perheterapian historiaa ja perusk sitteit n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
PERHETERAPIAN HISTORIAA ja PERUSKÄSITTEITÄ PowerPoint Presentation
Download Presentation
PERHETERAPIAN HISTORIAA ja PERUSKÄSITTEITÄ

play fullscreen
1 / 11

PERHETERAPIAN HISTORIAA ja PERUSKÄSITTEITÄ

132 Views Download Presentation
Download Presentation

PERHETERAPIAN HISTORIAA ja PERUSKÄSITTEITÄ

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. PERHETERAPIAN HISTORIAA ja PERUSKÄSITTEITÄ Jukka Harmainen Seinäjoen peve-koulutus 11.09.2011 PERHETERAPIA  AALTONEN (89) ”Ammatillinen ja tietoinen pyrkimys sekä psykoterapian menetelmä, jonka avulla tutkitaan, ymmärretään ja hoidetaan perheen sisäisen vuorovaikutuksen kokonaisuudessa tai myös yksittäisillä perheenjäsenillä esiintyviä häiriöitä ja niiden aiheuttamaa kärsimystä”

 2. Historiaa ja peruskäsitteitä 2. • PERHEKESKEINEN PSYKIATRINEN HOITO • HAARAKANGAS (98) ”Hoitoa, jossa hoitoprosessin aktiivisina osallistujina potilaan ja hoitavan työryhmän lisäksi on potilaan omaisia ja jossa psykiatrisia ongelmia tarkastellaan perheen vuorovaikutussuhteiden näkökulmasta”

 3. Historiaa ja peruskäsitteitä 3. • VERKOSTONÄKÖKULMA • Asiakkaiden/potilaiden elämään liittyy usein olennaisesti hänen omaa sosiaalista verkostoaan ja viranomaisverkostoa, joka huomioitava työskentelyssä. • Usein mahdollistaa monipuolisemman kuvan saamisen tutkittavien ilmiöiden luonteesta, tarjoaa mahdollisuuden tuen tarjoamiseen monen tahon yhteistyönä ja hoitopalveluille tilaisuuden ”vetäytyvään työskentelystrategiaan”

 4. Perheterapian kehitysvaiheita: • 50-LUKU: • SCH-TUTKIMUS: SCH YHTEYS VUOROVAIKUTUSHÄIRIÖÖN PERHEESSÄ (BOWEN, ALANEN, WYNNE YM) • CONJOINT FAMILY THERAPY/SATIR • BATESON: ITSEOHJAUTUVUUS, KEHÄMÄINEN KAUSALITEETTI •  PERHEHOMEOSTAASIN KÄSITE

 5. 60-70-luku; koulukuntien kehittyminen • STRUKTURAALINEN pt (S.Minuchin) • STRATEGINEN (J. Haley) • PSYKODYNAAMINEN (N. Ackerman) • ONGELMANRATKAISUKESKEISET LYHYTTERAPIAT (MRI) •  VUOROVAIKUTUSKAAVOIHIN JA PERHERAKENTEISIIN KOHDISTUVAT INTERVENTIOT •  NS. ENSIMMÄINEN KYBERNETIIKKA, FUNKTIONALISTISET TEORIAT

 6. 80-LUKU; • MILANOLAINEN SYSTEEMIS-STRATEGINEN PT •  USKOMUSJÄRJESTELMIIN KOHDISTUVAT INTERVENTIOT •  POST-MILANOLAISUUS • RATKAISU-JA VOIMAVARASUUNTAUTUNUT TYÖ •  NS. TOINEN KYBERNETIIKKA: • KOEVOLUUTION KÄSITE (yhteiskehitys) • STRUKTURAALINEN DETERNIMISMI: TERAPEUTTI VOI VAIKUTTAA VAIN OMAAN TOIMINTAANSA. • KONSTRUKTIVISMI: TERAPEUTIN ORIENTAATION MERKITYS SILLE MITÄ NÄKEE

 7. 90-LUKU; • SOSIAALINEN KONSTRUKTIONISMI: • SOS. TODELLISUUS ON OLEMASSA, MUTTA VOIMME YMMÄRTÄÄ SITÄ VAIN KIELEN VÄLITYKSELLÄ. KIELI SYNNYTETÄÄN, SAA MERKITYKSENSÄ SIINÄ KONTEKSTISSA MISSÄ SITÄ KÄYTETÄÄN.

 8. 90-2000-luku;lähestymistapoja • GALVESTON INSTITUUTTI: ONGELMA LUO SYSTEEMIN KIELESSÄ, ONGELMAA SYNNYTTÄVÄT JA ONGELMAA LIUOTTAVAT KIELELLISET SYSTEEMIT. EI TIETÄMISEN ASENNE. •  WHITE & EPSTON: KERTOMUKSELLISUUS, ONGELMAN KYLLÄSTÄMÄT JA KOMPETENNSSIKERTOMUKSET. NARRATIIVISUUS. •  TOM ANDERSEN: REFLEKTIIVINEN TIIMI – REFLEKTIIVISET TYÖTAVAT. KIELI ON INFORMATIIVISTA MUTTA ENNEN KAIKKEA FORMATIIVISTA (MUOTOA LUOVAA). •  IRTAUTUMINEN SYSTEEMISESTÄ (FUNKTIONAALISESTA) PARADIGMASTA

 9. MITÄ TERAPEUTTINEN TOIMINTA ON? • (Tom Andersen) •  PUHUMME MAHDOLLISISTA TAVOISTA PUHUA •   MUODOS- ERILAISILLA TAVOILLA (VAIHTOEH- • TAAKSEMME TOISESTI) • KERTOMUK- MUITA, VAIHTOEHTOISIA KERTOMUKSIA • SEN •  TAPAHTU- • MASTA

 10. JARL WAHLSTRÖM • TERAPIA EI OLE ENÄÄ PERINTEISESSÄ MIELESSÄ IHMISTEN MUUTTAMISTA VAAN PYRKIMYSTÄ LUODA SELLAINEN KONTEKSTI, JOSSA IHMISET VOIVAT TARKEMMIN TUODA ESILLE MITÄ HE OVAT JA MITÄ HE TEKEVÄT (Wahlström1992) •  HOITO, TERAPIA ON ERÄÄNLAISTA VÄLIAINETTA, JOSSA VOI MAHDOLLISTUA UUDENLAINEN KESKUSTELU ITSESTÄ JA SUHTEESTA ULKOMAAILMAAN.

 11. TERAPEUTIN TEHTÄVÄNÄ DISKURSSISENSITIIVISYYS • MISTÄ PUHUTAAN? • MITEN PUHUTAAN SIITÄ MISTÄ PUHUTAAN? • MITÄ SEURAA TÄSTÄ PUHETAVASTA?MITEN VOITAISIIN PUHUA TOISIN JA MITÄ SEURAISI TÄSTÄ VAIHTOEHTOISESTA PUHETAVASTA?