proje geli tirmede sistem yakla m
Download
Skip this Video
Download Presentation
Proje Geliştirmede Sistem Yaklaşımı

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 40

Proje Geliştirmede Sistem Yaklaşımı - PowerPoint PPT Presentation


 • 303 Views
 • Uploaded on

Proje Geliştirmede Sistem Yaklaşımı. Ne öğrenilecek. Sistemin tanımı. Sistemin Temel özellikleri Sistemin yapısı Sistem Geliştirme süreci Yazılım sistemleri Yazılım Geliştirme süreci. Sistemin tanımı.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Proje Geliştirmede Sistem Yaklaşımı' - tatum


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
ne renilecek
Ne öğrenilecek
 • Sistemin tanımı.
 • Sistemin Temel özellikleri
 • Sistemin yapısı
 • Sistem Geliştirme süreci
 • Yazılım sistemleri
 • Yazılım Geliştirme süreci
sistemin tan m
Sistemin tanımı
 • Sistem,bir amaca yönelik olarak bir araya gelen ve aralarında düzenli ilişkiler bulunan öğelerin oluşturmuş oldukları bir bütündür
 • Sistem yaklaşımı, sistem ve alt sistemlerin uyumlu, verimli bir biçimde çalışmalarını sağlar
 • Sistem yaklaşımı, proje yönetiminde bir düşünce yolu olup projenin başarılı yönetimi için gereklidir
 • Sistem yaklaşımı sorunu bir bütün olarak ele alan ,hedefleri ve amaçları düzenleyen ve sonucu değerlendiren bir yaklaşımdır
sistemin temel zellikleri
Sistemin temel özellikleri
 • Her sistem alt sitemlerden oluşur. Sistem içinde yer alan daha küçük sistemler alt sistemler olarak adlandırılır.
 • Bir alt sistem diğer alt sisteme doğrudan ve ya dolaylı bağlıdır.
 • Alt sistemler kendi içinde bir bütünlük oluşturan ve kapsamı içinde oldukları sistemin amacı doğrultusunda çalışan sistemlerdir.
 • Her altsistemin amacının gerçekleştirilmesi bütün olarak sistemin amacının gerçekleştirilmesidir
sistemin temel zellikleri devam
Sistemin temel özellikleri-devamı
 • Her sistemin hedefleri ve amaçları vardır.Sistemin etkinliği ve verimliliğini değerlendirmek için sistemin amaçlarının iyi tanımlanmış ve ölçülebilir olması gerekmektedir.
 • Her sistemin yapısı farklıdır. Yapılarına göre sistemler açık ve kapalı; canlı ve cansız; doğal ve yapay ola bilir.
sistemin temel zellikleri devam1
Sistemin temel özellikleri-devamı
 • Sistemin ve altsitemlerin girdisi,işlem süreci ve çıktısı vardır.
 • Her hangi bir altsistemin girdisi diğer bir altsistemin çıktısını ve herhangi bir altsistemin çıktısı diğer bir alt sistemin girdilerini oluşturablir
 • Sistemde varolan girdi, çıktı ve işlem unsurları o sistemin genel yapısını oluşturur.

girdi

çıktı

İşlem

Verimlilik

Tasarruf

karlılık

Bilgi

Çevre

enerji

Bilgi

Geri besleme

Sistemin genel yapısı

sistemin genel yap s
Sistemin genel yapısı
 • Sistemin girdileri; 3 grup:
  • Bilgi- bilgi sistemin temeli ve yüküdür; sistemin yükü örneğin, bir hastanedeki hastalar, bir okuldaki öğrencilerdir
  • Sistemin işlevini etkileyen çevresi; çevre, denetim dışı etkilerden oluşur. Bunun değiştirilmesi mümkün değildir. Ama sistemin tasarımında bu etkiler göz önüne alınmalıdır; yerçekimi, yasalar, iktisadi durum…
  • Enerji, para, yönetim, insan gücü,arsa, araç-gereç…
 • İşlem bölümü; Bu bölümün amacı sistemin amacı ile eşdeğerlidir. Çeşitli girdileri önceden tanımlanmış bir çıktıya dönüştürme işlemi yapar. Sistemin başarısı sistemin güvenilir olmasına bağlıdır. Sistemin güvenilir olması ise çıktıyı üretebilmesidir.
 • Sistemin çıktıları:örn., bir otomobil fabrikasında belirli bir zamanda üretilen otomobil sayısı ve kalitesidir
sistem geli tirme s reci
Sistem geliştirme süreci
 • Sistem geliştirme aşağıdaki 5 aşamada gerçekleştirilir.
  • Ön çözümleme
  • Sistem çözümlemesi
  • Sistem Planlaması
  • Sistemi gerçekleştirme
  • Sistemin başlatılması
 • İzleme ve değerlendirme- tüm aşamalar boyunca yapılaması gereken sürekli bir görevdir
n z mleme
Ön çözümleme
 • Projenin temel belgeleri hazırlanır; belgelerde proje programında belirtilen hususların ön çözümlemesi yapılır
 • Sorunun çözümü için , ön çözümleme sonuçları şematik bir biçimde ortaya konulur. Eğer çözümleme sonuçları tasarısında yeni bir sisteme gerek olduğu ortaya çıkarsa, taslak yeniden ele alınır , görev ve sorunlar tanımlanarak sonuçlandırılır.
 • Ön çözümleme sonuçları:
  • Hedeflenen sistemin amacı, görevleri, maliyet, ve diğer gerekler
  • Sorunların tanımı ve çözüm yolları
  • Sistemin bölümleri ve görevlerinin tahlili
  • Geçici bir proje yapısının hazırlanması
  • Projenin tümüne ilişkin zaman ve maliyet tahmini yapılması
 • Bunun sonunda hazırlanan ön çözümleme raporunda sistem çözümlemesine gerek olup olmadığı belirtilir
sistem z mlemesi
Sistem çözümlemesi
 • Görevler, ön çözümlemede belirlenmiş bulunan hedeflenen sistemden türetilir ve düzenlenir.
 • Görev türü ve niteliği çözümlenir;
  • sorunlar, stratejiler, hedefler belirlenir;
  • Ön çözümlemedeki çözüm yollarına dayanılarak öngörülen bir tasarı geliştirilir
  • Sistem ve bölümlerinin işlevleri ve sistemin çevresi çözümlenir
  • Bilginin toplanması,tahlili, yorumlanması, düzenlenmesi ve çerçevesinin belirlenmesi yapılır
 • Sistem değişikliklerinin olası etkileri incelenir;
 • Proje taraflarına sistemin verimliliği ve ekonomikliği konusunda bilgi vermek için taslak hazırlanır;
 • Taslak, sistemin planlanması aşamasında “çalışma planı” olarak kullanılabilecek biçimde hazırlanmalıdır
 • Tüm görevler sıralanmalı ve zayıf noktalar belirlenmelidir
 • Bilgisayar donanımı ve yazılımı konusundaki görüşler de taslakta yer almalıdır
sistem planlanmas
Sistem planlanması
 • Proje şemalarının tanımlanması ve ve sistemin niteliklerinin belirlenmesinde aşağıdakilerden yararlanılır:
  • Sistemin gerekçesi
  • Sistemin teknik özellikleri
  • Sistemin bölümleri ve basamakları
  • Deneme
  • Sistemin başlatılmasına ilişkin program
sistem geli tirme
Sistem geliştirme
 • Önceki aşamada belirlenen ve çıkarılan sonuçlar tüm ayrıntılarıyla işlenip gerçekleştirilir
 • Yeterlik denemeleri yapılır
 • İlk prototip kullanım koşulları altında denenir. Eğer gerçekleşme olumlu ise uygulama belgeleri hazırlanır
sistemin uygulanmas
Sistemin uygulanması
 • Sistem uygulamaya konulur
 • “sistem planlama “ aşamasında gerçekleştirme ile ilgili plan esasında sistemin bölümlerinin kurulma sırası, çalışanlar ve araçlar konusundaki bilgiler ,uygulama ile ilişkin hususlar belirlenir
 • Bu aşama için projenin gerçekleştirilmesi sırasında kullanılacak el kitapları, belgeler, işletme kılavuzları, eğitim programları hazırlanmalıdır
 • Tüm koşullar yerine getirildikten sonra sistemin denenmesi yapılır
slide15
Yazılıma genel bakış
 • Yazılım=program + programın kullandığı ve ürettiği veriler + program belgeleri (yardım ve açıklamalar)
 • Yazılım,yazılımmühendisitarafındantasarlanırvegeliştirilir;
 • Yazılımtoplumdakihemen-hemen  her kişitarafındankullanılmaktadır;
 • Yazılımgeliştiricilerdiğerinsanlarazararvermeyecekgüvenilirliyazılım
 • geliştirmekiçinahlakiyükümlülüktaşımaktadırlar;
 • Yazılımkullanıcılarını,  yalnızyazılımürünlerininbeklentilerihangiseviyedekarşıladıklarıdeğil,aynızamandaonlarınçalışmalarını ne kadarkolaylaştıracağı da düşündürmektedir.
d nya ve t rkiye bili im sekt r
Dünya ve Türkiye Bilişim Sektörü*

Dünya bilişim sektörü 2.3 trilyon Euro hacme sahip, yazılım sektörü ise bunun yaklaşık yüzde 25’ini oluşturuyor

“2015'te en az 2 milyar dolarlık yazılım ihracatının gerçekleştirilmesi, yerli yazılım şirketlerinin küresel markalar olmaları, 2023'te ise Türkiye'nin ihracatçı güçleri arasında ilk 5'e girmesi amaçlanıyor

İGEME (ihracatı geliştirme ve etüt Merkezi) “yazılım sektörü” raporuna göre:

2006 yılında Türk yazılım sektörünün ihracatı yüzde 20 oranında artarak 650 milyon dolara çıkacak.

*Bu sunudaki veriler YASAD (Türkiye Yazılım Sanayicileri Derneği) raporlarından alınmıştır

slide17
Türkiye Bilişim Pazarı

Bilişim Pazarında Hızlı Büyüme – Bileşik Yıllık Büyüme Oranı (CAGR) 2002 ile 2010 arasında %14 ve 2011 yılında 30,5 milyarı* geçti

Yazılım sektörüne artan ilgi – girişimcilik ve araştırma destekleri üzerine yeni kanunlar hazırlanıyor

Genç ve dinamik Türkiye nüfusu – Yeni ürünlere sürekli artan talep

Bir çok Avrupa ülkesinin üzerinde bilişim kullanıcısı – Mobil alanında yüksek kullanıcı sayısı; İnternet kullanımı 50 milyon aboneyi buldu

Hızlı Büyüyen Bilişim Firmaları – 2010 Deloitte Teknoloji Fast500 EMEA değerlendirmesinde ilk 500 firma arasında 28’i Türk firması

Diğer – 1,5 Milyon’dan fazla KOBİ’nin bilişim kullanma kapasitesinin varlığı

yaz l m harcamalar ithal ve ihracat
Yazılım Harcamaları ,ithal ve ihracatı

Dünyadakiyazılımharcaması 2007 yılında 740 milyardolarıaşacak.

Dünyadayazılımsektörününöndegelenülkeleri: ABD, Almanya, İngiltere, Hindistan, İsrail, İrlandaveİsveç.

Türkiye, henüzbuülkelerleyarışabilecekkapasitededeğil, ancakhızlayükselenvegelişenbirsektöresahip. Türkiye’deyazılımsektörününhacmi 2005 yılında 540 milyondolaraulaştı.

Yazılımihracatıyapılanülkeler: ABD 2.2 milyondolar, Almanya 2 milyondolar.

Yazılım ithalatına bakıldığında, ithalatta ABD ve AB ülkeleri başı çekiyor. Türkiye, 2005 yılında İngiltere’den 14.5 milyon dolar, Almanya’dan 13 milyon dolar ve ABD’den 11.8 milyon dolarlık ithalat yaptı.

yaz l m projeleri ile ba l di er istatistikler
Yazılım projeleri ile bağlı diğer istatistikler

Kullanıcıların fikirlerini değiştirmesi nedeniyle tamamlanamayan yazılım projeleri tüm yazılım projelerinin yarısını oluşturuyor;

Yazılım projelerinin neredeyse ¼’i gereksinimlerin değişmesi, zaman ve kaynak yetersizliği veya başka nedenlerle teslim edilemiyor

Yazılım projelerinin yaklaşık 1/4 ‘i başarıyla teslim ediliyor;

Bakım: Sistemin yaşam devri süresince Yazılım projesine harcanan çabanın % 70 ve daha fazlası yazılımın bakımına ve iyileştirilmesine ayrılıyor

Teslim: Büyük yazılım projesinin kavramsal tasarımdan son kullanıcıya teslimine dek (veya gerçek kullanıma dek) geliştirilme maliyeti toplam maliyetin % 20-30’u arasındadır.Diğer faaliyetler (belgeleme, eğitim, destek, ağ tasarımı ve s) %70-%80 civarındadır.

Ticari yazılım geliştiriciler, yılda 12.000 kod satırı yazıyorlar (kaynak: Wikipedia)

yaz l m n nitelikleri
Yazılımın nitelikleri

Yazılım geliştirilir veya tasarlanır; ama klasik anlamda imal edilemez

Yazılım aşınmaz

Pek çok yazılım özel oluşturulur; genelde varolan bileşenlerden yığılamaz

slide24
Donanımın Yetersizlik Eğrisi

eskime

Çocuk ölümü

YETERSİZLİK SEVİYESİ

zaman

yaz l m n ideal yetersizlik e risi
Yazılımın ideal “yetersizlik eğrisi”

YETERSİZLİK SEVİYESİ

Eskiyene dek devam ediyor

zaman

yaz l m n ger ek yetersizlik e risi
Yazılımın gerçek “yetersizlik eğrisi”

YETERSİZLİK SEVİYESİ

Gerçek eğri

değişme

İdeal eğri

zaman

yaz l m t rleri
Yazılım Türleri

Sistem Yazılımları

Gerçek zaman Yazılımları

İş Yazılımları

Mühendislik ve Bilimsel Yazılımlar

Gömülmüş Yazılımlar

Kişisel Bilgisayarların Yazılımları

Ağ yazılımları

Yapay Zeka Yazılımları

slide28
YAZILIM SÜRECİ VE

SÜREÇ MODELLERİ

yaz l m s reci
Yazılım süreci

Yazılım Sistemlerinin belirtilmesi, tasarlanması, çalıştırılması ve denetimi için gereken faaliyetlerin uyumlu kümesi

Faaliyetler:

- Yazılım sisteminin tanımlanması ve çözümleme -yazılımın işlevselliği ve işlemlere koyulmuş sınırlamalar tanımlanmalıdır

Tasarım (Geliştirme) –gereksinimleri sağlayan yazılım üretilmelidir

Deneme –müşteri isteklerinin karşılandığına emin olmak için yazılım doğrulanmalıdır

Çalıştırma ve bakım

Yazılımın evrimi –müşterinin değişen isteklerinin sağlana bilmesi için yazılım gelişe bilmelidir

slide30
Yazılım süreci modeli sürecin basitleştirilmiş soyut tasviridir.O, her hangi özgü açıdan süreci ifade eder. Yazılımın geliştirilmesi için kullanılan genel modeller:

Şelale modeli

Faaliyetlere bağımsız süreçler gibi bakılıyor

Evrimsel geliştirme

Kullanıcı ve sistem gereksinimleri evrimsel olarak karşılanmaktadır

Yazılım Geliştirme Modelleri

elale modelinin safhalar
Şelale Modelinin safhaları

Gereksinimlerin çözümlenmesi ve tanımlanması

Sistem ve yazılım tasarımı

Birim ve bütünleşme denemesi

Sistem ve teslimat denemesi

Çalıştırma ve bakım

Şelale modelinin yetersiz yönü, süreç tamamlandıktan sonra değişikliklerin yapılmasının zorluğudur

elale modelinin sorunlar
Şelale Modelinin sorunları

Projenin farklı aşamalara esnek biçimde bölünmemesi; Bu, değişen müşteri gereksinimlerini yerine getirmekte zorluklar yaratır

Bu nedenle, şelale modeli, gereksinimlerin yalnız çok iyi tanımlandığı takdirde uygun modeldir

yaz l m geli tirmenin ger ek s reci
Yazılım geliştirmenin gerçek süreci

Yazılım geliştirme süreci safhaları

evrimsel geli tirme
Evrimsel Geliştirme

Temel düşünce: ilkin bir çalışma yapmak,bunu müşteri görüşüne sunmak, bu görüşleri de dikkate alarak sistemin son gereken halini alana dek sürümlerini geliştirmek

Açınsama (Exploratory)Geliştirmesi

Müşteri ile birlikte çalışarak gereksinimlerin açınsaması; başlangıç ana hatlarıyla verilmiş belirteçten son sisteme doğru evrimsel geliştirme yapılması. Sistemin anlaşıla bilir kısmı ile başlanılmalıdır. Müşterinin önerdiği yeni özellikleri ilave etmekle evrimleşmelidir.

Prototip geliştirme

Hedef- müşteri gereksinimlerinin anlaşılması; sistem için en iyi gereksinim tanımlanmasının geliştirilmesi; müşteri gereksinimlerinin zayıf anlaşılır kısımları üzeride denemelere odaklanıyor.

evrimsel geli tirme yakla mlar aras ndaki farklar
Evrimsel geliştirme yaklaşımları arasındaki farklar
 • Açınsama yaklaşımında hedef çalışır sistemi son kullanıcıya teslim etmektir. Daha iyi anlaşılır ve yüksek öncelikli gereksinimlerle başlanılır. Zayıf öncelikli ve kesin anlaşılmayan kısımlar yalnız kullanıcı isteği ile çalıştırılır.
 • Prototip yaklaşımında ise hedef sistem gereksinimlerinin geçerliliğini yoklamaktır. Zayıf anlaşılabilir gereksinimlerle başlamanın nedeni onları daha iyi anlamaktır. Çok iyi anlaşılan gereksinimler için prototipe gerek yoktur
evrimsel geli tirme yakla mlar aras ndaki farklar1
Evrimsel geliştirme yaklaşımları arasındaki farklar
 • Açınsama yaklaşımında hedef çalışır sistemi son kullanıcıya teslim etmektir. Daha iyi anlaşılır ve yüksek öncelikli gereksinimlerle başlanılır. Zayıf öncelikli ve kesin anlaşılmayan kısımlar yalnız kullanıcı isteği ile çalıştırılır.
 • Prototip yaklaşımında ise hedef sistem gereksinimlerinin geçerliliğini yoklamaktır. Zayıf anlaşılabilir gereksinimlerle başlamanın nedeni onları daha iyi anlamaktır. Çok iyi anlaşılan gereksinimler için prototipe gerek yoktur
evrimsel geli tirme1
Evrimsel Geliştirme

Paralel

işlemler

İlk

sürüm

çözümleme

Sistemin ana hatlarının

tanımlanması

Aralık sürümler

tasarım

Nihai sürüm

deneme

evrimsel geli tirme prototip geli tirme
Evrimsel geliştirme-Prototip Geliştirme

başlama

bitiş

Gereksinimlerin edinmesi ve arındırma

hızlı

tasarım

Mühendis

ürünü

Prototip

oluşturma

Yeni prototipin tanımlanması

Son kullanıcı değerlendirmesi

slide40
Sorunlar

Geliştirme sürecini bütünlükle görmek mümkün olmaya bilir

Sistemler çoğu zaman zayıf yapılanmış oluyorlar

Özel marifetler (örneğin, hızlı prototipler oluştura bilen diller)gereke bilir

Uygulana bilirlik

Küçük ve orta boyutlu etkileşimli sistemler için

Büyük sistemlerin kısımları için (örneğin, kullanıcı arayüzü)

Kısa yaşam süreli sistemler için daha uygundur

EvrimselGeliştirme (devamı)

ad