2014 2020 m laikotarpio programavimas partneryst s sutartis ir kiti veiksmai
Download
1 / 22

2014-2020 M. LAIKOTARPIO PROGRAMAVIMAS: PARTNERYST?S SUTARTIS IR KITI VEIKSMAI - PowerPoint PPT Presentation


 • 85 Views
 • Uploaded on

2014-2020 M. LAIKOTARPIO PROGRAMAVIMAS: PARTNERYSTĖS SUTARTIS IR KITI VEIKSMAI. Kaimo plėtros departamentas 20 13 m. vasario 26 d. PARTNERYSTĖS PRINCIPAS IR JO SVARBA.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '2014-2020 M. LAIKOTARPIO PROGRAMAVIMAS: PARTNERYST?S SUTARTIS IR KITI VEIKSMAI' - tamera


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
2014 2020 m laikotarpio programavimas partneryst s sutartis ir kiti veiksmai

2014-2020 M. LAIKOTARPIO PROGRAMAVIMAS:PARTNERYSTĖS SUTARTIS IR KITI VEIKSMAI

Kaimo plėtros departamentas

2013 m. vasario 26 d.


Partneryst s principas ir jo svarba
PARTNERYSTĖS PRINCIPAS IR JO SVARBA

 • Partnerystė - pagrindinis principas, siekiant įgyvendinti Europos prioritetus (strategijos ,,Europa 2020” tikslai, Bendrojo strateginio dokumento (BSD) prioritetai):

  • Kolektyviniai įsipareigojimai ir visų dalyvių sutelkimas padeda įgyvendinti ES prioritetus;

 • Dialogas su partneriais pagerina Kaimo plėtros programų (KPP) parengimą ir įgyvendinimą:

  • Sumažinama administracinė našta, siekiant įgyvendinti numatytus tikslus ir uždavinius;

  • Geriau teritoriniu ir tematiniu požiūriu pasiekiami tikslai.


Teisin baz bendrojo strateginio dokumento bsd reglamento 5 str
TEISINĖ BAZĖ: Bendrojo strateginio dokumento (BSD) reglamento 5 str.

 • Valstybė narė įpareigojama užmegzti partnerystės ryšius su partneriais, siekiant parengti Partnerystės sutartį (PS) bei atitinkamas programas;

 • Išvardintos pagrindinės partnerių kategorijos (atstovaujančiospilietinę visuomenę, aplinkosaugos, nevyriausybinių organizacijų sektorių, institucijos, atsakingos už lygybės principų įgyvendinimą, organizacijos, atstovaujančios mažumas);

 • Numatyta, kad partneriai dalyvauja visuose politikos įgyvendinimo etapuose;

 • Numatyta, kad EK turi patvirtinti Europos partnerystės elgesio kodeksą (deleguotuoju aktu), siekiant įgyvendinti partnerystės principą;

 • Bent kartą per metus dėl kiekvieno BSP fondo Europos Komisija Sąjungos lygmeniu konsultuojasi su ekonominiams ir socialiniams partneriams atstovaujančiomis organizacijomis.


Europos partneryst s elgesio kodekso elementai
EUROPOS PARTNERYSTĖS ELGESIO KODEKSO ELEMENTAI

 • Įžanga (kontekstas, tikslai, pridėtinė vertė);

 • Nuorodos, kaip:

  • pasirinkti partnerius;

  • įtraukti partnerius į programų rengimą, įgyvendinimą bei vertinimą;

  • padėti partneriams;

  • keistis gerąja patirtimi.


Partneryst s sutartis ps apibr imas bendrojo strateginio dokumento bsd reglamento 2 str
PARTNERYSTĖS SUTARTIS (PS): APIBRĖŽIMASBendrojo strateginio dokumento (BSD) reglamento 2 str.

(18) Partnerystės sutartis – valstybės narės kartu su partneriais laikantis daugiapakopio valdymo principo parengtas dokumentas, kuriame nustatyta valstybės narės BSD fondų paramos naudojimo strategija, prioritetai ir tvarka, kad veiksmingai ir efektyviai būtų įgyvendinama Sąjungos pažangaus, tvaraus ir integracinio augimo strategija, ir kurį Komisija patvirtina atsižvelgdama į vertinimo ir dialogo su valstybe nare rezultatus;


Partneryst s sutartis ps rengimas bendrojo strateginio dokumento bsd reglamento 13 str
PARTNERYSTĖS SUTARTIS (PS): RENGIMASBendrojo strateginio dokumento (BSD) reglamento 13 str.

 • Bendradarbiaudama su partneriais ir EK, kiekviena valstybė narė rengia savo PS laikotarpiui nuo 2014-01-01 iki 2020-12-31;

 • PS rengiama visiems atskiros valstybės narės BSD fondams;

 • Kiekviena valstybė narė pateikia savo PS EK-jai per 4 mėn. nuo BSD reglamento įsigaliojimo.


2014 2020 m laikotarpio programavimas partneryst s sutartis ir kiti veiksmai
PARTNERYSTĖS SUTARTIS (PS): PATVIRTINIMAS IR KEITIMASBendrojo strateginio dokumento (BSD) reglamento 15 str.

 • Po PS pateikimo, EK-ja per 3 mėn. pateikia valstybei narei savo pastabas ir prašo papildomos informacijos, o valstybė narė atitinkamai turi patobulinti šį dokumentą;

 • EK-ja turi patvirtinti PS per 4 mėn. nuo jos pateikimo, bet ne anksčiau kaip 2014-01-01;

 • PS pakeitimai:

  • per 3 mėn., kai reikalingas EK sprendimas;

  • jei EK sprendimas nereikalingas, valstybė narė privalo per 1 mėn. informuoti EK-ją apie tokį pakeitimą.Partneryst s sutartis ps turinys bendrojo strateginio dokumento bsd reglamento 14 str 1
PARTNERYSTĖS SUTARTIS (PS): TURINYSBendrojo strateginio dokumento (BSD) reglamento 14 str.(1)

1. Partnerystės sutartyje nustatoma:

(a) tvarka, kuria užtikrinamas derėjimas su Sąjungos pažangaus, tvaraus ir integracinio augimo strategija, įskaitant:

i) netolygumų ir vystymosi poreikių analizę, atsižvelgiant į BSD nustatytus tematinius tikslus ir pagrindinius veiksmus, konkrečiai šaliai skirtose rekomendacijosepagal Sutarties 121 straipsnio 2 dalį ir atitinkamose Tarybos rekomendacijose, priimtose pagal Sutarties 148 straipsnio 4 dalį, nustatytus uždavinius;

ii) programų arba PS, jeigu valstybė narė tokią parengė savo iniciatyva, ex ante vertinimo santrauką, kuo grindžiamas tematinių tikslų pasirinkimas ir BSD fondo paramos preliminarus paskirstymas;

iii) pagrindinių numatomų kiekvieno tematinio tikslo rezultatų kiekvieno BSD fondo atžvilgiu santrauką;

iv) Sąjungos paramos iš kiekvieno BSD fondo preliminarų paskirstymą nacionaliniu lygmeniu pagal tematinius tikslus,taip pat visą preliminarią paramos, numatytos klimato kaitos tikslams, sumą;

v) horizontaliuosius BSD fondų įgyvendinimo principus ir politikos tikslus;

vi) pagal ERPF, ESF ir SF įgyvendinamų programų sąrašą, išskyrus Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo programas, ir EŽŪFKP ir EJRŽF programų sąrašą, nurodant preliminarų lėšų paskirstymą pagal BSD fondus ir pagal metus;


Partneryst s sutartis ps turinys bendrojo strateginio dokumento bsd reglamento 14 str 2
PARTNERYSTĖS SUTARTIS (PS): TURINYSBendrojo strateginio dokumento (BSD) reglamento 14 str. (2)

1. Partnerystės sutartyje nustatoma:

(b) tvarka, kuria užtikrinamas efektyvus įgyvendinimas, įskaitant:

i) informaciją, kuri reikalinga ex ante patikrinti, ar laikomasi papildomumo taisyklių, nustatytų šio reglamento Trečiojoje dalyje;

ii) ex ante sąlygų įgyvendinimo vertinimo santrauką ir įgyvendintinų nacionalinio ir regioninio lygmenų veiksmų santrauką bei jų įgyvendinimo grafiką tais atvejais, kai ex ante sąlygos neįgyvendintos;

iii) programų ir BSD fondų veiklos nuoseklumo užtikrinimo metodiką ir tvarką.

Šie elementai tvirtinami EK sprendimu reglamento 15 str. nurodyta tvarka.


Partneryst s sutartis ps turinys bendrojo strateginio dokumento bsd reglamento 14 str 3
PARTNERYSTĖS SUTARTIS (PS): TURINYSBendrojo strateginio dokumento (BSD) reglamento 14 str. (3)

2. Partnerystės sutartyje taip pat turi būti nurodyta:

(a) integruotas požiūris į BSD fondų remiamą teritorinį vystymąsi, arba integruoto požiūrio į veiksmų programų pagrindu remiamą teritorinį vystymąsi santrauka, nustatant:

i) nuostatas, nacionaliniu, arba, kur tinkama, regioniniu lygmeniu užtikrinančias BSD fondų koordinavimą tarpusavyje ir su kitomis Sąjungos ir nacionalinėmis finansavimo priemonėmis ir EIB;

 • nuostatas, užtikrinančias integruotą BSD fondų paramos naudojimą įvairių tipų teritorijų, įskaitant miestų, kaimų, pakrančių ir žuvininkystės vietoves, taip pat vietoves, kurioms būdingi tam tikri teritoriniai ypatumai, vystymuisi, visų pirma 28, 29 ir 99 straipsnių įgyvendinimo tvarką [ir, kai tinkama, taip pat pateikiamas miestų, kurie dalyvauja ERPF reglamento 7 straipsnyje nurodytoje miestų plėtros programoje, sąrašas];

 • pagrindines bendradarbiavimo prioritetines sritis, atsižvelgiant, kai tinkama, į makroregionines ir jūrų baseinų strategijas;

 • kai tinkama, integruotą požiūrį tenkinant specifinius geografinių vietovių, kurios yra labiausiai paveiktos skurdo, arba tikslinių grupių, kurios patiria didžiausią diskriminavimo arba atskirties riziką, poreikius, ypač daug dėmesio skiriant atkreipiant marginalioms bendruomenėms;


Partneryst s sutartis ps turinys bendrojo strateginio dokumento bsd reglamento 14 str 4
PARTNERYSTĖS SUTARTIS (PS): TURINYSBendrojo strateginio dokumento (BSD) reglamento 14 str. (4)

2. Partnerystės sutartyje taip pat turi būti nurodyta:

 • santrauka veiksmų, kurių imtasi tam, kad rengiant PS dalyvautų partneriai, jų funkcijos ir šio reglamento 46 straipsnyje nustatyta pažangos ataskaita;

 • tvarka, kuria užtikrinamas veiksmingas BSD fondų paramos įgyvendinimas, įskaitant:

  i) kur reikia, priemones, reikalingas stiprinti institucijų ir, jei tinkama, paramos gavėjų administracinius pajėgumus, ir atitinkami santrauką veiksmų, kurių reikia imtis;

  ii) planuojamų veiksmų ir atitinkamų programų, skirtų paramos gavėjų administracinei naštai mažinti, tikslų santrauką;

 • esamų elektroninio keitimosi duomenimis sistemų įvertinimą ir planuojamų veiksmų, kuriais būtų sudarytos sąlygos paramos gavėjams ir už programų valdymą ir kontrolę atsakingoms institucijoms palaipsniui keistis visa informacija vien elektroninio keitimosi duomenimis priemonėmis, santrauką.

  Šie elementai netvirtinami EK sprendimu, išskyrus reglamento 87(8) str. nurodytus atvejus.


2014 2020 m laikotarpio programavimas partneryst s sutartis ir kiti veiksmai

PARTNERYSTĖS SUTARTIS (PS): VEIKLOS LĖŠŲ REZERVAS (5 proc.)Bendrojo strateginio dokumento (BSD) reglamento 18-20 str.Kaimo plėtros reglamento 64(6) str.

 • Veiklos rezultatų peržiūra:

  • EK, bendradarbiaudama su valstybėmis narėmis, 2017 ir 2019 m. atlieka kiekvienos valstybės narės programų įgyvendinimo rezultatų peržiūrą, atsižvelgdama į atitinkamoje PS ir programoje nustatytą veiklos rezultatų planą;

 • Veiklos lėšų rezervo skirstymas:

  • jeigu per 2017 m. įgyvendinimo rezultatų peržiūrą paaiškėja, kad pagal programos prioritetą nustatyti 2016 m. orientyrai nepasiekti, EK atitinkamoms valstybėms narėms pateikia rekomendacijas;

  • remdamasi 2019 m. atlikta peržiūra EK įgyvendinimo aktais priima sprendimą dėl kiekvieno BSP fondo ir valstybių narių programų ir prioritetų, kurių orientyrai pasiekti. Valstybės narės teikia pasiūlymą dėl veiklos lėšų rezervo paskirstymo tame EK sprendime nurodytoms programoms ir prioritetams. EK tvirtinta atitinkamų programų pakeitimus, laikydamasi 26 straipsnio nuostatų. Jeigu valstybė narė nepateikia informacijos pagal 46 straipsnio 2 ir 3 dalis, atitinkamoms programoms arba prioritetui veiklos lėšų rezervas neskiriamas.


Programini dokument tarpusavio suderinamumo schema
PROGRAMINIŲ DOKUMENTŲ TARPUSAVIO SUDERINAMUMO SCHEMA

ES: Bendrasis strateginis dokumentas (BSD), atspindintis strategiją “Europa 2020”

LT: Partnerystės sutartis

Nacionalinė pažangos programa, atspindinti “Europa 2020” ir “Lietuva 2030”

Kaimo plėtros politika

Kitos ES politikos

Kaimo plėtros programa:

Tikslai / prioritetai

Uždaviniai

Priemonių rinkiniai


Es 2014 2020 m kaimo pl tros politikos prioritetai kaimo pl tros reglamento 5 str
ES 2014 – 2020 M. KAIMO PLĖTROS POLITIKOS PRIORITETAI Kaimo plėtros reglamento 5 str.

 • Skatinti žinių perteikimą ir inovacijas žemės ūkyje, miškininkystėje ir kaimo vietovėse;

 • Didinti visų tipų žemės ūkio veiklos konkurencingumą ir ūkių perspektyvumą;

 • 3. Skatinti maisto grandinės organizavimą ir rizikos valdymą žemės ūkyje;

 • 4. Atkurti, išsaugoti ir pagerinti nuo žemės ūkio ir miškininkystės priklausančias ekosistemas;

 • 5. Skatinti efektyvų išteklių naudojimą ir remti perėjimą prie klimato kaitai atsparios mažo anglies dioksido kiekio technologijų ekonomikos žemės ūkio ir miškininkystės sektoriuose;

 • 6. Skatinti socialinę įtraukti, skurdo mažinimą ir ekonominę plėtrą kaimo vietovėse.


Es 2014 2020 m strukt rini fond tematiniai tikslai
ES 2014 – 2020 M. STRUKTŪRINIŲ FONDŲ TEMATINIAI TIKSLAI

Bendrojo strateginio dokumento (BSD) reglamento 9 str.

Mokslinių tyrimų, technologinės plėtros ir inovacijų skatinimas;

Informacinių ir ryšių technologijų prieinamumo, naudojimo didinimas ir kokybės gerinimas;

Mažųjų ir vidutinių įmonių bei žemės ūkio sektoriaus (EŽŪFKP) ir žuvininkystės bei akvakultūros sektoriaus (EJRŽF) konkurencingumo didinimas;

Perėjimo prie mažai anglies dioksido į aplinką išskiriančių technologijų ekonomikos visuose sektoriuose rėmimas;

Prisitaikymo prie klimato kaitos, rizikos prevencijos ir valdymo skatinimas;

Aplinkosauga ir išteklių naudojimo veiksmingumo skatinimas;

Tvaraus transporto skatinimas ir kliūčių pagrindinėse tinklo infrastruktūros dalyse šalinimas;

Užimtumo skatinimas ir darbo jėgos judumo rėmimas;

Socialinės įtraukties skatinimas ir kova su skurdu;

Investicijos į švietimą, įgūdžius ir mokymąsi visą gyvenimą;

Institucinių pajėgumų stiprinimas ir veiksmingas viešasis administravimas.


2014 2020 m laikotarpio programavimas partneryst s sutartis ir kiti veiksmai

EUROPA 2020

Pagrindiniai tikslai

 • 1. Užimtumas

 • 75% asmenų 20-64 metų amžiaus turintys darbą

 • 2. Tyrimai ir plėtra/ inovacijos

 • 3% Europos BVP (viešasis ir privatus) investuojami į tyrimus ir plėtrą/inovacijas

 • 3. Klimato kaita/ Energija

 • Šiltnamio dujų emisija20% (arba netgi 30%, jei sąlygos yra tinkamos) mažesnė nei 1990

 • 20% energijos sudaro AEŠ (atsinaujinantys energijos šaltiniai)

 • 20% energijos panaudojimo efektyvumo padidėjimas

 • 4. Išsilavinimas

 • Iškrentančių iš mokyklų skaičius siektų mažiau kaip 10% visų mokinių

 • 40% visų asmenų 30-34 metų amžiausįgijusių trečio lygio (bakalauro) išsilavinimą

 • 5. Skurdas/ socialinė atskirtis

 • Tik mažiau kaip 20 mln. asmenų patektų arba būtų įtraukti į rizikos grupę patekti į skurdo ar socialinės atskirties grupes.

BSD tematiniai tikslai

Bendrijos prioritetai kaimo plėtrai

1. Tyrimai, technologijų plėtra, inovacijos

 • Horizontalusis prioritetas: Skatinti žinių perteikimą ir inovacijas

2. Informacijos ir komunikacijos technologijos

2. Visų tipų žemės ūkio veiklos konkurencingumas ir ūkių perspektyvumas

3. Smulkių ir vidutinių įmonių, žemės ūkio ir žuvininkystės konkurencingumas

4. Žemas anglies dvideginio lygis

3. Maisto grandinės organizavimas ir rizikos valdymas

5. Prisitaikymas prie klimato kaitos, rizikos prevencija ir valdymas

6. Aplinkos ir išteklių efektyvumas

4. Ekosistemų atkūrimas, išsaugojimas ir pagerinimas

7. Darni transporto ir infrastruktūros sistema

5. Išteklių efektyvumas ir perėjimas prie mažo anglies dvideginio kiekio ir klimato kaitai atsparios technologijų ekonomikos

8. Užimtumas ir darbo mobilumas

9. Socialinė įtrauktis ir kova su skurdu

6. Socialinė įtrauktis, skurdo mažinimas ir ekonominė plėtra

10. Išsilavinimas, įgūdžiai ir mokymasis visą gyvenimą

Techninė parama

Ir ex-ante sąlyginumai

11. Instituciniai gebėjimai ir efektyvus viešasis administravimas

RYŠYS TARP EUROPA 2020, TEMATINIŲ TIKSLŲ IR KAIMO PLĖTROS PRIORITETŲ


Kaimo pl tros prioritet ry ys su strukt rini fond tematiniais tikslais 1
KAIMO PLĖTROS PRIORITETŲ RYŠYS SUSTRUKTŪRINIŲ FONDŲ TEMATINIAIS TIKSLAIS (1)

Partnerystės Sutarties rengimo gairių Priedas


Kaimo pl tros prioritet ry ys su strukt rini fond tematiniais tikslais 2
KAIMO PLĖTROS PRIORITETŲ RYŠYS SUSTRUKTŪRINIŲ FONDŲ TEMATINIAIS TIKSLAIS (2)

Partnerystės Sutarties rengimo gairių Priedas


Ek rekomendacijos lietuvai d l ps ir bsd program 2014 2020 m laikotarpiui
EK REKOMENDACIJOS LIETUVAIDĖL PS IR BSD PROGRAMŲ 2014-2020 M. LAIKOTARPIUI

EK visą galimą finansavimą (ES, nacionalinį ir kt.) rekomenduoja skirti šiems prioritetams:

 • Inovacijomis grįsta verslo aplinka (Innovation-friendly business environment)

  TT1; TT2; TT3; TT11;

  2. Moderni infrastruktūra, siekiant stiprinti konkurencingumą ir puoselėti tvarų augimą (Modern infrastructure to enhance competitiveness and foster sustainable growth)

  TT6; TT7;

  3. Darbo jėgos potencialo panaudojimo didinimas (Maximizing the use of the labor force potential)

  TT8; TT9; TT10;

 • Tvarus ir efektyvus gamtinių išteklių naudojimas (Sustainable and efficient use of natural resources)

  TT4; TT5; TT6.


Es strukt rin s paramos proporcinis paskirstymas pagal npp strukt r
ES struktūrinės paramos proporcinis paskirstymas pagal NPP struktūrą*

* 2014-2020 m. ES struktūrinės paramos proporcinis paskirstymas pagal NPP struktūrą neapima techninei paramai numatomų 3 proc. ES struktūrinės paramos lėšų 2007-2013 m. ES struktūrinės paramos proporcinis paskirstymas nurodytas be techninės paramos, kuri sudaro 2,78 proc.

** ES struktūrinės paramos lėšų 2007-2013 m. ES struktūrinės paramos proporcinis paskirstymas nurodytas skliausteliuose.

*** Minimali siektina proporcija 2014-2020 m.


A i u d mes
AČIŪ UŽ DĖMESĮ struktūrą*!