1 / 11

Commercieel beleid en recht

Commercieel beleid en recht. H2 Ondernemingsvormen. Certificeerbare Eenheid Ondernemerschap. Start eigen bedrijf. Commercieel beleid en recht | CEO. Ondernemingsvorm kiezen Inschrijven Handelsregister KvK KvK regelt aanmelding Belastingdienst Btw-nummer (btw- indentificatienummer )

taurus
Download Presentation

Commercieel beleid en recht

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Commercieel beleid en recht H2 Ondernemingsvormen Certificeerbare Eenheid Ondernemerschap

 2. Start eigen bedrijf Commercieel beleid en recht | CEO Ondernemingsvorm kiezen Inschrijven Handelsregister KvK KvK regelt aanmelding Belastingdienst Btw-nummer (btw-indentificatienummer) Administratie bijhouden

 3. Natuurlijke- en rechtspersonen Commercieel beleid en recht | CEO Natuurlijke personen: mensen van vlees en bloed Rechtspersoon: organisatie die verplichtingen aangaat en dit in juridische eenheid doet Publiekrechtelijke rechtspersonen Privaatrechtelijke rechtspersonen

 4. Rechtspersoonlijkheid Commercieel beleid en recht | CEO Ondernemingen zonder rechtspersoonlijkheid Eigenaren zijn met privévermogen aansprakelijk: hoofdelijk aansprakelijk Eenmanszaak, VOF, CV, maatschap Persoonlijke ondernemingsvorm Ondernemingen met rechtspersoonlijkheid Eigenaren zijn aandeelhouders en niet hoofdelijk aansprakelijk BV, NV Vennootschapsbelasting

 5. Vormvrije oprichting Commercieel beleid en recht | CEO Vormvrij oprichten: Geen notariële akte Eenmanszaak, VOF en CV

 6. Eenmanszaak Commercieel beleid en recht | CEO Geen rechtspersoonlijkheid; dus hoofdelijk aansprakelijk Vormvrij Geen kapitaalvereiste Eén persoon eigenaar en bestuurder Continuïteit van bedrijf moet je laten regelen

 7. VOF (Vennootschap Onder Firma) Commercieel beleid en recht | CEO Geen rechtspersoonlijkheid; dus hoofdelijk aansprakelijk Vormvrij (advies: afspraken wel vastleggen) Geen kapitaalvereiste Vennoten vormen bestuur Continuïteit van bedrijf moet je laten regelen

 8. CV (Commanditaire Vennootschap) Commercieel beleid en recht | CEO Geen rechtspersoonlijkheid Vormvrij (advies: afspraken wel vastleggen) Geen kapitaalvereiste Stille vennoten en beherende vennoten Stille vennoot is niet privé aansprakelijk. Beherende vennoten zijn wel hoofdelijk aansprakelijk. Continuïteit van bedrijf moet je laten regelen

 9. BV (Besloten Vennootschap) Commercieel beleid en recht | CEO Wel rechtspersoonlijkheid Notariële akte Geen kapitaalvereiste (tot 2012 €18.000) Bestuur is directie Algemene vergadering van aandeelhouders: hoogste macht Raad van Commissarissen: toezicht op bestuur Aandelen op naam, je mag ze niet vrij overdragen In geval van onbehoorlijk bestuur zijn de directie en RvC hoofdelijk aansprakelijk Continuïteit is zeker

 10. NV (Naamloze Vennootschap) Commercieel beleid en recht | CEO Wel rechtspersoonlijkheid Notariële akte Kapitaalvereiste van € 45.000 Bestuur is directie Algemene vergadering van aandeelhouders: hoogste macht Raad van Commissarissen: toezicht op bestuur Aandelen aan toonder, je mag ze vrij overdragen In geval van onbehoorlijk bestuur zijn de directie en RvC hoofdelijk aansprakelijk Continuïteit is zeker

 11. Belastingen per ondernemingsvorm Commercieel beleid en recht | CEO Inkomstenbelasting Eenmanszaak VOF CV NV (salaris directie) BV (salaris directie). Vennootschapsbelasting CV (beherend vennoten) NV BV Dividendbelasting NV BV

More Related