slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
HHHC9401 SET 6 NILAI , SIKAP , ETIKA DAN PROFESIONALISME PowerPoint Presentation
Download Presentation
HHHC9401 SET 6 NILAI , SIKAP , ETIKA DAN PROFESIONALISME

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 27

HHHC9401 SET 6 NILAI , SIKAP , ETIKA DAN PROFESIONALISME - PowerPoint PPT Presentation


 • 131 Views
 • Uploaded on

HHHC9401 SET 6 NILAI , SIKAP , ETIKA DAN PROFESIONALISME. DISEDIAKAN OLEH : KHALILAH BINTI AHMAD OPTOMETRI TAHUN SATU A144685 JAWATAN: ECXO PEMASARAN 2. PROGRAM SISWI IN THE JUNGLE ANJURAN KELAB SRIKANDI KOLEJ TUN SYED NASIR BERTEMPAT DI NUR LEMBAH PANGSUN, KUALA SELANGOR

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'HHHC9401 SET 6 NILAI , SIKAP , ETIKA DAN PROFESIONALISME' - zubeda


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

HHHC9401 SET 6

NILAI , SIKAP , ETIKA DAN PROFESIONALISME

slide2

DISEDIAKAN OLEH :

 • KHALILAH BINTI AHMAD
 • OPTOMETRI TAHUN SATU
 • A144685
 • JAWATAN:
 • ECXO PEMASARAN 2
slide3

PROGRAM SISWI IN THE JUNGLE

ANJURAN

KELAB SRIKANDI

KOLEJ TUN SYED NASIR

BERTEMPAT DI

NUR LEMBAH PANGSUN, KUALA SELANGOR

DENGAN KERJASAMA

MAJLIS EKSEKUTIF PELAJAR (MEP)

KOLEJ TUN SYED NASIR

UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA

‘ CERGAS , ANGGUN DAN BERILMU ’

matlamat pembelajaran
MATLAMAT PEMBELAJARAN

1. Membentuk sahsiah mulia dalam diri mahasiswi Universiti Kebangsaan Malaysia di Kolej Tun Syed Nasir, khususnya ahli Kelab Srikandi.

2. Mengeratkan hubungan antara ahli Kelab Srikandi yang muslim dan bukan muslim.

3. Menggalakkan penglibatan mahasiswi dalam mengendalikan program sekaligus memberi peluang menimba pengalaman dan mengasah kemahiran dalam pelbagai

bidang tugas.

4. Menyemai budaya dan nilai-nilai murni serta semangat yang utuh dalam kalangan

mahasiswi dengan mengaplikasikan ilmu, teori dan pengalaman agar dapat mewujudkan

golongan masyarakat yang bertanggungjawab dan cintakan alam sekitar.

refleksi diri
RefleksiDiri

Sebagaiexcopemasaran 2, sayatelahterlibatsecaralangsungdantidaklangsungdalammenjayakan program Siswi In The Jungle anjuranKelabSrikandi yang berlangsungpada 15 dan 16 Mac di bawahkepimpinanExcoPemasaranmerangkaptimbalanpengarah II IaituRaidahHanisabintiRuslandibantuolehExcoPemasaran I iaituNurmaisarahbinti Robin.

perancangan
PERANCANGAN

Program perkhemahan Siswi in The Jungle, sebuah program yang menguji ketahanan fizikal dan mental mahasiswi KTSN. Aktiviti perkhemahan ini sebagai salah satu cara untuk mendedahkan mahasiswi kepada persekitaran luar yang lebih mencabar dan memupuk sifat berdikari. Program ini bertemakan “Cergas, Anggun dan Berilmu” diharap dapat melahirkan mahasiswi yang lebih proaktif, kompetitif dan pada masa yang sama berilmu.

Program ini merangkumi aktiviti-aktiviti lasak dan juga aktiviti-aktiviti berkumpulan yang dapat menguji ketahanan fizikal dan mental selain memberi keyakinan kepada peserta menghadapi dunia luar. Sepanjang program ini dijalankan, faktor disiplin dan masa akan amat dititik beratkan supaya dapat melatih peserta untuk menjadi mahasiswi yang lebih berdisiplin, bertanggungjawab dan menghargai masa. Selain itu, diharapkan penganjuran program ini dapat mengeratkan silaturrahim antara mahasiswi berlainan latarbelakang dan keturunan. Seiring misi dan visi Universiti Kebangsaan Malaysia, perkhemahan ini memfokuskan kepada usaha memperkasakan jati diri mahasiswa dalam menghadapi arus persaingan dunia globalisasi yang semakin mencabar. Program ini juga turut menyemai perasaan cinta mahasiswi terhadap alam sekitar di samping menimbulkan kesedaran dan keinsafan dalam memupuk semangat memelihara khazanah alam tidak ternilai ini.

perincian program
PERINCIAN PROGRAM

Program Siswi in The Jungleini akan dibahagikan kepada 3 hari iaitu hari pertama merupakan sesi pendaftaran dan pembahagian kumpulan di kalangan peserta. Hari kedua pula ialah aktiviti senamrobik bagi menyihatkan dan menyegarkan tubuh badan. Selain aktiviti senamrobik, terdapat juga sesi LDK dan aktiviti riadah seperti jungle trekking, flying fox dan aktiviti berakit yang membolehkan setiap ahli berinteraksi antara satu sama lain. Hari ketiga pula ialah aktiviti jungle trekking dan pertandingan memasak di antara peserta

minit mesyuarat
MINIT MESYUARAT

KELAB SRIKANDI

KOLEJ TUN SYED NASIR

UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA KL

Tarikh : 19 Februari 2014

Masa : 8.30 malam

Tempat : Dewanserbaguna,KTSN

slide15

PERKARA

TINDAKAN

PENDAHULUAN

 • PengerusiselakuPengarahprojekmembukamesyuaratdenganbacaan al-Fatihah.

PERUTUSAN PENGERUSI

 • Pengerusimengucapkanterimakasihkeranasudihadirmesyuaratpertamaini.
 • Pengerusimemberitahu agenda padamalaminiialahpengenalanahliorganisasidanperanansetiapexco.

PERBINCANGAN

 • Exco Program membentangkantentatif
 • ExcoProtokolmestipekadengantentatif program.
 • ExcoPerhubunganakanberurusandenganpihaktempatperkhemahan.
 • ExcoJamuankenapekadengangerakkerjaexcoperhubungan.
 • ExcoCenderamataakansediakanhadiahuntukpenceramahdanberurusandenganexco program.
 • ExcoPemasaranperlucaridanauntukprojekinidengancaramembuatjualan.
 • Excodisiplindankeselamatan
 • ExcoTeknikaldanTugas-TugasKhasperlumemast
 • ExcoPengangkutandiberitahutentang ‘previsit’danpeyediaanpengangkutanpadatarikhkejadian.
 • ExcoKebajikanakanmenjagakebajikanpeserta.
slide16

HAL-HAL LAIN

 • Tajukceramahdalamtentatif program iaitu”Wanita & Kanser”masihdalamperancangandanmasihbolehdiubahdengantajuk lain.

PENUTUP

 • Mesyuaratdiakhiridengantasbihkafarahdansurah al-Asr.
 • Mesyuaratditangguhkanpadapukul 8.54 malam.

Disediakanoleh:

…………………………..

Amy NarishaElieanaBintiAbRahman

Setiausaha 2,

Siswi In The Jungle,

KelabSrikandi,

KolejTunSyedNasir

peranan saya pada malam ini
PERANAN SAYA PADA MALAM INI
 • Meeting inimerupakan meeting pertamauntukexco-exco.
 • Sebagaisalahseorangdaripadaexcopemasaran, sayaperlumembentangkanperancangansayauntukmendapatkandana yang mencukupiuntuk program dimanadibantuolehexco-exco yang lain jugakeranamasauntukmendapatkandanasehingga program agakterhad
peranan saya untuk meeting seterusnya
PERANAN SAYA UNTUK MEETING SETERUSNYA
 • Pada meeting yang seterusnyadimanatidakdinyatakantarikhdidalamminitmesyurat, kamiperlumembentangkanduit yang dapatdikumpulhasiljualansehinggahari meeting diadakan ( setiap kali meeting).
 • Apabiladinyatakanjumlah, pengarah program akanmencadangkanlagiapa yang perludipertingkatkanuntukmenambahjumlahduit.
 • Jualanjugadibantuolehexco-exco lain dimanakamimenyediakanjadualbertugasdanmemastikanexco-excobertugas
tugasan sebagai exco pemasaran ii
TUGASAN SEBAGAI EXCO PEMASARAN II
 • Seawalgerakkerja program bermula, sayaditugaskansebagaiExco Program lll. OlehkeranaExcoPemasaranlltelahmenarikdiri, tugassayaditukarkan
 • Sebagaiexcopemasaranll,membantuexcopemasaran I, sayaditugaskanuntukmencaridanauntukmenampungperbelanjaan kami kesana. Target kami adalahuntukmendapatkandana Rm2000 keatas agar perbelanjaandaripoketsendiritidakperludikeluarkanlangsungatausekurang-kurangnyahanyasedikitperludikeluarkan.
slide20

Hampirsetiaphari kami perlukeluarmencaribarangkeranabahan – bahan yang dibelitidaktahan lama danketiadaanpetisejukbekumenyukarkankerja kami

 • Hampirsetiaphari, pulangdarikampus, kami membelibarangdanmenyiapkanuntukjualanhampir 4 jam sebelumdapatdipasarkan di hadapan DSG KTSN
 • Kami jugamenempah roti dankerepekdariluarduaharisekalidandibawakekuliahuntukdijualkepadarakanrakan.
perlaksanaan
PERLAKSANAAN

Gambarketikapersiapanuntukjualan

tugasan untuk jualan
Tugasanuntukjualan
 • Gambar di atasmenunjukkanjualan kami yang agakbesarkeranadilakukanpadahariminggu di manabanyak masa dapatdigunakanuntukmenyediakanbarangdanlebihbanyakjenisjualandapatdijualpadahariitu
 • Antara jualanpadaharitersebutadalah air cendol, sosej,bebolaayam, buahjambubatusegar, spaghetti, roti, kek batik dan key chain
 • Sayasecarasukarelamembantudalammeyediakan spaghetti di manasayaperlumemasak spaghetti.
slide24

Terdapatsedikitkesulitanuntukmenyediakanbarangjualanterutamauntuk air cendol. Santan yang dibelirosakkeranadibeliterlaluawaldantidakdisejukkanmenyebabkansebahagiandaripada kami perlumembeliuntuk kali keduadan kami mengalamisedikitkerugian.

 • Namun, kerugiantersebutdigantikandenganjualanpadahariitu di mana kami berjayamengumpul Rm 220 untukseharijualan
 • Kekanganuntukmenyediakan spaghetti pula adalahkekuranganbahanmenyebabkan kami terpaksaberulangalikkekedai.
laporan eksekutif
LAPORAN EKSEKUTIF

HasilPembelajaran:

SebagaiExcoPemasaran II, sayabelajaruntukbersikap:

Amanah

Amanahdalammenjalankantugasdimanasayaperlubertanggunggjawabmemastikanbarang-barangtelahdibeliuntukdijualdanmemastikanjadualbertugasberjalansepertidirancangsepertimenelefonmereka yang tidakdatangbertugas

Berdisiplin

Berdisiplinketikamelakukantugasdimanabalikdarikampussayaperlumembelibarangdanmenyiapkanmakanansebelumdijual

Berusaha

Sayaperluberusahadalammencapai target sayaiaitumencapaiduit yang disasarkanmelaluijualan. Jualanbiasanyamendapatsambutan yang hangatdikalanganrakan-rakansekelasdankawanrapat

BercakapBenar

Sebagaiexcppemasaran, tugassayaagakbesarkeranaperlumemegangsejumlahduit yang agakbanyak. Sekiranyasayatidakbercakapbenardenganmengambilsebahagianwang, aktivititidakmungkindapatdijalankanseperti yang dirancang

EtikaBermesyuarat

Sayabelajaruntukmengamukakanpandangandenganpenuhberhemahdanmemberikanteguranjikalauada yang tersilaptanpamenyinggungmana- manapihak. Sayajugabelajaruntukmenepatimasa, mengehadkanahlimesyuarathanyauntuk yang perlusahajadanmenepatimasasupayamasamesyuaratdapatdilimitkan

slide26

Etikakebertanggungjawabanterhadapmasyarakatdanalamsekitar

Dalamkesibukanuntukjualan, sampah-sampahsepertiplastiktidakdilupakan.Sampahdikemasdandibuang .Tidakwajarmementingkantugasansemata-matatanpamemikirkanakibatpekerjaantersebutkepadamasyarakatdanalamsekitar.

Profesionalisme

 • Mempunyaisikapberdikariberdasarkankeyakinanakankemampuansendirisertabersikapterbukadalammenilaidanmenghargaipendapatorang lain , namuncermatdalammemilih yang terbaikbagidiridanperkembanganperibadinya
 • Mampuuntukmenilaidiri (Muhasabah) - “Self-reflection”
 • Menghitungkebaikandankeburukan yang telahsayalakukan.