slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
HP 4 : NILAI, SIKAP, ETIKA DAN PROFESIONALISME PowerPoint Presentation
Download Presentation
HP 4 : NILAI, SIKAP, ETIKA DAN PROFESIONALISME

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 23

HP 4 : NILAI, SIKAP, ETIKA DAN PROFESIONALISME - PowerPoint PPT Presentation


 • 233 Views
 • Uploaded on

HP 4 : NILAI, SIKAP, ETIKA DAN PROFESIONALISME. NAMA PENSYARAH : DR. NURULHIKMA BINTI MD ISA NAMA : SITI RAHMAH BINTI ABD KARIM NO. MATRIK : A 144598 FAKULTI : FAKULTI SAINS DAN KESIHATAN.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'HP 4 : NILAI, SIKAP, ETIKA DAN PROFESIONALISME' - tamar


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
hp 4 nilai sikap etika dan profesionalisme
HP 4 : NILAI, SIKAP, ETIKA DAN PROFESIONALISME

NAMA PENSYARAH : DR. NURULHIKMA BINTI

MD ISA

NAMA : SITI RAHMAH BINTI ABD KARIM

NO. MATRIK : A 144598

FAKULTI : FAKULTI SAINS DAN KESIHATAN

majlis makan malam kolej burhanudin helmi sesi 2013 2014 burhanese chronicle majestic masquerade
MAJLIS MAKAN MALAM KOLEJ BURHANUDIN HELMI SESI 2013/2014BURHANESE CHRONICLE :MAJESTIC MASQUERADE
maklumat program
MAKLUMAT PROGRAM

Program          : MajlisMakanMalamKolejBurhanuddinHelmiSesi 2013/2014

Tarikh : 23 Mei 2014

Tempat : DewanCanselorTun Abdul Razak(DECTAR )

No Kelulusan : DN00327/2014

Anjuran           : SekreteriatMajlisMakanMalamKolejBurhanuddinHelmiSesi 2013/2014

slide5

Poster bagiMajlisMakanMalamKolejBurhanuddinHelmiSesi 2013/2014 yang bertemakanBurhanese Chronicle : Majestic Masquerade

slide7

Gambarpada slide yang sebeluminimenunjukkanpadamesyuaratpertamabersamasemuaahlisekreteriatyang pertama. Di sinidapatmenunjukkannilaitanggungjawabdansikapfokus yang tinggidalamdirisayakeranadapatmenghadirkandiripadamesyuarattersebut.

 • Padamesyuarattersebut, ketuapengarahtelahmemberitahuserbasedikitmengenaiperancangannyauntukmajlismakanmalamini. Beliaujugaturutmemberitahubahawatema yang dipilihpadatahuniniadalahsambungandaripadamajlismakanmalampadasesi 2012/2013.
slide8

Di dalamsesimesyuaratini pula, sayasebagaiajkdari post program danjugawakildari post program menghadirimesyuaratpada kali ini. Sayatelahdiberitanggungjawabolehketuasayauntukmenjadiwakilbagi post program untukbermesyuaratbersamamajlistertinggisekreteriatsahaja. Di dalammesyuaratini, sayamemberitahutentangperkembanganmengenaigimikperasmiandanjuga photo contest yang diuruskanoleh post program. Di sini, sayamenerapkannilaitanggungjawab, melakukanamanahseperti yang telahditetapkansertamengamalkanetikaketikabermesyuarat, Sayafokuskepadasetiaapa yang dikatakanolehmajlistertinggidanjugaperkembanganbagisetiap post.

slide9

Gambar di atasmenunjukkansayasertaketua post sayasedangmemperbaikisemulatentatif program setelahmembuatrehersalpertama kali di foyer kolej kami sendiri.

 • Rehersaltersebuttamatpada jam 11.30 malamdan kami terusberbincangmengenaitentatif program sehingga jam 3 pagi. Dua orang ahlisekreteriatyang lain ( yang sedangberdiri ) sedangmembantu kami mencarilagu yang sesuaiuntukdipasangsemasamakandanjugalaguuntukmengiringitetamu-tetamu VVIP dan VIP masukkedalam DECTAR.
 • Inidapatmenunjukkansayamemeberikomitmen yang tinggidalam program inidansecaraprofesionalismenyasayatelahmemintaahlisekreteriattersebutuntukmencarilagu yang sesuaiwalauunmerekaadalahpelajartahundua.
slide10

ACARA PHOTO CONTEST

 • Sayatelahditugaskanuntukmenguruskanpertandinganinitermasuklahmembuat watermark padagambar, membuatpromosi di facebookkolejdanmemantaujumlah like gambar-gambarpeserta.
 • Sayajugatelahmenjadisebagaisalahseorang admin di facebookmajlismakanmalamkolejbagimemudahkansayauntukmengemaskinisegalainformasi yang perludiberitahukepadasemuawargakolej.
slide11

Bagi post program, selaindaripadamenguruskantentatif program , kami jugaturutdipertanggungjawabkanuntukmenguruskanacara photo contest. Pertandinganini di bukakepadasemuawargaKolejBurhanuddinHelmi ( KBH ).

 • Antarasyaratdanpenyertaan yang dikenakanadalahgambartersebutmestilahdiambil di sekitar UKM danjuga KBH sahaja.
 • 5 gambar yang mendapatundian like tertinggiakanmemasukiperingkatsaringanterakhir di mana kami akangambartersebutakanmelaluisatulagi proses pengundian yang dilakukanpadawaktumajlismakanmalamtersebut( di mejapendaftaran).
 • Gambar yang mendapatjumlahundiantertinggi (julmlah like + jumlahundianpadawaktumajlismakanmalam) akandipilihsebagaipemenang.
slide12

Iniadalah page facebook yang dibuatkhassempenamajlismakanmalamtersebutdandiberinamamengikuttemamajlismakanmalamtersebut. Sayatelahmejadisebagaisalahseorang admin untukmempermudahkanlagiuntukmemantauperkembanganbagiacara photo contest.

Gambarini pula adalahsalahsatugambar yang dihantarolehsalahseorangwargakolej. Sayatelahmembuat watermark danmeletakkannomborpenyertaanbagisetiapgambar. Selepasitu, saya upload di facebookrasmimajlismakanmalamkolejuntuksesi like gambar.

slide14

Sebahagiangambar (pada slide sebelumini ) yang telahdihantardansayatelahmembuat watermark danjuganomborgiliranbagisetiapgambarsebagaipenyertaanrasmiuntukacara photo contest bagimajlismakanmalamkolejpadasesi 2013/2014.

 • Sesilike terbukakepadasemua(tidakkhususkepadawargakolejsahaja, malahrakan-rakanpenghantardialu-alukanuntuk like gambartersebut) tetapisekurang-kurangnyaharuslahadaseorangwargaKolejBurhanuddinHelmi di dalamgambartersebutdangambar di ambil di sekitarkawasan UKM atau pun di sekitarkawasankolejsebagaimematuhisyaratpenyertaan
 • Di sinidapatmenunjukkanbahawasayaamatkomiteddalammelaksanakantugas yang telahdiberi. Walaupunsebeluminisayatidakmahiruntuk edit gambar, tetapidengantugas yang diberiinisayatelahberusaha-sedayaupayauntukmembuat watermark danjuganomborgilirandenganhasilbantuandari post multimedia danjugadariketua post sayasendiri.
 • Proses membuat watermark inimemakanmasa yang agak lama keranamemerlukanpersetujuanjgadaripihakmajlistertinggisekreteriatuntkmajlismakanmalam kali ini. Kerjasamasertasikaptolong-menolong di dalamsesebuatpasukanamatpentindandapatmemepercepatkanlagi proses sayamembuat watermark ini.
slide15

Gambar di atasmenunjukkan proses untukmenyiapkanhiasanbagi 5 gambar yang mendapatjumlah like tertinggi di facebookuntuk di undisekalilagiolehwargakolejpadawaktumajlismakanmalamberlangsung. Di sinijugamenunjukkansikapdannilaimurnisepertitolong-menolong, kerjasama, semangatberpasukansertadedikasi yang tinggidalammenyiapkanperhasanbagiacara photo contest tersebut. Sayajugasebagaiketuabagiacarainisecaraprofesionalismenyatelahmemintabantuanahisekreteriat yang lain untukmembantusaya.

slide17

Iniadalahhasilnya. Gambar-gambarinitelah di letakkanbersebelahan di mejapendaftaranuntukdiundisekalilagiolehwargakolej.

Sayatelahmeletakkan di bwahgambartersebutnamapenghantar, tajukgambarbersertasekalidenganlokasipengambaran.

slide18

Di dalamgambarini kami seluruhahlisekreteriattelahmelakukanrehersal di DECTAR padahariJumaatpagi ( 23 Mei 2013 ) untukmenunjukkankepadasemuaahlisekreteriatmengenaiperjalanan program padamalamtersebut.

 • FelosertaTimbalanPengetuaKolejBurhanuddinHelmijugaturuthadiruntukmemberipandangandanpendapatmengenaiperjalanan program yang telahdiaturoleh kami.

Saya (duadarikanan) sertadua orang usher (satudarikanandansatudarikiri ) telahmembatrehersalbagiperjalan program di ataspentas yang melibatkanpenyampaianhadiahdanjugauntukmengiringi VVIP dan VIP keataspentas. Rehersalinimelibatkankerjasamadarisemua post. Sayatelahmembantuketuasaya (duadarikiri) untukmemanggilsemuaahlipersembahandatangtepat di belakangpentasuntukpersediaanpersembahanmereka. Inimennjukkanbahawasayajugaseorang yang ‘multitasking’. Di sampingsayamenguruskanacara photo contest, sayajugatelahmenjadipembantukepadaketuasayauntukmemastikansemuapersembahandatangtepatpadawaktunyapadamalamtersebut.

slide19

Gambarinimenunjukkansayasedangmenolongmenyiapkanahlisekreteriat yang lain dalam proses terakhiruntukmenghias DECTAR padapagiJumaat

( 23 Mei 2013). Sayajugaturutmenolongmerekakerana kami kesuntukanmasadanwalaupunbukandalambidangtugassaya. Sayalakukaninikeranainginmelihat program iniberjalandenganlancardanjayanyatanpasebarangmasalah.

slide20

Gambarmenunjukkankeadaan di DECTAR sebelumketibaan VVIP dan VIP.

Di sudutkiribawahgambaradalahmeja photo contest yang diletakkanbersebelahandenganmejapendafataran. Iniuntukmemudahkanparapelajarmengundigambar yang merekasuka. Pengundiandilakukandenganmeletakkankertas yang disediakan di dalamkotakmengikutnomborgiliran yang terterapadagambar.

slide21

Gambar di sebelahkiriadalahgambarpemenangbagiacara photo contest.

 • Manakalagambar di sebelahkiri pula adalahsayasertaahlisekreteriat program .
slide22

Gambarsayabersamasalahseorangpelajarkolej yang mematuhitemabagimajlismakanmalampadasei kali ini. Tema kami mendapatinspirasidaripadafilem The Phantom Of The Opera. Sehubungandenganitu, ketuapengarahsayatelahmenerapkandarifilemtersebutuntukmajlismakanmalam kali inidenganbertemakanBurhanese Chronicle : Majestic Masquerade.