pravo intelektualne lastnine n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
PRAVO INTELEKTUALNE LASTNINE PowerPoint Presentation
Download Presentation
PRAVO INTELEKTUALNE LASTNINE

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 27

PRAVO INTELEKTUALNE LASTNINE - PowerPoint PPT Presentation


 • 330 Views
 • Uploaded on

PRAVO INTELEKTUALNE LASTNINE. TEMELJNE OPREDELITVE Doc. dr. Martina Repas. TEMELJNI POJMI. Kaj je intelektualna lastnina?

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PRAVO INTELEKTUALNE LASTNINE


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
pravo intelektualne lastnine

PRAVO INTELEKTUALNE LASTNINE

TEMELJNE OPREDELITVE

Doc. dr. Martina Repas

temeljni pojmi
TEMELJNI POJMI
 • Kaj je intelektualna lastnina?
 • Konvencija WIPO (zajema vse pravice, katerih obstoj je vezan na dejavnost človeškega mišljenja na področju industrije, znanosti, literature in umetnosti)
 • Patent, model, uporabni model, znamka, trgovinsko ime, varstvo pred nelojalno konkurenco, geografska označba, avtorske in sorodne pravice, druge pravice
  • Njen predmet so stvaritve človekovega intelekta
 • Kaj je pravo intelektualne lastnine?

Skupek pravnih pravil, ki urejajo pravice na intelektualnih stvaritvah

 • Zakaj sploh varovati intelektualno lastnino?
pravo intelektualne lastnine delimo na
PRAVO INTELEKTUALNE LASTNINE DELIMO NA:
 • PRAVO INDUSTRIJSKE LASTNINE

(Pariška konvencija za varstvo industrijske lastnine)

 • AVTORSKO PRAVO

(Bernska konvencija za varstvo književnih in umetniških del)

 • (SUI GENERIS PRAVICE!)
temeljne razlike med avtorsko pravico in pravico industrijske lastnine
TEMELJNE RAZLIKE MED AVTORSKO PRAVICO IN PRAVICO INDUSTRIJSKE LASTNINE
 • Trenutek nastanka (prijava in registracija)
 • Plačilo pristojbin
 • Časovno trajanje
 • Vsebina varstva
temeljne zna ilnosti pil
TEMELJNE ZNAČILNOSTI PIL
 • Pravice na nematerialnih (netelesnih) dobrinah
 • Premoženjske pravice
 • Izključne pravice (obstajajo omejitve tega)
slide6
Načelo teritorialnosti PIL (kakšne so posledice tega načela?)

Oseba A ima patent v Avstriji in Sloveniji, ne pa tudi v Italiji. Oseba B prične proizvajati in prodajati proizvode, ki so predmet patenta, v Italiji. Ali krši patente osebe A?

 • Načelo časovne omejenosti (kakšne so posledice tega)

Oseba A je imela do leta 2001 patent v Sloveniji. Leta 2003 prične predmete, ki so bili predmet patenta, proizvajati in prodajati oseba B v Sloveniji. Ali krši patent?

 • Načelo specialnosti znamk

Oseba A ima registrirano znamko za proizvod A. Ali znamka daje varstvo tudi za povsem različen proizvod B?

pravice industrijske lastnine
PRAVICEINDUSTRIJSKE LASTNINE
 • PATENT– izum
 • DODATNI VARSTVENI CERTIFIKAT– za proizvode, za katere je pred pričetkom gospodarskega izkoriščanja treba izvesti uradi postopek odobritve – ne gre za samostojno pravico
 • MODEL– videz izdelka (dve in tridimenzionalne pojavnosti)
 • ZNAMKA– znak
 • GEOGRAFSKA OZNAČBA– geografsko ime blaga

Te temeljne pravice PIL so urejene v ZIL-1 kot temeljnem predpisu s tega področja

slide9
FIRMA – ime družbe (ZGD)
 • VARSTVO KONKURENCE – lojalna konkurenca (ZVK) – učinkovita dopolnitev varstva pravic IL

Ali so pravice industrijske lastnine tudi:

 • Tehnično znanje in izkušnje (know-how)?
  • Skupek tehničnih informacij v katerikoli obliki, ki so tajne, bistvene in določene.
 • Domene?
pil so lahko
PIL so lahko:
 • Nacionalne pravice (nastanejo bodisi po nacionalni ali mednarodni poti pridobitve)
 • Unitarne pravice Skupnosti (plod EU – strah pred delitvijo notranjega trga)
  • nastanejo, se prenesejo in prenehajo za celotno območje EU – načelo enotnosti;
  • presegajo načelo teritorialnosti;
  • velja princip vse ali nič;
  • načelo avtonomije;
  • ne morejo izpodriniti nacionalnih pravic – načelo koeksistence.
viri prava industrijske lastnine
VIRI PRAVA INDUSTRIJSKE LASTNINE
 • Notranji viri
 • Mednarodni viri
 • Viri ES
notranji viri ustava in zakoni
Notranji viri – ustava in zakoni
 • Ustava RS
 • ZIL-1
 • ZGD
 • ZVK
 • Zakon o izumih iz delovnega razmerja
 • Zakon o varstvu novih sort rastlin
 • Zakon o izvajanju carinskih predpisov Evropske skupnosti
 • Zakon o topografiji polprevodniških vezij
podzakonski predpisi
Podzakonski predpisi
 • Pravilnik o vsebini patentne prijave in postopku z deljenimi patenti 
 • Pravilnik o vsebini prijave modela
 • Pravilnik o vsebini prijave znamke 
 • Pravilnik o registrih prijav in pravic industrijske lastnine ter potrdilu o prednostni pravici 
 • Uredba o pristojbinah za pridobitev in vzdrževanje pravic industrijske lastnine
 • Pravilnik o nagradah za izume iz delovnega razmerja
 • Navodilo o načinu plačevanja mednarodnih pristojbin za mednarodne patente prijave, vložene na podlagi pogodbe o sodelovanju na področju patentov (PCT)
slide14
Uredba o izvajanju Uredbe Sveta (ES) o modelu in znamki Skupnosti
 • Uredba o pravnem varstvu biotehnoloških izumov
 • Uredba o izvajanju uredb Sveta (ES) o uvedbi dodatnega varstvenega certifikata za zdravila in za fitofarmacevtska sredstva   
 • Druge
mednarodni viri
MEDNARODNI VIRI
 • Zakaj mednarodno urejanja prava industrijske lastnine?
  • Tri vrste MV glede na namen!
 • Konvencija WIPO (SOIL)
 • Sporazum TRIPs
 • Pariška konvencija za varstvo industrijske lastnine

Se uporabljajo za vse PIL, prvi dve tudi za avtorsko in sorodne pravice

konvencija soil wipo
KONVENCIJA SOIL (WIPO)
 • Želja za boljše razumevanje med narodi,
 • za izboljšanje varstva intelektualne lastnine,
 • modernizacija in zagotovitev

administrativnega sodelovanja Pariške in Bernske unije preko popolne ohranitve njune avtonomije.

Pomemben je 2. člen te konvencije, ki določa KAJ?

pari ka konvencija pk
PARIŠKA KONVENCIJA (PK)
 • Sprejeta v Parizu leta 1883; večkrat revidirana
 • Univerzalna konvencija, kar se kaže v dveh vidikih (katerih?)
 • Ustvarja okvir za sprejem drugih mednarodnih aktov
 • Zadeva pravice industrijske lastnine (patent, model, znamko, trgovinsko ime, varstvo pred nelojalno konkurenco…)
 • Pomembna načela PK:
  • Načelo nacionalnega obravnavanja (ni recipročnega varstva)
  • Načelo asimilacije
  • Načelo minimalnih pravic
sporazum trips
SPORAZUM TRIPs
 • Poznan tudi pod imenom ‘Berne and Paris plus agreement’
 • Članice so vse države STO
 • Zadeva tako pravice industrijske lastnine kot tudi avtorsko pravico (določa temeljne elemente varstva vsake pravice: predmet varstva, dopustne izjeme, minimalno trajanje varstva…) – vsi ti standardi morajo biti v skladu s konvencijo SOIL, PK in BK.
 • Zajema tudi določbe o izvrševanju teh pravic, vključno s kazenskimi sankcijami
problemi pri pogajanjih
Problemi pri pogajanjih:
 • Patentiranje zdravil
 • Patentiranje biotehnoloških izumov
 • Problematika first to file v. first to invent
zahteve trips
Zahteve TRIPs:
 • Krepitev obveznosti iz drugih mednarodnih konvencij (Konvencije SIOL, PK, BK)
 • Prepoved diskriminacije tehnologij pri zagotavljanju varstva
 • Zagotovitev učinkovitega sodnega varstva pravic intelektualne lastnine
temeljna na ela sporazuma trips
Temeljna načela Sporazuma TRIPs:
 • Načelo nacionalnega obravnavanja
 • Načelo minimalnih pravic
 • Klavzula največjih ugodnosti
mednarodni viri patentno pravo
Mednarodni viri – patentno pravo
 • Pogodba o sodelovanju na področju patentov (PCT)
 • Konvencija o podeljevanju evropskih patentov (EPK)
 • Pogodba o patentnem pravu
 • Strasbourški sporazum o mednarodni klasifikaciji patentov
 • Budimpeštanska pogodba o mednarodnem priznanju depozita mikroorganizmov za postopek patentiranja
mednarodni viri pravo modelov
Mednarodni viri – pravo modelov
 • Haaški sporazum za mednarodno prijavo industrijskih vzorcev in modelov
 • Locarnski sporazum o mednarodni klasifikaciji vzorcev in modelov
mednarodni viri pravo znamk
Mednarodni viri – pravo znamk
 • Madridski sporazum o mednarodni registraciji znamk
 • Protokol k Madridskemu sporazumu
 • Skupni pravilnik po Madridskem sporazumu o mednarodnem registriranju znamk in Protokolu k temu sporazumu
 • Nicejski sporazum o mednarodni klasifikaciji zaradi registracije znamk
 • Pogodba o pravu znamk
 • Dunajski sporazum o mednarodni klasifikaciji figurativnih elementov znamk
pomembnej i pravni akti es
Pomembnejši pravni akti ES
 • Konvencija o patentu skupnega trga – predlog Uredbe o patentu Skupnosti
 • Direktiva o pravnem varstvu biotehnoloških izumov
 • Uredba o dodatnem varstvenem certifikatu za farmacevtske proizvode
 • Uredba o dodatnem varstvenem certifikatu za fitofarmacevtska sredstva
slide26
Direktiva o pravnem varstvu modelov
 • Uredba o modelu Skupnosti
 • Prva direktiva o harmonizaciji prava znamk
 • Uredba o znamki Skupnosti
 • Uredba o varstvu geografskih označb in označb izvora za kmetijske proizvode in živila
 • Uredba o certifikatu posebnih značilnosti za kmetijske proizvode in živila
 • Uredba o prisilnih licencah za patente, ki so povezani s proizvodnjo farmacevtskih izdelkov za izvoz v države s težavami v javnem zdravju
slide27
Uredba o žlahtniteljski pravici Skupnosti
 • Direktiva o uveljavljanju pravic intelektualne lastnine
 • Druge