1 / 3

Hepatit och yrkesrelaterad smitta

Hepatit och yrkesrelaterad smitta. Heaptit B 1993-2003 2004 Läkare Sjuksköt 2 USK/vbitr Lab.pers Tandl 1 ________________________ Totalt 3 0. Hepatit C 1993-2003 2004 Läkare 2 Sjuksköt 7 1 USK/vbitr 1 Lab.pers 1 _______________________ Totalt 11 1 .

terrence
Download Presentation

Hepatit och yrkesrelaterad smitta

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Hepatit och yrkesrelaterad smitta Heaptit B 1993-2003 2004 Läkare Sjuksköt 2 USK/vbitr Lab.pers Tandl 1 ________________________ Totalt 3 0 Hepatit C 1993-2003 2004 Läkare 2 Sjuksköt 7 1 USK/vbitr 1 Lab.pers 1 _______________________ Totalt 11 1 Vårdhygien Stockholms län Källa:Smittskyddsinstitutet

  2. Vårdhygien Stockholms län • Positiv utveckling – färre drabbad sjukvårdspersonal • i början av 1970-talet smittades 100 personal med • hepatit B per år • Minskning - orsak? • identifiering av smittbärare • förbättrade hygienåtgärder • postexpositionsprofylax med gammaglobulin • under 1980-talet tillkom vaccination mot hepatit B Burman LG, Fryklund B et al. Läkartidningen, 7;1996

  3. Vårdhygien Stockholms län • Läsa mera: • Att förebygga vårdrelaterade infektioner. Socialstyrelsen. • Handbok för hälso- och sjukvård. Stick- och skärskador hos personal • www.vardhygien.nu • www.smittskyddsenheten.nu • www.av.se • AFS 1986:23, 2001:3 och 2005:1 • Rekommendationer för profylax mot hepatit B. Socialstyrelsen. • Stick- och skärskador samt blodexponering i vården. Rapport 2005:1. Vårdförbundet • Eriksson M, Jarmar K, Weiland O, Westgren M. Blodexponering i samband med förlossningsverksamhet. Läkartidningen 1997;94:1302-1304

More Related