Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
welkom ! PowerPoint Presentation

welkom !

331 Views Download Presentation
Download Presentation

welkom !

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. welkom !

 2. opening cursus • welkom • zingen • gebed bijbel lezen Deel 1 - Oude Testament

 3. Psalm 19: 3 Volkomen is Gods Woord‘t Verkwikt elk die het hoorten deze wet begeert,daar Gods getuigenishem die nog inzicht mist,de ware wijsheid leert.Hoort naar het woord van God.Volmaakt is zijn gebod,betrouwbaar, rein en heilig.Zijn woord, dat ons verlichten onze voeten richt,geleidt ons vast en veilig.

 4. Psalm 19: 4 De dienst van God de Heerverheugt het hart steeds meeren duurt in eeuwigheid.Rechtvaardig is de wet,die God heeft ingezeten die ten leven leidt.Zijn woord, dat ons behoudt,maakt rijker dan fijn goud,is zoeter nog dan honing.Wie daarin zich verheugt,vindt in dat woord zijn vreugd,zijn rijkdom, zijn beloning.

 5. • Gebed

 6. Kennismaking enverwachtingen. • Schrijf op een geeltje:“Ik verwacht van de cursus…” • Per tafel: • maak kennis en wissel verwachtingen uit • Verzin een motto voor de cursus

 7. Algemene informatie • Waarom de cursus • Een kwestie van hoofdlijnen • Zelf bijbel lezen (zie pag 11) • Wanneer (zie pag 1) • Als je niet kunt

 8. Saul zondvloed Splitsing van het rijk Gideon Daniël schepping Amram en Jochabed Abraham Intocht in Kanaän David Verwoesting Samaria Jozef naar Egypte Zerubabel Samuël Henoch Achab Ezra Jacob Nehemia Verwoesting Jeruzalem Een oefening: plaats op de tijdlijn

 9. Amram en Joachabed egypte Jozef verkocht naar Egypte Abraham, Isaäk en Jakob Henoch Schepping

 10. Gideon Samuël egypte rechters david Saul

 11. Achab Verwoesting Samaria egypte Assur babel israël juda Verwoesting Jeruzalem

 12. egypte Assur babel Nehemia Zerubabel Ezra

 13. Pauze

 14. Genesis Exodus Leviticus Numerie Deuteronomium Jozua Richteren Ruth 1 en 2 Samuël 1 en 2 Koningen 1 en 2 Kronieken Ezra Nehemia Esther De bijbelboeken • Job • Psalmen • Spreuken • Prediker • Hooglied • Hosea • Joël • Amos • Obadja • Jona • Micha • Nahum • Habakuk • Sefanja • Hagaï • Zacharia • Maleachie • Jesaja • Jeremia • Klaagliederen • Ezechiël • Daniël

 15. Genesis Exodus Leviticus Numerie Deuteronomium Jozua Richteren Ruth 1 en 2 Samuël 1 en 2 Koningen 1 en 2 Kronieken Ezra Nehemia Esther De bijbelboeken • Job • Psalmen • Spreuken • Prediker • Hooglied Historische boeken • Hosea • Joël • Amos • Obadja • Jona • Micha • Nahum • Habakuk • Sefanja • Hagaï • Zacharia • Maleachie • Jesaja • Jeremia • Klaagliederen • Ezechiël • Daniël

 16. Genesis Exodus Leviticus Numerie Deuteronomium Jozua Richteren Ruth 1 en 2 Samuël 1 en 2 Koningen 1 en 2 Kronieken Ezra Nehemia Esther De bijbelboeken • Job • Psalmen • Spreuken • Prediker • Hooglied • Hosea • Joël • Amos • Obadja • Jona • Micha • Nahum • Habakuk • Sefanja • Hagaï • Zacharia • Maleachie • Jesaja • Jeremia • Klaagliederen • Ezechiël • Daniël Poëtische boeken

 17. Genesis Exodus Leviticus Numerie Deuteronomium Jozua Richteren Ruth 1 en 2 Samuël 1 en 2 Koningen 1 en 2 Kronieken Ezra Nehemia Esther De bijbelboeken • Job • Psalmen • Spreuken • Prediker • Hooglied Profetische boeken • Hosea • Joël • Amos • Obadja • Jona • Micha • Nahum • Habakuk • Sefanja • Hagaï • Zacharia • Maleachie • Jesaja • Jeremia • Klaagliederen • Ezechiël • Daniël

 18. Genesis Exodus Leviticus Numerie Deuteronomium Jozua Richteren Ruth 1 en 2 Samuël 1 en 2 Koningen Jesaja Jeremia Ezechiël Hosea Joël Amos Obadja Jona Micha Nahum Habakuk Sefanja Hagaï Zacharia Maleachie De Tenach • Psalmen • Job • Spreuken • Ruth • Hooglied • Prediker • Klaagliederen • Esther • Daniël • Ezra • Nehemia • Kronieken

 19. Genesis Exodus Leviticus Numerie Deuteronomium Jozua Richteren Ruth 1 en 2 Samuël 1 en 2 Koningen Jesaja Jeremia Ezechiël Hosea Joël Amos Obadja Jona Micha Nahum Habakuk Sefanja Hagaï Zacharia Maleachie De Tenach thora • Psalmen • Job • Spreuken • Ruth • Hooglied • Prediker • Klaagliederen • Esther • Daniël • Ezra • Nehemia • Kronieken

 20. Genesis Exodus Leviticus Numerie Deuteronomium Jozua Richteren Ruth 1 en 2 Samuël 1 en 2 Koningen Jesaja Jeremia Ezechiël Hosea Joël Amos Obadja Jona Micha Nahum Habakuk Sefanja Hagaï Zacharia Maleachie De Tenach profeten • Psalmen • Job • Spreuken • Ruth • Hooglied • Prediker • Klaagliederen • Esther • Daniël • Ezra • Nehemia • Kronieken

 21. Genesis Exodus Leviticus Numerie Deuteronomium Jozua Richteren Ruth 1 en 2 Samuël 1 en 2 Koningen Jesaja Jeremia Ezechiël Hosea Joël Amos Obadja Jona Micha Nahum Habakuk Sefanja Hagaï Zacharia Maleachie De Tenach geschriften • Psalmen • Job • Spreuken • Ruth • Hooglied • Prediker • Klaagliederen • Esther • Daniël • Ezra • Nehemia • Kronieken

 22. OT in NT Lucas 11: 50-51 Voor het bloed van al de profeten dat sinds de grondvesting van de wereld vergoten is, zal van deze generatie genoeg-doening worden geëist, 51 van het bloed van Abel tot het bloed van Zecharja, die omkwam tussen het brandofferaltaar en het heiligdom. 2 Kronieken 24 Genesis 4

 23. OT in NT • Aanduidingen OT in NT: • de Wet (Thora) • de Wet en de profeten • de Wet, de profeten en de geschriften Matteüs 5: 17-18 Denk niet dat ik gekomen ben om de Wet of de Profeten af te schaffen. Ik ben niet gekomen om ze af te schaffen, maar om ze tot vervulling te brengen. 18 Ik verzeker jullie: zolang de hemel en de aarde bestaan, blijft elke jota, elke tittel in de wet van kracht, totdat alles gebeurd zal zijn.

 24. OT in NT • Aanduidingen OT in NT: • de Wet (Thora) • de Wet en de profeten • de Wet, de profeten en de geschriften Lukas 24: 44-54 Hij zei tegen hen: ‘Toen ik nog bij jullie was, heb ik tegen jullie gezegd dat alles wat in de Wet van Mozes, bij de Profeten en in de Psalmen over mij geschreven staat in vervulling moest gaan.’ Daarop maakte hij hun verstand ontvankelijk voor het begrijpen van de Schriften.

 25. OT in NT • Waarom sprekenwij van Oude Testament? 2 Korintiërs 3:14Hun denken verstarde, en dezelfde sluier ligt tot op de dag van vandaag over het oude verbond wanneer het voorgelezen wordt. Hij wordt alleen in Christus weggenomen. Maar hun zinnen zijn verhard geworden; want tot op den dag van heden blijft hetzelfde deksel in het lezen des Ouden Testaments, zonder ontdekt te worden, hetwelk door Christus te niet gedaan wordt.

 26. Eenheid van de bijbel Niet vanzelfsprekend • Periode van 1000 jaar • 2 verschillende talen • van boer tot koningvan jurist tot priester

 27. Eenheid van de bijbel één lijn zonde schepping herschepping

 28. Eenheid van de bijbel één schrijver 2 Petrus 1: 20-21 Besef daarbij vooral dat geen enkele profetie uit de Schrift een eigenmachtige uitleg toelaat, want nooit is een profetie voortgekomen uit menselijk initiatief: mensen die namens God spraken werden daartoe altijd gedreven door de heilige Geest.

 29. Eenheid van de bijbel één hoofdpersoon OT “De schriften getuigen over mij.”

 30. Genesis 1 en 2 Genesis 1: 1 en 31 In het begin schiep God de hemel en de aarde.God keek naar alles wat hij had gemaakt en zag dat het zeer goed was. Bespreek per tafel:Wat betekent het als je dit gelooft ?(noeem een aantal punten)

 31. Genesis 1 en 2 • Antwoord op levensvragen over oorsprong en doel; goed en kwaad 2) God is God, wij zijn geschapen • Afhankelijkheid • Nederigheid • Gehoorzaamheid 3) Het kwaad hoort niet bij deze wereld

 32. Mens Dier Plant materie Genesis 1 en 2 bijbels oosters westers GOD GOD GOD • Mens • Dier • Plant • materie • Mens • Dier • Plant • materie

 33. Mens Dier Plant materie Genesis 1 en 2 GOD • GOD • Mens • Dier • Plant • materie Genesis 1:26God zei: ‘Laten wij mensen maken die ons evenbeeld zijn, die op ons lijken

 34. Genesis 1 en 2 Beeld van God Taak:Onderkoning God zei: ‘Laten wij mensen maken die ons evenbeeld zijn, die op ons lijken; zij moeten heerschappij voeren over de vissen van de zee en de vogels van de hemel, over het vee, over de hele aarde en over alles wat daarop rondkruipt.’

 35. Genesis 1 en 2 Beeld van God Taak:Onderkoning Persoon:Op God lijken God zei: ‘Laten wij mensen maken die ons evenbeeld zijn, die op ons lijken; zij moeten heerschappij voeren over de vissen van de zee en de vogels van de hemel, over het vee, over de hele aarde en over alles wat daarop rondkruipt.’

 36. Genesis 1 en 2 alles geschapen de mens de mens zijn leefomgeving

 37. licht 1. de lichten 4. vogels en vissen 2. 5. uitspansel het droge,plantenbomen landdieren 3. 6a. En God zei: laten Wij…. 6b. de mens 7. Rustdag

 38. Genesis 1 en 2 Een paar opmerkingen bij Genesis 2 Genesis 2: 4Dit is de geschiedenis van de hemel en de aarde, toen zij geschapen werden. toledoth b.v.: Genesis 25: 19Dit is de geschiedenis van Abrahams zoon Isaak en zijn nakomelingen.

 39. Genesis 1 en 2 Een paar opmerkingen bij Genesis 2 Vers 15 God, de HEER, bracht de mens dus in de tuin van Eden, om die te bewerken en erover te waken. de mens als rentmeester

 40. Genesis 1 en 2 Een paar opmerkingen bij Genesis 2 Vers 16-17 Hij hield hem het volgende voor: ‘Van alle bomen in de tuin mag je eten, maar niet van de boom van de kennis van goed en kwaad; wanneer je daarvan eet, zul je onherroepelijk sterven.’ Gehoorzaamheid als levensvoorwaarde

 41. Genesis 1 en 2 Een paar opmerkingen bij Genesis 2 Vers 24Zo komt het dat een man zich losmaakt van zijn vader en moeder en zich hecht aan zijn vrouw, met wie hij één van lichaam wordt. Instelling van huwelijk als levenslangerelatie van trouw tussen één man en één vrouw

 42. Genesis 1 en 2 Een paar opmerkingen bij Genesis 2 Jezus in Mt 19:Hij zei: ‘Hebt u niet gelezen dat de schepper de mens bij het begin mannelijk en vrouwelijk heeft gemaakt?’ 5 En hij vervolgde: ‘Daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten en zich hechten aan zijn vrouw, en die twee zullen één worden; 6 ze zijn dan niet langer twee, maar één. Wat God heeft verbonden, mag een mens niet scheiden.

 43. Voor de volgende keer • Bijbeleesrooster(Gen 3-11; lees evt. verder) • Materiaal les 1

 44. Heer onze God, hoe heerlijk is uw naam,

 45. Heer onze God, hoe heerlijk is uw naam,die U ons noemt door sterren, zon en maan.Hemel en aarde spreken wijd en zijd,tonen het wonder van uw heerlijkheidHeer, onze God, die aard en hemel schiep,zeeën en land met macht tevoorschijn riep,wat zijn wij mensen, dat U aan ons denkten ons uw heerlijkheid en luister schenkt.

 46. U komt ons, Heer, in Christus tegemoet,U geeft ons, Heer, verlossing door zijn bloed.U roept ons mensen in uw heerlijkheid;leven om Jezus’ wil in eeuwigheid.Daarom zal, Heer, ons lied een loflied zijn,dat in ons zingt met eindeloos refrein.Prijzend uw liefde, heffen wij het aan:Heer, onze God, hoe heerlijk is uw naam.

 47. Welthuisen tot 25 januari