slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
การ เขียนรายงานการประเมินตนเอง ประจำปี การศึกษา 2552

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 43

การ เขียนรายงานการประเมินตนเอง ประจำปี การศึกษา 2552 - PowerPoint PPT Presentation


 • 148 Views
 • Uploaded on

การ เขียนรายงานการประเมินตนเอง ประจำปี การศึกษา 2552. การประเมินตนเอง คือ. เป็น กระบวนการเรียนรู้ตนเองด้วยการทบทวนว่า หน่วยงาน ของตนได้ปฏิบัติภารกิจบรรลุผลสำเร็จมากน้อยเพียงใด มี การบริหาร จัดการการ บริหารทรัพยากรและงบประมาณที่เหมาะสม เพียงใด ผล การดำเนินงานโดยรวมอยู่ในระดับใด

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'การ เขียนรายงานการประเมินตนเอง ประจำปี การศึกษา 2552' - tarala


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide2
การประเมินตนเอง คือ

เป็นกระบวนการเรียนรู้ตนเองด้วยการทบทวนว่า

 • หน่วยงานของตนได้ปฏิบัติภารกิจบรรลุผลสำเร็จมากน้อยเพียงใด
 • มีการบริหารจัดการการบริหารทรัพยากรและงบประมาณที่เหมาะสมเพียงใด
 • ผลการดำเนินงานโดยรวมอยู่ในระดับใด
 • พร้อมทั้งมุ่งทบทวน ค้นหา และวิเคราะห์จุดแข็ง แนวทางการพัฒนา เพื่อหาแนวทางการสร้างเสริมความแข็งแกร่งและแนวทางปรับปรุงแก้ไขวิธีการปฏิบัติงาน บทบาทหน้าที่ ตลอดจนเงื่อนไขปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกันตามกระบวนการพัฒนาระบบคุณภาพการศึกษา โดยมุ่งที่จะได้รับผลการดำเนินงานที่มีคุณภาพยั่งยืนและเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
slide3
ระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษามี3ระบบย่อย คือ
 • การประกันคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2542หมวด4มาตรา22, 23, 24, 26 และมาตรา27เพื่อตรวจว่าสถานศึกษา มีการปฏิรูปการเรียนรู้หรือยัง
 • การประกันคุณภาพการสอนของครู คือครูเปลี่ยนจากการสอนที่ยึดครูเป็นศูนย์กลางเป็นการสอนที่ยึดผู้เรียนเป็นสำคัญหรือยัง
 • การประกันคุณภาพการบริหาร คือผู้บริหารเปลี่ยนจากการบริหารธุรการเป็นการบริหารวิชาการและบริหารการเรียนการสอนหรือยัง
slide4
มิติในการประเมิน

การประเมินจะคำนึงถึง 3A และประเมินแต่ละมิติทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ เพื่อสะท้อนความเป็นจริงของแต่ละมาตรฐาน

1. ความตระหนักถึงความสำคัญ (Awareness) ของการพัฒนาการศึกษาให้ได้มาตรฐาน ความเข้าใจในสภาพปัญหาที่เกิดขึ้น และมีจิตใจที่อยากพัฒนาให้ดีขึ้น

2. ความพยายาม (Attempt) ที่จะทำให้ความตระหนักนั้นเป็นความจริงโดยมีร่องรอยความพยายามในการปรับปรุง แก้ไข พัฒนาคุณภาพการดำเนินงานให้ดีขึ้น

3. การบรรลุผลสัมฤทธิ์ (Achievement) จากความพยายามที่ได้ดำเนินการมาและเกิดผลตามสภาพจริงในแต่ละมาตรฐานและตัวบ่งชี้

slide5
วัตถุประสงค์ของการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง/รายงานประจำปี มี3ประการ คือ

1) เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาดำเนินการตามมาตรา48แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542ที่ว่า “ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องดำเนินอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดทำรายงานประจำปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอก”

slide6
วัตถุประสงค์ของการจัดทำรายงานประจำปี(ต่อ)

2) เป็นหน้าที่อย่างหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษาในการจัดทำรายงานประจำปีเพื่อแสดงถึงสัมฤทธิผลในการดำเนินงานและเป็นข้อมูลในการวางแผนการดำเนินงานในปีต่อไป

3) เพื่อใช้เป็นข้อมูลของหน่วยงานสำหรับการตรวจสอบคุณภาพภายใน และหน่วยงานภายนอก

slide7
หลักการเขียนรายงานการประเมินตนเอง

การเขียนรายงานการประเมินตนเอง มีหลักการสำคัญ ดังนี้

 • ก่อนเขียนรายงานการประเมินตนเอง ควรศึกษารูปแบบของรายงานว่าประกอบด้วย หัวข้อใด และมีลำดับการนำเสนออย่างไร ทั้งนี้เพื่อให้รายงานมีเนื้อหาที่สมบูรณ์
 • เขียนเสนอรายงานให้มองเห็นเป็นรูปธรรม ชัดเจน และมีความสอดคล้องกันทั้งในตัวบ่งชี้ เกณฑ์การประเมินที่กำหนด ซึ่งควรสอดคล้องกับผลการดำเนินงาน และหลักฐานอ้างอิง
 • ควรศึกษารายละเอียดของแต่ละหัวข้อ เพื่อให้ได้แนวทางในการเขียนรายงาน
slide8
การเขียนผลการดำเนินงานในแต่ละตัวบ่งชี้
 • เขียนผลการดำเนินงานตามที่ดำเนินการจริงในวงรอบการประเมิน
 • อ้างอิงหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรไว้ในวงเล็บท้ายผลการดำเนินงานแต่ละประเด็น
 • การเสนอผลสัมฤทธิ์ที่เป็นตัวเลขต้องสอดคล้องกับหลักฐานที่อ้างอิง
 • เขียนผลการดำเนินงานให้สอดคล้องและเป็นไปตามลำดับของเกณฑ์การประเมินการดำเนินงานในแต่ละตัวบ่งชี้
 • ให้ยึดเกณฑ์การประเมินเป็นหลักในการให้คะแนน
slide10
ส่วนนำข้อมูลพื้นฐานของหน่วยงาน

ประกอบด้วย ประวัติ ปณิธาน วัตถุประสงค์ ที่ตั้ง อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ บุคลากร นักศึกษา(คณะวิชา) แผนภูมิองค์กร แผนภูมิการบริหารงาน แผนภูมิการปฎิบัติงาน งบประมาณ ความท้าทาย และสรุปผลการประเมินในรอบปีที่ผ่านมา

เพื่อให้สามารถเชื่อมโยงกับ

ปัจจุบันและอนาคตได้

slide11
แบบฟอร์ม
 • ประวัติ……………………………………………
 • ปณิธาน……………………………………………
 • วัตถุประสงค์……………………………………………
 • ที่ตั้ง……………………………………………
slide12
แบบฟอร์ม
 • จำนวนอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ อาคารสถานที่
 • จำนวนอาจารย์ตามการแต่งตั้งของมหาวิทยาลัย
slide13
แบบฟอร์ม
 • จำนวนผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
 • จำนวนเจ้าหน้าที่
slide14
แบบฟอร์ม
 • จำนวนนักศึกษาปริญญาตรี
 • ปริญญาโท
slide15
แบบฟอร์ม
 • งบประมาณที่ได้รับอนุมัติในปีการศึกษา 2552...............ได้รับอนุมัติงบประมาณเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น800,000บาท (แปดแสนบาทถ้วน)
slide16
แบบฟอร์ม
 • แผนภูมิองค์กร
 • แผนภูมิการบริหารงาน (Administrative Chart)
 • แผนภูมิการปฏิบัติงาน (Activity Chart)
slide17
แบบฟอร์ม
 • ความท้าทายเป้าหมายสูงสุดในขณะนี้ที่คณะวิชา/หน่วยงานต้องการ

สถานการณ์ที่ยั่วยุหรือเร่งให้เราต้องทำอะไรบางอย่าง เป็นสิ่งที่ทดสอบความสามารถของเรา ความท้าทายอาจเป็นปัญหา/ความเสี่ยง/โอกาสพัฒนาในปัจจุบันหรือปัญหา/โอกาสแห่งความสำเร็จที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

slide18
แบบฟอร์ม
 • สรุปผลการปรับปรุงตามผลการประเมินในรอบปีที่ผ่านมา
slide19
ส่วนสำคัญผลการดำเนินงาน

เป็นส่วนผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด พร้อมคะแนนประเมินเป็นตัวชี้วัด ตามเป้าประสงค์ ยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน และยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย พร้อมระบุ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส ปัจจัยคุกคาม และแนวทาง

การพัฒนา ในแต่ละยุทธศาสตร์

slide20
ให้ทำเครื่องหมาย ใน  โดยพิจารณาจากผลดำเนินงานว่าทำได้กี่ข้อ/ระดับ แล้วเทียบกับเป้าหมายว่าได้ตามเป้าหมายหรือไม่

คำอธิบายผลการดำเนินงาน :

 บรรลุเป้าหมาย ไม่บรรลุเป้าหมาย

มีการกำหนดปรัชญาหรือปณิธาน

มีกระบวนการพัฒนากลยุทธ์ แผนการดำเนินงานและแผนปฏิบัติงานประจำปีให้สอดคล้องกันและกันและสอดคล้องกับภารกิจหลักของสถาบัน

มีการกำหนดตัวบ่งชี้ของการดำเนินงาน และกำหนดเป้าหมายของแต่ละตัวบ่งชี้เพื่อวัดความสำเร็จของการดำเนินงาน

มีการดำเนินการตามแผนครบทุกภารกิจ

มีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง และรายงานผลต่อผู้บริหาร

มีการวิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่างกลยุทธ์ แผนการดำเนินงาน เป้าประสงค์ เป้าหมายกับแผนพัฒนาสถาบัน

มีการนำผลการประเมินและผลการวิเคราะห์มาปรับปรุงกลยุทธ์และแผนการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง

อธิบายผลการดำเนินงานในแต่ละข้อว่าดำเนินการอย่างไร พร้อมอ้างอิงหลักฐานเอกสารประกอบ หากข้อใดไม่ได้ดำเนินการ ให้บอกว่าไม่มีการดำเนินการในข้อนี้ หรือ -

slide21
ส่วนสำคัญแนวทางการกำหนดค่าเป้าหมาย
 • พิจารณาจากผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมาในแต่ละตัวชี้วัด
 • พิจารณาจากค่าเป้าหมายเดิม และค่าเป้าหมายในยุทธศาสตร์การพัฒนาของหน่วยงาน
 • พิจารณาจากเกณฑ์การประเมิน ตามระบบประกันคุณภาพ ตามที่กำหนดไว้ในคู่มือประกันคุณภาพ
 • พิจารณาจากปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามความเหมาะสม
slide22
เกณฑ์ประเมิน : ตารางเกณฑ์ประเมินเพื่อตรวจสอบว่าดำเนินงานได้กี่ข้อ/ระดับ คิดเป็นคะแนน

ผลการประเมินการดำเนินงาน :

 • ผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ มีการดำเนินการระดับ .......... เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินดังนี้

ดำเนินงานได้กี่ระดับ/ข้อ จากที่คำอธิบายผลดำเนินงานทั้ง 7 ระดับ

ผลการดำเนินงาน บรรลุ/ไม่บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้

ให้สรุปว่าผลการดำเนินงานบรรลุหรือไม่บรรลุ โดยลบตัวหนังสือที่ไม่ต้องการออก

slide23
นำเอาระดับ/ข้อมาเปรียบเทียบจากผลการดำเนินงานปีที่ผ่านมาว่าเพิ่มขึ้นหรือลดลง หากไม่เพิ่มหรือลดให้เขียนว่าผลการดำเนินงานคงที่

ผลการดำเนินงานเพิ่มขึ้น/ลดลงเมื่อเทียบกับรอบปีการศึกษา 2551

ซึ่งมีผลการดำเนินงานเท่ากับระดับ....เกณฑ์ ....คะแนน ดังนั้นจึงถือว่าผลการดำเนินงาน มี/ไม่มีพัฒนาการ

ผลการดำเนินงาน

- เพิ่มขึ้น/คงที่(คะแนนเต็ม)= มีพัฒนาการ

- ลดลง/คงที่(คะแนนไม่เต็ม) = ไม่มีพัฒนาการ

บอกผลการดำเนินงานของปีการศึกษา 2551 โดยใช้คะแนนของ มพย.

slide24
ส่วนสำคัญการวิเคราะห์ปัจจัยสนับสนุนการดำเนินงาน

ปัจจัยที่สนับสนุนการดำเนินงานในด้านนี้ ตัวบ่งชี้นี้ หรือเป็นจุดแข็งที่ช่วยทำให้การดำเนินงานประสบความสำเร็จ เป็นการพิจารณาจุดเด่น ความเข้มแข็ง ความพร้อมของคณะวิชา / หน่วยงานในด้านต่างๆ โดยพิจารณาสภาพแวดล้อม ในคณะวิชา / หน่วยงานที่กระทบต่อการดำเนินงาน ช่วยส่งผลให้ทำงานได้ดีขึ้น ใช้งบประมาณน้อย และเกิดผลสัมฤทธิ์สูง

slide25
ส่วนสำคัญตัวอย่างปัจจัยสนับสนุนการดำเนินงาน
 • มีพื้นที่สนับสนุนการเรียนการสอนด้านปฏิบัติการ
 • มีงบประมาณสนับสนุนการวิจัย/สร้างสรรค์ ทั้งในระดับคณะและมหาวิทยาลัย
 • บุคลากรในคณะมีความรู้ ความสามารถในการให้บริการวิชาการ ได้รับเชิญจากหน่วยงานภายนอกในการเป็นวิทยากร บรรยาย และเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายผ่านสื่อต่าง ๆ
 • มีผลงานโดดเด่นในการสร้างองค์ความรู้ที่แสดงเอกลักษณ์ของวัฒนธรรมไทยภาคใต้และสากล มีการจัดนิทรรศการ การแสดงและดนตรี เป็นที่ยอมรับของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
slide26
ส่วนสำคัญตัวอย่างปัจจัยสนับสนุนการดำเนินงาน
 • มีระบบส่งเสริม/สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรอย่างชัดเจนและจูงใจให้บุคลากรพัฒนาตนเอง
 • มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพที่เข็มแข็ง มีการดำเนินการตามระบบ และนำผลมาปรับปรุงการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง
slide27
ส่วนสำคัญการวิเคราะห์แนวทางสนับสนุนการดำเนินงานในอนาคต
 • แนวทางที่สนับสนุนการดำเนินงานในด้านนี้ในอนาคต หรือเป็นแนวทางเสริมจุดแข็งที่ช่วยทำให้การดำเนินงานประสบความสำเร็จ
 • เป็นการวิเคราะห์ปัจจัยที่เอื้ออำนวยให้แก่คณะวิชา /หน่วยงานจากสภาพแวดล้อมภายนอก ที่จะส่งผลทำให้คณะวิชา / หน่วยงานประสบความสำเร็จได้
 • เป็นการวิเคราะห์แนวทางที่จะส่งเสริม/สนับสนุน จุดเด่น จุดแข็ง ของคณะวิชา/หน่วยงาน ที่จะส่งผลทำให้ คณะวิชา/หน่วยงานประสบความสำเร็จ
slide28
ส่วนสำคัญตัวอย่างแนวทางสนับสนุนการดำเนินงานในอนาคต
 • หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ส่งเสริมการแข่งขันทางด้านวิชาการและวิชาชีพในสาขาทางด้านศิลปกรรม
 • มีแหล่งทุนสนับสนุนการวิจัยจากภายนอกจำนวนมาก
 • มหาวิทยาลัยตั้งอยู่บนพื้นที่ที่มีความหลากหลายทางด้านศิลปะและวัฒนธรรม
 • ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีและซอฟแวร์สามารถลดขั้นตอนและระยะเวลาในการทำงาน

ปัจจัยที่เอื้ออำนวยจากสภาพแวดล้อมภายนอก

slide29
ส่วนสำคัญตัวอย่างแนวทางสนับสนุนการดำเนินงานในอนาคต
 • จัดฝึกอบรม วิธีการถ่ายทอดความรู้ วิทยากรมืออาชีพให้อาจารย์ เจ้าหน้าที่
 • จัดโครงการประกวดนวัตกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาและหา Best Practice ในการปฏิบัติงานด้านต่างๆ

แนวทางเสริมจุดเด่น/จุดแข็ง

slide30
ส่วนสำคัญการวิเคราะห์อุปสรรคในการดำเนินงาน
 • อุปสรรคที่ทำให้การดำเนินงานในด้านนี้/ตัวบ่งชี้นี้ไม่ประสบความสำเร็จ อาจจะพิจารณาจากระดับคะแนนที่ไม่ได้ดำเนินการ
 • เป็นการพิจารณาจุดด้อยของหน่วยงานในด้านต่างๆโดยพิจารณาสภาพแวดล้อมภายในหน่วยงานที่กระทบต่อการดำเนินงานให้ทำได้ยาก ใช้งบประมาณมากหรือเสี่ยงที่จะไม่ประสบผลสำเร็จ
 • เป็นการวิเคราะห์ข้อจำกัดที่เกิดจากสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกที่ขัดขวางการดำเนินงาน ทำให้หน่วยงานประสบความสำเร็จได้ช้า และหน่วยงานต้องรีบดำเนินการแก้ไข
slide31
ส่วนสำคัญตัวอย่างอุปสรรคในการดำเนินงาน
 • มหาวิทยาลัยอื่นในพื้นที่ใกล้เคียง เปิดสอนหลักสูตรที่มีเนื้อหาใกล้เคียงกับหลักสูตรของคณะ ทำให้เกิดการแข่งขันในการรับนักศึกษาเข้าศึกษา
 • คณาจารย์มีภาระงานสอนสูงกว่าเกณฑ์ทำให้ไม่มีเวลาในการทำงานวิจัย/สร้างสรรค์ได้อย่างเต็มที่
 • เกณฑ์การจัดสรรทุนวิจัยของแหล่งต่าง ๆ มีมาตรฐานสูง ทำให้นักวิจัยใหม่ๆ ไม่ค่อยได้รับการสนับสนุน
 • มีสถาบันหรือหน่วยงานอื่นที่มีบริการวิชาการที่ใกล้เคียงกัน ทำให้เกิดความซ้ำซ้อนในการให้บริการวิชาการ
slide32
ส่วนสำคัญตัวอย่างอุปสรรคในการดำเนินงาน
 • ไม่มีระบบการจัดหารายได้จากงานบริการวิชาการอย่างเป็นรูปธรรม
 • จำนวนกิจกรรม ค่าใช้จ่าย และมูลค่าในกิจกรรมด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมมีน้อย เนื่องจากส่วนใหญ่เป็นการร่วมกิจกรรมของมหาวิทยาลัย
 • บุคลากรขาดทักษะ ความรู้ และประสบการณ์ในหน้าที่รับผิดชอบ
slide33
ส่วนสำคัญการวิเคราะห์ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข

ข้อเสนอแนะหรือแนวทางแก้ไขที่จะช่วยทำให้การดำเนินงานประสบความสำเร็จ สอดคล้องกับอุปสรรคที่มี

เป็นผลการวิเคราะห์ที่ชี้ให้เห็นแนวทางการพัฒนาในอนาคต และข้อเสนอแนะในการวางแผนพัฒนาในปีต่อไป เพื่อให้มีคุณภาพที่ดียิ่งขึ้น

slide34
ส่วนสำคัญตัวอย่างข้อเสนอแนะ /แนวทางแก้ไข
 • พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้มีคุณภาพ โดดเด่น และเอกลักษณ์เฉพาะตัวและเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน
 • สร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกในการทำวิจัยร่วมกัน
 • ส่งเสริมให้อาจารย์พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนบุคลากรทางวิชาการกับทางสถาบันและองค์กรภายนอกอย่างต่อเนื่อง
 • เชื่อมโยงงานด้านการวิจัย และบริการการกับภารกิจทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยอาศัยองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
slide35
ส่วนสำคัญตัวอย่างข้อเสนอแนะ /แนวทางแก้ไข
 • จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีโดยกำหนดโครงการและกิจกรรมที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของหน่วยงานและยุทธศาสตร์การพัฒนาของมหาวิทยาลัย โดยเน้นการใช้งบประมาณและทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์และคุ้มค่ามากที่สุด
 • จัดให้มีระบบการให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพนักศึกษา เพื่อให้นักศึกษาได้เข้าใจและนำไปใช้กับกิจกรรมนักศึกษา และอาจพัฒนาจนถึงการสร้างเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพภายในและภายนอกคณะ
slide41
หลักการอ้างอิงหลักฐาน
 • ให้อ้างอิงหลักฐานตามตัวบ่งชี้และเกณฑ์ดังนี้
 • ตัวบ่งชี้เชิงปริมาณ
  • ตัวเลขที่ 1: มาตรฐาน
  • ตัวเลขที่ 2: ลำดับตัวบ่งชี้

หรือ บอกได้ว่า 2 ตัวแรกบ่งบอกถึง ตัวบ่งชี้ที่อยู่ในมาตรฐานต่างๆ

  • ตัวเลขที่ 3:ลำดับเอกสาร
  • ตัวอย่างเช่น

ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 มีหลักฐานอ้างอิง 2 ชิ้น ดังนั้น การอ้างอิงคือ

ชิ้นที่ 1 คือ 1.1.1

ชิ้นที่ 2 คือ 1.1.2

slide42
หลักการอ้างอิงหลักฐาน
 • 2. ตัวบ่งชี้และเกณฑ์เชิงคุณภาพ แบบ ระดับ/ข้อ
  • ตัวเลขตัวที่ 1 หมายถึง มาตรฐาน
  • ตัวเลขตัวที่ 2 หมายถึง ลำดับตัวบ่งชี้
  • หรือ บอกได้ว่า 2 ตัวแรกบ่งบอกถึง ตัวบ่งชี้ที่อยู่ในมาตรฐานต่างๆ
  • ตัวเลขตัวที่ 3 หมายถึง ระดับ/ข้อ ของเกณฑ์
  • ตัวเลขตัวที่ 4 หมายถึง ลำดับเอกสาร
 • ตัวอย่างเช่น ตัวบ่งชี้ 5.1 ระดับเกณฑ์ข้อ 1 มีเอกสาร 3 ชิ้น การอ้างอิง
  • ชิ้นที่ 1 คือ 5.1.1.1
  • ชิ้นที่ 2 คือ 5.1.1.2
  • ชิ้นที่ 3 คือ 5.1.1.3
ad