om rut och rot och vitt och svart n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Om RUT och ROT och VITT och SVART PowerPoint Presentation
Download Presentation
Om RUT och ROT och VITT och SVART

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 38

Om RUT och ROT och VITT och SVART - PowerPoint PPT Presentation


 • 116 Views
 • Uploaded on

Om RUT och ROT och VITT och SVART. Rapport 2011:1 Speglar främst förhållandena under 2010. Bakgrund. Avdrag för hushållstjänster ”RUT” från 1 juli 2007. Motiv: Etablera en ny marknad, skapa sysselsättning, motverka svartarbete, jämställdhet

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Om RUT och ROT och VITT och SVART


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
om rut och rot och vitt och svart

Om RUT och ROT och VITT och SVART

Rapport 2011:1

Speglar främst förhållandena under 2010

bakgrund
Bakgrund
 • Avdrag för hushållstjänster ”RUT” från 1 juli 2007. Motiv: Etablera en ny marknad, skapa sysselsättning, motverka svartarbete, jämställdhet
 • Avdrag för ROT-arbeten från 8 december 2008. Motiv: Motverka svartarbete, konjunkturläget
 • Fakturamodellen infördes 1 juli 2009
 • Skattereduktionen är 50% av arbetskostnaden inkl. moms. Reduktionen högst 50 000 kr per köpare och år.
skatteverket har ocks ett regeringsuppdrag
Skatteverket har också ett regeringsuppdrag
 • Regeringsuppdrag till Skatteverket 22 juni 2011 avseende uppföljning och utvärdering av fakturamodellen
 • Uppdraget ska redovisas senast februari 2012
 • Skatteverkets förslag kommer samlat i anslutning till avrapporteringen av regeringsuppdraget
fokus f r skatteverkets analys
Fokus för Skatteverkets analys

Skapa kunskap om:

 • Hur rutinerna fungerat för Skatteverket, köpare och utförare
 • Effekten på svartarbetet
 • Fel som är specifika för det nya systemet
 • Legitimiteten för svartarbete inom dessa områden

Därutöver:

 • Dokumentation av husavdragets utveckling och karaktäristika på köpare och utförare

ESO-projekt:

 • En bred samhällsekonomisk analys kommer att göras av forskare i Uppsala
fakturamodellen ger kad transparens
Fakturamodellen ger ökad transparens

Fakturamodellen verkar positivt:

 • Ger systemstöd som - stimulerar vit efterfrågan hos hushållen- skapar preventiv effekt hos företagen genom den info den skapar om transaktionerna och som används i Skatteverkets kontroller- ger aktuell information- ger bättre förutsättningar för kontroll än i andra branscher
 • Möjliggör förtryckning av deklarationerna vilket skapar rationell hantering
genomf rda unders kningar
Genomförda undersökningar
 • Intervjuundersökning med köpare av RUT
 • Intervjuundersökning med köpare av ROT
 • Frågor till allmänheten genom påhäng i Skatteverkets årliga intervjuundersökning
 • Kartläggning av felförekomst baserad på slumpurval av ansökningar för husarbete
 • Bearbetningar av uppgifter i Skatteverkets administrativa system
utvecklingen av rut och rot miljarder kr
Utvecklingen av RUT och ROTmiljarder kr

Senaste utvecklingen mätt som rullande tolvmånaderstal med slutmånad augusti 2011:

 • ROT: 13,9 mdkr 907 000 köpare
 • RUT: 1,6 mdkr 387 000 köpare
slide8
RUT
 • Om köparna
 • Om utförarna
 • Om svartarbetet
vilka r rut k parna
Vilka är RUT-köparna?

326 000 köpare. Reduktion 1 371 mnkr

 • Uppskattningsvis har köpts 7,6 miljoner timmar (motsvarar schablonmässigt ca 5000 årsarbeten i debiterad tid; antalet sysselsatta är fler genom att all arbetstid inte kan debiteras och att en del arbetar deltid).
 • Städning står för 89 %, trädgårdsarbete/snöröjning för 8 %
 • Överrepresentation i åldrarna 35-44 år samt över 65 år
 • Över 65 år finns 115 000 köpare (= 35 %) och de står för 300 mnkr (24 %)
 • 164 000 förvärvsarbetar, varav- 103 000 sammanboende där båda arbetar heltid, - 38 000 sammanboende där båda arbetar 6 timmar eller mer- 25 000 ensamstående som arbetar heltid- Av de heltidsarbetande uppger 46% att de arbetar mer än normal heltid
 • 75 % av köparna har fått belopp under 5 000 kr; 3 % belopp över 20 000 kr (i genomsnitt 4 200 kr)
vilka r rut utf rarna
Vilka är RUT-utförarna?

Antal företag: 8 630 st

 • Totalt har 12 451 företag fått utbetalningar men vissa är att karaktärisera som ROT-företag
 • Exkl. ROT-dominerade finns 8 630 RUT-företag
 • En ung bransch, startade 2007 eller senare: 47 %
 • Antal arbetsgivare nischade mot RUT: ca 2 400 st, varav 1 600 nyregistrerade
 • Egenföretagare: ca 5 400 st
 • Antal arbetsgivare där RUT är ett marginellt inslag: ca 1 900 st
 • Utländska företag: 32 st (Polen/Tjeckien 18 st, Norden 8 st, Baltikum 4 st)
om svartarbetet st dtj nster
Om svartarbetet städtjänster

Vald metod för att fånga vad som hänt

 • Föremätning = svartarbetskartläggningen 2005
 • Förändringen = Intervjufrågor riktade till RUT-köpare
k pare av st dtj nster
Köpare av städtjänster
 • Skillnad i tidsåtgång mellan gör-det-själv och utförare. Åldersgruppen 18-64 år
omvandling av svarta st dtj nster
Omvandling av svarta städtjänster

Svar på frågan hur köparens hushåll gjorde tidigare

Antal hushåll Antal köpta

som köpt svart svarta timmar

 • RUT-hushåll som tidigare köpte svart 14 000 0,9 miljoner
 • Svartarbeteskart-läggningen 2005 147 000 7,4 miljoner
 • Relativ minskning 10 % 11 á 12 %

Av en rad skäl en minimiskattning

slide18
ROT
 • Om köparna
 • Om utförarna
 • Om svartarbetet
vilka r rot k parna
Vilka är ROT-köparna?

870 000 köpare. Reduktion 13,5 mdkr

 • Uppskattningsvis har köpts 53 miljoner timmar (≈ 30 000 årsarbeten i debiterad tid)
 • Stor volymökning  40 % uppges vara tidigareläggningar eller jobb som inte skulle ha gjorts om ROT-avdraget inte funnits
 • Genomsnittligt belopp 15 511 kr/köpare
 • 39 % av köparna har fått belopp under 5 000 kr; 28 % belopp över 20 000 kr
vilka r rot utf rarna
Vilka är ROT-utförarna?

Antal företag: 61 137 st

 • Lite fler startade 2009 och lite färre 2010 än under 2007 och 2008
 • Arbetsgivarregistrerade: 62 % (38 170 st)
 • Egenföretagare 51 % (31 114 st)
 • Utländska företag: 339 st (Polen/Tjeckien 224 st; Baltikum 70 st)
m nga rot k pare kan inte g ra jobbet sj lv
Många ROT-köpare kan inte göra jobbet själv

Skillnad i tidsåtgång mellan gör-det-själv och utförare

prisk nsligheten rot samtliga typer av jobb sammantaget
Priskänsligheten ROT – samtliga typer av jobb sammantaget

Men stora skillnader mellan olika typer av jobb:

 • minst priskänsligt el/VA
 • mest priskänsligt målning och tapetsering
omvandling av svarta rot jobb
Omvandling av svarta ROT-jobb

Svar på frågan hur ”köparens hushåll skulle fått

utfört motsvarande jobb om avdraget inte funnits”

Anm: De intervjuade har kunnat ange flera svarsalternativ

j mf relse med volymen i svartarbetskartl ggningen 2005
Jämförelse med volymen i svartarbetskartläggningen 2005

Antal Antal svarta

arbeten timmar

 • Arbeten som skulle köpts svart om ROT- avdraget inte funnits 44 000 2,6 miljoner
 • Svartarbeteskart-läggningen 2005 430 000 18,7 miljoner
 • Relativ andel -10 % -14 %

Faktorer som kan medföra underskattning:

 • Frågan hypotetisk. IP har uppfattat den som känslig
 • I svaret ”ta hjälp av vänner och anhöriga” kan finnas en del svart
 • Om det skulle finnas betydande inslag av renoveringsarbete som inte omfattas av dagens husavdrag i den volym svartarbete 2005 som vi relaterar effekten till
bilden av hela marknaden bland rot f retagen
Bilden av hela marknaden bland ROT-företagen?

Om man hade frågat ROT-företagen – hur

skulle bilden av svartarbetet då ha blivit?

 • Vid utvärderingen av Finlands hushållsavdrag bedömde företagen att 60 procent av den svarta marknaden hade försvunnit (baserat på hypotetiska frågor till företagare i branschen)
 • En samlad och aktuell bild av hur ROT-företagen i Sverige bedömer förekomsten av svartarbete finns inte. Planer på en undersökning (hösten 2011) finns hos intresseorganisationerna.
 • Hösten 2009 svarade 78 % av företagen att ROT-avdraget bidrar till minskat svartarbete.
vilken betydelse kan den stora vita efterfr gan 2010 t nkas ha
Vilken betydelse kan den stora vita efterfrågan 2010 tänkas ha?
 • Är mängden svartarbete beroende på efterfrågetrycket?
 • År 2010 ett annat läge än 2005. Efterfrågeökningen så stor att konkurrensen från svart uppfattas som liten
 • Utförarna har svårt att tillfredsställa efterfrågan och de svarta arbetena hamnar ”längst bak i kön”
 • Vita jobb har tidigarelagts och i denna konkurrens har svarta jobb trängts undan.
om legitimiteten
Om legitimiteten

Frågor riktade till allmänheten

inst llningen till rut och rot r mycket positiv hos allm nheten
Inställningen till RUT och ROT är mycket positiv hos allmänheten

November 2010

 • 86% tycker ROT-avdraget bra
 • 72 % tycker RUT-avdraget bra
 • Almegas undersökningar visar att acceptansen för RUT ökat över tiden
 • ROT-avdraget har redan tidigare haft hög acceptans
acceptansen f r svartarbete har minskat
Acceptansen för svartarbete har minskat

November 2010

 • 88 % tycker inte det är OK att folk köper svartstädning
 • 90 % tycker inte det är OK att folk köper ROT-arbeten svart
 • Almegas undersökningar: Klar förändring i attityden till svart städning. Legitimiteten i att köpa hushållsnära tjänster svart har minskat.
 • Demoskops undersökningar visar också på att inställningen generellt till svartarbete ändrats  färre kan tänka sig att själv arbeta svart och att köpa svart våren 2011 jämfört med 2005 – Husavdraget kan vara en bidragande faktor
hur har det g tt
Hur har det gått?
 • Skatteverkets förmåga att snabbt anpassa och planera om har satts på prov... 4 ggr så stor volym som ursprungligen beräknades
 • Ansökan om utbetalning: - 1:a halvåret: Bara på papper. Utbetalning inom 10 dagar - Från 2010: Även e-tjänst. Utbetalning inom 5 dagar- Klaras i över 95 % av fallen
 • Köparna – fakturamodellen har gjort det mycket enkelt
 • RUT-utförarna – en ny bransch och administrationen av fakturamodellen ses som en del av och en förutsättning för att branschen ska fungera
 • ROT-utförarna – inledningsvis var kritiken delvis hård. Men efter ett par månader hade kritiken dämpats. Men en riktigt samlad och aktuell bild finns inte
fel och fusk specifika f r husavdraget
Fel och fusk specifika för husavdraget
 • Skilja på skattefel och rena bedrägerier
felskattning med slumpurval
Felskattning med slumpurval
 • Slumpurval 2 553 ansökningar från utförare
 • Det förekommer också rena periodiseringsfel dvs. belopp som är helt rätt men som betalts ut för tidigt (ska göras först när arbetet är utfört och kunden betalat fakturan)  i slutändan en ränteeffekt av marginell betydelse för statskassan
riktade kontrollen
Riktade kontrollen

Förkontrollen 2010:

 • 55 mnkr stoppat från utbetalning
 • 69 brottsanmälningar

Efterkontrollen:

 • skatte- och avgiftskrav 36 mnkr
 • 18 brottsanmälningar

159 st brottsanmälningar sedan fakturamodellens

start t.o.m. 2010

ut kade kontroller 2011
Utökade kontroller 2011
 • Kostnad för material görs om till arbetstid.
  • Förekommer både bland stora och små aktörer
 • Problem med närstående som utför arbete
  • Skattereduktion kan inte medges när en närstående utfört arbetet.
 • Bedrägerier
  • utförare och köpare är i maskopi med varandra
om ans kan om skattereduktion g rs p felaktiga grunder kan den som ans ker om skattereduktion
Om ansökan om skattereduktion görs på felaktiga grunder kan den som ansöker om skattereduktion
 • bli återbetalningsskyldig av för mycket beviljad skattereduktion
 • påföras skattetillägg på grund av att han lämnat oriktig uppgift i deklarationen
 • bli åtalsanmäld