Diplomovaný oční optik – Geometrická optika
Download
1 / 20

Diplomovaný oční optik – Geometrická optika - PowerPoint PPT Presentation


 • 113 Views
 • Uploaded on

Diplomovaný oční optik – Geometrická optika. Úvod - fyzikální podstata světla - optická prostředí a jejich charakterizace, index lomu - šíření světla optickým prostředím - rychlost šíření světla v prostředí a její měření Základní zákony geometrické optiky - zákon přímočarého šíření

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Diplomovaný oční optik – Geometrická optika' - taffy


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Diplomovaný oční optik – Geometrická optika

Úvod

- fyzikální podstata světla

- optická prostředí a jejich charakterizace, index lomu

- šíření světla optickým prostředím

- rychlost šíření světla v prostředí a její měření

Základní zákony geometrické optiky

- zákon přímočarého šíření

- zákon vzájemné nezávislosti šíření světelných paprsků

- zákon odrazu a lomu

- Fermatův princip

- odrazivost, propustnost a absorpce optických prostředí

Chod paprsků v jednoduchých soustavách

- chod paprsku hranolem

- chod paprsku klínem

- chod paprsku destičkou

Optické zobrazování v obecném prostoru

- zobrazování kulovou lámavou plochou

- zobrazování rovinnou lámavou plochou

- zobrazování soustavou lámavých ploch

- zobrazování odrazem (rovinné, kulové zrcadlo)

Optické zobrazování v paraxiálním prostoru

- zobrazování kulovou lámavou plochou

- zobrazování rovinnou lámavou plochou

- zobrazování soustavou lámavých ploch

- zobrazování odrazem (rovinné, kulové zrcadlo)

- použití matic v paraxiálním prostoru

- zvětšení (příčné, úhlové a osové)

- základní body optické soustavy (ohniska, hlavní body, uzlové body)

- základní zobrazovací rovnice

Optické zobrazování čočkou a soustavou čoček

- základní parametry sférické čočky

- zobrazování sférickou tenkou a tlustou čočkou

- zobrazování soustavou čoček

- asférické čočky, základní parametry, zobrazování

Vady optického zobrazování

- otvorová vada

- zkreslení

- astigmatismus a zklenutí

- koma

- barevná vada velikosti

- barevná vada polohy

- aberace vyšších řádů

- trigonometrické vyjádření vad optické soustavy

- algebraické vyjádření monochromatických vad v prostoru III.řádu

Chod paprsků v optických přístrojích

- lupa

- mikroskop

- dalekohled

- objektivní zobrazovací přístroje

- laboratorní optické přístroje


Hodnocení na konci zímního období – klasifikovaný zápočet

Podmínky zápočtu : 1. 2 testy minimálně na 55%

2. vstupní test z matematiky na 55%

3. ústní pohovor – viz soubor otázek

4. účast ve výuce 75%

Literatura:

Jexová, S.: Geometrická optika, Brno 2010

publikaci možno zakoupit v prodejně odborné literatury,NCO NZO, Vinařská 6, 603 00 Brno

[email protected], internetový prodej na www.nconzo.cz

Havelka, B., Fuka, J.: Optika, Praha 1961

Halliday,D. a kol.: Fyzika – Elektromagnetické vlny – Optika - Relativita

jakýkoliv přehled středoškolské matematiky


Okruhy k ústnímu pohovoru z geometrické optiky zápočet

za 1.ročník DOP – zimní období

16.Planparalelní destička – schéma chodu paprsku, odvození vztahů při posunutí paprsku.

17.Odrazivost a propustnost rozhraní dvou optických prostředí (definice, závislost R na úhlu dopadu, průběh této závislosti, kolmá odrazivost, propustnost soustavy, parazitní světlo).

18.Absorpce světla vrstvou tloušťky d – odvození rovnice pro absorpci.

19.Účel optického zobrazování, pojem centrované optické soustavy a její charakteristické veličiny, reálný a virtuální obraz.

20.Lom na kulovém rozhraní – schéma, znaménková dohoda, plochy konkávní a konvexní.

21.Zobrazení osového bodu lomem na kulové ploše – odvození rovnic soustavy.

22.Zobrazení velmi vzdáleného předmětového bodu lomem na kulové ploše – odvození vztahů.

23.Zobrazení osového bodu lomem na rovinné ploše – odvození vztahu.

24.Homocentrický a astigmatický svazek paprsku.

25.Zachování homocentricity při odrazu na rovinném zrcadle – důkaz, vlastnosti obrazu.

26.Užití rovinných zrcadel – otočné zrcátko, úhlová zrcátka, periskop, vytvoření více obrazů pomocí dvou zrcadel.

27.Poručení homocentricity svazku při zobrazení lomem na rovinné ploše

28.Konvexní zrcadlo – výhody, nevýhody, odvození vztahů, kulová vada.

29.Konkávní zrcadlo - výhody, nevýhody, odvození vztahů, kulová vada.

30.Zavedení pojmu paraxiálního prostoru – diskuse.

 • 1. Co zkoumá optika(definice), obsah optiky z hlediska historického vývoje, co rozumíme zářením, přehled známých druhů záření, elektromagnetické spektrum.

 • 2.Historický přehled názorů na podstatu světla od starověku do 19. století.

 • 3.Změny v názorech – objevy a teorie konce 19.století a ve století 20.

 • 4.Co je optické prostředí, čím je charakterizováno, co je index lomu(absolutní index lomu za normálních podmínek,

 • index lomu vzhledem ke vzduchu, přepočet).

 • 5.Základní zákony geometrické optiky, Huygensův princip a jeho užití při odvození zákonů pro odraz a lom.

 • 6.Fermatův princip – zákon odrazu – odvození v prostoru.

 • 7.Fermatův princip – zákon lomu – odvození v prostoru.

 • 8.Rozbor zákona lomu.

 • 9.Reuschova konstrukce lomeného paprsku a mezného úhlu – důkaz platnosti konstrukce.

 • 10.Trojboký optický hranol ve vzduchu – popis, hlavní řez, chod paprsku v rovině hlavního řezu – nákres. Sledování chodu paprsku, deviace.

 • 11.Matematické vyjádření závislosti deviace na úhlu dopadu, grafický průběh této závislosti. Vyjádření podmínky pro minimální deviaci pomocí extrému funkce. Velikost minimální deviace.

 • 12.Metoda určení indexu lomu látky pomocí minimální deviace.

 • 13.Optický klín, odvození vztahu pro deviaci na optickém klínu ze soustavy rovnic.

 • 14.Prizmatický účin optického klínu – nákres, odvození, definice prizmatického účinu 1 pD. Užití optického klínu v brýlové a přístrojové optice.

 • 15.Užití optických hranolů – v optických přístrojích.


Opakovací test z matematiky zápočet

25.10.2010!!!


 • Požadavky k zápočtovému testu z matematiky zápočet

 • Úprava algebraických výrazů, mocniny a odmocniny

 • Rovnice – lineární, kvadratické, exponenciální ,

 • logaritmické a goniometrické

 • 3. Funkce a jejich vlastnosti

 • 4. Průběh funkce

 • 5. Derivace funkce – matematicko-fyzikální význam


Algebraické výrazy a jejich úpravy zápočet

Mnohočleny

Mnohočlen n-tého stupně o proměnné x je výraz:

kde x je proměnná, jsou konstanty a n je celé nezáporné číslo.

Základní vzorce pro počítání s mnohočleny


Podmínky řešitelnosti algebraických výrazů zápočet

        U všech algebraických výrazů se musí určit podmínky řešitelnosti

algebraických výrazů. Příklady jednoduchých podmínek:

* výraz pod odmocninou nesmí být záporný

* jmenovatel lomeného výrazu se nesmí rovnat nule

1. Za předpokladu, že platí x≠ ±y vypočítejte:


Řešení zápočet:

2. Řešte:


Řešení: zápočet


Mocniny a odmocniny zápočet

Mocniny s přirozeným exponentem

Mocniny s celým exponentem

Mocniny s racionálním exponentem

Odmocniny

n-tá odmocnina (n náleží N) z nezáporného celého čísla a (a =>0, a náleží R) je takové nezáporné číslo x (x =>0, x náleží R) pro které platí:Příklady - Mocniny a Odmocniny zápočet

1. Upravte:

Řešení:


2. Upravte zápočet

Řešení:


1. ÚVOD DO GEOMETRICKÉ OPTIKY zápočet

Optikaje část fyziky, která zkoumá podstatu světla a zákonitosti světelných jevů, které vznikají při šíření světla a při vzájemném působení světla a látky.

* patří mezi nejstarší obory fyziky

* světlo - nositel informací o okolním světě, na které je citlivé oko.

* Camera obscura - dírková komora – Leonardo da Vinci


Koncem 17.století vznikly dvě teorie: zápočet

1. Korpuskulární(emanační) teorie pokládá světlo za proud rychle letících částic vysílaných zdrojem.

Za tvůrce a zastánce korpuskulární teorie je potřeba považovatIsaaca Newtona(1642-1727).

2. Vlnové(undulační) teorie, která pokládá světlo za podélné vlnění velmi řídkého prostředí, zvaného světelný éter.

Zastáncem této teorie byl Christian Huygens(1629- 1695 )

 • Thomas Young(1773-1829) a Augustin Jean Fresnel(1788-1827) prováděli řadu pokusů, týkajících se interference světla.

 • Pomocí svých experimentů byli schopni odhadnout vlnovou délku

 • jednotlivých barev spektra


Youngův pokus zápočet


V roce zápočet1887 zkusili Albert Michelson (1852-1931) a Eduard Morley( )použít interferenci, aby zjistili, jak rychle se éter pohybuje


Michaela Faradaye (1791-1867) zápočet (elektromagnetická indukce) zpracoval James Clerk Maxwell (1831-1879)v systém rovnic.

* přišel na to, že když přinutí elektrický proud v obvodu ke kmitání, vzniknou elektromagnetické vlny - vznikala Elektromagnetická teorie světla

Max Planck (1858-1947) je vyřešil tvrzením, že energie záření se nemění spojitě, ale je rozdělena do malých balíčků, neboli „kvant“.

V roce 1905 Albert Einstein (1879-1955)tentorozpačitý výsledek vysvětlil ve své knize Kvantová teorie světla. Věřil, že veškerý pohyb je relativní.

3. Kvantová teorie světla

kvantová teorie ukázala, že za určitých okolností se dá o světle uvažovat jako o částicích, jak tomu věřili někteří stoupenci Newtonovy korpuskulární teorie. Podle této teorie záření o frekvencifmůže být vysíláno nebo pohlcováno po celistvých kvantech o energii h.f , kde h je Planckova konstanta (6,624.10-34 W.s.2).Ve vývoji optiky rozeznáváme tři velká období, kterým odpovídají tři hlavní disciplíny optiky:

1.optika geometrická (paprsková) - zabývá se zákony záření, založenými na přímočarém šíření, které platí v rozměrech velkých proti vlnové délce. Je založena na čtyřech základních zákonech:

zákonu přímočarého šíření světla (v opticky stejnorodém prostředí)

zákon odrazu

zákon lomu

zákon o nezávislosti světelných paprsků

2.optika vlnová - studuje vlnové vlastnosti záření, pokud jde o takové množství zářivé energie, že není třeba přihlížet k její nespojitosti.Zabývá se jevy potvrzující vlnovou povahu světla. Jsou to např. disperze, interference, difrakce (ohyb) a polarizace světla.

3.optikakvantová - zabývá se elementárními vlastnostmi záření, při nichž se znatelně uplatňuje kvantová povaha záření.Jsou to především děje, při nichž dochází ke vzájemnému působení světla a látky na úrovni mikrosvěta


ad