uudet htp arvot l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Uudet HTP-arvot PowerPoint Presentation
Download Presentation
Uudet HTP-arvot

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 20

Uudet HTP-arvot - PowerPoint PPT Presentation


 • 933 Views
 • Uploaded on

Uudet HTP-arvot. Lääkintöneuvos Asko Aalto Sosiaali- ja terveysministeriö Työsuojeluosasto. HTP-arvot. Historiaa Kansallinen valmistelu Suomalaiset periaatteet EU:n raja-arvot REACH:in vaikutus – DNEL-arvojen rooli Uusi HTP 2007 –luettelo Vuoden 2009 luettelon valmistelu.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Uudet HTP-arvot


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
uudet htp arvot

Uudet HTP-arvot

Lääkintöneuvos Asko Aalto

Sosiaali- ja terveysministeriö

Työsuojeluosasto

STM/TSO Asko Aalto

htp arvot
HTP-arvot
 • Historiaa
 • Kansallinen valmistelu
 • Suomalaiset periaatteet
 • EU:n raja-arvot
 • REACH:in vaikutus – DNEL-arvojen rooli
 • Uusi HTP 2007 –luettelo
 • Vuoden 2009 luettelon valmistelu

STM/TSO Asko Aalto

sosiaali ja terveysministeri n asetus haitallisiksi tunnetuista pitoisuuksista 795 2007
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus haitallisiksi tunnetuista pitoisuuksista (795/2007)
 • Tällä asetuksella vahvistetaan voimassa oleva luettelo työpaikan ilman haitallisiksi tunnetuista pitoisuuksista, ns. HTP-arvot
 • Raja-arvot ovat hyödyllisiä esimerkiksi vaaran arvioinnissa, jolloin työpaikan työilmamittausten tuloksia verrataan kyseisen kemikaalin terveysperusteiseen raja-arvoon
 • Raja-arvoluettelo pyritään pitämään ajan tasalla, ja uusimaan 2-3 vuoden välein
 • Luettelo sisältää yli 500 kemikaalinimikkeen työilmaraja-arvot
 • ’Iho’-merkinnällä varustetut kemikaalinimikkeet HTP-luettelossa osoittavat kemikaaleja, joiden hyvien ihonläpäisyominaisuuksien vuoksi niiden aiheuttamaa altistumisriskiä ei voida arvioida pelkästään ilmapitoisuuksien mittausten perusteella
 • Luettelossa mainitaan myös ns. sitovat työilmaraja-arvot sekä biologisten näytteiden raja-arvot

STM/TSO Asko Aalto

bentseenin ty ilmaraja arvon muutoksia acgih usa
Bentseenin työilmaraja-arvon muutoksia (ACGIH; USA)

Vuosi Raja-arvo, ppm

1946 100

1947 50

1948 -1956 35

1957-1976 25

1977-1990 10

Nykyinen 2004 0,5

Huom! Bentseeni luokiteltiin USA:ssa mahdollisesti syöpävaaralliseksi (A2) vuonna 1975, ja karsinogeeniksi(A1) vuonna 1990

STM/TSO Asko Aalto

htp arvot 2007 uudet nimikkeet
HTP-arvot 2007 – uudet nimikkeet
 • Bentsaldehydi
 • 2-(2-Butoksietoksi)etanoli
 • Dimetyylisulfoksidi
 • ETBE
 • Grafiitti
 • Jatkuvat lasikuidut
 • Keraamiset kuidut
 • Mineraalivillat
 • Piikarbidi, kuitukiteinen
 • Sepioliitti
 • Triklorfoni
 • Trietanoliamiini
 • TAME

STM/TSO Asko Aalto

htp arvot 2007 muuttuneet

Metyylihydratsiini

 • N-Metyylipyrrolidoni
 • Molybdeeni ja sen liukoiset yhdisteet
 • Naftaleeni
 • Natriumhydroksidi
 • Perkloorimetyylimerkaptaani
 • Piidioksidi, kiteinen
 • Puupöly
 • Sinkkioksidi, huurut
 • Tetrametyylisukkinonitriili
 • o-Toluidiini
 • Trikloorietyleeni
 • Vanadiinipentoksidi
HTP-arvot 2007 – muuttuneet
 • Allyyliglysidyylieetteri
 • Asetonitriili
 • 2-Bromipropaani
 • 2-N,N-Dibutyyliaminoetanoli
 • Di-isopropyylieetteri
 • 1,2-Dikloorietaani
 • Diklorvossi
 • Fenyylimerkaptaani
 • Jauhopöly
 • Kaliumhydroksidi
 • Lindaani
 • Liuotinbensiinit
 • Mangaani ja sen epäorgaaniset yhdisteet

STM/TSO Asko Aalto

htp arvot 2007 tarkistetut ja muuttumattomat
HTP-arvot 2007 – tarkistetut ja muuttumattomat
 • Kalsiumoksidi
 • Klooripikriini
 • Metaanitioli
 • Osmiumtetroksidi
 • Pentakloorietaani
 • Propyylieetteri
 • 1,1,2,2-Tetrakloorietaani
 • Trifenyylifosfaatti
 • Yttrium ja sen yhdisteet
 • Anisidiinit
 • Booritrifluoridi
 • n-Butaanitioli
 • n-Butyyliglysidyylieetteri
 • Diglysidyylieetteri
 • 1,2-Dikloorietyleeni
 • Etaanitioli
 • Heksafluoriasetoni
 • Isopropyyliglysidyyli-eetteri

STM/TSO Asko Aalto

k sittelyyn otettavia nimikkeit vuoden 2009 htp luetteloon 1 2
Käsittelyyn otettavia nimikkeitä vuoden 2009 HTP-luetteloon, 1/2

Nimike Kriittinen vaikutus

Tarkistettavat nykyisen luettelon nimikkeet

Akryyliamidi Keskushermostovaikutukset

Allyylikloridi Ärsyttävyys, maksa- ja munuaisvaikutukset

Allyylipropyylisulfidi Ärsyttävyys

1-Bromipropaani Ääreishermostovaikutukset

1,2-Diklooripropaani Ärsyttävyys

Jauhopöly Hengitysteiden herkistyminen

Koboltti ja sen epäorgaaniset yhdisteet Hengitystievaikutukset

4,4´Metyleeni-bis(2-kloorianiliini) Syöpä ja verivaikutukset

PCB Klooriakne

Puupöly Hengitysteiden ärsytys ja herkistyminen

Rikkivety Myrkyllisyys

1,1,2,2-Tetrabromietaani Ärsyttävyys, keuhko- ja maksavaikutukset

STM/TSO Asko Aalto

k sittelyyn otettavia nimikkeit vuoden 2009 htp luetteloon 2 2
Käsittelyyn otettavia nimikkeitä vuoden 2009 HTP-luetteloon, 2/2

Nimike Kriittinen vaikutus

Tarkistettavat nykyisen luettelon nimikkeet

1,1,1,2-Tetrakloori-2,2-difluorietaani Maksa- ja munaisvaikutukset

Tolueeni Keskushermosto- ja ärsytysvaikutukset

Typpidioksidi Keuhkovaikutukset

Typpimonoksidi Keuhkovaikutukset

Öljysumu Hengitystievaikutukset

STM/TSO Asko Aalto

slide12

Käsittelyyn otettavia nimikkeitävuoden 2009 HTP-luetteloon

Nimike Kriittinen vaikutus

Uudet nimikkeet

Alveolipöly Keuhkovaikutukset

Dimetyyliadipaatti Ärsytysvaikutukset

Dimetyyliglutaraatti Ärsytysvaikutukset

Dimetyylisukkinaatti Ärsytysvaikutukset

1,2-Dioksolaani Verivaikutukset

Endotoksiinit Ärsytys- ja hengitystievaikutukset

Entsyymit Hengitysteiden herkistyminen

Glyoksaali Ärsyttävyys

Heksanaali Ärsyttävyys

Hengittyvä pöly Hengitystievaikutukset

Nitrosoamiinit Syöpä

PAH (polysykliset aromaattiset hiilivedyt) Syöpä

Palladium Herkistyminen

Peretikkahappo Ärsytysvaikutukset

Sementtipöly Hengitystievaikutukset

STM/TSO Asko Aalto

k sittelyyn 2009 luetteloon lis tty my s
Käsittelyyn 2009 luetteloon lisätty myös:
 • Adipiinihappo
 • Bentsyylialkoholi
 • Bifenyyli
 • p-tert-Butyylitolueeni
 • Dekaboraani, Diboraani, Pentaboraani
 • Etikkahappoanhydridi
 • Etyyliformiaatti, Metyyliformiaatti
 • p-Fenyleenidiamiini
 • Hafnium
 • Kaoliini
 • m-Ksyleeni-alfa,alfa’-diamiini
 • Metakryylinitriili
 • Perkloryylifluoridi, Sulfuryylifluoridi
 • TGIC
 • Vermikuliitti

STM/TSO Asko Aalto

raja arvot ja muut arvot
Raja-arvot ja muut arvot
 • raja-arvo ilmoittaa rajan, jota ei saa ylittää
 • toiminta-arvo ilmoittaa rajan, jonka ylittyminen edellyttää toimenpiteitä

STM/TSO Asko Aalto

raja arvot ja muut arvot15
Raja-arvot ja muut arvot
 • Kemikaalialtistus
  • epäorgaaniset aineet
  • orgaaniset aineet
    • HTP-arvot
    • biologiset indikaattorit
     • edellyttävät toimintaa
    • (sitovat) raja-arvot
     • ilmoittavat rajan

STM/TSO Asko Aalto

slide16
HTP
 • työpaikan ilman epäpuhtauden Haitalliseksi Tunnettu Pitoisuus (HTP-arvo) perustuu tieteellisten tutkimusten tuloksiin
 • pienin arvo, joka voi aiheuttaa haittaa tai vaaraa
  • hyvin epätodennäköistä haittaa ei yleensä katsota HTP-arvon alentamisen perusteeksi
  • vahvistettaessa otetaan huomioon myös taloudellisia ja teknisiä edellytyksiä
 • otettava huomioon työn suunnittelussa ja vaarojen arvioinnissa

STM/TSO Asko Aalto

htp arvon tai raja arvon ylittyminen
HTP-arvon ylittyminen työpaikan ilmassa edellyttää työnantajalta toimenpiteitä työntekijän altistumisen vähentämiseksi

raja-arvoa ei saa ylittää, mutta jos raja-arvo kuitenkin ylittyy, työnantajan on heti estettävä ylityksen toistuminen

HTP-arvon tai raja-arvon ylittyminen

STM/TSO Asko Aalto

jauhop lyn htp arvo
Jauhopölyn HTP-arvo
 • jauhopöly aiheuttaa haitallisia terveysvaikutuksia, esimerkiksi
  • työperäistä astmaa
  • keuhkotoiminnan muutoksia
  • yskää ja hengenahdistusta
  • nenätulehdusta
  • silmä- ja nenäoireita
 • näistä syistä sille on vahvistettu 2007 uusi HTP-arvo 2 mg/m3 (entisen 5 mg/m3 tilalle)
 • jauhopölylle ei ole säädetty sitovaa raja-arvoa

STM/TSO Asko Aalto

miten suomessa saa leipoa
”Miten Suomessa saa leipoa?”
 • jos jauhopölyn 8 tunnin keskiarvona mitattu HTP-arvo 2 mg/m3 ylittyy, työnantaja esimerkiksi järjestelee työmenetelmiä ja työvuoroja, parantaa ilmastointia, antaa henkilönsuojaimet työntekijöiden käyttöön ja ottaa ylityksen määrän huomioon arvioidessaan terveyden haittaa
 • jauhopölynkään HTP-arvo ei ole sitova raja-arvo
 • työntekijän hengitysteihin menevässä ilmassa ei saa olla jauhopölyä niin paljon että hän saa siitä terveyden haitan

STM/TSO Asko Aalto

vastaavia htp arvoja meilt ja muualta
Vastaavia HTP-arvoja meiltä ja muualta 
 • Suomi 2 mg/m3
 • Ruotsi 3 mg/m3
 • Norja 3 mg/m3
 • Tanska 3 mg/m3
 • ACGIH (USA) 0,5 mg/m3

Näissä muissakin maissa leivotaan…

STM/TSO Asko Aalto