environment lna anal za spa ovania kalov z istiarni odpadov ch v d n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Environmentálna analýza spaľovania kalov z čistiarni odpadových vôd PowerPoint Presentation
Download Presentation
Environmentálna analýza spaľovania kalov z čistiarni odpadových vôd

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 15

Environmentálna analýza spaľovania kalov z čistiarni odpadových vôd - PowerPoint PPT Presentation


 • 126 Views
 • Uploaded on

KEI. Environmentálna analýza spaľovania kalov z čistiarni odpadových vôd. Emília Hroncová Juraj Ladomerský. Technical University in Zvolen Faculty of Ecology and Environmental Sciences Department of Environmental Engineering T. G. Masaryka 24, 960 53 e-mail: emilia.hroncova @ gmail.com.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Environmentálna analýza spaľovania kalov z čistiarni odpadových vôd


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
environment lna anal za spa ovania kalov z istiarni odpadov ch v d

KEI

Environmentálna analýza spaľovania kalov zčistiarni odpadových vôd

EmíliaHroncová

JurajLadomerský

Technical University in Zvolen

Faculty of Ecology and Environmental Sciences

Department of Environmental Engineering

T. G. Masaryka 24, 960 53

e-mail: emilia.hroncova@gmail.com

slide2

Príspevok uvádza analýzu možnosti spaľovania kalov zčistiarni odpadových vôd arozhodovaciu analýzu spaľovania kompostovaných kalov vkotli na biomasu avspaľovni odpadov.

slide3

Kaly zčistiarni odpadových vôd

sú zhľadiska

zhodnocovania

zneškodňovania

alebo

problémovým odpadom.

slide4

Principiálne možnosti odstraňovania čistiarenských kalov

 • Anaeróbna biologická stabilizácia kalu a energetické využitie bioplynu
 • Priame hnojenie poľnohospodárskej pôdy stabilizovaným kalom
 • Kompostovanie kalu a hnojenie poľnohospodárskej, lesnej a inej pôdy
 • Kompostovanie a rekultivácia skládok odpadov, zakladanie trávnikov, lesných škôlok a pod.
 • Kompostovanie a spaľovanie kompostu v spaľovniach O
 • Sušenie a spaľovanie v spaľovniach O
 • Termické splynovanie a energetické využitie
 • Fyzikálno-chemická stabilizácia a skládkovanie stabilizovaného kalu
 • Termické a látkové využitie v technologickom procese (napr. pri výrobe tehál)
 • Spoločné spaľovanie so štandardným palivom – spaľovanie v inom spaľovacom zariadení ako v spaľovniach odpadov
 • Sušenie a rôzne druhy pyrolýzy (pomalá diskontinuálna, zrýchlená kontinuálna, flash, hydrotermická)
slide6

ako zvýšiťenergetickú hodnotu

anaeróbne stabilizovaných kalov zČOV

Praktický spôsob

spolukompostovanie sbiomasou.

Je to známy postup zmechanicko-biologickej úpravy komunálnych odpadov (MBÚ), pri ktorom sa zkomunálnych odpadov získava alternatívne palivo.

Pri kompostovaní, resp. pri prvej etape kompostovania sa smalými nákladmi významne zníži obsah vody vkompostovanom materiáli.

Vznikajúci kompost je považovaný za

kompost pre energetické využitie –

compostforenergeticutilisation (CEU), na Slovensku a v Čechách známy pod názvom energokompost.

slide7

ENERGOKOMPOST

niektorými odborníkmi

je považovaný dokonca za biomasu

a z tohto tituly by sa mal,

podľa nich, spaľovať v kotloch na biomasu

bez akýchkoľvek dodatočných opatrení na OOv.

Podľa nami navrhnutého prevádzkového experimentu by bolo možné rozhodnúť,

či kompostovaný kal zČOV je možné

spaľovaťvkotloch na biomasu aza akých opatrení, alebo či konkrétny kompostovaný kal sa musí

spaľovať iba vspaľovni odpadov.

slide8

Dobré výsledky by mohlo

priniesť jeho

Zahraničná literatúra takýto postup nepopisuje,

ak odhliadneme od MBÚ, ktorej horľavý produkt

sa nespaľuje v kotloch na biomasu.

Ani na poslednom veľtrhu ŽP BREMEN 2013, venovanom technike využívania energetického potenciálu odpadov

(WtE – Waste to Energy), sme nezistili možnosť spaľovania resp. spoluspaľovania odpadov za rovnakých podmienok OOv ako pri spaľovaní dreva.

Z ENV pohľadu odporúčame aj komparatívnu analýzu ENV prínosov pri spaľovaní dreva a pri výrobe biouhlia.

parametre techn k tandardn ho spa ovania v ro tovom kotli na biomasu a v ro tovej spa ovni odpadov
Parametre techník štandardného spaľovania v roštovom kotli na biomasu a v roštovej spaľovni odpadov

Z tabuľky vyplýva, že medzi technikou spaľovania vkotloch na biomasu avspaľovniach odpadov je zásadný kvalitatívny rozdiel. Je jasné, že dôkladnosť vyhárania organických látok vspaľovniach odpadov je podstatne vyššia ako vkotloch na biomasu.

slide10

Pre spaľovacie zariadenia na biomasu aveľmi závažné ZL nie sú vôbec určené EL aani nie sú merané, resp. monitorované. Vobidvoch prípadoch sa koncentrácie ZL prepočítavajú na obsah kyslíka vspalinách 11 %.

Emisné limity - polhodinové priemery

slide11

Z vyhodnotenia tabuliek jednoznačne vyplýva,že

environmentálne riziká zo spaľovania látok spremenlivým zložením a možným podielom nebezpečných látok v kotli na biomasu je neporovnateľne väčšie ako v spaľovni odpadov.

?

Zároveň vzniká otázka, či spaľovanie kompostovaných kalov z ČOV je skutočne rizikové.

Zekonomického pohľadu by bolo jednoznačne výhodné spaľovať kompostovaný kal v energetických zariadeniach napr. v kotloch na drevo, nie v spaľovniach odpadov.

Zdôvodnenie o rozhodnutí konkrétneho spaľovania sa môže uskutiočniť na základe cielených spaľovacích skúšok v konkrétnom spaľovacom zariadení.

n vrh prev dzkov ho experimentu hodnotenia spa ovania kompostovan ch kalov z ov v kotli na biomasu
Návrh prevádzkového experimentu hodnotenia spaľovania kompostovaných kalov z ČOV v kotli na biomasu

Najvhodnejším riešením je postupne nabiehať s pridávaním energokompostuk pôvodnému palivu a postupne zvyšovať podiel energokompostu až na 100% (t.j. samostatne bez drevnej štiepky alebo uhlia). Etapa sa ukončí za 1 až 2 týždne.

Podmienky spaľovania počas skúšok treba tak prísne dodržiavať, ako keby sa spoluspaľoval odpad

zloženie paliva z hľadiska obsahu kovov priebežne kontrolovať rýchlou metódou ED XRF

Hg rýchlou metódou

studenej plazmy

slide13

Návrh prevádzkového experimentu hodnotenia spaľovania kompostovaných kalov z ČOV v kotli na biomasu

pokračovanie

Kontinuálne merať

emisie

CO, TOC, NOx

teplotu spalín

Na záver spaľovacích skúšok

pri spaľovaní čistého energokompostu

zrealizovať autorizované meranie emisií

TZL, CO, TOC, NOx, SO2, HCl, HF, ŤK a dioxínov.

Z výsledkov meraní sa vypracuje prevádzkový postup a opatrenia na minimalizáciu emisií.

z ver
ZÁVER

Výsledky

emisných meraní

analýz odpadov

jednoznačne preukážu

či z hľadiska PP OOv

bude možné daný materiál

spoluspaľovať v kotloch na drevo

a aké sekundárne opatrenia

(systém čistenia spalín, monitoringu, odbery a analýzy energokompostu)

bude potrebné na kotloch realizovať.

slide15

KEI

Táto práca bola podporovaná Agentúrou na podporu výskumu a vývoja na základe zmluvy č. APVV-0353-11

„Návrh a realizácia pilotnej retorty so zníženými emisiami na výrobu biouhlia pre marginálne zóny a overovacie aplikácie“.

ĎAKUJEM ZA POZORNOSŤ

Technical University in Zvolen

Faculty of Ecology and Environmental Sciences

Department of Environmental Engineering

T. G. Masaryka 24, 960 53

e-mail: emilia.hroncova@gmail.com