Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
B. Ch truong ca ng v Ch nh ph nhm bo v ch nh quyn, x y dng ch d mi: PowerPoint Presentation
Download Presentation
B. Ch truong ca ng v Ch nh ph nhm bo v ch nh quyn, x y dng ch d mi:

B. Ch truong ca ng v Ch nh ph nhm bo v ch nh quyn, x y dng ch d mi:

198 Views Download Presentation
Download Presentation

B. Ch truong ca ng v Ch nh ph nhm bo v ch nh quyn, x y dng ch d mi:

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. 1. Hon c?nh l?ch s? nu?c ta sau cch m?ng thng Tm v ch? truong Khng chi?n, ki?n qu?c c?a ?ng

  2. b. Ch? truong c?a ?ng v Chnh ph? nh?m b?o v? chnh quy?n, xy d?ng ch? d? m?i: _ Tru?c m muu xm lu?c c?a th?c dn Php ? mi?n Nam, ngy 25/11/1945, ?ng ta ra ch? th? Khng chi?n ki?n qu?c. + B?n ch? th? xc d?nh tnh ch?t c?a cu?c cch m?ng Vi?t Nam sau cch m?ng thng Tm nam 1945 v?n l cu?c cch m?ng gi?i phng dn t?c.

  4. + Ch? th? nu r: kin quy?t d?u tranh ginh d?c l?p, t? do, h?nh phc cho dn t?c, th?c hi?n ch? d? dn ch? c?ng ha, c?i thi?n cu?c s?ng nhn dn. + ?ng pht d?ng phong tro Nam ti?n ?ng h? nhn dn mi?n Nam dnh Php. + V? n?i chnh: Xc ti?n vi?c b?u c? Qu?c h?i, thnh l?p chnh ph? chnh th?c, l?p Hi?n php, tr?ng tr? b?n ph?n d?ng ch?ng d?i hi?n hnh, c?ng c? chnh quy?n nhn dn.

  5. + V? qun s?: ?ng vin l?c lu?ng ton dn kin tr khng chi?n, t? ch?c v lnh d?o cu?c khng chi?n lu di. + V? ngo?i giao: Kin tr cc nguyn t?c: bnh d?ng tuong tr?, thm b?n b?t th, th?c hi?n kh?u hi?u: Hoa Vi?t thn thi?n d?i v?i qun d?i Tu?ng Gi?i Th?ch. Ch? truong d?c l?p v? chnh tr?, nhn nhu?ng v? kinh t? d?i v?i Php.

  6. 2. Xy d?ng ch? d? Dn ch? c?ng ha v t? ch?c khng chi?n ? mi?n Nam:

  16. 3. Th?c hi?n chnh sch ha hon, tranh th? th?i gian chu?n b? khng chi?n ton qu?c:

  19. _ Ch? truong c?a ?ng: + Ta p lng cung c?p luong th?c cho chng trong khi dn ta dang di. + Ngy 11/11/1945, ?ng c?ng s?n Vi?t Nam tuyn b? t? gi?i tn nhung k? th?t l rt vo ho?t d?ng b m?t. + Qu?c h?i d?ng m? r?ng thm 70 gh? dnh cho b?n tay sai c?a Tu?ng l Vi?t Qu?c, Vi?t Cch m khng thng qua b?u c?.

  20. + Gi?a thng 11/1945, Chnh ph? d?i tn l?c lu?ng vu trang t? Gi?i phng qun Vi?t Nam thnh V? qu?c don. + Trong khi ha hon v nhn nhu?ng, ta v?n khng ng?ng v?ch tr?n nh?ng hnh d?ng ph?n dn h?i nu?c c?a b?n tay sai c?a Tu?ng tru?c qu?n chng, kin quy?t nghim tr? theo php lu?t khi c di?u ki?n v d? b?ng ch?ng.

  21. _ Hi?p u?c Hoa - Php du?c k k?t ngy 28/2/1946. Phn tch tnh th?, Ch? t?ch H? Ch Minh v Ban thu?ng v? Trung ng ?ng quy?t d?nh ch?n gi?i php ha hon, dn x?p v?i Php.

  22. b. ?i v?i Php: _ Th?c hi?n ch? truong ha v?i Php, Ch? t?ch H? Ch Minh thay m?t Chnh ph? nu?c Vi?t Nam dn ch? c?ng ha k v?i d?i di?n chnh ph? Php (Sainterny) b?n Hi?p d?nh So b? vo ngy 6/3/1946.

  23. _ Sau Hi?p d?nh so b?, ?ng ra ch? th? Ha d? ti?n nh?c nh? nhn dn ta hy nu cao c?nh gic s?n sng d?i ph v?i nh?ng hnh vi xm ph?m Hi?p d?nh c?a qun Php. - V? pha th?c dn Php, sau khi k Hi?p d?nh so b?, chng v?n ti?p t?c gy xung d?t vu trang ? Nam B? v thnh l?p chnh ph? Nam k? t? tr?.

  26. _ Php tang cu?ng ho?t d?ng khiu khch. Quan h? Vi?t - Php ngy cng cang th?ng v c nguy co x?y ra chi?n tranh. _ Nh?m ko di thm th?i gian ha hon Ch? t?ch H? Ch Minh d k v?i chnh ph? Php b?n T?m u?c ngy 14/9/1946.

  28. II. LNH ?O TON QU?C KHNG CHI?N (1946 1950)

  30. Ngoi nha lang Van Phuc (Ha Noi) ni Trung ng ang ra ch th toan quoc khang chien

  32. Nhng ngay au khang chien chong Phap Ben Tre

  33. b. u?ng l?i khng chi?n ch?ng Php c?a ?ng: _ N?i dung co b?n c?a du?ng l?i: + M?c dch: nh b?n ph?n d?ng th?c dn Php xm lu?c ginh l?i d?c l?p cho dn t?c. + Tnh ch?t: Cu?c khng chi?n ch?ng Php l?n ny v?n mang tnh ch?t l cch m?ng gi?i phng dn t?c.

  34. + Nhi?m v?: ch?ng th?c dn Php xm lu?c v phong ki?n tay sai. + Phuong chm khng chi?n: Khng chi?n ton dn, ton di?n, lu di v d?a vo s?c mnh l chnh. _ Ngy 22/12/1946, Ban thu?ng v? Trung uong ?ng ra ch? th? Ton qu?c khng chi?n. i?u c?t li trong chuong trnh khng chi?n c?a ?ng l v?a khng chi?n, v?a ki?n qu?c.

  38. _ V? d?i th? cu?c khng chi?n tr?i qua 3 giai do?n: phng ng?, c?m c?, t?ng ph?n cng. Cc giai do?n c quan h? m?t thi?t, dan xen v?i nhau nhung m?i giai do?n c m?t nhi?m v? trung tm. _ V? phuong th?c chi?n tranh: di t? du kch chi?n v?n d?ng chi?n tr?n d?a chi?n.