levek r og helse i bergen n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Levekår og helse i Bergen PowerPoint Presentation
Download Presentation
Levekår og helse i Bergen

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 19

Levekår og helse i Bergen - PowerPoint PPT Presentation


 • 205 Views
 • Uploaded on

Levekår og helse i Bergen. Finn Markussen Helsevernetaten Februar 2009. Veldokumentert sammenheng mellom levekår og helse. Beskrevet i blant annet Sosiale ulikheter i helse i Norge – en kunnskapsoversikt (Sosial – og helsedirektoratet 2005)

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Levekår og helse i Bergen


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
levek r og helse i bergen

Levekår og helse i Bergen

Finn Markussen

Helsevernetaten

Februar 2009

Finn Markussen, Helsevernetaten, bergen kommune

veldokumentert sammenheng mellom levek r og helse
Veldokumentert sammenheng mellom levekår og helse
 • Beskrevet i blant annet
  • Sosiale ulikheter i helse i Norge – en kunnskapsoversikt (Sosial – og helsedirektoratet 2005)
  • Gradientutfordringen (Sosial – og helsedirektoratet 2005)
  • Nasjonal strategi for å utjevne sosiale helseforskjeller (St.meld nr 20 (2006-2007)
 • Gradient gjennom hele befolkningen
  • risikoen for dårlig helse og tidlig død er jevnt økende med synkende sosioøkonomisk status
   • Yrke, inntekt og utdanning
   • Dødelighet, levealder, sykelighet, trygdeytelser, selvopplevd helse
 • Utsatte grupper med risiko for dårlig helse
  • Innvandrere, sosialhjelpsmottagere, arbeidsledige, kort utdanning, lavtlønnede, kriminelle,
 • Ulikhetene er økende, også i Norge

Finn Markussen, Helsevernetaten, bergen kommune

levek r og helse
Levekår og helse
 • Levekår som
  • risikofaktor for dårlig helse og
  • helsefremmende faktor
 • Hva er levekår?
  • Sosioøkonomiske faktorer – grupper
   • Inntekt, yrke, utdanning
  • Bo-områder
   • Opphopning av sosioøkonomiske faktorer
  • Psykososiale forhold
   • Sosial kontakt og sosial støtte

Finn Markussen, Helsevernetaten, bergen kommune

forklaringer
Forklaringer

Sosial forklaring

Psykologisk - biologisk

forklaring

Levekår

Helse

Materiell forklaring

Livsstil

(røyking, mosjon, kosthold)

Finn Markussen, Helsevernetaten, bergen kommune

hovedstrategier for bedre folkehelsen
EU 2008:

Ulikheter i helse knyttet til ulikheter i levekår – en hovedutfordring i folkehelsearbeidet i Europa

Strategier for EU:

Forbedre dagliglivets levekår

Redusere ulikhet i fordeling av makt, penger og ressurser

Måle og forstå problemet og evaluere effekt av tiltak

Nasjonal strategi for å utjevne sosiale helseforskjeller

(St. meld 2006-2007)

Redusere sosiale forskjeller som bidrar til helseforskjeller (inntekt, oppvekst, arbeid)

Redusere sosiale forskjeller i helseatferd og bruk av helsetjenester

Målrettet innsats for sosial inkludering

Utvikle kunnskap og sektorovergripende verktøy

Hovedstrategier for å bedre folkehelsen

Finn Markussen, Helsevernetaten, bergen kommune

helsetjenesten
Helsetjenesten
 • Helsetjenesten spiller derfor en underordnet rolle for folkehelsen
 • 10-90-”regelen”
  • Aaron Wildavsky, Boston 1979: helsetjenesten (leger, medisiner og sykehus) kan avhjelpe 10 prosent av folks helseproblemer. De øvrige 90 prosent må samfunn og fellesskap ta seg av.

Finn Markussen, Helsevernetaten, bergen kommune

folkehelse befolkningens helsetilstand og hvordan helse er fordelt i en befolkning
Folkehelse-Befolkningens helsetilstand og hvordan helse er fordelt i en befolkning

Folkehelsearbeid: Samfunnets samlede innsats for å styrke faktorer som virker positivt og svekke faktorer som medfører helserisiko,og arbeid for en jevnere sosial fordeling av faktorer som påvirker helse

Skoler

NAV

Transportsektor

Utbyggere

Kommunal plan og byggetat

Kulturvirksomheter

Fagforeninger

Frivillige organisasjoner

Naboer

Politikere

Helse-

tjenesten

Oversikt over helsetilstand, sykdomsutbredelse

og påvirkningsfaktorer

• Medvirkning til at helsemessige hensyn blir

ivaretatt av andre offentlige organer

• Informasjon om forhold som har betydning for

helsen

Boforhold

Økonomisk trygghet

Arbeidsmulighet

Skolegang

Medvirkning

Ytre miljø- /sikkerhetsrisiko

Sosialt liv

Livsstil

Finn Markussen, Helsevernetaten, bergen kommune

indikatorer for levek r og helse
Arbeidsledighet

Lav utdanning

Inntekt

Sosialhjelp

Overgangsstønad

Barneverntiltak

Ikke-vestlig innvandring

Kriminalitet

Sykefravær

Uførepensjon

Dødelighet

Indikatorer forlevekår og helse

Levekårsindikatorer valgt ut fra ”målbare” grupper som har

høyere forekomst av sykdom og/eller tidlig død,

eller opphopning av risikofaktorer mht dårlig helse

Finn Markussen, Helsevernetaten, bergen kommune

rangering
Rangering
 • For alle indikatorene er laget en rangering 1-10
 • Så er det laget en samlet rangering for indikatorene samlet (gjennomsnitt)

Finn Markussen, Helsevernetaten, bergen kommune

resultater
Resultater
 • Ulikheter
 • Tendens til opphopning av fordeler og ulemper
 • De fleste ulempene gjelder et (lite) mindretall av befolkningen
  • Men likevel slik at inntekten i stor grad følger de andre levekårsindikatorene, slik at ulempene kanskje preger områdene?

Finn Markussen, Helsevernetaten, bergen kommune

opphopning av personer med risiko for helseproblemer p soneniv
Opphopning av personer med risiko for helseproblemer på sonenivå?

Uførhet

Sosialhjelp

Ikke-vestlige

innvandrere

0,4

0,6

Dødelighet

0,4

O,5

0,7

0,3

Overgangs-

stønad

Arbeidsledighet

Lav

utdanning

-0,4

Sykefravær

Inntekt

0,6

0,3

Syke-

fravær

0,3

Dette er antagelig delvis de samme

personene, delvis ”smitteeffekt”

Finn Markussen, Helsevernetaten, bergen kommune

korrelasjoner mellom levek rsfaktorer
Korrelasjoner mellom levekårsfaktorer

Sosial-

hjelp

Overgangs-

stønad

0,3

0,9

0,2

-0,3

-0,8

Inntekt

Lav

utdanning

Arbeids-

ledighet

-0,7

-0,7

0,9

-0,8

0,8

0,6

0,9

0,7

Kriminalitet

Barne-

vern

Ikke-vestl.

innvandrere

0,7

0,7

Dette er antagelig delvis de samme

personene, delvis ”smitteeffekt”

Finn Markussen, Helsevernetaten, bergen kommune

sammenheng mellom levek r og helse
Sammenheng mellom levekår og helse

Veldokumentert statistisk sammenheng på gruppenivå

Helseatferd og inntekt og utdanning

Dødelighet og utdanning

Levealder og yrke

Dødelighet og inntekt

Levekår og forekomst av kreft, hjertekarsykdom, tannhelse, psykisk sykdom, selvmord

Livsstil, opplevd helse, helse, trygdeytelser og bomiljø (deprivasjon)

Ingen hard mosjon i fritiden,menn og kvinner 40-45 år

Finn Markussen, Helsevernetaten, bergen kommune

13

betydelige symptomer hscl 1 75 p depresjon og angst etter lengde p utdanning
Betydelige symptomer (HSCL>1,75) på depresjon og angst etter lengde på utdanning

25

20

Menn 25-64

Kvinner 25-64

15

10

5

Kilde: Nasjonalt folkehelseinstitutt

Finn Markussen, Helsevernetaten, bergen kommune

d delighet og utdanning
Dødelighet og utdanning

Dødelighet etter utdanning.

Menn, 45-64 år.Aldersjustert, døde pr. 100.000

Finn Markussen, Helsevernetaten, bergen kommune

15

sammensatte og langvarige levek rsproblemer som svekker helsen er utbredt i enkelte grupper
Sammensatte og langvarige levekårsproblemer som svekker helsen er utbredt i enkelte grupper

langtidsmottakere av sosialhjelp, tungt belastede rusmiddelavhengige og enkelte innvandrergrupper.

innvandrere fra ikke-vestlige land har overhyppighet av psykiske lidelser, og også av en del smittsomme sykdommer og diabetes.

barn og unge med kontakt med barnevernet, og deres foreldre, har større helseproblemer enn andre familier.

aleneboende, og da særlig skilte og enker/enkemenn har dårligere psykisk helse enn andre, og også høyere dødelighet. I tillegg er forekomst av arbeidsledighet betydelig økt etter skilsmisse.

Arbeidsledige har høyere forekomst av psykiske lidelser, og kortere forventet levetid

Finn Markussen, Helsevernetaten, bergen kommune

sammenheng levek r og helse
Veldokumentert sammenheng mellom levekår og helse

Utsatte grupper med risiko for dårlig helse

Innvandrere, sosialhjelpsmottagere, arbeidsledige, kort utdanning, lavtlønnede, kriminelle, ..

Gradient gjennom hele befolkningen

risikoen for dårlig helse og tidlig død er jevnt økende med synkende sosioøkonomisk status

Årsakssammenheng

I hovedsak levekår som årsak til helse

Ulikheter i livsstil

Røyking, kosthold, mosjon

Ulike materielle muligheter

Bolig, fritid, kosthold..

Kronisk stress

Bekymringer, underlegenhet, utstøting

Sosial ”smitte”

Ulikhetene er økende, også i Norge

Sammenheng levekår og helse

Finn Markussen, Helsevernetaten, bergen kommune