slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Welkom in deze kerstdienst! PowerPoint Presentation
Download Presentation
Welkom in deze kerstdienst!

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 75

Welkom in deze kerstdienst! - PowerPoint PPT Presentation


 • 149 Views
 • Uploaded on

Welkom in deze kerstdienst!. Welkom in deze kerstdienst!. Voorganger: Ds . H. de Bruijne Ouderling: Organist: Krijn van Veen Koor: Singelchoir o.l.v . Krijn van Veen. Eerste kerstdag 2012. Welkom Aansteken van de Kerstkaars Mededelingen

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Welkom in deze kerstdienst!


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  Presentation Transcript
  1. Welkom • in deze kerstdienst! • Welkom • in deze kerstdienst!

  2. Voorganger: Ds. H. de Bruijne Ouderling: Organist: Krijn van Veen Koor: Singelchoir o.l.v. Krijn van Veen

  3. Eerste kerstdag 2012 • Welkom • Aansteken van de Kerstkaars • Mededelingen • Advent gedichtje:Rozemarijn van Eeken • Koor:Pat a Pan • Stil gebed • Votum en groet • Samenzang:Psalm 98 • Gebed

  4. Eerste kerstdag 2012 • Schriftlezing 1Lukas 2:1-7 (HSV) • Koor:“Gentle Mary laid her child” • Schriftlezing 2 • Lukas 2:8-20 (HSV) • Samenzang:“De lammetjes lagen te slapen” • Samenzang stapellied: • “Een lichtje aan de horizon”

  5. Eerste kerstdag 2012 • Preek • Samenzang:“Die eerste kerstnacht” • Dankgebed en voorbede • Koor:“Glorious in Majesty” • Collecte • Samenzang:“Ere zij God” • Zegen • ‘Amen’ door gemeente

  6. Agenda • Zondagochtend 30 dec. 2012: 10.00 uur dienst (voorganger ds. H. de Bruijne). • Zondagmiddag 30 december 2012: 17.00 uur in de REHOBOTHKERK een gezamenlijke dienst met de leden van de beide Utrechtse Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt. • Maandagavond 31 december 2012: 19.00uur OUDEJAARSdienst. • Dinsdagochtend 1 januari 2013: 10.30uur NIEUWJAARSdienst.

  7. Welkom en mededelingen

  8. Rozemarijn van Eeken

  9. Het koor zingt: • “Pat a Pan”

  10. Koor: Pat a Pan (vertaling) • Willie, pak je kleine trom, • Robin, pak je fluit en kom. • Als we die heldere muziek horen, • tralalala, rikketikketik, • gaan we ons kerstlied zingen.

  11. Koor: Pat a Pan (vertaling) • Lang geleden is een Koning geboren, • Tot hem zingen we. • Speel je muziek, helder en zoet, • tralalala, rikketikketik, • laat je kerstliederen van vreugde klinken.

  12. Koor: Pat a Pan (vertaling) • Zing een kerstlied, laat onze lofprijs klinken. • Zing een kerstlied, voor de pasgeboren Koning.

  13. Koor: Pat a Pan (vertaling) • Verblijd je, maak de geboorte van onze Redder bekend. • Breng liederen van gejubel voort, zing mee met ons feestlied.

  14. Koor: Pat a Pan (vertaling) • Zing een kerstlied, laat onze lofprijs klinken. • Zing een kerstlied, voor de pasgeboren Koning.

  15. Koor: Pat a Pan (vertaling) • Hij is geboren op de eerste kerstdag, • Vier mee met ons, speel mee. • Laat de muziek weer klinken, tralalala, rikketikketik, • Laat de muziek weer klinken met • ons loflied, Amen!

  16. Koor: Pat a Pan (vertaling) • Zing een kerstlied, laat onze lofprijs galmen, • Zing een kerstlied, voor de pasgeboren Koning!

  17. Stil gebed, votum, groet

  18. Psalm 98:1, 2, 3 en 4 • Zingt een nieuw lied voor God den HERE, • want Hij bracht wonderen tot stand. • Wij zien Hem heerlijk triomferen • met opgeheven rechterhand. • Zingt voor den HEER, Hij openbaarde • bevrijdend heil en bindend recht • voor alle volkeren op aarde. • Hij doet zoals Hij heeft gezegd.

  19. Psalm 98: 1,2, 3 en 4 • Ja Hij is ons getrouw gebleven, • Hij heeft in goedertierenheid, • naar de belofte eens gegeven, • het huis van Israël bevrijd. • Zijn volk is veilig in zijn handen. • Hij heeft zijn heerlijkheid ontvouwd. • Zo werd tot in de verste landen • het heil van onze God aanschouwd.

  20. Psalm 98: 1, 2, 3 en 4 • Laat heel de aard' een loflied wezen, • de psalmen gaan van mond tot mond. • De naam des HEREN wordt geprezen, • lofzangen gaan de wereld rond. • Hosanna voor de grote Koning, • verhef, bazuin, uw stem van goud, • de HEER heeft onder ons zijn woning, • de HEER die bij ons intocht houdt.

  21. Psalm 98: 1, 2, 3 en 4 • Laat alle zeeën, alle landen • Hem prijzen met een blij geluid. • Rivieren klappen in de handen, • de bergen jubelen het uit. • Hij komt, Hij komt de aarde richten, • Hij komt, o volken weest verblijd, • Hij komt zijn koninkrijk hier stichten, • zijn heil en zijn gerechtigheid.

  22. Stil gebed, votum, groet

  23. We lezen uit de Herziene Statenvertaling: Lukas 2:1-7

  24. Lukas 2 : 1-7 (HSV) 1 En het geschiedde in die dagen dat er een gebod uitging van keizer Augustus dat heel de wereld ingeschreven moest worden. 2 Deze eerste inschrijving vond plaats toen Cyrenius over Syrië stadhouder was. 3 En ze gingen allen op weg om ingeschreven te worden, ieder naar zijn eigen stad.

  25. Lukas 2 : 1-7 (HSV) 4 Ook Jozef ging op weg, van Galilea uit de stad Nazareth naar Judea, naar de stad van David, die Bethlehem heet, omdat hij uit het huis en het geslacht van David was, 5 om ingeschreven te worden met Maria, zijn ondertrouwde vrouw, die zwanger was.

  26. Lukas 2 : 1-7 (HSV) 6 En het geschiedde, toen zij daar waren, dat de dagen vervuld werden dat zij baren zou, 7 en zij baarde haar eerstgeboren Zoon, wikkelde Hem in doeken en legde Hem in de kribbe, omdat er voor hen geen plaats was in de herberg.

  27. Het koor zingt: • “Gentle Mary laid her child”

  28. We lezen uit de Herziene Statenvertaling: Lukas 2:8-20

  29. Lukas 2 : 8-20 (HSV) 8 En er waren herders in diezelfde streek, die zich ophielden in het open veld en 's nachts de wacht hielden over hun kudde. 9 En zie, een engel van de Heere stond bij hen en de heerlijkheid van de Heere omscheen hen en zij werden zeer bevreesd. 10 En de engel zei tegen hen: Wees niet bevreesd, want zie, ik verkondig u grote blijdschap, die voor heel het volk wezen zal,

  30. Lukas 2 : 8-20 (HSV) 11 namelijk dat heden voor u in de stad van David de Zaligmaker geboren is; Hij is Christus, de Heere. 12 En dit zal voor u het teken zijn: u zult het Kindje vinden in doeken gewikkeld en liggend in de kribbe. 13 En plotseling was er bij de engel een menigte van de hemelse legermacht, die God loofde en zei:

  31. Lukas 2 : 8-20 (HSV) 14 Eer zij aan God in de hoogste hemelen, en vrede op aarde, in mensen een welbehagen. 15 En het geschiedde, toen de engelen van hen weggegaan waren naar de hemel, dat de herders tegen elkaar zeiden: Laten wij nu naar Bethlehem gaan en dat woord zien dat er geschied is, dat de Heere ons bekendgemaakt heeft.

  32. Lukas 2 : 8-20 (HSV) 16 En zij gingen met haast en vonden Maria en Jozef, en het Kindje liggend in de kribbe. 17 Toen zij Het gezien hadden, maakten zij overal het woord bekend dat hun over dit Kind verteld was. 18 En allen die het hoorden, verwonderden zich over wat door de herders tegen hen gezegd werd.

  33. Lukas 2 : 8-20 (HSV) 19 Maar Maria bewaarde al deze woorden en overlegde die in haar hart. 20 En de herders keerden terug en zij verheerlijkten en loofden God om alles wat zij gehoord en gezien hadden, zoals tot hen gesproken was.

  34. Stil gebed, votum, groet • Samenzang: • “De lammetjes lagen te slapen” • Melodie: • “De herdertjes lagen • bij nachte”

  35. “De lammetjes lagen te slapen” • De lammetjes lagen te slapen • de herders die hielden de wacht. • Toen scheen in het veld bij de schapen • een schitterend licht in de nacht. • Daar hoorden zij engelen zingen: • geboren is Christus de Heer. • De lucht was vol hemelse dingen, • de engelen daalden neer.

  36. “De lammetjes lagen te slapen” • Aan God in de hemelen glorie • op aarde is vrede gebracht. • In Bethlehem is Hij geboren, • daar kwam de Messias vannacht. • De herders zijn haastig gaan zoeken • en vonden het Kind in de stal. • Het wonder gewikkeld in doeken • bezongen zij overal.

  37. Stil gebed, votum, groet • Samenzang: • Stapellied • “Een lichtje aan de horizon” • Couplet 4+5

  38. Als je alles hebt verloren (VHM 2012) t. R. Schröder, M. Busser; m. M. & L. Zimmer

  39. Als je alles hebt verloren (VHM 2012) t. R. Schröder, M. Busser; m. M. & L. Zimmer

  40. Als je alles hebt verloren (VHM 2012) t. R. Schröder, M. Busser; m. M. & L. Zimmer

  41. Als je alles hebt verloren (VHM 2012) t. R. Schröder, M. Busser; m. M. & L. Zimmer

  42. Als je alles hebt verloren (VHM 2012) t. R. Schröder, M. Busser; m. M. & L. Zimmer

  43. Als je alles hebt verloren (VHM 2012) t. R. Schröder, M. Busser; m. M. & L. Zimmer

  44. De kinderen gaan naar de bijbelklas. • Het onderwerp is: • ‘Jezus geboren’ • (Lukas 2:1-14)

  45. Stil gebed, votum, groet

  46. Gods heerlijkheid schijnt over herders • 1.Het schijnen van Gods heerlijkheid • 2.Het beschenen worden door • Gods heerlijkheid • 3.De weerschijn van Gods heerlijkheid