling. • Kommunfullmäktige • Kommunstyrelsen • Barn- och utbildningsnämnden • Kultur- och fritidsnämnden • Miljö- och byggnämnden • Nämnden för arbetsmarknadsfrågor och vuxenutbildning • Räddningstjänsten • Socialnämnden • Teknik- och servicenämnden • Piteå Renhållning & Vatten • PiteBo

 16. Alla resultat för Piteå är bättre än genomsnittet Kommunfullmäktige • FETSTIL = Index på en skala 0-100 0-40 = ej godkänt (rött) • 41-54 = godkänt (orange) • 55-74 = nöjd (gul) • 75-100 = mycket nöjd (grön) • Delfrågor = skala 1-10 1-4 = ej godkänt (rött) • 5 = godkänt (orange) • 6-7 = nöjd (gul) • 8-10 = mycket nöjd (grön)

 17. Kommunfullmäktige • FETSTIL = Index på en skala 0-100 0-40 = ej godkänt (rött) • 41-54 = godkänt (orange) • 55-74 = nöjd (gul) • 75-100 = mycket nöjd (grön) • Delfrågor = skala 1-10 1-4 = ej godkänt (rött) • 5 = godkänt (orange) • 6-7 = nöjd (gul) • 8-10 = mycket nöjd (grön)

 18. Alla resultat för Piteå är bättre än genomsnittet Kommunfullmäktige • FETSTIL = Index på en skala 0-100 0-40 = ej godkänt (rött) • 41-54 = godkänt (orange) • 55-74 = nöjd (gul) • 75-100 = mycket nöjd (grön) • Delfrågor = skala 1-10 1-4 = ej godkänt (rött) • 5 = godkänt (orange) • 6-7 = nöjd (gul) • 8-10 = mycket nöjd (grön)

 19. Kommunfullmäktige • Delfrågor = skala 1-10 1-4 = ej godkänt (rött) • 5 = godkänt (orange) • 6-7 = nöjd (gul) • 8-10 = mycket nöjd (grön) • FETSTIL = Index på en skala 0-100 0-40 = ej godkänt (rött) • 41-54 = godkänt (orange) • 55-74 = nöjd (gul) • 75-100 = mycket nöjd (grön)

 20. Alla resultat för Piteå är bättre än genomsnittet Kommunfullmäktige • FETSTIL = Index på en skala 0-100 0-40 = ej godkänt (rött) • 41-54 = godkänt (orange) • 55-74 = nöjd (gul) • 75-100 = mycket nöjd (grön) • Delfrågor = skala 1-10 1-4 = ej godkänt (rött) • 5 = godkänt (orange) • 6-7 = nöjd (gul) • 8-10 = mycket nöjd (grön)

 21. Kommunfullmäktige - Synpunkter Kontakt/inflytande • Kommunen kör över invånare och byar, lyssnar ej på önskemål och krav från befolkning. Politikernas viktigaste uppgift är att underlätta för investeringar i kommunen. Mera handlingskraft behövs. • Politikerna på ledande platser samlar driv och smiter undan ansvar t.ex. vad gäller SSU bedrägerier där har ingen stigit fram och tagit på sig ansvaret. De verkar rädda att ge förtroende och ansvar utanför sin egen krets och har generellt dåligt som arbete med företagen i Piteå. Allmänt • Piteå kommun är en bra kommun att leva och bo i. det finns alltid saker att förbättra med det pågår ett ständigt förbättringsarbete. Besluten om förnyelse verkar vara väl igenomtänkt. • På grund av kort tids boende i Piteå, så kan jag inte svara på alla frågor.

 22. Alla resultat för Piteå är bättre än genomsnittet Kommunstyrelsen • FETSTIL = Index på en skala 0-100 0-40 = ej godkänt (rött) • 41-54 = godkänt (orange) • 55-74 = nöjd (gul) • 75-100 = mycket nöjd (grön) • Delfrågor = skala 1-10 1-4 = ej godkänt (rött) • 5 = godkänt (orange) • 6-7 = nöjd (gul) • 8-10 = mycket nöjd (grön)

 23. Kommunstyrelsen – synpunkter Boende • Fler bostäder/hyreshus i byar. Låt äldre sälja sina hus men bo kvar i byarna. Då flyttar unga familjer in och skolor/dagis/affärer lever kvar. • Det byggs för lite hyresrätter och bostadsrätter. • Det är otroligt svagt av kommunen att prioritera bort fontänen i södra hamn. En stad med självaktning som Piteå vill framstå som en attraktiv plats för flanörer med skärgården är bra, fortsätt med det, men närmiljön är lika viktig. Det man ser som turist säter sig på näthinnan och man sprider sina åsikter till andra om fontänen som var där nere vid promenaden.

 24. Alla resultat för Piteå är bättre än genomsnittet Kommunstyrelsen • FETSTIL = Index på en skala 0-100 0-40 = ej godkänt (rött) • 41-54 = godkänt (orange) • 55-74 = nöjd (gul) • 75-100 = mycket nöjd (grön) • Delfrågor = skala 1-10 1-4 = ej godkänt (rött) • 5 = godkänt (orange) • 6-7 = nöjd (gul) • 8-10 = mycket nöjd (grön)

 25. Alla resultat för Piteå är bättre än genomsnittet Kommunstyrelsen • FETSTIL = Index på en skala 0-100 0-40 = ej godkänt (rött) • 41-54 = godkänt (orange) • 55-74 = nöjd (gul) • 75-100 = mycket nöjd (grön) • Delfrågor = skala 1-10 1-4 = ej godkänt (rött) • 5 = godkänt (orange) • 6-7 = nöjd (gul) • 8-10 = mycket nöjd (grön)

 26. Alla resultat för Piteå är bättre än genomsnittet Kommunstyrelsen • FETSTIL = Index på en skala 0-100 0-40 = ej godkänt (rött) • 41-54 = godkänt (orange) • 55-74 = nöjd (gul) • 75-100 = mycket nöjd (grön) • Delfrågor = skala 1-10 1-4 = ej godkänt (rött) • 5 = godkänt (orange) • 6-7 = nöjd (gul) • 8-10 = mycket nöjd (grön)

 27. Kommunstyrelsen - Synpunkter Kommersiellt utbud • Alla affärskomplett är mitt i staden, skulle inte bli förvånad om norr Botniabanan också går genom Piteå stad. Det finns så stora utrymmen utanför staden med stora parkeringsmöjligheter som i Luleå och Skellefteå. • Flytta hela biblioteket i stan. Ni bygger på parkeringshusets plats (löjan) • Bygg ett kulturhus i centrala Piteå med bibliotek, restaurang, möteslokaler osv. I övrigt en trevlig kommun. Kommunens verksamheter • Kommunen bör lägga sina resurser på vård, skola, omsorg och sluta driva företag, renhållning, snöröjning, det kan näringslivet göra mycket bättre och billigare. Politikerna måste våga ta beslut och genomföra den, Piteå står helt still på grund av att ingen vågar. • Lägg ner projektet mellan Bondön och Haraholmen, använd pengarna till något vettigare. Jättebra med isfri storgata (ej tak över). Fantastiska parker t.ex. Badhusparken, Hamnområden, utsmyckning i centrala Piteå. Trädäcket och bryggor vid kanalen och stadshusfjärden är mycket uppskattat. Belysning efter Timmarleden, för vem?

 28. Kommunstyrelsen - Synpunkter Politik • Kommunpolitiker borde vara bland folket. • Ta bort ett kommunalråd. Minska den kommunala administrationen – nu verkar den passa för en storstad. • Kommunen är största arbetsgivaren. Antalet anställda bör kraftigt minskas och privatiseras. Många yrkespolitiker har tyvärr politiken som sitt yrke. Många av dessa platser ej inom näringslivet utan detta är till stor del deras inkomstkälla. Skandalerna har duggat tätt inom kommunen bland annat äldreomsorgen, SSU-fusket m.m. I denna kommun röstar många av tradition och som ”storebror” alltid har gjort. Det är tyvärr inte många ”smarta” personer som satsar på politiken. Därför ser det ut som det gör. • För att spara pengar i kommunen: - ta bort ett kommunalråd. Ta bort fri bil för kommunchefer som har det. Satsa på skola och äldreomsorg istället för att göra om vägar (Sundsgatan sämre) Mer personal i äldreomsorgen istället för medicin till äldre. • Möjligheterna till ett större inflytande i viktiga angelägenheter skulle kunna vara större, men i och med att vi i vårt demokratiska o parlamentariska samhällssystem överlämnat mycket till våra valda ombud för Sveriges folk har vi också slutat bry oss! Detta gäller, anser jag, också ner till kommunal nivå. Först när vi personligen blir involverade i något agerar vi, kanske..!

 29. Kommunstyrelsen - Synpunkter Landsbygd • Vi som bor på landsbygden får mycket sämre service och kommunala skattepengar kommer oss inte till del. En del politiker som vi har varit i kontakt med vet inte ens var i kommunen vår by ligger! Det finns en ”snobbig” attityd för de som styr och bor centralt med landsbygden. • Satsa mer på områden utanför centralorten. Som det nu är får vi ute i byarna satsa med egna pengar och egen tid (ideellt arbete). I många fall så blir motsvarande åtgärder utförda via kommunala pengar. Ex. cykel- och gångbanor, majbrasa, badbryggor, byajulgran, samvaro (träffpunkt) för äldre. • Att man koncentrerar boendet i centrala delar är ett bra sätt att utarma kransorterna. Det finns knappast några serviceinräkningar kvar på landsbygden. Skolor dras in undan för undan. Affärer läggs ner, kvar finns några äldre personer. Detta är inte bra i en kommun som tycks satsa på landsbygden. • Jag tycker att landsbygden blir bortglömd! • Jag tycker att kommunen bör satsa mer i ytterområdena och inte bara i centrala stan. Man plöjer ner skattemedel i centrala stan genom att gräva upp vissa gator för omstruktureringar för att sedan ändra och gräva upp samma gator igen. Tänk från första början, och slöseri med skattemedel. Ytterområdena struntar man i, det får förväxa då det gäller gräsklippning och övrig skötsel. Alla skattemedel går till centralorten i Piteå då det gäller gräsklippning, blomstersmyckningar etc. • Eftersom jag bor utanför centrum får vi tydligen mindre tillgångar. Här saknas cykelvägar in till stan som exempel samt skötsel av gator och annat som skulle göra orten mer trivsam.

 30. Alla resultat för Piteå är bättre än genomsnittet Barn- och utbildningsnämnden • FETSTIL = Index på en skala 0-100 0-40 = ej godkänt (rött) • 41-54 = godkänt (orange) • 55-74 = nöjd (gul) • 75-100 = mycket nöjd (grön) • Delfrågor = skala 1-10 1-4 = ej godkänt (rött) • 5 = godkänt (orange) • 6-7 = nöjd (gul) • 8-10 = mycket nöjd (grön)

 31. Barn- och utbildningsnämnden, Synpunkter Förskola och Skola • Skolor och dagis ska finnas kvar i byar. Ej bussa små barn till andra skolor, till stora klasser. • Färre barn i barngrupperna. Fler lärare/special lärare • Moderna och mer pedagogiskt synsätt på utveckling av förskolan. Många föräldrar med mig upplever stora sparåtgärder som mycket begränsande och försämrande för verksamheten. • Förskolan och skolan är bra, eller t.o.m. väldigt bra, förutom att det alltid finns dålig tillgång till vikarier och andra resurser. Personalen gör ett jättebra jobb, de skulle bara ha varit några fler… Särskilt otryggt upplever jag förskolan eftersom det där blir särskilt utsatt och otryggt utan personal. Ex. två av fyra fröknar är sjuka, ingen vikarie finns att tillgå = femton barn i åldern 1-2 år är i förskolan med två personal! Och då ska denna även täcka upp för hela dagen. Helt uselt! • Det finns för få alternativ till den kommunala förskolan. • Barngruppen på förskolan är för stor. Det syns, märks och känns när jag lämnar mina barn. Personalen vill men hinner inte riktigt med. Det blir bara sämre. Vem orkar jobba i motvind och vara glad. Hur länge orkar personalen? Och hur mår våra barn? Nu och i framtiden? Mindre barngrupper och mer personal. TACK • Har god insyn i förskolans verksamhet och anser att den har blivit avsevärt sämre de senaste 10 åren. Stora barngrupper - lite personal. Inga pengar till barn med behov. I dag är vi en avdelning med 35 barn i åldern 3-5 år på 4,80 % i personalbemanning. Öppet mellan 6 -18. vilket gör att man stora delar av dagen är få vuxna på många barn.

 32. Barn- och utbildningsnämnden, Synpunkter Måltider • Skolmaten på Christinaskolan är förmodligen näringsviktig, men inte särskilt god. Vore det inte en rimlig förutsättning att den vanligen upplevs som välsmakande av de flesta som ska äta den? Barnen är också kommuninvånare.

 33. Alla resultat för Piteå är bättre än genomsnittet Kultur- och fritidsnämnden • FETSTIL = Index på en skala 0-100 0-40 = ej godkänt (rött) • 41-54 = godkänt (orange) • 55-74 = nöjd (gul) • 75-100 = mycket nöjd (grön) • Delfrågor = skala 1-10 1-4 = ej godkänt (rött) • 5 = godkänt (orange) • 6-7 = nöjd (gul) • 8-10 = mycket nöjd (grön)

 34. Kultur- och fritidsnämnden • FETSTIL = Index på en skala 0-100 0-40 = ej godkänt (rött) • 41-54 = godkänt (orange) • 55-74 = nöjd (gul) • 75-100 = mycket nöjd (grön) • Delfrågor = skala 1-10 1-4 = ej godkänt (rött) • 5 = godkänt (orange) • 6-7 = nöjd (gul) • 8-10 = mycket nöjd (grön)

 35. Alla resultat för Piteå är bättre än genomsnittet Kultur- och fritidsnämnden • FETSTIL = Index på en skala 0-100 0-40 = ej godkänt (rött) • 41-54 = godkänt (orange) • 55-74 = nöjd (gul) • 75-100 = mycket nöjd (grön) • Delfrågor = skala 1-10 1-4 = ej godkänt (rött) • 5 = godkänt (orange) • 6-7 = nöjd (gul) • 8-10 = mycket nöjd (grön)

 36. Alla resultat för Piteå är bättre än genomsnittet Kultur- och fritidsnämnden • FETSTIL = Index på en skala 0-100 0-40 = ej godkänt (rött) • 41-54 = godkänt (orange) • 55-74 = nöjd (gul) • 75-100 = mycket nöjd (grön) • Delfrågor = skala 1-10 1-4 = ej godkänt (rött) • 5 = godkänt (orange) • 6-7 = nöjd (gul) • 8-10 = mycket nöjd (grön)

 37. Kultur- och fritidsnämnden - Synpunkter Kultur och Fritid • Fritidsaktiviteter för äldre och yngre är viktiga. Därför bör de byggas en inomhushall för boende och aktiviteter för ungdomar. Ett fint exempel på en sådan hall finns i Luleå kommun. • Bygg ett kulturhus i centrala Piteå med bibliotek, restaurang, möteslokaler osv. I övrigt en trevlig kommun. • Piteå ridklubb fick vänta många år på upprustning och var på slutet i stort behov av sådan. Nu är anläggningen nyrenoverad och används flitigt av uppställda hästar, ridskolan samt utifrån kommande ekipage. Behovet börjar nu kännas skriande för etapp 2 dvs ytterligare ridhus på området då tävlingssäsongen kräver mera utrymme. Ridsporten är stor i Piteå och växer ständigt! • Det är otroligt svagt av kommunen att prioritera bort fontänen i södra hamn. En stad med självaktning som Piteå vill framstå som en attraktiv plats för flanörer med skärgården är bra, fortsätt med det, men närmiljön är lika viktig. Det man ser som turist säter sig på näthinnan och man sprider sina åsikter till andra om fontänen som var där nere vid promenaden. • Fantastiska parker t.ex. Badhusparken, Hamnområden, utsmyckning i centrala Piteå. Trädäcket och bryggor vid kanalen och stadshusfjärden är mycket uppskattat. Belysning efter Timmarleden, för vem? • Fixa ungdomsgård till alla ungdomar som hänger på busstationen och Sunes. Det är sorgligt och patetiskt.

 38. Kultur- och fritidsnämnden - Synpunkter Skärgård • Möjligheten att komma ut i skärgården för alla bli bättre. Natur som alla mår bra av.

 39. Miljö- och byggnämnden • FETSTIL = Index på en skala 0-100 0-40 = ej godkänt (rött) • 41-54 = godkänt (orange) • 55-74 = nöjd (gul) • 75-100 = mycket nöjd (grön) • Delfrågor = skala 1-10 1-4 = ej godkänt (rött) • 5 = godkänt (orange) • 6-7 = nöjd (gul) • 8-10 = mycket nöjd (grön)

 40. Alla resultat för Piteå är bättre än genomsnittet Miljö- och byggnämnden • FETSTIL = Index på en skala 0-100 0-40 = ej godkänt (rött) • 41-54 = godkänt (orange) • 55-74 = nöjd (gul) • 75-100 = mycket nöjd (grön) • Delfrågor = skala 1-10 1-4 = ej godkänt (rött) • 5 = godkänt (orange) • 6-7 = nöjd (gul) • 8-10 = mycket nöjd (grön)

 41. Miljö- och byggnämnden - Synpunkter Miljö och bygg • Jag anser att Piteå kommun har lagt ner en massa pengar på Sundsgatan i Piteå som dom tror blir bättre, Fel – Fel – Fel. Om dom ville ha en bättre gata för att sänka hastigheten kan dom gjort gupp, nu går bussarna efter Sundsgatan klockan 08-10, svårt att komma fram. Stopp i trafiken, rondell fel placerad vid Strömbacka – skulle vara vid Kyrkbrogatan, ingen vid kanalen. Coop forum fel, placerad vid gamla Degerängsvägen har varit bättre. • Brist på lägenheter. Byggs det ingenting. • Piteå kommun är en bra kommun att leva och bo i. det finns alltid saker att förbättra med det pågår ett ständigt förbättringsarbete. Besluten om förnyelse verkar vara väl igenomtänkt. • Infarten via Sundsgatan till Piteå är inte trevlig. • Förbättra möjligheten till miljötänk och säkerheten genom att göra en cykelväg mellan Öjebyn, Norrfjärden och Rosvik! Tror att väldigt många avstår att cykla pga det.

 42. Alla resultat för Piteå är bättre än genomsnittet Nämnden för arbetsmarknadsfrågor och vuxenutbildning • FETSTIL = Index på en skala 0-100 0-40 = ej godkänt (rött) • 41-54 = godkänt (orange) • 55-74 = nöjd (gul) • 75-100 = mycket nöjd (grön) • Delfrågor = skala 1-10 1-4 = ej godkänt (rött) • 5 = godkänt (orange) • 6-7 = nöjd (gul) • 8-10 = mycket nöjd (grön)

 43. Alla resultat för Piteå är bättre än genomsnittet Nämnden för arbetsmarknadsfrågor och vuxenutbildning • FETSTIL = Index på en skala 0-100 0-40 = ej godkänt (rött) • 41-54 = godkänt (orange) • 55-74 = nöjd (gul) • 75-100 = mycket nöjd (grön) • Delfrågor = skala 1-10 1-4 = ej godkänt (rött) • 5 = godkänt (orange) • 6-7 = nöjd (gul) • 8-10 = mycket nöjd (grön)

 44. Alla resultat för Piteå är bättre än genomsnittet Nämnden för arbetsmarknadsfrågor och vuxenutbildning • FETSTIL = Index på en skala 0-100 0-40 = ej godkänt (rött) • 41-54 = godkänt (orange) • 55-74 = nöjd (gul) • 75-100 = mycket nöjd (grön) • Delfrågor = skala 1-10 1-4 = ej godkänt (rött) • 5 = godkänt (orange) • 6-7 = nöjd (gul) • 8-10 = mycket nöjd (grön)

 45. Nämnden för arbetsmarknadsfrågor och vuxenutbildning - Synpunkter Arbetsmarknad • Vad görs för att stoppa utflyttning av arbetstillfällen via Luleå, gäller även Boden. • Satsa på ungdomen – lägenheter, jobb m.m. våga ta in folk ”utifrån” till arbetsplatserna och inte bara bekantad bekanta. • Vara mer rädd om de yngre personerna som jobbar på olika kommunala arbetsplatser i vår kommun. Flera yngre familjer som redan bor i kommunen är på väg att flytta eller kommer att flytta eftersom de inte får tillsvidaretjänst utan bara visstidstjänster, som gör så korta som möjligt för att inte kunna bli inlasade. Finns även unga personer, med familj som måste avstå att räkna sin tid inom kommunen för att få fortsätta att arbeta inom kommunen. Idag skulle jag inte stanna kvar på en kommunal tjänst om jag var ung. Mellancheferna måste också få en annan inställning till sina arbetstagare och inte svara om man har en avvikande åsikt än chefen, ska inte du söka dig ett nytt jobb. Tyvärr flera som bara jag känner som fått den frågan om att söka sig vidare. Detta har tyvärr inte blivit Piteå-anda som förut var något positivt, men så är det tyvärr inte idag.

 46. Alla resultat för Piteå är bättre än genomsnittet Räddningstjänsten • FETSTIL = Index på en skala 0-100 0-40 = ej godkänt (rött) • 41-54 = godkänt (orange) • 55-74 = nöjd (gul) • 75-100 = mycket nöjd (grön) • Delfrågor = skala 1-10 1-4 = ej godkänt (rött) • 5 = godkänt (orange) • 6-7 = nöjd (gul) • 8-10 = mycket nöjd (grön)

 47. Alla resultat för Piteå är bättre än genomsnittet Räddningstjänsten • FETSTIL = Index på en skala 0-100 0-40 = ej godkänt (rött) • 41-54 = godkänt (orange) • 55-74 = nöjd (gul) • 75-100 = mycket nöjd (grön) • Delfrågor = skala 1-10 1-4 = ej godkänt (rött) • 5 = godkänt (orange) • 6-7 = nöjd (gul) • 8-10 = mycket nöjd (grön)

 48. Socialnämnden • FETSTIL = Index på en skala 0-100 0-40 = ej godkänt (rött) • 41-54 = godkänt (orange) • 55-74 = nöjd (gul) • 75-100 = mycket nöjd (grön) • Delfrågor = skala 1-10 1-4 = ej godkänt (rött) • 5 = godkänt (orange) • 6-7 = nöjd (gul) • 8-10 = mycket nöjd (grön)

 49. Socialnämnden - Synpunkter Äldreomsorg • Mer personal och bort med delade turer. • Satsa på äldreomsorg. Titta på Borlängemodellen, fråga kommunbefolkningen vad de 3 viktigaste målen är och genomför dessa. • Måste bli högre personaltäthet natt/dag på äldreboende. Fortbildning/utbildning av all personal, även vikarier. Sjukdomar hos äldre speciellt demens. • Mer äldreboende och bättre bemanning. • Inom äldrevården verkar allt på god väg bra, om det genomförs som är överenskommet med många parter. • Högsta betyg till hemtjänsten och dess handläggare. Önskvärt med bättre kontaktmöjligheter med beslutande myndighet. • Har under 10 års tid följt några anhörigas boende på Mogården, under dessa år har det varit mycket indragningar av personal. Detta upplevs jobbigt för vi alla anhöriga, och personalen har det ju extra jobbigt. Ordna pengar till mer personal!! Omfördela resurserna, eller höj skatten!

 50. Teknik- och service • FETSTIL = Index på en skala 0-100 0-40 = ej godkänt (rött) • 41-54 = godkänt (orange) • 55-74 = nöjd (gul) • 75-100 = mycket nöjd (grön) • Delfrågor = skala 1-10 1-4 = ej godkänt (rött) • 5 = godkänt (orange) • 6-7 = nöjd (gul) • 8-10 = mycket nöjd (grön)